Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak zostać poddanym rządu Bożego?

Jak zostać poddanym rządu Bożego?

 Rozdział 15

Jak zostać poddanym rządu Bożego?

1, 2. Co trzeba zrobić, żeby zostać poddanym rządu Bożego?

CZY CHCIAŁBYŚ żyć wiecznie na ziemi pod panowaniem rządu Bożego? Każdy normalny człowiek odpowie na to pytanie twierdząco. Będzie można wtedy korzystać ze wspaniałych dobrodziejstw. Ale żeby tego zaznać, nie wystarczy po prostu podnieść rękę i powiedzieć: „Chciałbym być poddanym rządu Bożego”. To za mało.

2 Przypuśćmy na przykład, że chciałbyś zostać obywatelem innego państwa. W tym celu musiałbyś spełniać warunki stawiane przez rząd tego kraju. Ale zanim mógłbyś je spełnić, musiałbyś się najpierw dowiedzieć, jakie to są warunki. Tak samo trzeba się dowiedzieć, czego Bóg wymaga od ludzi, którzy chcą być poddanymi Jego rządu, a potem należy się do nich zastosować.

POTRZEBNA JEST WIEDZA

3. Jaki m.in. warunek stawia się tym, którzy chcieliby zostać poddanymi rządu Bożego?

3 Bardzo ważnym warunkiem stawianym każdemu, kto chciałby być poddanym rządu Bożego, jest nauczenie się jego „mowy”. Niewątpliwie jest to warunek rozsądny. Niektóre rządy ludzkie również wymagają, żeby nowi obywatele znali mowę ich kraju. A jakiej „mowy” muszą się nauczyć ci, którzy chcieliby żyć pod panowaniem rządu Bożego?

4. Jakiego „czystego języka” muszą się nauczyć słudzy Boży?

4 Zwróć uwagę na to, co Jehowa mówi na ten temat w swoim Słowie, Biblii: „Wtedy bowiem dokonam wśród ludów zmiany na czystą mowę, aby wszystkie wzywały imienia Jehowy, aby służyły Mu ramię przy ramieniu” (Sofoniasza 3:9). Ta „czysta mowa” to prawda Boża, która jest w Biblii. W szczególności jest to prawda o rządzie Królestwa Bożego. Chcąc zatem być  poddanym rządu Bożego, trzeba się nauczyć tej „mowy” przez nabywanie wiedzy o Jehowie i o Jego postanowieniu co do Królestwa (Kolosan 1:9, 10; Przysłów 2:1-5).

5. (a) Co powinniśmy wiedzieć o rządzie Bożym? (b) Jaka wiedza jest nam potrzebna do zaskarbienia sobie życia wiecznego?

5 Obecnie niektóre rządy ludzkie wymagają, aby ci, którzy otrzymują obywatelstwo, znali co nieco historię swego rządu, jak również metody jego działania. Ty też powinieneś przyswoić sobie pewne wiadomości o rządzie Bożym, jeżeli masz zostać jego poddanym. Taka wiedza może prowadzić do życia wiecznego. Jezus powiedział w modlitwie do Ojca: „To znaczy życie wieczne: ich nabywanie wiedzy o Tobie, jedynym prawdziwym Bogu, i o tym, któregoś posłał, Jezusie Chrystusie” (Jana 17:3).

6. (a) Na jakie pytania powinni umieć odpowiedzieć poddani rządu Bożego? (b) Czy ty umiałbyś na nie odpowiedzieć?

6 Jeżeli przestudiowałeś poprzednie rozdziały tej książki, to zdążyłeś już zdobyć niemało tej nader ważnej wiedzy. Czy tak? Czy możesz tego dowieść, odpowiadając na przykład na następujące pytania: Kiedy Bóg po raz pierwszy wspomniał o zamiarze utworzenia rządu Królestwa? Którzy słudzy Boży spodziewali się, że będą ziemskimi poddanymi tego rządu? Ilu władców, czyli królów wejdzie w skład rządu Bożego? Skąd będą rządzić ci królowie? Kim byli pierwsi wybrani na królów rządu Bożego? Jak Jezus dowiódł, że będzie dobrym królem? Ale żeby zostać poddanym rządu Bożego, nie wystarczy tylko coś o nim wiedzieć.

 WYMAGANE JEST SPRAWIEDLIWE POSTĘPOWANIE

7. Jakie różne wymagania dotyczące uzyskania obywatelstwa stawiają rządy ludzkie?

7 Rządy wymagają dzisiaj, żeby nowi obywatele przestrzegali pewnych norm postępowania. Na przykład mogą żądać, żeby mężczyzna miał tylko jedną żonę, a kobieta tylko jednego męża. Niemniej niektóre rządy mają odmienne prawa. Pozwalają swoim obywatelom mieć więcej niż jednego współmałżonka. A jakiego postępowania wymaga się od tych, którzy chcieliby zostać poddanymi rządu Bożego? Co Bóg mówi o małżeństwie?

8. (a) Jakie są Boże kryteria co do małżeństwa? (b) Czym jest cudzołóstwo i co o tym mówi Bóg?

8 Na początku Jehowa ustanowił wzorzec małżeństwa, dając Adamowi tylko jedną żonę. Bóg powiedział: „Mężczyzna opuści ojca i matkę i ma lgnąć do żony, i mają się stać jednym ciałem” (1 Mojżeszowa 2:21-24). Jezus podkreślił, że jest to właściwy wzorzec dla chrześcijan (Mateusza 19:4-6). Skoro mąż i żona stają się „jednym ciałem”, okryliby hańbą małżeństwo, gdyby współżyli z kimś innym. Taki postępek nazywa się cudzołóstwem, a Bóg mówi, że ukarze cudzołożników (Hebrajczyków 13:4; Malachiasza 3:5).

9. (a) Jak Bóg zapatruje się na ludzi, którzy obcują ze sobą cieleśnie, nie będąc związani węzłem małżeńskim? (b) Co to jest rozpusta?

9 Jest też wiele par, które mieszkają razem i obcują ze sobą cieleśnie, ale nie biorą ślubu. Jednakże Bóg nie życzy sobie, żeby kobieta i mężczyzna utrzymywali tak bliskie stosunki tylko na próbę. Współżycie bez ślubu jest więc grzechem przeciwko Bogu, Twórcy instytucji małżeństwa. Takie postępowanie nazywa się rozpustą. Rozpustą jest obcowanie płciowe z kimś, z kim nie jest się związanym węzłem małżeńskim. Tymczasem Biblia mówi: „Bo tego przecież Bóg chce: (...), żebyście się powstrzymywali od rozpusty” (1 Tesaloniczan 4:3-5). Nie godzi się zatem, żeby człowiek w stanie wolnym miał z kimś stosunek płciowy.

10. Jakie jeszcze praktyki seksualne są sprzeczne z prawami Bożymi?

10 Dzisiaj wiele mężczyzn i kobiet miewa stosunki cielesne z osobami tej samej płci — mężczyźni z mężczyznami, a kobiety z kobietami. Takich ludzi nazywa się homoseksualistami. Homoseksualistki nazywa się też lesbijkami. Jednakże Słowo Boże mówi, że to, co oni robią, jest niegodziwe, „sprośne” (Rzymian 1:26, 27). Również obcowanie płciowe ze zwierzęciem jest  sprzeczne z prawem Bożym (3 Mojżeszowa 18:23). Każdy, kto by chciał żyć pod panowaniem rządu Bożego, musi się wystrzegać takich niemoralnych praktyk.

11. (a) Jak Bóg zapatruje się na picie napojów alkoholowych? (b) Jakich szkodliwych dla zdrowia zwyczajów muszą unikać ci, którzy chcieliby być poddanymi rządu Bożego?

11 Umiarkowane picie wina, piwa i innych napojów alkoholowych nie jest sprzeczne z prawem Bożym. Biblia mówi nawet, że trochę wina może być korzystne dla zdrowia (Psalm 104:15; 1 Tymoteusza 5:23). Wykroczeniem przeciwko prawu Bożemu jest natomiast upijanie się lub chodzenie na hulaszcze przyjęcia, podczas których dochodzi do różnych niemoralnych wybryków (Efezjan 5:18; 1 Piotra 4:3, 4). Obecnie dużo ludzi nie tylko pije alkohol, żeby się wprowadzić w stan odurzenia, lecz także zażywa w tym celu różne narkotyki. Tacy mogą dla przyjemności palić marihuanę lub tytoń, inni znów żują betel albo liście krzewu kokainowego. Jednakże takie rzeczy kalają ciało i są szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli więc chciałbyś być poddanym rządu Bożego, to musisz się wystrzegać takich szkodliwych używek (2 Koryntian 7:1).

12. (a) Jakie nieuczciwe praktyki są sprzeczne z prawami Bożymi? (b) Jak ktoś, kto się dopuszcza takich praktyk, może sobie zaskarbić łaskę Bożą?

12 Wiadomo, że rządy ludzkie nie chcą, aby nowymi obywatelami zostali przestępcy. Jehowa ma jeszcze wyższe kryteria. Wymaga, żebyśmy ‛we wszystkim starali się postępować rzetelnie’ (Hebrajczyków 13:18). Temu, kto nie przestrzega praw Bożych, nie będzie wolno żyć pod panowaniem Jego Królestwa. Dzisiaj ludzie często udają uczciwych, ale przestępują wiele praw. Jednakże Bóg wszystko widzi. Nikomu nie uda się Go zmylić (Hebrajczyków 4:13; Przysłów 15:3; Galatów 6:7, 8). Jehowa zadba o to, żeby ludzie przekraczający Jego prawa, na przykład te, które zakazują dopuszczania się kłamstwa i kradzieży, nie zostali poddanymi Jego rządu (Efezjan 4:25, 28; Objawienie 21:8). Bóg jest jednak cierpliwy i chętnie przebacza. Jeżeli więc winowajca zaniecha swoich złych praktyk i zacznie postępować właściwie, to Bóg go przyjmie (Izajasza 55:7).

13. Jak słudzy Boży powinni się zapatrywać na prawa ustanawiane przez rządy ludzkie?

13 A jak się przedstawia sprawa posłuszeństwa wobec praw ustanawianych przez rządy ludzkie? Dopóki te rządy istnieją,  Bóg wymaga, żeby Jego słudzy byli poddani „władzom zwierzchnim”. Trzeba płacić podatki, choćby były wysokie i choćby się nie podobał sposób ich wydatkowania. Należy też przestrzegać ustaw państwowych (Rzymian 13:1, 7; Tytusa 3:1). Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której posłuszeństwo wobec prawa byłoby nieposłuszeństwem wobec prawa Bożego. W tym wypadku, jak powiedział Piotr i inni apostołowie, „słuchać jako władcy musimy bardziej Boga niż ludzi” (Dzieje Apostolskie 5:29).

14. Jak możemy dowieść, że podzielamy Boży pogląd na wartość życia?

14 Życie ma w oczach Boga wielką wartość. Musi to rozumieć każdy, kto chciałby zostać poddanym Jego rządu. Wiadomo, że morderstwo jest sprzeczne z prawem Bożym. Często jednak do morderstwa prowadzi nienawiść i dlatego człowiek, który stale nienawidzi swego bliźniego i życzy mu śmierci, nie może być poddanym rządu Bożego (1 Jana 3:15). Bardzo ważne jest zatem stosowanie się do tego, co jest powiedziane w biblijnej Księdze Izajasza 2:4, żeby nie brać do ręki broni służącej do zabijania  bliźnich. Według Słowa Bożego w oczach Jehowy cenne jest nawet życie nie narodzonego dziecka w łonie matki (2 Mojżeszowa 21:22, 23; Psalm 127:3). A jednak co roku dokonuje się na świecie milionów sztucznych poronień. To niszczenie życia jest sprzeczne z prawem Bożym, ponieważ człowiek w łonie matki jest żyjącą osobą i nie wolno go zabijać.

15. Jakim nakazom Króla powołanego przez Boga muszą być posłuszni wszyscy poddani Królestwa?

15 Od kandydatów na poddanych rządu Bożego wymaga się jednak czegoś więcej niż tylko powstrzymywania się od tego, co złe lub niemoralne. Muszą dokładać rzetelnych starań, aby się odnosić do innych życzliwie i niesamolubnie. Muszą żyć według zbożnej zasady podanej przez Króla Jezusa Chrystusa: „Wszystko więc, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też musicie im czynić podobnie” (Mateusza 7:12). Chrystus dał dobry przykład, darząc drugich miłością. Nawet złożył w ofierze za ludzkość życie, swoim naśladowcom zaś nakazał: „[Chcę], abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja umiłowałem was” (Jana 13:34; 1 Jana 3:16). Ta niesamolubna miłość i troska o innych sprawi, że życie pod rządami Królestwa Bożego będzie prawdziwą przyjemnością (Jakuba 2:8).

16, 17. (a) Jakie mamy istotne powody, żeby dokonać zmian w życiu w celu spełnienia wymagań Bożych? (b) Dlaczego możemy być przekonani, że potrafimy dokonać niezbędnych zmian?

16 Biblia mówi, że chcąc spełnić wymagania stawiane poddanym rządu Bożego, trzeba dokonać zmian w swoim życiu (Efezjan 4:20-24). Czy dokładasz starań, żeby ich dokonać? Jest to na pewno warte każdego wysiłku! Dlaczego? Ponieważ nie otwiera przed tobą perspektyw tylko na niewiele lat lepszego życia pod panowaniem jakiegoś rządu ludzkiego. Dostąpisz życia wiecznego w doskonałym zdrowiu na rajskiej ziemi pod panowaniem rządu ustanowionego przez Boga!

17 Spełniając wymagania Boże, możesz już teraz prowadzić szczęśliwsze życie. Musisz jednak dokonać zmian. Zmieniło się już bardzo dużo ludzi, którzy byli przepełnieni nienawiścią lub chciwością. Swój styl życia zmienili też rozpustnicy, cudzołożnicy, homoseksualiści, pijacy, mordercy, złodzieje, narkomani i palacze tytoniu. Udało im się tego dokonać z wielkim wysiłkiem i z pomocą Bożą (1 Koryntian 6:9-11; Kolosan 3:5-9). Jeżeli więc musisz dokonać poważnych zmian, żeby spełniać wymagania  Boże, nie załamuj się. To ci się uda!

LOJALNOŚĆ WOBEC RZĄDU BOŻEGO

18. Jak w oczach Boga możemy się okazać lojalnymi rzecznikami Jego Królestwa?

18 Nie powinniśmy się dziwić, że Jehowa Bóg wymaga, aby Jego poddani lojalnie popierali ustanowiony przez Niego rząd Królestwa. Tego samego wymagają od swych obywateli rządy ludzkie. Ale jakiego szczególnego sposobu udzielania lojalnego poparcia Bóg się po nas spodziewa? Czy zbrojnego występowania w obronie Jego Królestwa? Nie, raczej tak jak Jezus Chrystus i jego pierwsi naśladowcy mamy być lojalnymi rzecznikami, czyli głosicielami Królestwa Bożego (Mateusza 4:17; 10:5-7; 24:14). Jehowa życzy sobie, aby każdy się dowiedział, czym jest Jego Królestwo i jak ono rozwiąże problemy ludzkości. Czy tym, czego się dowiedziałeś ze Słowa Bożego, dzielisz się z krewnymi, przyjaciółmi i innymi ludźmi? Bóg życzy sobie, żebyś to robił (Rzymian 10:10; 1 Piotra 3:15).

19. (a) Dlaczego możemy się spodziewać sprzeciwu, gdy będziemy mówić innym o Królestwie Bożym? (b) Na jakie pytania musisz odpowiedzieć?

19 Chrystus i jego pierwsi uczniowie musieli się zdobyć na odwagę, żeby mówić innym o Królestwie, ponieważ często spotykali się ze sprzeciwem (Dzieje Apostolskie 5:41, 42). Tak samo jest dzisiaj. Ten rządzony przez Szatana świat nie chce, żeby była głoszona dobra nowina o Królestwie. Nasuwają się zatem pytania: Po której stronie stoisz? Czy będziesz udzielał lojalnego poparcia Królestwu Bożemu? Bóg chce, żeby przed nadejściem końca dane było wielkie świadectwo o Królestwie. Czy weźmiesz w tym udział?

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 128]

Kandydaci na poddanych rządu Bożego muszą coś o nim wiedzieć

[Ilustracje na stronie 131]

Poddani rządu Bożego muszą się wystrzegać postępków, które Bóg potępia

[Ilustracja na stronie 133]

Poddani rządu Bożego muszą mówić o nim innym ludziom