Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Mądrze dobieraj towarzystwo w dniach ostatnich

Mądrze dobieraj towarzystwo w dniach ostatnich

„Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje” (1 KOR. 15:33).

PIEŚNI: 73, 119

1. W jakim okresie obecnie żyjemy?

ŻYJEMY naprawdę w niełatwych czasach. Okres, który rozpoczął się w roku 1914, Biblia nazywa „dniami ostatnimi”. W tych „krytycznych czasach trudnych do zniesienia” panują warunki znacznie gorsze niż kiedykolwiek przed tym przełomowym rokiem (2 Tym. 3:1-5). Co więcej, sytuacja na świecie nie przestanie się pogarszać, ponieważ w proroctwie biblijnym zapowiedziano, że „ludzie niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu” (2 Tym. 3:13).

2. Czym się charakteryzuje rozrywka w dzisiejszym świecie? (Zobacz ilustrację tytułową).

2 Wielu dla rozrywki ogląda lub robi rzeczy, które Biblia utożsamia z przemocą, niemoralnością, okultyzmem lub innym rodzajem niegodziwości. Na przykład w Internecie, programach telewizyjnych, filmach, powieściach lub czasopismach często przedstawia się przemoc i niemoralność w korzystnym świetle. Postępowanie uważane kiedyś za nie do przyjęcia gdzieniegdzie zostało prawnie zalegalizowane. Nie znaczy to jednak, że akceptuje je Bóg (odczytaj Rzymian 1:28-32).

3. Jak bywają postrzegane osoby, które kierują się w życiu zasadami biblijnymi?

3 Naśladowcy Jezusa w I wieku n.e. stronili od nieczystej rozrywki. Również w innych dziedzinach życia postępowali bogobojnie, więc byli oczerniani i prześladowani przez drugich. Apostoł Piotr napisał do chrześcijan: „Ponieważ już nie biegniecie z nimi do tego samego dołu rozwiązłości, dziwią się i mówią o was obelżywie” (1 Piotra 4:4). Podobnie dzisiaj osoby kierujące się w życiu zasadami Bożymi uchodzą w świecie za dziwne. Prócz tego „wszyscy, którzy pragną żyć w zbożnym oddaniu w łączności z Chrystusem Jezusem, będą też prześladowani” (2 Tym. 3:12).

„ZŁE TOWARZYSTWO PSUJE POŻYTECZNE ZWYCZAJE”

4. Jakiej rady dotyczącej tego świata udziela nam Biblia?

4 Osobom pragnącym spełniać wolę Bożą Biblia radzi nie miłować tego świata ani jego praktyk (odczytaj 1 Jana 2:15, 16). Elementy, które go tworzą — religia, polityka i handel, a także ich środki przekazu — pozostają pod wpływem „boga tego systemu rzeczy”, Szatana Diabła (2 Kor. 4:4; 1 Jana 5:19). A zatem jako chrześcijanie musimy zważać na to, z kim utrzymujemy kontakty. Natchnione Słowo Boże podaje fundamentalną prawdę: „Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje” (1 Kor. 15:33).

5, 6. Czyjego towarzystwa powinniśmy unikać i dlaczego?

5 Aby nic nie zepsuło naszych dobrych zwyczajów, powinniśmy unikać bliskich kontaktów z osobami dopuszczającymi się zła. Odnosi się to nie tylko do ludzi spoza zboru, ale także do tych, którzy twierdzą, że wielbią Jehowę, lecz rozmyślnie łamią Jego prawa. Jeśli tacy rzekomi chrześcijanie wdają się w rażąco złe postępowanie i nie okazują skruchy, przestajemy się z nimi zadawać (Rzym. 16:17, 18).

6 Utrzymywanie stosunków z tymi, którzy nie przestrzegają praw Bożych, mogłoby nas skłonić do robienia tego, co oni, żeby zdobyć ich akceptację. Na przykład gdyby łączyły nas bliskie relacje z ludźmi prowadzącymi się niemoralnie, sami moglibyśmy ulec pokusie do niemoralności. Stało się tak w wypadku niektórych oddanych Bogu chrześcijan; część z nich nie okazała skruchy i została wykluczona (1 Kor. 5:11-13). Dopóki się na nią nie zdobędą, znajdują się w sytuacji podobnej do tej, którą opisał Piotr (odczytaj 2 Piotra 2:20-22).

7. Kogo powinniśmy wybierać na przyjaciół?

7 Wprawdzie chcemy być życzliwi nawet dla tych, którzy nie przestrzegają praw Bożych, ale nie powinny nas z nimi łączyć zażyłe relacje ani więzy przyjaźni. Gdyby więc Świadek Jehowy w stanie wolnym umawiał się na randki z kimś, kto nie jest oddany i wierny Bogu oraz nie respektuje Jego wysokich norm, byłoby to niewłaściwe. Zachowywanie chrześcijańskiej lojalności jest znacznie ważniejsze niż zyskanie akceptacji ludzi, którzy nie stosują się do praw Jehowy. Bliskie stosunki powinny nas łączyć z osobami spełniającymi wolę Bożą. Jezus oznajmił: „Każdy, kto wykonuje wolę Boga, ten jest mi bratem i siostrą, i matką” (Marka 3:35).

8. Jaki wpływ złe towarzystwo wywarło na starożytnych Izraelitów?

8 Tragicznych skutków zadawania się ze złym towarzystwem doświadczyli Izraelici. Kiedy po wyzwoleniu z niewoli egipskiej Jehowa wprowadzał ich do Ziemi Obiecanej, powiedział im, jak mają się odnosić do jej mieszkańców: „Nie wolno ci kłaniać się ich bogom ani dać się namówić do służenia im i nie wolno ci czynić niczego, co byłoby podobne do ich dzieł, ale bezwarunkowo je porozwalasz i koniecznie zburzysz ich święte słupy. I będziecie służyć Jehowie, waszemu Bogu” (Wyjścia 23:24, 25). Koniec końców większość Izraelitów nie usłuchała Bożych wskazówek (Ps. 106:35-39). Ponieważ okazali się oni niewierni wobec Boga, Jezus im oświadczył: „Oto wasz dom jest wam pozostawiony” (Mat. 23:38). Jehowa odrzucił naród izraelski, a swoim błogosławieństwem obdarzył nowo powstały zbór chrześcijański (Dzieje 2:1-4).

STARANNIE ZWAŻAJ NA TO, CO CZYTASZ I OGLĄDASZ

9. Dlaczego to, co serwuje przemysł medialno-rozrywkowy, może być niebezpieczne?

9 Spora część tego, co obecnie serwuje przemysł medialno-rozrywkowy, może zagrażać chrześcijanom pod względem duchowym. Treści te nie służą budowaniu wiary w Jehowę i Jego obietnice. Przeciwnie, odzwierciedlają ducha tego szatańskiego świata i jego cele. Musimy zatem bardzo uważać, żeby nie wybierać materiałów mogących rozbudzić „światowe pragnienia” (Tyt. 2:12).

10. Co się stanie z materiałami, których czytanie lub oglądanie wyrządza szkodę?

10 Wkrótce nie będzie już treści, których czytanie lub oglądanie wyrządza szkodę. Zostaną one usunięte, gdy świat Szatana dosięgnie zagłada. W Słowie Bożym czytamy: „Świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17). Podobnie śpiewał psalmista: „Złoczyńcy bowiem zostaną wytraceni, lecz pokładający nadzieję w Jehowie — ci posiądą ziemię. Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju”. Jak długo? „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Ps. 37:9, 11, 29).

11. Jak Bóg zapewnia swemu ludowi wyborny pokarm duchowy?

11 W przeciwieństwie do tego, co oferuje świat, materiały wydawane w dniach ostatnich przez organizację Jehowy promują postępowanie, które prowadzi do życia wiecznego. Jezus powiedział w modlitwie do Jehowy: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). Nasz Ojciec niebiański za pośrednictwem swej organizacji dostarcza mnóstwo budującego pokarmu duchowego. Jakże jesteśmy szczęśliwi, że mamy czasopisma, broszury, książki, filmy oraz strony internetowe, które krzewią czyste wielbienie! Poza tym dzięki organizacji Bożej w przeszło 110 000 zborów na całym świecie regularnie odbywają się zebrania. Na tych spotkaniach oraz mniejszych i większych zgromadzeniach rozważamy oparte na Biblii materiały, które budują wiarę w Boga i Jego obietnice (Hebr. 10:24, 25).

POBIERAJ SIĘ „TYLKO W PANU”

12. Objaśnij biblijną radę, by pobierać się „tylko w Panu”.

12 Dobór odpowiedniego towarzystwa jest szczególnie ważny dla chrześcijan w stanie wolnym pragnących zawrzeć małżeństwo. Słowo Boże zawiera wyraźną radę: „Nie wprzęgajcie się nierówno w jarzmo z niewierzącymi. Bo cóż wspólnego ma prawość z bezprawiem? Albo jakaż jest wspólnota światła z ciemnością?” (2 Kor. 6:14). Biblia zachęca sług Bożych, którzy szukają partnera małżeńskiego, aby pobierali się „tylko w Panu” — czyli poślubiali tylko oddanego, ochrzczonego chwalcę Jehowy, kierującego się w życiu naukami biblijnymi (1 Kor. 7:39). Jeśli chrześcijanie tak postępują, zyskują oddanych Jehowie towarzyszy, którzy pomogą im zachować lojalność wobec Niego.

13. Jaki nakaz dotyczący małżeństwa Bóg dał Izraelitom?

13 Jehowa wie, co jest najlepsze dla Jego sług, toteż konsekwentnie przedstawia swój punkt widzenia na małżeństwo. Zobaczmy, jak jednoznaczny był nakaz dany Izraelitom przez Mojżesza. W związku z okolicznymi narodami, które nie służyły Jehowie, otrzymali oni polecenie: „Nie wolno ci się z nimi spowinowacać. Swojej córki nie wolno ci dać jego synowi, a jego córki nie wolno ci wziąć dla swego syna. Bo odwróci on twego syna od podążania za mną i będą służyć innym bogom; wtedy Jehowa zapłonie przeciw wam gniewem i szybko was unicestwi” (Powt. Pr. 7:3, 4).

14, 15. Jak wpłynęło na Salomona lekceważenie wskazówek Jehowy?

14 Kiedy syn Dawida Salomon zaczął panować w młodym wieku, modlił się do Boga o mądrość — i Ten obficie mu jej udzielił. Dzięki temu Salomon zasłynął jako mądry władca bogatego kraju. Gdy odwiedziła go królowa Szeby, wręcz wykrzyknęła: „Nie dawałam wiary tym słowom, dopóki nie przybyłam, aby mogły to ujrzeć moje własne oczy; a oto nie opowiedziano mi połowy. Mądrością i dobrobytem przerosłeś wieści, których słuchałam” (1 Król. 10:7). Ale przykład Salomona pokazuje też, co może się stać, gdy ktoś zlekceważy nakaz Boga, by nie pobierać się z osobą, która Mu nie służy (Kazn. 4:13).

15 Mimo całego dobra, jakie Bóg wyświadczył Salomonowi, zignorował on Boże polecenie, by nie poślubiać kobiet z okolicznych narodów — kobiet, które przecież nie wielbiły Jehowy. Król ten „pokochał wiele cudzoziemskich żon”, tak iż miał 700 żon i 300 nałożnic. Co z tego wynikło? Gdy Salomon się zestarzał, jego pogańskie żony „nakłoniły jego serce, by poszedł za innymi bogami (...). I Salomon zaczął czynić to, co złe w oczach Jehowy” (1 Król. 11:1-6). Złe towarzystwo wypaczyło mądrość Salomona i odwiodło go od prawdziwego wielbienia. Stanowi to dobitną przestrogę dla chrześcijan, którzy mogliby myśleć o poślubieniu kogoś, kto nie kocha Jehowy.

16. Jaka rada biblijna odnosi się do sługi Bożego, którego współmałżonek nie podziela jego przekonań religijnych?

16 A co jeśli chwalcą Jehowy zostaje osoba, której partner małżeński nie podziela jej przekonań religijnych? W Biblii czytamy: „Wy, żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom, żeby — jeśli niektórzy nie są posłuszni Słowu — mogli bez słowa zostać pozyskani dzięki postępowaniu swych żon” (1 Piotra 3:1). Rada ta została skierowana do zamężnych chrześcijanek, ale odnosi się też do męża, który staje się czcicielem Jehowy, mając niewierzącą żonę. Biblia jasno zaleca: bądź dobrym małżonkiem i trzymaj się wzniosłych zasad Bożych dotyczących małżeństwa. Wielu współmałżonków przyjęło prawdę, widząc, jak mąż lub żona dokonali u siebie zmian dzięki dostosowaniu się do Bożych wymagań.

TRZYMAJ SIĘ TYCH, KTÓRZY KOCHAJĄ JEHOWĘ

17, 18. Dlaczego Noe i pierwsi chrześcijanie ocaleli z zagłady systemu, w którym żyli?

17 Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje, natomiast dobre wywiera korzystny wpływ. Pomyślmy o Noem, który wprawdzie żył w złym świecie, ale nie było mu w głowie bratać się z jego mieszkańcami. W tamtym okresie „Jehowa widział, że ogromna jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każda skłonność myśli jego serca przez cały czas jest wyłącznie zła” (Rodz. 6:5). Dlatego Bóg postanowił zniszczyć ten niegodziwy system i jego zwolenników w ogólnoziemskim potopie. Ale „Noe był mężem prawym. Okazał się nienaganny wśród współczesnych. Noe chodził z prawdziwym Bogiem” (Rodz. 6:7-9).

18 Noe na pewno nie szukał towarzystwa bezbożnych ludzi. Razem z siedmiorgiem członków swojej rodziny wykonywał zleconą przez Boga pracę, obejmującą między innymi budowę arki. W tym czasie był też „głosicielem prawości” (2 Piotra 2:5). Dzięki temu, że głosił, pracował przy arce i przebywał z rodziną, był stale zajęty dobrymi rzeczami, które podobały się Bogu. W rezultacie Noe i jego najbliżsi ocaleli z potopu. Powinniśmy być im wdzięczni, bo wszyscy obecnie żyjący wywodzą się od tych, którzy służyli Jehowie — wiernego Noego, jego żony, synów i ich żon. Również lojalni i posłuszni chrześcijanie w I wieku trzymali się z dala od ludzi bezbożnych i przeżyli zagładę Jerozolimy oraz żydowskiego systemu rzeczy w roku 70 n.e. (Łuk. 21:20-22).

Budujące towarzystwo współwyznawców stanowi przedsmak życia w nowym świecie (zobacz akapit 19)

19. Co musimy robić, żeby zyskać uznanie Boże?

19 Jako chwalcy Jehowy, powinniśmy naśladować Noego i jego rodzinę oraz posłusznych chrześcijan z I wieku. Musimy trzymać się z dala od otaczającego nas złego systemu rzeczy i zabiegać o budujące towarzystwo wśród milionów naszych wiernych współwyznawców. Dzięki przebywaniu z tymi, którzy kierują się Bożą mądrością, łatwiej nam będzie ‛stać niewzruszenie w wierze’ w tych bardzo trudnych czasach (1 Kor. 16:13; Prz. 13:20). Pomyśl o wspaniałych widokach na przyszłość! Jeżeli w dniach ostatnich będziemy mądrze dobierać towarzystwo, możemy przeżyć koniec tego niegodziwego systemu i znaleźć się w tak bliskim już sprawiedliwym Bożym nowym świecie.