Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CO BÓG SĄDZI O WOJNACH?

Boży pogląd na wojny — w starożytności

Boży pogląd na wojny — w starożytności

Lud był uciemiężony. Ciągle prosił Boga o ulgę, ale ta nie nadchodziła — przynajmniej nie nadeszła od razu. Ludem tym był wybrany w starożytności przez Boga Izrael. Jego ciemięzcami byli potężni Egipcjanie (Wyjścia 1:13, 14). Izraelici przez całe lata czekali, aż Bóg położy kres egipskiej tyranii. W końcu nastał wyznaczony przez Niego czas na podjęcie działań (Wyjścia 3:7-10). Z Biblii wynika, że osobiście stoczył On wojnę z Egipcjanami. Najpierw sprowadził na nich serię niszczycielskich plag, a potem zgładził faraona i jego armię w Morzu Czerwonym (Psalm 136:15). Jehowa Bóg wystąpił jako „wojownik” w obronie swego ludu (Wyjścia 15:3, 4).

Fakt, iż Bóg osobiście walczył z Egipcjanami, dowodzi, że nie jest On przeciwny każdej wojnie. Czasami do prowadzenia działań wojennych upoważniał Izraelitów. Na przykład polecił im przystąpić do walki z Kananejczykami, którzy odznaczali się skrajną niegodziwością (Powtórzonego Prawa 9:5; 20:17, 18). Nakazał też izraelskiemu królowi Dawidowi walczyć z gnębiącymi ich Filistynami. Dał mu nawet wskazówki co do strategii, która zapewniła zwycięstwo (2 Samuela 5:17-25).

Owe relacje biblijne ujawniają, że gdy Izraelitom zagrażały niegodziwe wpływy lub różne formy ucisku, Bóg akceptował działania wojenne służące obronie Jego ludu oraz prawdziwej religii. Zwróćmy jednak uwagę na trzy istotne czynniki związane z takimi wojnami:

  1. BÓG SAM DECYDOWAŁ, KTO MA PODJĄĆ DZIAŁANIA WOJENNE. Przy pewnej okazji Bóg powiedział Izraelitom: „Tym razem nie będziecie musieli walczyć”. Dlaczego? Ponieważ sam miał stoczyć za nich bitwę (2 Kronik 20:17; 32:7, 8). Postępował tak wielokrotnie, na przykład w związku z wydarzeniami opisanymi na wstępie. Kiedy indziej zlecał starożytnym Izraelitom toczenie wojen mających na celu zdobycie i obronę Ziemi Obiecanej (Powtórzonego Prawa 7:1, 2; Jozuego 10:40).

  2. BÓG SAM DECYDOWAŁ, KIEDY PODJĄĆ DZIAŁANIA WOJENNE. Słudzy Boga musieli cierpliwie czekać, aż nadejdzie wyznaczony przez Niego czas na walkę z uciskiem i niegodziwością.  Wcześniej nie wolno im było przystępować do wojny. Gdy to robili, tracili Boże poparcie. Biblia wskazuje, że kiedy Izraelici ośmielali się podjąć działania zbrojne, na które Bóg nie wyraził zgody, rezultaty były katastrofalne *.

  3. Chociaż Bóg nakazał walczyć z Kananejczykami, to oszczędził niektóre osoby, na przykład Rachab i jej rodzinę

    BÓG NIE MA UPODOBANIA W ŚMIERCI LUDZI, NAWET NIEGODZIWYCH. Jehowa Bóg jest Źródłem życia i Stwórcą rodzaju ludzkiego (Psalm 36:9). Dlatego nie pragnie niczyjej śmierci. Niestety, niektórzy ludzie celowo wyrządzają innym krzywdę, a nawet ich zabijają (Psalm 37:12, 14). Aby powstrzymać takich niegodziwców, Bóg niekiedy pozwalał podejmować przeciwko nim działania wojenne. Ale nawet w czasach, gdy Izraelici prowadzili tego rodzaju wojny, był On wobec ich ciemięzców „miłosierny” i „nieskory do gniewu” (Psalm 86:15). Na przykład nakazał Izraelitom, by zanim wystąpią zbrojnie przeciw jakiemuś miastu, ‛ogłosili mu warunki pokoju’. Dzięki temu jego mieszkańcy mieli szansę zmienić swoje postępowanie i uniknąć wojny (Powtórzonego Prawa 20:10-13). W ten sposób Bóg pokazał, że nie ma „upodobania w śmierci niegodziwego, lecz w tym, by niegodziwy zawrócił ze swej drogi i pozostał przy życiu” (Ezechiela 33:11, 14-16) *.

Jak wynika z omówionych przykładów, w starożytności Bóg uznawał wojnę za uzasadniony sposób na wyeliminowanie różnych form ucisku i zła. Jednak to nie ludzie, tylko sam Bóg decydował o tym, kto kiedy miał ją stoczyć. Czy znajdował On przyjemność w przelewie krwi? Nic podobnego. W rzeczywistości nienawidzi przemocy (Psalm 11:5). A czy pogląd Boga na wojny uległ zmianie, gdy Jego Syn, Jezus Chrystus, w I wieku n.e. rozpoczął swoją służbę?

^ ak. 7 Na przykład gdy pewnego razu Bóg zakazał Izraelitom walczyć z Amalekitami i Kananejczykami, a oni Go nie posłuchali, ponieśli klęskę (Liczb 14:41-45). Wiele lat później wierny król Jozjasz przystąpił do bitwy bez Bożego poparcia i przypłacił to życiem (2 Kronik 35:20-24).

^ ak. 8 Izraelici nie ogłaszali warunków pokoju Kananejczykom. Dlaczego? Ponieważ na skorygowanie złego sposobu postępowania mieli oni 400 lat. Wtedy gdy Izraelici wypowiadali im wojnę, Kananejczycy jako ogół byli już zatwardziałymi niegodziwcami (Rodzaju 15:13-16). Dlatego mieli zostać całkowicie wytępieni. Mimo to poszczególne osoby, które się zmieniły, pozostawiono przy życiu (Jozuego 6:25; 9:3-27).