Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Religia prawdziwa uczy szacunku dla Słowa Bożego

Religia prawdziwa uczy szacunku dla Słowa Bożego

JEZUS dawał przykład szacunku dla Pisma Świętego, Słowa natchnionego przez Boga. Świadczą o tym argumenty, jakich użył, gdy był kuszony przez Diabła (Mateusza 4:4-11). Co powiedział, kiedy Szatan próbował go nakłonić do przemienienia kamieni w chleb? Odpierając tę pokusę, przytoczył natchnione słowa zanotowane przez Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa 8:3. A gdy Diabeł zaproponował mu władzę nad wszystkimi królestwami świata w zamian za oddanie mu czci, Jezus zdecydowanie odmówił, powołując się na zasadę z Księgi Powtórzonego Prawa 6:13.

Warto się nad tym zastanowić: Jezus był Synem samego Boga, a jednak podczas nauczania odwoływał się do autorytetu Pisma Świętego. Tradycjom ludzkim nigdy nie przyznał pierwszeństwa przed Słowem Bożym (Jana 7:16-18). Tymczasem wielu współczesnych mu dostojników religijnych wcale nie miało respektu dla świętych Pism. Dlaczego? Pozwolili, by ludzkie zwyczaje usunęły w cień Słowo Boże. Jezus otwarcie im powiedział: „Unieważniliście Słowo Boga ze względu na waszą tradycję. Obłudnicy! Słusznie prorokował o was Izajasz: Lud ten czci Mnie wargami, lecz swoim sercem daleko jest ode Mnie. Daremnie jednak cześć Mi oddają, ucząc zasad, które są wymysłem ludzi” (Mateusza 15:6-9, Przekład ekumeniczny).

Mnóstwo istniejących dziś religii — w tym także niechrześcijańskich — powołuje się na autorytet Biblii. Ale ile wśród nich znasz takich, które naprawdę odrzucają ludzkie tradycje sprzeczne z jednoznacznymi naukami Słowa Bożego? Przeanalizujmy dwa przykłady.

TEMAT: Tytuły religijne.

CZEGO UCZY BIBLIA: Jezus potępił współczesnych mu zwierzchników religijnych za lubowanie się w tytułach i zabieganie o prestiż. Wytknął im, że „lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi”. Swoich uczniów ostrzegł: „Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mateusza 23:1-10, Biblia Tysiąclecia).

PYTANIE: Czy przywódcy danej religii lubią zaszczytne tytuły i zabiegają o prestiż, czy też stosują się do polecenia Jezusa, by tego nie robić?

TEMAT: Wielbienie Boga za pomocą wizerunków.

CZEGO UCZY BIBLIA: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz się kłaniał przed nimi i nie będziesz im służył” (Wyjścia 20:4, 5, przekład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Apostoł Jan zaapelował do chrześcijan: „Strzeżcie się bożków” (1 Jana 5:21, Popowski).

PYTANIE: Czy dana religia stosuje się do wyraźnie sprecyzowanego w Biblii zakazu posługiwania się wizerunkami podczas oddawania czci Bogu?

Możesz znaleźć właściwą drogę

Choć na świecie istnieje dziś tak wiele religii, możesz wśród nich odszukać tę jedną, która prowadzi do życia. „Religijność czysta i bez skazy przed Bogiem” ma dużo cech rozpoznawczych (Jakuba 1:27, PE). W jej zidentyfikowaniu pomogą ci wersety biblijne omówione w tej serii artykułów — można je przyrównać do drogowskazów wiodących do celu.

Pytania zamieszczone w tym i poprzednich artykułach możesz przy najbliższej okazji zadać Świadkom Jehowy. Po wysłuchaniu odpowiedzi warto pójść za dobrym przykładem żyjących w I wieku mieszkańców miasta Berea. Zachęceni tym, czego dowiedzieli się od apostoła Pawła, „codziennie w Piśmie Świętym szukali potwierdzenia tych słów” (Dzieje 17:11, Współczesny przekład). Jeżeli jak Berejczycy szanujesz i starannie analizujesz Słowo Boże, odnajdziesz drogę prowadzącą do życia. Wtedy będziesz mógł dokonać świadomego wyboru, czy chcesz nią iść.

Która religia zachęca ludzi do studiowania Biblii, by mogli sprawdzić, czy to, w co wierzą, odpowiada prawdzie?