Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Po czym można rozpoznać powrót Chrystusa?

Po czym można rozpoznać powrót Chrystusa?

 Rozdział 17

Po czym można rozpoznać powrót Chrystusa?

1. (a) Co Chrystus obiecał? (b) Dlaczego jego powrót jest potrzebny?

„PRZYJDĘ ZNOWU” (Jana 14:3). Jezus Chrystus dał apostołom taką obietnicę w noc przed śmiercią. Chyba przyznasz, że ludzkość jeszcze nigdy nie potrzebowała tak bardzo pokoju, zdrowia i życia, które by jej mógł zapewnić powrót Chrystusa obdarzonego władzą królewską. Ale jak Chrystus miał powrócić? Kto miał go zobaczyć i w jaki sposób?

2. (a) Dokąd Chrystus miał po swoim powrocie zabrać apostołów? (b) Jakie ciała oni tam mają?

2 Po swym powrocie Chrystus nie miał przebywać na ziemi. Miał natomiast zabrać do nieba tych, którzy będą królować razem z nim. Jezus powiedział apostołom: „Przyjdę znowu i przyjmę was do swego domu, żebyście też byli tam, gdzie ja jestem” (Jana 14:3). Z tego wynika, że po powrocie Chrystusa ci, którzy idą do nieba, mają być osobami duchowymi i oglądać Chrystusa w jego chwalebnym ciele duchowym (1 Koryntian 15:44). A czy wszyscy inni, którzy nie idą do nieba, mieli zobaczyć Chrystusa po jego powrocie?

DLACZEGO NIE MOŻE POWRÓCIĆ JAKO CZŁOWIEK

3. Jakie dowody biblijne przemawiają za tym, że ludzie już nigdy nie zobaczą Chrystusa?

3 Tej samej nocy Jezus powiedział do apostołów: „Jeszcze  chwila, i świat już mnie nie zobaczy” (Jana 14:19). „Świat” to ludzkość. A zatem Jezus oznajmił wyraźnie, że po jego wstąpieniu do nieba ludzie na ziemi już go nie zobaczą. Apostoł Paweł napisał: „Nawet jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, z pewnością teraz już go nie znamy” (2 Koryntian 5:16).

4. Co wskazuje na to, że Chrystus miał powrócić jako potężna, niewidzialna osoba duchowa?

4 Mimo to wiele ludzi wierzy, że Chrystus powróci w tym samym ciele, w którym poniósł śmierć, i że zobaczą go wszyscy mieszkańcy ziemi. Biblia mówi, że Chrystus miał powrócić w chwale z wszystkimi aniołami i że miał zasiąść „na swoim chwalebnym tronie” (Mateusza 25:31). Gdyby przyszedł jako człowiek i zasiadł na ziemskim tronie, zajmowałby niższe stanowisko niż aniołowie. Tymczasem miał przyjść jako najpotężniejszy i najchwalebniejszy ze wszystkich duchowych synów Bożych; jest więc tak samo niewidzialny, jak oni (Filipian 2:8-11).

5. Dlaczego Chrystus nie mógł powrócić w ciele ludzkim?

5 Ponad 1900 lat temu zaszła potrzeba, żeby Jezus się uniżył i stał się człowiekiem. Musiał oddać na okup za nas swoje doskonałe życie ludzkie. Pewnego razu wyjaśnił to w następujący sposób: „Chleb, który ja dam, jest moim ciałem za życie świata” (Jana 6:51). Jezus złożył więc swoje ciało na ofiarę za ludzkość. Jak długo ta ofiara miała być ważna? Apostoł Paweł odpowiada: „Zostaliśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hebrajczyków 10:10). Ponieważ Chrystus oddał swoje ciało za życie świata, więc nie może go odebrać i znowu zostać człowiekiem. Właśnie z tej przyczyny nie może powrócić w ciele ludzkim, które złożył na ofiarę raz na zawsze.

NIE ZABRAŁ CIAŁA DO NIEBA

6. Dlaczego wiele ludzi wierzy, że Chrystus zabrał swe ciało do nieba?

6 Niektórzy są przekonani, że Chrystus zabrał swoje ciało do nieba. Powołują się przy tym na fakt, że po wskrzeszeniu go z martwych w grobie nie było żadnego ciała (Marka 16:5-7). Poza tym po śmierci Jezus ukazywał się uczniom w ciele, aby udowodnić, że żyje. Pewnego razu kazał nawet apostołowi  Tomaszowi włożyć rękę w otwartą ranę w swoim boku, aby uwierzył, że Jezus naprawdę zmartwychwstał (Jana 20:24-27). Czy to nie dowodzi, że został wskrzeszony w tym samym ciele, w którym poniósł śmierć?

7. Co dowodzi, że Chrystus poszedł do nieba jako osoba duchowa?

7 Nie, to żaden dowód. Biblia mówi całkiem wyraźnie: „Chrystus umarł za grzechy raz na zawsze (...), będąc uśmiercony w ciele, lecz ożywiony w duchu” (1 Piotra 3:18). Ludzie z ciała i krwi nie mogą przebywać w niebie. O zmartwychwstaniu do życia w niebie Biblia mówi: „Posiane bywa ciało fizyczne, wskrzeszane ciało duchowe. (...) ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego” (1 Koryntian 15:44-50). W niebie mogą żyć tylko osoby duchowe, które mają ciało duchowe.

8. Co się stało z ludzkim ciałem Chrystusa?

8 A co się stało z fizycznym ciałem Jezusa? Czy uczniowie nie stwierdzili, że grobowiec był pusty? Tak, Bóg usunął bowiem ciało Jezusa. Dlaczego? Żeby spełnić zapowiedź podaną w Biblii (Psalm 16:10; Dzieje Apostolskie 2:31). Jehowa postanowił więc usunąć ciało Jezusa, tak jak kiedyś usunął ciało Mojżesza (5 Mojżeszowa 34:5, 6). Poza tym gdyby ciało pozostało w grobowcu, uczniom Jezusa trudno byłoby zrozumieć, że został wskrzeszony z martwych, ponieważ wtedy jeszcze nie pojmowali w pełni spraw duchowych.

9. Jak to było możliwe, że Tomasz włożył rękę do otwartej rany w zmaterializowanym ciele wskrzeszonego Chrystusa?

9 Ale czy okoliczność, że Tomasz mógł włożyć rękę w bok Jezusa, nie dowodzi, iż powstał z martwych w tym samym ciele, które przybito do pala? Nie, ponieważ Jezus się tylko materializował, przybierał ciało, jak to dawniej czynili aniołowie. Chcąc przekonać Tomasza, Jezus posłużył się zranionym ciałem.  Wyglądało na to, że jest w pełni człowiekiem, mogącym jeść i pić, tak jak aniołowie, których kiedyś gościł Abraham (1 Mojżeszowa 18:8; Hebrajczyków 13:2).

10. Co świadczy o tym, że Jezus przybierał różne ciała?

10 Chociaż Tomaszowi Jezus ukazał się w ciele podobnym do tego, w którym poniósł śmierć, to jednak ukazywał się też w innych ciałach. Dlatego Maria Magdalena w pierwszej chwili wzięła go za ogrodnika. Kiedy indziej uczniowie z początku go nie poznawali. A gdy go w końcu poznali, to nie na podstawie wyglądu, tylko jakiegoś słowa lub czynu (Jana 20:14-16; 21:6, 7; Łukasza 24:30, 31).

11, 12. (a) W jaki sposób Chrystus opuścił ziemię? (b) Jakiego powrotu należało się zatem spodziewać?

11 Przez 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wielokrotnie ukazywał się uczniom w ciele fizycznym (Dzieje Apostolskie 1:3). Potem odszedł do nieba. Niektórzy mogą zapytać: „Czy dwaj aniołowie, którzy przy tym byli, nie powiedzieli apostołom, że Chrystus ‛przyjdzie w ten sam sposób, jakoście go widzieli idącego do nieba’?” (Dzieje Apostolskie 1:11). Tak, ale warto zaznaczyć, że oni powiedzieli: „w ten sam sposób”, a nie w tym samym ciele. A w jaki sposób Jezus odszedł? Cicho i spokojnie, bez rozgłosu. Świadkami tego byli tylko apostołowie. Świat tego nie widział.

12 Przypomnij sobie, jak według biblijnego opisu Jezus odszedł od apostołów, udając się do nieba: „Podczas gdy oni patrzyli, został uniesiony i obłok zabrał go im z pola widzenia” (Dzieje Apostolskie 1:9). Kiedy więc odchodził do nieba, obłok zakrył go przed oczami apostołów. A zatem odchodzący Jezus stał się dla nich niewidzialny. Stracili go z oczu. Potem, już w ciele duchowym, wstąpił do nieba (1 Piotra 3:18). Z tego by wynikało, że miał powrócić niewidzialnie, w ciele duchowym.

 UJRZY GO KAŻDE OKO

13. Jak rozumieć wypowiedź, że „każde oko” zobaczy Chrystusa, gdy przyjdzie z obłokami?

13 Jak wobec tego rozumieć słowa z Objawienia 1:7? Apostoł Jan pisze tam: „Oto przychodzi z obłokami i każde oko go zobaczy, i ci, którzy go przebili, i wszystkie pokolenia ziemi będą siebie bić w zgryzocie z jego powodu”. Biblia mówi tu o widzeniu, ale nie w sensie dosłownym, tylko w znaczeniu rozpoznania albo uświadomienia sobie. Dlatego na przykład ktoś, kto zdaje sobie sprawę, jakie trudności będzie musiał pokonywać, żeby urzeczywistnić swoje plany, może powiedzieć, że je „widzi”. Zresztą Biblia mówi o „oczach serca” (Efezjan 1:18, NP). Wyrażenie „każde oko go zobaczy” znaczy więc, że każdy sobie uświadomi, czyli zrozumie, że Chrystus jest obecny.

14. (a) O kogo chodzi w wyrażeniu „ci, którzy go przebili”? (b) Dlaczego nastanie wielka zgryzota, gdy w końcu każdy rozpozna obecność Chrystusa?

14 Ci, którzy rzeczywiście „przebili” Jezusa, już dawno nie żyją. Odnosi się to więc do ludzi, którzy przez wyrządzanie krzywdy dzisiejszym uczniom Chrystusa naśladują postępowanie owych mężczyzn żyjących w pierwszym wieku (Mateusza 25:40, 45). Chrystus wkrótce wytraci takich niegodziwców. Są już naprzód ostrzegani. Gdy nadejdzie pora wykonania wyroku, „zobaczą”, czyli zrozumieją, co się dzieje. Poczują wtedy naprawdę wielką zgryzotę!

CZY CHRYSTUS POWRÓCI NA ZIEMIĘ?

15. W jakim znaczeniu często używa się słowa „powrót”?

15 Powracać nie zawsze znaczy udać się na określone miejsce. Na przykład o chorym mówi się, że powraca do zdrowia. Można też powrócić na dawne stanowisko. W podobnym sensie Bóg powiedział do Abrahama: „Powrócę do ciebie w przyszłym roku o tym czasie, a Sara będzie miała syna” (1 Mojżeszowa 18:14; 21:1). Jehowa nie powrócił literalnie, tylko zwrócił uwagę na Sarę, żeby dotrzymać obietnicy.

16. (a) W jaki sposób Chrystus powrócił na ziemię? (b) Kiedy Chrystus powrócił i co się wtedy stało?

16 Tak samo powrót Chrystusa nie oznacza literalnego powrotu na ziemię. Oznacza raczej rozpoczęcie królowania nad ziemią  i zwrócenie na nią szczególnej uwagi. Nie musi w tym celu opuszczać swego niebiańskiego tronu i literalnie schodzić na ziemię. Jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego rozdziału, z Biblii wynika, że w roku 1914 n.e. nastał wyznaczony przez Boga czas, żeby Chrystus powrócił i zaczął panować. Właśnie wtedy rozległ się w niebie okrzyk: „Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego oraz władza Jego Chrystusa” (Objawienie 12:10).

17. Co Chrystus dał, abyśmy mogli rozpoznać, że powrócił w sposób niewidzialny?

17 Skoro powrót Chrystusa miał nastąpić w sposób niewidzialny, zachodzi pytanie, czy jest jakaś możliwość przekonania się o tym, że to się naprawdę stało? Tak, to jest możliwe. On sam podał widzialny „znak”, który pozwala nam poznać, że jest niewidzialnie obecny i że koniec świata jest bliski. Przeanalizujmy ten „znak”.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 142]

Chrystus złożył swe ciało w ofierze. Nie mógł go potem odebrać i znowu stać się człowiekiem

[Ilustracje na stronach 144, 145]

Dlaczego Maria Magdalena wzięła Jezusa po jego zmartwychwstaniu za ogrodnika?

Jakiego ciała Jezus kazał dotknąć Tomaszowi?

[Ilustracja na stronie 147]

Chrystus miał powrócić w ten sam sposób, w jaki odszedł z ziemi. A w jaki sposób odszedł?