Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czym jest wiara?

Czym jest wiara?

CZYM według ciebie jest wiara? Niektórzy mylą ją z łatwowiernością. Wpływowy amerykański eseista i dziennikarz Henry L. Mencken nazwał kiedyś wiarę „irracjonalnym przeświadczeniem o wydarzeniu się czegoś nieprawdopodobnego”.

Zupełnie inaczej wiarę przedstawia Biblia. W żadnym wypadku nie łączy jej z łatwowiernością czy brakiem racjonalnego myślenia. W Liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy: „Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych”.

Ponieważ w poglądach na temat tego, czym jest wiara, istnieją ogromne rozbieżności, rozważmy następujące kwestie:

Jak dalece biblijna definicja wiary różni się od obiegowych opinii?

Dlaczego koniecznie powinniśmy rozwinąć w sobie taką wiarę, o jakiej mówi Biblia?

Jak umacniać wiarę?

„Tytuł własności” i mocne dowody

W czasie, gdy powstał List do Hebrajczyków, grecki termin oddany jako „nacechowane pewnością oczekiwanie” był w powszechnym użyciu. Często występował w dokumentach handlowych i odnosił się do gwarancji objęcia w posiadanie określonych dóbr. Dlatego autorzy pewnego słownika biblijnego proponują w tym miejscu tłumaczenie: „Wiara jest tytułem własności rzeczy spodziewanych”.

Można powiedzieć, że taki rodzaj wiary żywimy wtedy, gdy kupujemy coś w renomowanej firmie, a potem czekamy na dostarczenie towaru do domu. Wierzymy, że firma wywiąże się z zobowiązań, bo mamy rachunek. W pewnym sensie jest on tytułem własności — gwarancją, iż otrzymamy to, co nabyliśmy. Gdybyśmy go zgubili lub wyrzucili, nie moglibyśmy udowodnić, że dana rzecz jest naszą własnością. Podobnie ci, którzy przejawiają wiarę w to, że Bóg spełni swoje obietnice, mają zagwarantowane otrzymanie tego, czego się spodziewają. Natomiast jeśli ktoś nie żywi takiej wiary — albo ją traci — nie ma podstaw, by skorzystać z tego, co obiecuje Bóg (Jakuba 1:5-8).

Drugie wyrażenie z Listu do Hebrajczyków 11:1, przetłumaczone na „oczywisty przejaw”, miało związek z przedstawieniem dowodów ukazujących sprawę w innym świetle, niżby wynikało z pozorów. Na przykład Słońce pozornie krąży wokół Ziemi — pojawia się na wschodzie, przesuwa po niebie i znika za horyzontem na zachodzie. Ale dowody z zakresu astronomii i matematyki wskazują, że Ziemia nie jest centralnym punktem Układu Słonecznego. Znasz je i uznajesz za prawdziwe, więc wbrew temu, co sugerują ci oczy, wierzysz, że to Ziemia okrąża Słońce. Nie dajesz się zwieść pozorom, lecz uwzględniasz dowody.

Jakie znaczenie ma silna wiara?

A zatem Biblia zachęca, byśmy mieli silną wiarę, opartą na mocnych dowodach, nawet jeśli wymagałoby to od nas zrewidowania dotychczasowych przekonań. Taka wiara jest bezcenna. Apostoł Paweł napisał: „Bez wiary (...) nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hebrajczyków 11:6, Biblia poznańska).

Umacnianie wiary nie jest łatwe. Pomocą mogą być cztery kroki, które zostaną omówione na następnych stronach.