Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy podlegamy Dziesięciorgu Przykazań?

Czy podlegamy Dziesięciorgu Przykazań?

 Rozdział 24

Czy podlegamy Dziesięciorgu Przykazań?

1. Jakie Prawo Mojżesz przekazał ludowi?

KTÓRYM PRAWOM mamy z woli Jehowy Boga być posłuszni? Czy musimy przestrzegać tego, co Biblia nazywa „prawem Mojżeszowym” albo po prostu „Prawem”? (1 Królów 2:3; Tytusa 3:9). Nazywa się je również „prawem Jehowy”, bo od Niego pochodzi (1 Kronik 16:40). Mojżesz jedynie przekazał Prawo ludowi.

2. Z czego to Prawo się składa?

2 Prawo Mojżeszowe składa się z ponad 600 pojedynczych praw, czyli przykazań, z dziesięciorgiem głównych przykazań włącznie. Jak powiedział Mojżesz: „[Jehowa] nakazał wam zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach” (5 Mojżeszowa 4:13; 2 Mojżeszowa 31:18, NP). Ale komu Jehowa dał Prawo włącznie z Dziesięciorgiem Przykazań? Czy dał je całej ludzkości? Jaki był cel tego Prawa?

IZRAELOWI W SPECJALNYM CELU

3. Skąd wiemy, że Prawo zostało dane tylko narodowi izraelskiemu?

3 Prawa nie dano całej ludzkości. Jehowa zawarł przymierze,  czyli porozumienie z potomkami Jakuba, którzy stali się narodem izraelskim. Dał swoje prawa tylko temu narodowi. Biblia wskazuje na to wyraźnie w Księdze 5 Mojżeszowej 5:1-3, oraz w Psalmie 147:19, 20.

4. Dlaczego Prawo zostało dane narodowi izraelskiemu?

4 Apostoł Paweł zadał pytanie: „Po cóż tedy Prawo?” No właśnie, w jakim celu Jehowa dał swoje prawo Izraelowi? Paweł odpowiada: „Aby ujawniło wykroczenia do czasu przyjścia nasienia, któremu była dana obietnica (...) Prawo stało się zatem wychowawcą prowadzącym nas do Chrystusa” (Galatów 3:19-24). Prawo było specjalnie dane dla ochrony narodu izraelskiego i kierowania nim, aby jego członkowie byli gotowi uznać Chrystusa, gdyby przyszedł. Liczne ofiary wymagane przez Prawo przypominały Izraelitom, że są grzesznikami potrzebującymi Zbawiciela (Hebrajczyków 10:1-4).

„CHRYSTUS JEST KOŃCEM PRAWA”

5. Co się stało z Prawem, gdy przyszedł Chrystus i za nas umarł?

5 Oczywiście tym obiecanym Zbawicielem był Jezus Chrystus, jak to tuż po jego urodzeniu się obwieścił anioł (Łukasza 2:8-14). Co się zatem stało z Prawem, gdy Chrystus przyszedł i złożył w ofierze swe doskonałe życie? Zostało usunięte. „Nie podlegamy już wychowawcy”, oświadczył Paweł (Galatów 3:25). Usunięcie Prawa przyniosło ulgę Izraelitom. Prawo uzmysławiało im, że są grzesznikami, ponieważ nikt z nich nie potrafił go doskonale  przestrzegać. „Chrystus przez kupno uwolnił nas od przekleństwa Prawa”, powiedział Paweł (Galatów 3:10-14). Dlatego też Biblia mówi: „Chrystus jest końcem Prawa” (Rzymian 10:4; 6:14).

6. (a) Co wyniknęło dla Izraelitów i nie-Izraelitów ze zniesienia Prawa, i dlaczego? (b) Jakie kroki Jehowa podjął wobec Prawa?

6 Prawo było w gruncie rzeczy barierą albo „ścianą” między Izraelitami a innymi ludami, które temu Prawu nie podlegały. Jednakże dzięki ofierze ze swego życia Chrystus „zniósł (...) Prawo przykazań złożone z dekretów, aby w jedności ze sobą dwa ludy [Izraelitów i nie-Izraelitów] przetworzyć w jednego nowego człowieka” (Efezjan 2:11-18). O krokach, które sam Jehowa Bóg podjął wobec prawa Mojżeszowego, czytamy: „Łaskawie przebaczył nam wszystkie nasze wykroczenia i wymazał odręcznie spisany przeciwko nam dokument, który się składał z dekretów [włącznie z Dziesięciorgiem Przykazań] i który przeciwstawiał się nam [z uwagi na potępienie Izraelitów jako grzeszników]; i usunął go z drogi przez przybicie go do pala męki” (Kolosan 2:13, 14). Tak więc dzięki doskonałej ofierze Chrystusa Prawo zostało zniesione.

7, 8. Co dowodzi, że Prawo nie dzieli się na dwie części?

7 Niektórzy jednak twierdzą, że Prawo dzieli się na dwie części: Dziesięcioro Przykazań i resztę praw. Ta reszta praw — ich zdaniem — została zniesiona, ale Dziesięcioro Przykazań pozostało. To nieprawda. W Kazaniu na Górze Jezus cytował zarówno z Dziesięciorga Przykazań, jak z innych części Prawa i nie robił między nimi żadnej różnicy. Wskazał tym samym, że prawo Mojżeszowe wcale nie dzieli się na dwie części (Mateusza 5:21-42).

8 Warto też zwrócić uwagę na to, co z natchnienia Bożego napisał apostoł Paweł: „Teraz jesteśmy zwolnieni od Prawa”. Czy Żydzi zostali zwolnieni od wszystkich innych praw poza Dziesięciorgiem Przykazań? Nie, bo Paweł mówi dalej: „Doprawdy nie poznałbym grzechu, gdyby nie było Prawa; i na przykład nie wiedziałbym, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: ‛Nie pożądaj’” (Rzymian 7:6, 7; 2 Mojżeszowa 20:17). Ponieważ „Nie pożądaj” jest ostatnim z Dziesięciorga Przykazań, więc to wyraźnie wskazuje, że Izraelici zostali też zwolnieni od Dziesięciorga Przykazań.

9. Co świadczy o tym, że zostało usunięte również prawo nakazujące przestrzeganie cotygodniowego sabatu?

 9 Czy to znaczy, że zostało również usunięte prawo nakazujące przestrzeganie cotygodniowego sabatu? Oczywiście, że tak. To, co Biblia mówi w Galatów 4:8-11 i w Kolosan 2:16, 17, wyraźnie dowodzi, że chrześcijanie nie podlegają danemu Izraelitom prawu Bożemu włącznie z wymaganiem przestrzegania cotygodniowego sabatu i obchodzenia innych specjalnych dni w roku. Również z Rzymian 14:5 wynika, że od chrześcijan nie jest wymagane obchodzenie cotygodniowego sabatu.

PRAWA ODNOSZĄCE SIĘ DO CHRZEŚCIJAN

10. (a) Jakim prawom podlegają chrześcijanie? (b) Skąd jest wzięte niejedno z tych praw i dlaczego zaczerpnięcie ich stamtąd trzeba uznać za rozsądne?

10 Skoro chrześcijanie nie podlegają Dziesięciorgu Przykazań, czy to znaczy, że nie muszą przestrzegać żadnych praw? Wcale nie. Jezus wprowadził „nowe przymierze” oparte na lepszej ofierze z jego doskonałego życia ludzkiego. Chrześcijanie podlegają temu nowemu przymierzu i są poddani prawom chrześcijańskim (Hebrajczyków 8:7-13; Łukasza 22:20). Niejedno z tych praw jest wzięte z prawa Mojżeszowego. Nie ma w tym nic niezwykłego. Często coś takiego ma miejsce, gdy nowy rząd przejmuje władzę nad krajem. Konstytucja obowiązująca w okresie sprawowania władzy przez poprzedni rząd może być obalona i zastąpiona inną, ale w tej nowej konstytucji pozostaje wiele praw ze starej. Tak samo przymierze Prawa się skończyło, ale wiele jego podstawowych praw i zasad przejął chrystianizm.

11. Które prawa czy nauki dane chrześcijanom są bardzo podobne do Dziesięciorga Przykazań?

11 Stwierdzisz to, gdy będziesz czytać Dziesięcioro Przykazań na stronie 203, a potem porównasz je z następującymi prawami i naukami chrześcijańskimi: „Jehowie, twemu Bogu będziesz oddawać cześć” (Mateusza 4:10; 1 Koryntian 10:20-22). „Strzeżcie się bałwanów” (1 Jana 5:21; 1 Koryntian 10:14). „Nasz Ojcze w niebiosach, niech imię Twoje będzie uświęcone [a nie lekceważone]” (Mateusza 6:9). „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom” (Efezjan 6:1, 2). Poza tym Biblia mówi wyraźnie, że mordowanie, popełnianie cudzołóstwa, dopuszczanie się kradzieży, posługiwanie się kłamstwem i chciwe pożądanie również jest sprzeczne z prawami obowiązującymi chrześcijan (Objawienie 21:8; 1 Jana 3:15; Hebrajczyków 13:4; 1 Tesaloniczan 4:3-7; Efezjan 4:25, 28; 1 Koryntian 6:9-11; Łukasza 12:15; Kolosan 3:5).

12. Jaka zasada prawa co do sabatu została przeniesiona do systemu chrześcijańskiego?

 12 Chociaż chrześcijanom nie nakazano przestrzegania cotygodniowego sabatu, to jednak czegoś się uczymy z tego postanowienia. Izraelici odpoczywali w sposób literalny, chrześcijanie natomiast muszą odpoczywać w sposób duchowy. Jak? Przez wiarę i posłuszeństwo prawdziwi chrześcijanie odstępują od samolubnych czynów. Do tych samolubnych czynów należą wysiłki zmierzające do ustanowienia własnej sprawiedliwości (Hebrajczyków 4:10). Tego odpoczynku duchowego przestrzega się nie tylko przez jeden dzień w tygodniu, lecz przez wszystkie siedem dni. Wymaganie Prawa co do sabatu, żeby jeden dzień rezerwować na sprawy duchowe, chroniło Izraelitów przed samolubnym poświęcaniem całego czasu na osiąganie korzyści materialnych. Codzienne przestrzeganie tej zasady w dziedzinie duchowej jest jeszcze skuteczniejszą ochroną przed materializmem.

13. (a) Które prawa mają spełniać chrześcijanie i jak je spełniają? (b) Znaczenie którego prawa podkreślił Jezus? (c) Co stanowi fundament całego prawa Mojżeszowego?

13 Od chrześcijan żąda się zatem ‛wypełniania prawa Chrystusowego’, a nie przestrzegania Dziesięciorga Przykazań (Galatów 6:2). Jezus dał wiele przykazań i pouczeń. Gdy posłusznie ich przestrzegamy, trzymamy się jego prawa, czyli wypełniamy je. Jezus podkreślał zwłaszcza znaczenie miłości (Mateusza 22:36-40; Jana 13:34, 35). Miłowanie drugich jest prawem chrześcijańskim. Jest to fundament całego prawa Mojżeszowego, jak powiedziano w Biblii: „Całe Prawo wypełnia się w jednej wypowiedzi, mianowicie: ‛Będziesz miłować swego bliźniego jak samego siebie’” (Galatów 5:13, 14; Rzymian 13:8-10).

14. (a) Co dobrego wynika dla nas ze studiowania i stosowania zasad prawa Mojżeszowego? (b) Do czego skłania nas miłość?

14 Prawo dane za pośrednictwem Mojżesza, z Dziesięciorgiem Przykazań włącznie, było zbiorem sprawiedliwych nakazów pochodzących od Boga. A zatem, mimo że dzisiaj już nie podlegamy temu Prawu, to jednak Boskie zasady, na których ono zostało oparte, nadal mają dla nas wielką wartość. Gdy je studiujemy i stosujemy, nabieramy coraz więcej szacunku dla wielkiego Prawodawcy, Jehowy Boga. Ale przede wszystkim powinniśmy studiować i stosować w swoim życiu prawa i nauki chrześcijańskie. Miłość do Jehowy będzie nas skłaniać do posłusznego spełniania wszystkiego, czego On od nas teraz wymaga (1 Jana 5:3).

[Pytania do studium]

[Ramka na stronie 203]

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ

1. „Ja jestem Jehowa, twój Bóg (...) Nie miej żadnych innych bogów przeciw memu obliczu.

2. „Nie czyń sobie rzeźbionego wizerunku ani kształtu podobnego do czegokolwiek, co jest na niebie w górze albo co jest nisko na ziemi, albo co jest w wodach pod ziemią. Nie kłaniaj się im ani nie daj się zwieść do służenia im ...

3. „Nie bierz imienia Jehowy, swego Boga, w sposób niegodny ...

4. „Pamiętając o dniu sabatu, żeby go święcić, będziesz przez sześć dni pełnić służbę i wykonywać wszelką pracę. Ale dzień siódmy jest sabatem Jehowie, twemu Bogu. Nie wykonuj żadnej pracy — ani ty, ani twój syn, ani twoja córka ...

5. „Czcij ojca swego i matkę swoją, żeby twoje dni okazały się długie na ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg.

6. „Nie morduj.

7. „Nie cudzołóż.

8. „Nie kradnij.

9. „Nie składaj fałszywego świadectwa jako świadek przeciw bliźniemu swemu.

10. „Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani czegokolwiek, co należy do bliźniego twego” (2 Mojżeszowa 20:2-17).

[Ilustracje na stronach 204, 205]

Prawo było ścianą oddzielającą Izraelitów od innych ludów