Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Widzialna organizacja Boża

Widzialna organizacja Boża

 Rozdział 23

Widzialna organizacja Boża

1. Co Biblia mówi o niewidzialnej organizacji Bożej?

DLACZEGO MOŻEMY być pewni, że Bóg ma widzialną organizację? Między innymi dlatego, że ma organizację niewidzialną. Jehowa stworzył cherubinów, serafinów i wielu innych aniołów, żeby spełniali Jego wolę w niebiosach (1 Mojżeszowa 3:24; Izajasza 6:2, 3; Psalm 103:20). Jezus Chrystus jest postawionym nad nimi Archaniołem (1 Tesaloniczan 4:16; Judy 9; Objawienie 12:7). Biblia mówi, że aniołowie są zorganizowani w „trony, czy panowania, czy rządy, czy władze” (Kolosan 1:16; Efezjan 1:21). Wszyscy służą pod rozkazami Jehowy i zgodnie wykonują zadania, które On im wyznacza (Daniela 7:9, 10; Hioba 1:6; 2:1).

2. Jak sposób stworzenia naszego materialnego wszechświata świadczy o tym, że Bóg przypisuje wielkie znaczenie organizacji?

2 Możemy też sobie wyrobić pewne wyobrażenie o tym, jakie znaczenie Bóg przypisuje organizacji, jeśli się zastanowimy nad Jego materialnym dziełem stworzenia. Na przykład są we wszechświecie biliony gwiazd skupionych w ogromnych układach zwanych galaktykami. Galaktyki te poruszają się w przestrzeni kosmicznej w sposób uporządkowany, i tak też się dzieje w obrębie galaktyk z poszczególnymi gwiazdami i planetami. Nasza planeta Ziemia na przykład co roku obiega Słońce, naszą najbliższą gwiazdę, dokładnie w ciągu 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 45,51 sekundy. A zatem materialny wszechświat jest wysoce zorganizowany.

3. O czym nas poucza wspaniała organizacja wśród niewidzialnych stworzeń Bożych i w Jego wszechświecie materialnym?

3 Czy z tego cudownego zorganizowania niewidzialnych stworzeń Bożych i Jego materialnego wszechświata wynika dla nas jakaś nauka? Tak, narzuca się wniosek, że Jehowa jest Bogiem organizacji. Z całą pewnością więc taki Bóg nie mógł pozostawić na ziemi naprawdę miłujących Go ludzi bez kierownictwa i organizacji.

 WIDZIALNA ORGANIZACJA BOŻA — DAWNIEJ I OBECNIE

4, 5. Skąd wiadomo, że za czasów Abrahama i narodu izraelskiego Bóg prowadził swój lud w sposób zorganizowany?

4 Z Biblii wynika, że Jehowa zawsze kierował swymi sługami w sposób zorganizowany. Na przykład tacy mężowie wiary, jak Abraham przewodzili swoim rodzinom i sługom w oddawaniu czci Jehowie. Jehowa oznajmiał, czego żąda od Abrahama w rozmowie z nim (1 Mojżeszowa 12:1). Bóg polecił mu przekazywać te informacje drugim, powiedział bowiem: „Bo się z nim [Abrahamem] zapoznałem, by nakazał swoim synom i swoim domownikom po nim, że powinni się trzymać drogi Jehowy” (1 Mojżeszowa 18:19). Był to porządek zalecony pewnej grupie ludzi, żeby mogli oddawać cześć Jehowie w sposób godny uznania.

5 Później, gdy liczba Izraelitów wzrosła do kilku milionów, Jehowa nie pozwolił, żeby każdy z nich oddawał Mu cześć na swój sposób, bez żadnego zorganizowania. Izraelici zostali uczynieni narodem zorganizowanych czcicieli Boga. Naród ten nazywano „zborem Jehowy” (4 Mojżeszowa 20:4; 1 Kronik 28:8). Gdybyś wtedy był prawdziwym czcicielem Jehowy, musiałbyś być członkiem tego zboru czcicieli Boga; nie mógłbyś pozostawać na uboczu (Psalm 147:19, 20).

6. (a) Jak Bóg pokazał, że darzy swą łaską naśladowców Chrystusa? (b) Co dowodzi, że chrześcijanie byli zorganizowani do oddawania czci Bogu?

6 A jaka sytuacja panowała w pierwszym wieku? Z Biblii wynika, że przychylnością Jehowy cieszyli się naśladowcy Jego  Syna, Jezusa Chrystusa. Jehowa wylał na nich swego świętego ducha. Aby pokazać, że odtąd posługuje się tą organizacją chrześcijańską, a nie narodem izraelskim, dał niektórym spośród pierwszych chrześcijan moc uzdrawiania chorych, wskrzeszania umarłych i czynienia innych cudów. Czytając Chrześcijańskie Pisma Greckie nie sposób nie zauważyć, że chrześcijanie byli zorganizowani do oddawania czci Bogu. Nakazano im przecież zgromadzać się w tym celu (Hebrajczyków 10:24, 25). Gdybyś więc w pierwszym stuleciu był prawdziwym czcicielem Jehowy, musiałbyś należeć do Jego organizacji chrześcijańskiej.

7. Skąd wiemy, że w żadnym okresie dziejów Jehowa nie posługiwał się więcej niż jedną organizacją?

7 Czy Jehowa posługiwał się kiedykolwiek więcej niż jedną organizacją? Za czasów Noego tylko Noe i ci, którzy razem z nim weszli do arki, skorzystali z ochrony Bożej i przeżyli potop (1 Piotra 3:20). Również w pierwszym wieku nie było dwóch czy więcej organizacji chrześcijańskich. Bóg zajmował się tylko jedną. Był tylko „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Efezjan 4:5). Jak to przepowiedział Jezus Chrystus, także w naszych czasach miało być tylko jedno źródło pouczenia duchowego dla ludu Bożego.

8. Jak Jezus wskazał, że za naszych czasów miała istnieć na ziemi tylko jedna widzialna organizacja Boża?

8 Mówiąc o swej obecności podczas sprawowania władzy królewskiej, Jezus powiedział: „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i rozumnym, którego pan jego ustanowił nad czeladzią, aby jej dawał pokarm na czas słuszny? Szczęśliwy ten niewolnik, jeśli jego Pan, przybywszy, znajdzie go tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam: Ustanowi go nad całą swoją majętnością” (Mateusza 24:45-47). Czy w roku 1914, po swoim powrocie w charakterze władcy Królestwa, Chrystus znalazł klasę „niewolnika wiernego i rozumnego” zajętą dostarczaniem „pokarmu” duchowego, czyli informacji duchowych? Tak, znalazł takiego „niewolnika” złożonego z przebywającego jeszcze na ziemi ostatka swoich 144 000 „braci” (Objawienie 12:10; 14:1, 3). Od roku 1914 miliony ludzi przyjęły dostarczany przez nich „pokarm” i zaczęły razem z nimi wyznawać prawdziwą religię. Ta organizacja sług Bożych jest znana pod nazwą Świadków Jehowy.

9. (a) Dlaczego słudzy Boży noszą nazwę Świadków Jehowy? (b) Dlaczego swoje miejsca wielbienia nazywają Salami Królestwa?

 9 Świadkowie Jehowy starają się we wszystkich swoich poczynaniach poddawać kierownictwu Boga i Jego Słowa. Już sama nazwa Świadkowie Jehowy wskazuje na to, że głównym celem ich działalności jest dawanie świadectwa o imieniu i Królestwie Jehowy Boga. Wzorują się w tym na Chrystusie (Jana 17:6; Objawienie 1:5). Ponadto miejsca, gdzie się spotykają w celu oddawania czci Bogu, nazywają Salami Królestwa, gdyż Królestwo Boże, którego władza spoczywa w rękach Mesjasza, czyli Chrystusa, jest tematem całej Biblii. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że w pierwszym wieku chrystianizm cieszył się uznaniem Bożym, więc Świadkowie Jehowy wzorują na nim swoją organizację. Przypatrzmy się nieco tej pierwszej organizacji chrześcijańskiej, a następnie zwróćmy uwagę na jej podobieństwo do działającej dziś widzialnej organizacji Bożej.

WZÓR Z PIERWSZEGO WIEKU

10. Wymień niektóre cechy wyróżniające organizację chrześcijańską w pierwszym wieku naszej ery.

10 Gdy w pierwszym stuleciu byli gdzieś chrześcijanie, spotykali się, żeby grupowo oddawać cześć Bogu. Te zbory zgromadzały się regularnie w celu utrzymywania łączności ze sobą i studiowania (Hebrajczyków 10:24, 25). Ich działalność polegała przede wszystkim na głoszeniu i nauczaniu o Królestwie Bożym, jak to robił Jezus Chrystus (Mateusza 4:17; 28:19, 20). Gdy członek zboru obierał złą drogę, usuwano go ze zboru (1 Koryntian 5:9-13; 2 Jana 10, 11).

11, 12. (a) Co świadczy o tym, że zbory pierwszych chrześcijan były kierowane przez apostołów i „starszych” w Jeruzalem? (b) Co znaczy kierownictwo „teokratyczne”? (c) Jakie były rezultaty uznawania takiego kierownictwa przez zbory?

11 Czy zbory chrześcijańskie istniejące w pierwszym wieku były niezależne i czy rządziły się same? Nie, z Biblii wynika, że były zjednoczone w jednej wierze chrześcijańskiej. Wszystkie zbory otrzymywały wytyczne z jednego źródła. Kiedy więc powstał spór na temat obrzezania, wówczas ani zbory, ani poszczególne jednostki nie zadecydowały samodzielnie, jak postąpić. Postanowiono, że apostoł Paweł, Barnaba i inni pójdą „w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jeruzalem”. Gdy z pomocą Słowa i „ducha świętego” ci dojrzali mężowie powzięli  decyzję, wysłali wiernych mężczyzn, żeby powiadomić o tym zbory (Dzieje Apostolskie 15:2, 27-29).

12 Jakie wyniki dał ten teokratyczny, bo pochodzący od Boga sposób kierowania zborami? Biblia mówi: „Kiedy więc [apostoł Paweł i jego towarzysze] szli po miastach, dawali tym, którzy tam byli, do przestrzegania postanowienia apostołów i starszych w Jeruzalem. Dlatego też zbory dalej utwierdzały się w wierze i z dnia na dzień pomnażały się liczebnie” (Dzieje Apostolskie 16:4, 5). Wszystkie trzymały się postanowień tego grona starszych w Jeruzalem i umacniały się w wierze.

KIEROWNICTWO TEOKRATYCZNE DZISIAJ

13. (a) Z którego miejsca na ziemi i poprzez które grono ludzi jest dziś kierowana widzialna organizacja Boża? (b) Jaki istnieje związek między ciałem kierowniczym a „niewolnikiem wiernym i rozumnym”?

13 Również dzisiaj widzialna organizacja Boża jest kierowana w sposób teokratyczny. W biurze głównym Świadków Jehowy w nowojorskim Brooklynie działa złożone ze starszych chrześcijan pochodzących z różnych stron świata ciało kierownicze, które sprawuje nadzór nad ogólnoziemską działalnością ludu Bożego. To ciało kierownicze składa się z członków „niewolnika wiernego i rozumnego”. Jest rzecznikiem tego wiernego „niewolnika”.

14. Na czym są oparte decyzje ciała kierowniczego ludu Bożego?

14 Członkowie ciała kierowniczego, podobnie jak apostołowie i starsi w Jeruzalem, mają długoletnie doświadczenie w służbie Bożej. Przy podejmowaniu decyzji nie polegają jednak na mądrości ludzkiej. Trzymając się porządku teokratycznego, idą za przykładem pierwszego ciała kierowniczego w Jeruzalem, którego decyzje były oparte na Słowie Bożym i podejmowane pod kierownictwem ducha świętego (Dzieje Apostolskie 15:13-17, 28, 29).

KIEROWANIE ORGANIZACJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ

15. Dlaczego słowa Jezusa zapisane w Mateusza 24:14 świadczą o tym, że w czasie końca Bóg miał mieć na ziemi wielką organizację?

15 Jezus Chrystus dał pewne wyobrażenie o rozmiarach organizacji, którą Bóg miał mieć na ziemi w czasie końca, kiedy powiedział: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; i wtedy nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Pomyśl, jakże  ogromnej pracy potrzeba, żeby opowiedzieć miliardom mieszkańców ziemi o ustanowieniu Królestwa Bożego! Czy współczesna organizacja chrześcijańska respektująca wskazówki i decyzje swego ciała kierowniczego jest odpowiednio wyposażona do tego wielkiego dzieła?

16. (a) Dlaczego Świadkowie Jehowy budują wielkie drukarnie? (b) Co się w nich drukuje?

16 Świadkowie Jehowy głoszą orędzie o Królestwie na całej ziemi w ponad 200 krajach i na wyspach. Aby pomóc ponad 3 700 000 głosicieli Królestwa (w roku 1989) wykonać tę pracę, zbudowano w wielu krajach wielkie drukarnie. Wychodzą z nich duże nakłady Biblii i literatury biblijnej. W każdy dzień roboczy drukuje się i wysyła przeciętnie ponad dwa miliony egzemplarzy czasopism Strażnica Przebudźcie się!

17. (a) Dlaczego przygotowuje się tę literaturę biblijną? (b) Do czego jesteś zapraszany?

17 Całą tę literaturę biblijną przygotowuje się po to, żeby pomagać ludziom w nabywaniu wiedzy o wspaniałych zamierzeniach Jehowy. Trzeba tu zaznaczyć, że w tytule czasopisma Strażnica są słowa: „Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Zachęcamy cię do rozpowszechniania tej literatury biblijnej i do wyjaśniania drugim zawartych w niej prawd biblijnych. Czy mógłbyś się na przykład podzielić z kimś ważnymi wiadomościami uzyskanymi z niniejszej książki Będziesz mógł żyć wiecznie w Raju na ziemi?

18. (a) Jakiego rodzaju organizacją jest dzisiejsza organizacja Boża? (b) Dlaczego lud Boży potrzebuje dzisiaj dużo zachęt?

 18 Tak jak w pierwszym stuleciu, dzisiejsza organizacja Boża jest organizacją oddanych Bogu i ochrzczonych głosicieli Królestwa. Istnieje po to, żeby pomagać wszystkim swoim członkom brać udział w działalności głoszenia. Ludzie ci potrzebują dużo zachęty i pokrzepienia duchowego, ponieważ Szatan i inni, którzy ulegają jego wpływowi, sprzeciwiają się orędziu Królestwa. Tacy przeciwnicy zabili Jezusa za głoszenie tego orędzia, i Biblia ostrzega, że również jego naśladowcy mieli być prześladowani (Jana 15:19, 20; 2 Tymoteusza 3:12).

19. (a) Kogo się obecnie ustanawia, żeby pomóc ludowi Bożemu i go umocnić? (b) Jak zbór jest chroniony przed złym wpływem, który mógłby go zdeprawować?

19 Jak to było w pierwszym wieku, tak i dzisiaj ustanawia się „starszych”, żeby pomagali zborom i umacniali je. Przez udzielenie rady biblijnej również tobie mogą pomóc uporać się z najróżniejszymi problemami. Poza tym starsi mają chronić „trzodę Bożą”. Kiedy więc członek zboru schodzi z prostej drogi życiowej i nie chce się zmienić, „starsi” dopilnowują, żeby został usunięty, czyli wykluczony ze zboru. Dzięki temu zbór pozostaje  zdrowy i czysty pod względem duchowym (Tytusa 1:5; 1 Piotra 5:1-3; Izajasza 32:1, 2; 1 Koryntian 5:13).

20. (a) Kogo w pierwszym wieku wysyłało ciało kierownicze z Jeruzalem i po co? (b) Kogo dzisiaj wysyła ciało kierownicze?

20 Ciało kierownicze w Jeruzalem wysyłało specjalnych przedstawicieli, na przykład Pawła i Sylasa, aby pouczać lud Boży i dodawać mu zachęty; tak samo postępuje w obecnym czasie końca dzisiejsze ciało kierownicze (Dzieje Apostolskie 15:24-27, 30-32). Mniej więcej dwa razy w roku doświadczony kaznodzieja, zwany nadzorcą obwodu, przebywa przez tydzień w każdym zborze swego obwodu.

21. Jak nadzorca obwodu pomaga zborom ludu Bożego?

21 Na całym świecie jest ponad 60 000 zborów Świadków Jehowy, podzielonych na obwody po mniej więcej 20 zborów. Odwiedzając zbory w swoim obwodzie, nadzorca obwodu oddziałuje budująco na świadków Królestwa przez uczestniczenie z nimi w działalności głoszenia i nauczania. W ten sposób nie tylko ich mobilizuje, ale też udziela im wskazówek, jak mogą ulepszyć swą służbę (Dzieje Apostolskie 20:20, 21).

22. (a) Jakie jeszcze przedsięwzięcia podejmuje się dwa razy w roku dla pokrzepienia ludu Bożego? (b) Jakie zaproszenie skierowano do ciebie?

22 Dalszym źródłem zachęty i pokrzepienia są jednodniowe albo dwudniowe zgromadzenia obwodowe, na których zazwyczaj dwa razy w roku spotykają się na jeden lub dwa dni zbory z całego obwodu. Bywa na nich od 200 do 2000 osób. Zapraszamy cię na najbliższe zgromadzenie obwodowe w pobliżu twego miejsca zamieszkania. Jesteśmy pewni, że uznasz je za orzeźwiające duchowo i odniesiesz niemały pożytek.

23. (a) Jakie zgromadzenia urządza się raz w roku? (b) Jak duży był jeden z tych kongresów?

23 Poza tym raz w roku może się odbywać znacznie większe zgromadzenie zwane zgromadzeniem okręgowym. Postaraj się przyjść i sam się przekonaj, jak przyjemne i pożyteczne pod względem duchowym może ono być! W niektóre lata zamiast zgromadzeń okręgowych odbywają się większe kongresy krajowe albo międzynarodowe. Największy kongres, jaki kiedykolwiek zorganizowano w jednej miejscowości, odbył się w roku 1958 na nowojorskim Yankee Stadium i Polo Grounds. Trwał 8 dni. Wykładu publicznego pt. „Królestwo Boże panuje — Czy koniec świata jest bliski?” wysłuchało wtedy 253 922 osoby.  Ponieważ teraz już nie ma dostatecznie dużego miejsca, żeby pomieścić takie tłumy, więc urządza się wielkie kongresy w wielu dużych miastach.

ZEBRANIA ZBOROWE

24. Jakich pięć cotygodniowych zebrań odbywa się w zborach ludu Bożego?

24 Ciało kierownicze Świadków Jehowy dba też o realizowanie we wszystkich zborach ludu Jehowy jednolitego programu pouczania biblijnego. W każdym zborze odbywa się co tydzień pięć zebrań. Są to: Teokratyczna Szkoła Służby Kaznodziejskiej, zebranie służby, wykład publiczny, studium Strażnicy i zborowe studium książki. Może jeszcze nie byłeś na tych zebraniach, więc pokrótce je opiszemy.

25, 26. Jakiemu celowi służy Teokratyczna Szkoła Służby Kaznodziejskiej i zebranie służby?

25 Teokratyczna Szkoła Służby Kaznodziejskiej ma pomóc wszystkim uczestnikom w skuteczniejszym głoszeniu drugim o Królestwie Bożym. Co pewien czas zapisani do niej wygłaszają wobec wszystkich słuchaczy krótkie przemówienia na tematy biblijne. Następnie doświadczony starszy udziela rad, jak można by to jeszcze poprawić.

26 Zazwyczaj tego samego wieczora odbywa się też zebranie służby, którego program jest publikowany w Naszej Służbie Królestwa, co najmniej dwustronicowym miesięczniku wydawanym przez ciało kierownicze. Podczas tego zebrania daje się praktyczne wskazówki i przedstawia pokazy skutecznych metod głoszenia innym o Królestwie. Podobnie Chrystus zachęcał swoich naśladowców i pouczał ich, jak mają pełnić swoją służbę (Jana 21:15-17; Mateusza 10:5-14).

27, 28. Jak się odbywają wykłady publiczne studium Strażnicy i zborowe studium książki?

27 Wykład publiczny, jak również studium Strażnicy odbywa się zwykle w niedzielę. Podejmowane są specjalne starania, żeby na takie zebranie, na którym wykwalifikowany kaznodzieja wygłasza wykład biblijny, zapraszać nowo zainteresowanych. Studium Strażnicy to omówienie metodą pytań i odpowiedzi artykułu biblijnego zamieszczonego w jednym z nowszych wydań czasopisma Strażnica.

28 Podczas gdy na wyżej przedstawionych zebraniach spotyka się w Sali Królestwa cały zbór, na cotygodniowym zborowym  studium książki zbierają się mniejsze grupy w mieszkaniach prywatnych. Podstawą do rozważań biblijnych, które mogą trwać około godziny, jest na tym zebraniu jakiś podręcznik biblijny, taki jak książka, którą właśnie czytasz.

29. (a) Jaką Pamiątkę obchodzą co roku prawdziwi chrześcijanie? (b) Kto słusznie uczestniczy w spożywaniu chleba i piciu wina?

29 Poza tymi regularnymi zebraniami Świadkowie Jehowy urządzają co roku specjalne zebranie w rocznicę śmierci Jezusa. Ustanawiając to święto upamiętniające jego śmierć, Jezus powiedział: „Czyńcie to w dalszym ciągu na moją pamiątkę” (Łukasza 22:19, 20). Podczas prostej ceremonii Jezus posłużył się winem i niekwaszonym chlebem jako symbolami życia, które miał złożyć w ofierze za ludzkość. Tak więc podczas tej dorocznej Wieczerzy Pamiątki ostatek żyjących na ziemi członków 144 000 namaszczonych naśladowców Chrystusa daje wyraz swej nadziei na życie w niebie przez uczestniczenie w spożywaniu chleba i piciu wina.

30. (a) Kto jeszcze — całkiem słusznie — jest obecny na Pamiątce i jakie widoki mają ci ludzie? (b) Jak takich ludzi opisał Jezus?

30 Miliony innych, którzy są obecni na tej Pamiątce w Salach Królestwa na całym świecie, cieszą się, że mogą być obserwatorami. Im także zwraca się dla przypomnienia uwagę na to, co  Jehowa Bóg i Jezus Chrystus uczynili, żeby im umożliwić wyzwolenie z grzechu i śmierci. Zamiast jednak oczekiwać życia w niebie, cieszą się możliwością dostąpienia życia wiecznego w raju na ziemi. Przypominają Jana Chrzciciela, który powiedział o sobie, że jest „przyjacielem oblubieńca”, a nie cząstką jego zbiorowej oblubienicy składającej się ze 144 000 członków (Jana 3:29). Te miliony ludzi należą do „drugich owiec”, o których mówił Jezus. Nie są członkami „małej trzódki”. Niemniej jednak, jak zaznaczył Jezus, służą w jedności z „małą trzódką”, tak iż wszyscy ‛stają się jedną trzodą’ (Jana 10:16; Łukasza 12:32).

SŁUŻENIE BOGU RAZEM Z JEGO ORGANIZACJĄ

31. Co dowodzi, że Bóg nie uznaje nikogo, kto będąc wyznawcą religii fałszywej, jednocześnie usiłuje być członkiem Jego organizacji?

31 Nie ulega wątpliwości, że i dzisiaj, tak jak w przeszłości, Jehowa Bóg ma widzialną organizację. Posługuje się nią teraz, aby szkolić ludzi do życia w sprawiedliwym nowym systemie. Nie możemy jednak być cząstką organizacji Bożej i zarazem religii fałszywej. Słowo Boże mówi: „Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z bezprawiem? Albo jaką spółkę ma światło z ciemnością? (...) Albo jaki dział ma wierny z niewierzącym?” Tak więc Bóg nakazuje: „Dlatego wydostańcie się spośród nich i odłączcie się” (2 Koryntian 6:14-17).

32. (a) Co musimy zrobić, żeby ‛się wydostać spośród nich’? (b) Jakiego błogosławieństwa dostąpimy, jeśli podejmiemy pozytywne kroki, żeby służyć Bogu razem z Jego widzialną organizacją teokratyczną?

32 Co to znaczy „wydostańcie się spośród nich”? Nie bylibyśmy posłuszni temu przykazaniu, gdybyśmy pozostali w innej organizacji religijnej niż ta, którą się posługuje Jehowa Bóg, albo gdybyśmy udzielali jej swego poparcia. Jeżeli więc ktoś w dalszym ciągu należy do takiej organizacji religijnej, to powinien podać do wiadomości, że się z niej wycofuje. Jeżeli teraz wydostajemy się spośród ludzi wyznających religię fałszywą i podejmujemy pozytywne kroki, żeby służyć Bogu razem z Jego widzialną organizacją teokratyczną, to znajdziemy się wśród tych, o których Bóg mówi: „Będę przebywał między nimi i przechadzał się pośród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” (2 Koryntian 6:16).

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 192]

Czy w okresie potopu Bóg miał więcej niż jedną organizację?

 [Ilustracje na stronie 196]

ŚWIATOWE BIURO GŁÓWNE ŚWIADKÓW JEHOWY

ZARZĄD

Systemy Komputerowe

DRUKARNIA W NOWYM JORKU

Maszyna rotacyjna

Introligatornia

Ekspedycja

[Ilustracje na stronie 197]

NIEKTÓRE Z LICZNYCH DRUKARŃ STRAŻNICY

Brazylia

Wielka Brytania

Republika Południowej Afryki

Wallkill (USA)

Kanada

[Ilustracje na stronie 198]

Część z 253 922 obecnych na kongresie Świadków Jehowy w Nowym Jorku

Polo Grounds

Yankee Stadium

[Ilustracja na stronie 201]

Na zebraniach Świadków Jehowy realizuje się program szkolenia biblijnego