Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Rząd Boży obejmuje władzę

Rząd Boży obejmuje władzę

 Rozdział 16

Rząd Boży obejmuje władzę

1. (a) Na co od dawna czekają ludzie wierzący? (b) Dlaczego Królestwo Boże nazwano „miastem”?

OD TYSIĘCY lat ludzie pokładający wiarę w rządzie Bożym czekają, kiedy on obejmie władzę. Na przykład Biblia mówi, że wierny Abraham „oczekiwał (...) miasta mającego realne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg” (Hebrajczyków 11:10). Tym „miastem” jest Królestwo Boże. Ale dlaczego nazwano je „miastem”? Dlatego, że w dawnych czasach król panował zazwyczaj nad miastem. Często więc miasto ludzie uważali za królestwo.

2. (a) Co świadczy o tym, że Królestwo było dla pierwszych uczniów Chrystusa czymś realnym? (b) Co chcieli o nim wiedzieć?

2 Królestwo Boże było dla pierwszych naśladowców Chrystusa  czymś realnym. Świadczy o tym żywe zainteresowanie jego władzą (Mateusza 20:20-23). Nurtowało ich pytanie: Kiedy Chrystus i jego uczniowie zaczną panować? Gdy pewnego razu zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom, zadali mu pytanie: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?” (Dzieje Apostolskie 1:6). Czy tak jak uczniowie Chrystusa jesteś bardzo ciekaw, kiedy Chrystus zacznie panować jako król rządu Bożego?

RZĄD, O KTÓRY SIĘ MODLĄ CHRZEŚCIJANIE

3, 4. (a) Co dowodzi, że Bóg zawsze panował jako Król? (b) Dlaczego więc Chrystus nauczył swoich naśladowców modlić się o przyjście Królestwa Bożego?

3 Chrystus nauczył swych naśladowców takiej modlitwy do Boga: „Niech nadejdzie Królestwo Twoje. Niech wola Twa dzieje się jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:9, 10). Ktoś mógłby jednak zapytać: „Czyż Jehowa Bóg nie sprawował zawsze władzy królewskiej? A jeśli tak, to dlaczego mamy się modlić o przyjście Jego Królestwa?”

4 Co prawda Biblia nazywa Jehowę „Królem wieczności” (1 Tymoteusza 1:17). Powiedziano w niej również: „Jehowa sam mocno ustalił swój tron aż w niebiosach; a królowanie Jego uzyskało przewagę nad wszystkimi” (Psalm 103:19). Jehowa zawsze był Najwyższym Władcą nad całym swym stworzeniem (Jeremiasza 10:10). Jednakże z uwagi na wszczęty w ogrodzie Eden bunt przeciwko Jego władzy Bóg postanowił utworzyć specjalny rząd. Jest to rząd, o który później Jezus Chrystus kazał się modlić swoim naśladowcom. Rząd ten ma położyć kres problemom, które powstały, gdy Szatan Diabeł i inni odwrócili się od panowania Bożego.

5. Jeżeli to jest Królestwo Boże to dlaczego nazywa się je również Królestwem Chrystusa i Królestwem 144 000?

5 Ten nowy rząd Królestwa otrzymuje władzę i prawo do panowania od Wielkiego Króla, Jehowy Boga. Jest to Jego Królestwo. W Biblii stale nazywa się je „królestwem Bożym” (Łukasza 9:2, 11, 60, 62; 1 Koryntian 6:9, 10; 15:50). A ponieważ Jehowa ustanowił swego Syna Naczelnym Władcą tego Królestwa, więc nazywa się je również Królestwem Chrystusowym (2 Piotra 1:11). Jak się już dowiedzieliśmy z jednego z poprzednich rozdziałów, w tym królestwie będzie panować z  Chrystusem 144 000 osób wybranych spośród rodzaju ludzkiego (Objawienie 14:1-4; 20:6). Dlatego Biblia nazywa je również „ich królestwem” (Daniela 7:27; zob. też Biblię wydaną przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne).

6. Kiedy, zdaniem niektórych ludzi, zaczęło panować Królestwo Boże?

6 Niektórzy twierdzą, że Królestwo objęło władzę w tym roku, w którym Jezus powrócił do nieba. Mówią, że Chrystus zaczął panować po wylaniu ducha świętego na swoich naśladowców w dniu żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy w roku 33 n.e. (Dzieje Apostolskie 2:1-4). Jednakże rząd Królestwa, który Jehowa postanowił powołać w celu położenia kresu wszystkim problemom powstałym w wyniku buntu Szatana wtedy jeszcze nie zaczął panować. Nic nie wskazuje na to, żeby „chłopiec” — rząd Boży poddany władzy Chrystusa — wtedy się narodził i zaczął panować (Objawienie 12:1-10). Ale czy w roku 33 n.e. Jezus miał pod jakimś względem władzę królewską?

7. Nad kim Chrystus panuje od roku 33 n.e.?

7 Tak, zaczął wtedy panować nad zborem swoich naśladowców, którzy z czasem mieli się przyłączyć do niego w niebiosach. Dlatego Biblia mówi o nich, że chociaż jeszcze żyją na ziemi, są przeniesieni do „królestwa Syna [Bożej] miłości” (Kolosan 1:13). Jednakże ta władza, czyli „królestwo” nad chrześcijanami, którzy mają nadzieję na życie w niebie, nie jest rządem Królestwa, o które Jezus nauczył się modlić. Jest to władza królewska nad zaledwie 144 000 osób, które będą razem z nim rządzić w niebie. Przez całe stulecia byli oni jego jedynymi poddanymi. A zatem to panowanie, ‛królestwo Syna miłości Bożej’ skończy się, gdy ostatni z tych poddanych mających nadzieję niebiańską umrze i przyłączy się do Chrystusa w niebie. Wtedy już nie będą poddanymi Chrystusa, staną się bowiem razem z Nim królami w Bożym, dawno temu obiecanym rządzie Królestwa.

OBJĘCIE WŁADZY WŚRÓD NIEPRZYJACIÓŁ

8. (a) Co świadczy o tym, że po zmartwychwstaniu Chrystus miał jeszcze przez pewien czas czekać na objęcie władzy? (b) Co Bóg powiedział Chrystusowi, gdy nadszedł czas jego panowania?

8 Gdy Chrystus po zmartwychwstaniu powrócił do nieba, nie zaczął od razu panować jako król rządu Bożego. Jak wyjaśnia  apostoł Paweł, miał przez pewien czas czekać: „Ten [Jezus Chrystus] jednak złożył na stałe jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga, czekając odtąd, aż jego nieprzyjaciele legną jako podnóżek pod jego stopy” (Hebrajczyków 10:12, 13). Kiedy potem nadszedł czas, żeby Chrystus zaczął panować, Jehowa powiedział do niego: „Wyrusz na podbój między twoich nieprzyjaciół” (Psalm 110:1, 2, 5, 6).

9. (a) Dlaczego nie każdy życzy sobie Królestwa Bożego? (b) Co zrobiły narody, gdy objął władzę rząd Boży?

9 Czy to nie dziwne, że ktoś mógłby być nieprzyjacielem rządu Bożego? Niemniej nie każdy chciałby żyć pod władzą rządu, który wymaga od swoich poddanych, żeby postępowali właściwie. Dlatego Biblia mówi, że po objęciu przez Jehowę i Jego Syna władzy nad światem „narody się rozgniewały” (Objawienie 11:15, 17, 18). Narody nie witają z radością Królestwa Bożego, ponieważ Szatan je zwodzi, żeby stawiały opór.

10, 11. (a) Co się stało w niebie po objęciu władzy przez rząd Boży? (b) Co się stało na ziemi? (c) Jaką ważną myśl powinniśmy więc zapamiętać?

10 W chwili objęcia władzy przez rząd Boży Szatan i jego aniołowie są jeszcze w niebie. Ponieważ przeciwstawiają się władzy Królestwa, od razu wybucha wojna. W rezultacie zostają wyrzuceni z nieba. Wtedy donośny głos mówi: „Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego oraz władza Jego Chrystusa”. Tak, rząd Boży obejmuje władzę! A po usunięciu z nieba Szatana i jego aniołów panuje tam wielka radość. „Dlatego radujcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie!”, mówi Biblia (Objawienie 12:7-12).

11 Czy jest to również czas wielkiej radości dla ziemi? Wprost przeciwnie, dla ziemi jest to okres najgorszej udręki, jaką kiedykolwiek przeżywano. Biblia tak mówi o tym: „Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, mając wielką złość, bo wie, że mało ma czasu” (Objawienie 12:12). Jest to ważna myśl, którą należy dobrze zapamiętać: Objęcie władzy przez Królestwo Boże nie oznacza, że na ziemi od razu zapanuje pokój i bezpieczeństwo. Prawdziwy pokój zapanuje później, gdy Królestwo Boże obejmie nad nią pełną władzę. Nastąpi to po skończeniu się owego krótkiego „czasu”, gdy Szatan i jego aniołowie zostaną usunięci z drogi, tak iż nie będą już mogli nikomu szkodzić.

12. Dlaczego należało się spodziewać, że Biblia wskaże, kiedy Królestwo Boże obejmie władzę?

 12 kiedy Szatan miał być wyrzucony z nieba i w związku z tym kiedy miał przez krótki „czas” wywoływać udrękę na ziemi? Kiedy rząd Boży miał objąć władzę? Czy Biblia odpowiada na te pytania? Należałoby się tego spodziewać. Dlaczego? Ponieważ Biblia dużo wcześniej przepowiedziała, kiedy Syn Boży pojawi się jako człowiek na ziemi, żeby zostać Mesjaszem. Wskazano w niej dokładnie nawet rok, w którym to miało nastąpić. Czyżbyśmy więc nie mieli oczekiwać, że powie nam, kiedy nastąpi jeszcze ważniejsze wydarzenie, mianowicie, kiedy przyjdzie Mesjasz, Chrystus, żeby objąć władzę Królestwa?

13. Jak Biblia przepowiedziała rok pojawienia się na ziemi Mesjasza?

13 Ktoś może jednak zapytać: „Gdzie w Biblii przepowiedziano rok pojawienia się na ziemi Mesjasza?” W biblijnej Księdze Daniela czytamy: „Od wyjścia słowa, aby przywrócić i odbudować Jeruzalem, aż do Mesjasza Wodza upłynie siedem tygodni oraz sześćdziesiąt dwa tygodnie”, czyli razem 69 tygodni (Daniela 9:25). Nie jest to jednak 69 literalnych tygodni, na które składa się zaledwie 483 dni, to znaczy nieco więcej niż jeden rok. Jest to 69 tygodni lat, czyli 483 lata (Porównaj z tym 4 Mojżeszową 14:34). Nakaz przywrócenia do dawnego stanu i odbudowy murów jeruzalemskich został wydany w roku 455 p.n.e. * (Nehemiasza 2:1-8). A zatem 69 tygodni lat skończyło się 483 lata później, w roku 29 n.e. Właśnie w owym roku Jezus przyszedł do Jana, aby go ochrzcił! Przy tej sposobności został namaszczony duchem świętym i stał się Mesjaszem, czyli Chrystusem (Łukasza 3:1, 2, 21-23).

KIEDY RZĄD BOŻY OBJĄŁ WŁADZĘ

14. Co wyobraża „drzewo” w 4 rozdziale Księgi Daniela?

14 A gdzie w Biblii przepowiedziano rok, w którym Chrystus miał objąć władzę jako król rządu niebiańskiego? W tej samej biblijnej Księdze Daniela (Daniela 4:10-37 [4:7-34, NP]). Przedstawiono w niej ogromne drzewo, które sięgało nieba, jako symbol babilońskiego króla Nabuchodonozora. Był on wówczas najwyższym władcą ludzkim. Król Nabuchodonozor był jednak  zmuszony uznać, że panuje ktoś wyższy od niego, mianowicie „Najwyższy”, „Król niebios”, Jehowa Bóg (Daniela 4:34, 37 [4:31, 34, NP]). A zatem to sięgające aż do nieba drzewo przedstawia coś ważniejszego, zwierzchnią władzę Boga, zwłaszcza w odniesieniu do naszej ziemi. Wyrazicielem władzy Jehowy było przez pewien czas królestwo, które On ustanowił nad narodem izraelskim. Dlatego o królach z pokolenia Judy panujących nad Izraelitami mówiono, że ‛zasiadają na tronie Jehowy’ (1 Kronik 29:23).

15. Dlaczego po ścięciu „drzewa” nałożono na nie okowy?

15 Według sprawozdania biblijnego z czwartego rozdziału Księgi Daniela to drzewo sięgające nieba zostało ścięte, jednakże pień pozostał w ziemi i nałożono na niego okowy żelazne i miedziane. Miało to powstrzymać rośnięcie pnia, aż nadejdzie wyznaczony przez Boga czas na zdjęcie okowów, żeby znowu mógł rosnąć. Ale jak i kiedy „ścięto” panowanie Boże?

16. (a) Jak i kiedy zostało „ścięte” panowanie Boże? (b) Co powiedziano ostatniemu królowi judzkiemu zasiadającemu na „tronie Jehowy”?

16 Z biegiem czasu w ustanowionym przez Jehowę królestwie judzkim zaszły takie ujemne zmiany, że Jehowa pozwolił królowi Nabuchodonozorowi je usunąć, niejako „ściąć”. Nastąpiło to w roku 607 p.n.e. Wtedy to powiedziano Sedekiaszowi, ostatniemu królowi Judy, który zasiadał na tronie Jehowy: „Zdejmij koronę (...) będzie to niczyje, aż przyjdzie ten, który ma  słuszne prawo, i jemu to dam” (Ezechiela 21:25-27).

17. Jaki okres rozpoczął się w roku 607 p.n.e.?

17 A zatem panowanie Boże wyobrażone przez „drzewo” zostało „ścięte” w roku 607 p.n.e. Odtąd nie było rządu, który by reprezentował władzę Bożą na ziemi. Tak więc w roku 607 p.n.e. rozpoczął się okres, który Jezus Chrystus nazwał później „wyznaczonymi czasami narodów” albo „czasami pogan” (Łukasza 21:24, NP). W okresie tych „wyznaczonych czasów” Bóg nie miał rządu, który by reprezentował Jego władzę na ziemi.

18. Co miało nastąpić po skończeniu się „wyznaczonych czasów narodów”?

18 A co miało nastąpić po skończeniu się „wyznaczonych czasów narodów”? Jehowa miał powierzyć władzę Temu, „który ma słuszne prawo”. Jest nim Jezus Chrystus. Jeśli więc potrafimy ustalić, kiedy się skończyły „wyznaczone czasy narodów”, to będziemy wiedzieć, kiedy Chrystus zaczął panować jako Król.

19. Na ile „czasów” miało być przerwane panowanie Boże nad ziemią?

19 Według czwartego rozdziału Księgi Daniela te „wyznaczone czasy” to „siedem czasów”. Daniel mówił, że przez „siedem czasów” nie miała być sprawowana wyobrażona przez „drzewo” władza Boga nad ziemią (Daniela 4:16, 23 [4:13, 20, NP]). Jak długo miało trwać tych „siedem czasów”?

20. (a) Jak długo trwa jeden „czas”? (b) Jak długim okresem jest „siedem czasów”? (c) Dlaczego możemy liczyć dzień za rok?

 20 Objawienia 12:6, 14 wynika, że „czas [to znaczy 1 czas] i czasy [to znaczy 2 czasy] i pół czasu”, w sumie 3 1/2 czasu, odpowiada 1260 dniom. Jeden „czas” odpowiada zatem 360 dniom. Tak więc „siedem czasów” to 7 razy 360, czyli 2520. Jeżeli teraz policzymy według zasady biblijnej dzień za rok, to „siedem czasów” równa się okresowi 2520 lat (4 Mojżeszowa 14:34; Ezechiela 4:6).

21. (a) Kiedy się zaczęły i kiedy się skończyły „wyznaczone czasy narodów”? (b) Kiedy objął władzę rząd Boży? (c) Dlaczego nadal godzi się modlić o przyjście Królestwa Bożego?

21 Jak już wiemy, „wyznaczone czasy narodów” rozpoczęły się w roku 607 p.n.e. Jeśli policzyć 2520 lat od tej daty, dochodzimy do roku 1914 n.e. Jest to rok, w którym to „wyznaczone czasy” upłynęły. Żyją jeszcze miliony ludzi, którzy pamiętają, co się stało w roku 1914. Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej rozpoczął się wtedy okres strasznej udręki, która trwa po dzień dzisiejszy. To znaczy, że w roku 1914 Jezus Chrystus zaczął panować jako król niebiańskiego rządu Bożego. A ponieważ Królestwo już objęło władzę, więc na pewno jest na czasie modlenie się o to, żeby ono „przyszło” i usunęło z ziemi podległy Szatanowi niegodziwy system rzeczy! (Mateusza 6:10; Daniela 2:44).

22. Jakie pytanie niektórzy mogą zadać?

22 Ktoś mógłby jednak zapytać: „Jeżeli Chrystus już powrócił, aby panować w Królestwie swego Ojca, to dlaczego go nie widzimy?”

[Przypis]

^ ak. 13 Dowody historyczne, że ten nakaz został wydany w roku 455 p.n.e., można znaleźć w wydanej przez Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. książce Aid to Bible Understanding pod hasłem „Artaxerxes”.

[Pytania do studium]

[Ramka na stronach 140, 141]

W roku 607 p.n.e. upadło królestwo judzkie.

W roku 1914 n.e. Jezus Chrystus zaczął panować jako król niebiańskiego rządu Bożego

607 p.n.e. — 1914 n.e.

Od października 607 p.n.e.

do października 1 p.n.e. =  606 LAT

Od października 1 p.n.e.

do października 1914 n.e. = 1914 LAT

SIEDEM CZASÓW NARODÓW = 2520 LAT

[Ilustracja na stronie 134]

„Czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?”

[Ilustracja na stronie 139]

Wielkie drzewo w 4 rozdziale Daniela przedstawia panowanie Boże. Jego wyrazicielem było przez pewien czas królestwo judzkie

[Ilustracja na stronach 140, 141]

Drzewo zostało ścięte, gdy nastąpiła zagłada królestwa judzkiego