Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dlaczego mamy być święci

Dlaczego mamy być święci

„Macie być święci” (KAPŁ. 11:45).

1. W czym może nam pomóc Księga Kapłańska?

W KSIĘDZE Kapłańskiej świętość jest wspominana częściej niż w którejkolwiek z pozostałych ksiąg biblijnych. Ponieważ cecha ta jest wymagana od wszystkich prawdziwych czcicieli Jehowy, zrozumienie i docenianie Księgi Kapłańskiej pomoże nam w zachowywaniu świętości.

2. Wymień niektóre cechy charakterystyczne Księgi Kapłańskiej.

2 Księga Kapłańska, napisana przez proroka Mojżesza, stanowi część „całego Pisma”, które jest pożyteczne do nauczania (2 Tym. 3:16). W każdym jej rozdziale imię Jehowy pojawia się średnio dziesięć razy. Zrozumienie przesłania tej księgi doda nam sił do stronienia od wszystkiego, co ściągnęłoby hańbę na imię Boże (Kapł. 22:32). Często występujący w niej zwrot „Jam jest Jehowa” powinien przypominać nam o konieczności okazywania posłuszeństwa Bogu. W tym oraz następnym artykule przeanalizujemy kilka skrzących się klejnotów zawartych w Księdze Kapłańskiej — darze od Boga pomocnym w oddawaniu Mu czci w sposób święty.

WYMAGANIE ŚWIĘTOŚCI

3, 4. Co wyobraża obmycie Aarona i jego synów? (Zobacz ilustrację tytułową).

3 Odczytaj Kapłańską 8:5, 6. Jehowa wybrał Aarona, żeby służył Izraelitom w charakterze arcykapłana, oraz jego synów,  żeby byli kapłanami na rzecz tego narodu. Aaron obrazuje Jezusa Chrystusa, a jego synowie pomazańców. Czy zatem obmycie Aarona wyobrażało oczyszczenie Jezusa? Nie, ponieważ Jezus jako bezgrzeszny i nieskalany nie potrzebował oczyszczenia (Hebr. 7:26; 9:14). Jednak stan Aarona po obmyciu wskazuje na czysty i prawy stan Jezusa. A co wyobraża obmycie synów Aarona?

4 Obmycie synów Aarona stanowiło zapowiedź oczyszczenia osób mających sprawować kapłaństwo w niebie. Czy wiązało się z chrztem pomazańców? Nie, chrzest nie zmywa grzechów, lecz jest symbolem bezwarunkowego oddania się Jehowie Bogu. W wypadku pomazańców obmywanie odbywa się „przez słowo”, wobec czego muszą oni z całego serca trzymać się w życiu nauk Chrystusa (Efez. 5:25-27). Dzięki temu są uświęceni i oczyszczeni. A co można powiedzieć o „drugich owcach”? (Jana 10:16).

5. Dlaczego można powiedzieć, że drugie owce są oczyszczone dzięki Słowu Bożemu?

5 Synowie Aarona nie wyobrażali „wielkiej rzeszy” drugich owiec Jezusa (Obj. 7:9). Czy zatem takie ochrzczone osoby również są święte i oczyszczone dzięki Słowu Bożemu? Tak! Kiedy mający nadzieję ziemską czytają, co Biblia mówi na temat znaczenia i mocy przelanej krwi Jezusa, pokładają wiarę w tych słowach i „dniem i nocą pełnią (...) świętą służbę” (Obj. 7:13-15). Rezultat tego ciągłego oczyszczania pomazańców i drugich owiec jest widoczny, gdy ‛trwają oni w szlachetnym postępowaniu’ (1 Piotra 2:12). Jakże zadowolony musi być Jehowa, kiedy obserwuje zachowujących czystość i jedność pomazańców oraz członków drugich owiec, którzy słuchają swego Pasterza, Jezusa, i lojalnie za nim podążają!

6. Jaką samoanalizę warto przeprowadzić?

6 Wymaganie, by kapłani izraelscy byli czyści pod względem fizycznym, ma znaczenie również dla dzisiejszych sług Jehowy. Osoby, z którymi studiujemy Biblię, często zwracają uwagę na czystość widoczną w naszych miejscach wielbienia Boga, a także na nasz schludny ubiór. Jednak czystość kapłanów pomaga nam zrozumieć, że każdy, kto wstępuje na wywyższoną górę wielbienia Jehowy, musi mieć „czyste serce” (odczytaj Psalm 24:3, 4; Izaj. 2:2, 3). Świętą służbę dla Boga musimy pełnić, mając czysty umysł, serce i ciało. W związku z tym powinniśmy często badać samych siebie i w razie potrzeby dokonywać istotnych zmian, byśmy mogli być święci (2 Kor. 13:5). Na przykład ochrzczony chrześcijanin, który rozmyślnie ogląda pornografię, powinien zadać sobie pytanie: „Czy okazuję się święty?”. Następnie powinien skorzystać z pomocy w przezwyciężeniu tej plugawej praktyki (Jak. 5:14).

OKAZUJ SIĘ ŚWIĘTY DZIĘKI POSŁUSZEŃSTWU

7. Jaki przykład harmonizujący z opisem z Kapłańskiej 8:22-24 dał Jezus?

7 Kiedy w Izraelu ustanowiono kapłaństwo, arcykapłanowi Aaronowi i każdemu z jego synów posmarowano krwią barana prawe ucho, kciuk i wielki palec u nogi (odczytaj Kapłańska 8:22-24). Takie użycie krwi oznaczało, że kapłani będą posłusznie wypełniać swe obowiązki. Podobnie arcykapłan Jezus dał doskonały przykład namaszczonym chrześcijanom oraz drugim owcom. Jego ucho było nastawione na słuchanie Bożych wskazówek. Jego ręce wykonywały wolę Jehowy, a stopy nigdy nie zboczyły z drogi świętości (Jana 4:31-34).

8. Co muszą robić wszyscy czciciele Jehowy?

 8 Namaszczeni chrześcijanie i drugie owce Jezusa muszą podążać drogą nieskazitelności, którą kroczył ich arcykapłan. Dlatego wszyscy czciciele Jehowy koniecznie powinni posłusznie trzymać się wskazówek zawartych w Słowie Bożym i tym samym unikać zasmucania ducha świętego (Efez. 4:30). Muszą ‛czynić prostymi ścieżki dla swych stóp’ (Hebr. 12:13).

9. Co powiedzieli trzej bracia blisko współpracujący z członkami Ciała Kierowniczego i jak ich wypowiedzi mogą ci pomóc zachowywać świętość?

9 Zastanów się nad szczerymi wypowiedziami trzech braci mających nadzieję ziemską, którzy od dziesięcioleci bezpośrednio współpracują z członkami Ciała Kierowniczego. Pierwszy powiedział: „Tę bliską współpracę uważam za wyjątkowy przywilej służby, ale od czasu do czasu ujawnia ona, że bracia ci, choć namaszczeni duchem, są niedoskonali. Mimo to przez wszystkie te lata byłem zdecydowany pozostać posłuszny tym, którzy sprawują przewodnictwo”. Drugi brat przyznał: „Takie wersety jak 2 Koryntian 10:5, gdzie jest mowa o ‚posłuszeństwie wobec Chrystusa’, pomagały mi posłusznie współpracować z tymi, którzy przewodzą. Robiłem to z serca”. Trzeci brat zauważył: „Miłowanie tego, co miłuje Jehowa, i nienawidzenie tego, czego On nienawidzi, jak również ciągłe zabieganie o Jego kierownictwo i czynienie tego, co Mu się podoba, w praktyce oznacza posłuszeństwo wobec organizacji oraz tych, którymi Bóg posługuje się do realizacji swego zamierzenia względem ziemi”. Brat ten dowiedział się kiedyś, że Nathan Knorr, późniejszy członek Ciała Kierowniczego, chętnie zaakceptował myśli opublikowane w artykule „Narodziny narodu” w Strażnicy z 1925 roku, które część osób kwestionowała. Takie posłuszeństwo wywarło na wspomnianym bracie wielkie wrażenie. Rozmyślanie nad powyższymi wypowiedziami pomoże ci zachowywać świętość dzięki posłuszeństwu.

ŚWIĘTOŚĆ DZIĘKI POSŁUSZEŃSTWU WOBEC BOŻEGO PRAWA CO DO KRWI

10. Jak ważne jest posłuszeństwo wobec Bożego prawa co do krwi?

10 Odczytaj Kapłańską 17:10. Jehowa zabronił Izraelitom spożywać „jakąkolwiek krew”. Wymaganie, by powstrzymywać się od krwi — zwierzęcej bądź ludzkiej — obowiązuje również chrześcijan (Dzieje 15:28, 29). Wzdrygamy się na samą myśl o tym, że Bóg musiałby ‛zwrócić swe oblicze przeciw nam’ i usunąć nas ze swego zboru. Kochamy Stwórcę i chcemy być Mu posłuszni. Nawet gdy stajemy w obliczu sytuacji zagrażających życiu, jesteśmy zdecydowani nie ulec prośbom ani żądaniom osób, które nie znają Jehowy i nie chcą Go słuchać. W związku z powstrzymywaniem się od krwi spodziewamy się szyderstw, ale wybieramy posłuszeństwo wobec Boga (Judy 17, 18). Jaki pogląd na to zagadnienie sprawi, że będziemy ‛stanowczo zdecydowani nie jeść krwi’ ani nie przyjąć transfuzji? (Powt. Pr. 12:23).

11. Dlaczego można powiedzieć, że doroczny Dzień Przebłagania nie był zwykłym rytuałem?

11 W zrozumieniu Bożego poglądu na krew pomaga nam sposób, w jaki podczas dorocznego Dnia Przebłagania arcykapłan w starożytnym Izraelu używał krwi zwierząt. Miała ona być wykorzystywana tylko w szczególnym celu. Dokonywano nią przebłagania za grzechy osób szukających przebaczenia  Jehowy. Krwią byka i kozła należało pokropić w stronę pokrywy arki przymierza i przed nią (Kapł. 16:14, 15, 19). Dzięki temu Jehowa mógł przebaczyć grzechy Izraelitów. Ponadto postanowił, że jeśli człowiek zabije zwierzę na pokarm, to ma wylać jego krew i przykryć ją ziemią, „gdyż duszą wszelkiego ciała jest jego krew” (Kapł. 17:11-14). Czy wszystko to było jedynie nieistotnym rytuałem? Nie. Używanie krwi podczas Dnia Przebłagania, a także wymaganie, by wylać ją na ziemię, harmonizuje z nakazem, który już wcześniej Jehowa dał Noemu i jego potomkom (Rodz. 9:3-6). Bóg zabronił spożywania krwi w celu podtrzymania życia. Co to oznacza dla chrześcijan?

12. Jak list Pawła do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego łączy krew z przebaczeniem?

12 Kiedy apostoł Paweł pisał do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego o oczyszczającej wartości krwi, wyjaśnił: „Według Prawa niemal wszystko zostaje oczyszczone krwią, a bez wylania krwi nie następuje przebaczenie” (Hebr. 9:22). Ponadto Paweł wykazał, iż ofiary ze zwierząt, choć miały pewną wartość, jedynie przypominały Izraelitom, że są grzeszni i że do całkowitego usunięcia grzechów potrzebują czegoś więcej. Prawo w gruncie rzeczy stanowiło „cień mających nadejść dóbr, a nie samą ich istotę” (Hebr. 10:1-4). Dzięki czemu mogło nastąpić przebaczenie grzechów?

13. Jakie uczucia wzbudza w tobie fakt, że Jezus przedstawił Jehowie wartość swojej krwi?

13 Odczytaj Efezjan 1:7. Ofiarna śmierć Jezusa, który chętnie ‛wydał za nas samego siebie’, ma głębokie znaczenie dla wszystkich, którzy kochają jego i jego Ojca (Gal. 2:20). Niemniej dopiero to, co Jezus zrobił po swojej śmierci i zmartwychwstaniu, rzeczywiście nas uwolniło — sprawiło, że nasze grzechy mogą zostać przebaczone. Jezus urzeczywistnił to, czego zapowiedzią w Prawie Mojżeszowym był Dzień Przebłagania. W tym dniu arcykapłan  wnosił trochę krwi zwierząt ofiarnych do Miejsca Najświętszego w przybytku, a później w świątyni Salomona, i przedstawiał ją Bogu — tak jakby w Jego obecności (Kapł. 16:11-15). Podobnie Jezus wszedł do samego nieba i przedstawił tam Jehowie wartość swej człowieczej krwi (Hebr. 9:6, 7, 11-14, 24-28). Jakże jesteśmy wdzięczni, że dzięki wierze w krew Jezusa zyskujemy przebaczenie grzechów oraz czyste sumienie!

14, 15. Dlaczego to takie ważne, by rozumieć prawo Boże dotyczące krwi i go przestrzegać?

14 Czy teraz lepiej rozumiesz, dlaczego Jehowa zakazał nam spożywania jakiejkolwiek krwi? (Kapł. 17:10). Czy pojmujesz przyczynę, dla której Bóg uważa ją za świętą? W gruncie rzeczy postrzega krew jako odpowiednik życia (Rodz. 9:4). Czy zgadzasz się, że powinniśmy przyjąć Boży pogląd na krew i przestrzegać Jego nakazu, by się od niej powstrzymywać? Jedynym sposobem na zachowywanie pokoju z Bogiem jest przejawianie wiary w Jezusową ofiarę okupu i uznawanie, że krew ma w oczach Stwórcy szczególne znaczenie (Kol. 1:19, 20).

15 Każdy z nas może niespodziewanie znaleźć się w sytuacji, w której trzeba zająć stanowisko w kwestii krwi. Albo członek naszej rodziny lub przyjaciel nagle będzie musiał podjąć decyzję, czy przyjąć transfuzję, czy nie. W takich okolicznościach trzeba też podejmować decyzje dotyczące frakcji krwi i zabiegów medycznych. Dlatego to bardzo ważne, by wcześniej poszukać informacji i przygotować się na nagły wypadek. Takie działania połączone z modlitwą pomogą nam zająć zdecydowane stanowisko i nie pójść na kompromis w tej sprawie. Z pewnością nie chcemy zasmucać serca Jehowy przez przyjęcie czegoś, co Jego Słowo potępia! Personel medyczny i inni zwolennicy transfuzji apelują o oddawanie krwi mającej ratować życie. Jednak święty lud Jehowy uznaje, że to Stwórca ma prawo ustalać, w jaki sposób należy się z nią obchodzić. Dla Niego wszelka krew jest święta. Musimy być zdecydowani przestrzegać prawa Bożego w tej sprawie. Swoim świętym postępowaniem dowodzimy, że bardzo cenimy życiodajną moc krwi Jezusa — jedynej krwi, która umożliwia przebaczenie grzechów i życie wieczne (Jana 3:16).

Czy jesteś zdecydowany przestrzegać prawa Bożego co do krwi? (Zobacz akapity 14 i 15)

DLACZEGO JEHOWA OCZEKUJE OD NAS ŚWIĘTOŚCI

16. Dlaczego słudzy Jehowy muszą być święci?

16 Gdy Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, powiedział im: „Ja jestem Jehowa, który was wyprowadza z ziemi egipskiej, by pokazać, że jestem waszym Bogiem; i macie być święci, ponieważ ja jestem święty” (Kapł. 11:45). Jehowa oczekiwał od Izraelitów świętości, ponieważ sam jest święty. Jako Świadkowie Jehowy my także musimy być święci. Księga Kapłańska nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.

17. Co teraz sądzisz o Księdze Kapłańskiej?

17 Z przeanalizowania fragmentów Księgi Kapłańskiej niewątpliwie odnieśliśmy pożytek. Zapewne teraz jeszcze bardziej ją cenimy. Dzięki rozmyślaniu nad zawartymi w niej bezcennymi informacjami lepiej rozumiemy powody, dla których musimy być święci. Ale jakie inne duchowe klejnoty możemy znaleźć w tej części natchnionego Słowa Bożego? Czego jeszcze możemy się z niej nauczyć na temat pełnienia świętej służby dla Jehowy? Kwestie te omówimy w kolejnym artykule.