Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | CZY KONIEC JEST BLISKI?

„Koniec” — co oznacza?

„Koniec” — co oznacza?

Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz słowa: „Koniec jest bliski!”? Czy wyobrażasz sobie asteroidę, która uderzy w Ziemię i unicestwi na niej wszelkie życie? A może widzisz nawiedzonego kaznodzieję z Biblią w ręku, zapowiadającego Sąd Ostateczny? Takie skojarzenia u niektórych wzbudzają niepokój, u innych sceptycyzm, a jeszcze innych wręcz śmieszą.

Biblia rzeczywiście oznajmia: „Nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Wydarzenie to bywa też nazywane „wielkim dniem Boga” i „Armagedonem” (Objawienie 16:14, 16, Biblia warszawska). W religiach panuje na ten temat duże zamieszanie, a osobliwych, mrocznych wizji przyszłości jest całe mnóstwo. Niemniej sama Biblia wypowiada się o końcu w sposób prosty i zrozumiały — wyjawia, czym on będzie, a czym nie. Słowo Boże pomaga nam też zorientować się, czy koniec jest już bliski. A co najważniejsze, wskazuje, co zrobić, by go przetrwać. Najpierw jednak przeanalizujmy kilka błędnych poglądów na temat końca i ustalmy, czym on tak naprawdę będzie według Biblii.

KONIEC — CZEGO NIE OZNACZA

 1. KONIEC NIE OZNACZA DOSZCZĘTNEJ ZAGŁADY ZIEMI W OGNIU.

  Biblia mówi: „[Bóg] założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5). Ten oraz inne fragmenty Pisma Świętego upewniają nas, że Bóg nigdy nie zniszczy naszej planety ani nie dopuści, by została zniszczona (Kaznodziei 1:4; Izajasza 45:18).

 2. KONIEC NIE OZNACZA PRZYPADKOWEGO, NIEPLANOWANEGO ZDARZENIA.

  Biblia wyjawia, że koniec jest zaplanowany — Bóg wyznaczył jego konkretny termin. W Księdze tej czytamy: „O dniu owym lub godzinie nie wie nikt — ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas” (Marka 13:32, 33). Jak z tego wynika, Bóg („Ojciec”) sprowadzi koniec w konkretnym, wyznaczonym przez siebie czasie.

 3. KONIEC NIE OZNACZA KATASTROFY WYWOŁANEJ PRZEZ CZŁOWIEKA ANI PRZEZ OBIEKTY KRĄŻĄCE W KOSMOSIE.

  Co doprowadzi do nadejścia końca? W Księdze Objawienia 19:11 napisano: „I ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń. A siedzący na nim [jest] zwany Wiernym i Prawdziwym”. A w wersecie 19 czytamy: „I ujrzałem bestię oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem” (Objawienie 19:11-21). Co prawda we fragmencie tym użyto symboli, ale można wyciągnąć logiczny wniosek, że Bóg pośle armię stworzeń anielskich, by zgładzili Jego wrogów.

Biblijne orędzie dotyczące końca to dobra wiadomość, a nie zła

KONIEC — CO OZNACZA

 1. KRES NIEUDOLNYCH LUDZKICH RZĄDÓW.

  Biblia wyjaśnia: „Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44). Jak wspomniano wcześniej, „królowie ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem”, zostaną zgładzeni (Objawienie 19:19).

 2. KRES NIESPRAWIEDLIWOŚCI, PRZEMOCY I WOJEN.

  „[Bóg] sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi” (Psalm 46:9). „Prostolinijni (...) będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani” (Przysłów 2:21, 22). „Oto czynię wszystko nowe” (Objawienie 21:4, 5).

 3. KRES RELIGII, KTÓRE NIE PODOBAJĄ SIĘ BOGU I ZAWODZĄ LUDZI.

  „Prorocy prorokują fałsz, a kapłani według swej mocy narzucają swą dominację. (...) I co zrobicie, gdy nadejdzie tego kres?” (Jeremiasza 5:31). „Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?’ Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia” (Mateusza 7:21-23).

 4. KRES LUDZI, KTÓRZY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA OBECNY STAN RZECZY.

  Jezus Chrystus powiedział: „A to jest podstawa sądu, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były niegodziwe” (Jana 3:19). Biblia opisuje zniszczenie świata za czasów prawego człowieka imieniem Noe: „Ówczesny świat uległ zagładzie, gdy został zatopiony wodą. Lecz za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebiosa i ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych” (2 Piotra 3:5-7).

Warto zauważyć, że nadchodzący „dzień sądu i zagłady” porównano do zniszczenia świata za czasów Noego. Jaki świat został wtedy zniszczony? Nasza planeta przetrwała; to „ludzie bezbożni” — wrogowie Boga — ‛ulegli zagładzie’. Podobnie podczas nadchodzącego Bożego „dnia sądu” ci, którzy okażą się wrogami Boga, zostaną zgładzeni. Ale przyjaciele Boga ocaleją, tak jak niegdyś Noe i jego rodzina (Mateusza 24:37-42).

Wyobraź sobie, jak wspaniałe będzie życie na ziemi, gdy Bóg usunie z niej wszelkie zło! Jak widać, biblijne orędzie dotyczące końca to dobra wiadomość, a nie zła. Możesz się jednak zastanawiać: „Czy Biblia wyjawia, kiedy nadejdzie koniec? Czy jest już blisko? Jak mogę go przetrwać?”.