Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Lud, którego Bogiem jest Jehowa”

„Lud, którego Bogiem jest Jehowa”

„Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Jehowa!” (PS. 144:15).

1. Kogo zdaniem niektórych Bóg zalicza do swych czcicieli na ziemi?

OBECNIE sporo myślących ludzi przyznaje, że główne religie — chrześcijańskie i niechrześcijańskie — robią niewiele na rzecz społeczeństwa. Z jednej strony niektórzy stwierdzają, że głoszone przez nie nauki oraz postępowanie ich wyznawców wypaczają obraz Boga i dlatego takie systemy religijne nie mogą cieszyć się Jego uznaniem. Z drugiej strony ci sami ludzie uważają, że we wszystkich religiach są szczere jednostki, które Bóg dostrzega i uznaje za swych czcicieli na ziemi. Takie osoby nie widzą potrzeby opuszczenia religii fałszywej i podjęcia wielbienia Boga jako oddzielny lud. Ale czy ten pogląd pokrywa się z Bożym sposobem myślenia? Poszukajmy odpowiedzi, analizując kilka relacji biblijnych dotyczących prawdziwych chwalców Jehowy.

LUD ZWIĄZANY PRZYMIERZEM

2. Kto z czasem stał się odrębnym ludem Jehowy i co ten lud odróżniało od innych społeczności? (Zobacz ilustrację tytułową).

2 Już w XX wieku p.n.e. Jehowa miał na ziemi odrębny  lud. Stanowiła go kilkusetosobowa grupa tworząca dom Abrahama, nazwanego „ojcem wszystkich, którzy wierzą” (Rzym. 4:11; Rodz. 14:14). Władcy Kanaanu uważali go za „naczelnika Bożego” i okazywali mu szacunek (Rodz. 21:22; 23:6). Z Abrahamem i jego potomkami Jehowa zawarł przymierze (Rodz. 17:1, 2, 19). Powiedział: „To jest moje przymierze, które będziecie zachowywać, między mną a wami, jak również twoim potomstwem po tobie: Każdy mężczyzna spośród was ma się dać obrzezać. (...) I będzie to służyć za znak przymierza między mną a wami” (Rodz. 17:10, 11). Dlatego Abraham i wszyscy mężczyźni z jego domu zostali obrzezani (Rodz. 17:24-27). Obrzezanie było zewnętrznym znakiem wyodrębniającym potomków Abrahama jako jedyny lud związany przymierzem z Jehową.

3. Jak potomkowie Abrahama stali się licznym ludem?

3 Wnuk Abrahama Jakub, czyli Izrael, miał 12 synów (Rodz. 35:10, 22b-26). Po jakimś czasie mieli oni zostać patriarchalnymi głowami 12 plemion Izraela (Dzieje 7:8). Gdy nastał głód, Jakub z całą rodziną schronił się w Egipcie, gdzie jeden z jego synów, Józef, był zarządcą żywności i prawą ręką faraona (Rodz. 41:39-41; 42:6). Potomkowie Jakuba stali się bardzo licznym „zborem ludów” (Rodz. 48:4; odczytaj Dzieje 7:17).

WYRATOWANY LUD

4. Jak z początku układały się relacje między Egipcjanami a potomkami Jakuba?

4 Potomkowie Jakuba przebywali w Egipcie — w ziemi Goszen leżącej w delcie Nilu — niewiele ponad dwa stulecia (Rodz. 45:9, 10). Wydaje się, że mniej więcej przez połowę tego okresu żyli w pokojowych stosunkach z Egipcjanami. Mieszkali w małych miasteczkach i zajmowali się wypasem swoich stad. Zostali życzliwie przyjęci przez faraona, który znał i cenił Józefa (Rodz. 47:1-6). Egipcjanie jako naród czuli szczególną odrazę do osób zajmujących się hodowlą owiec (Rodz. 46:31-34). Musieli jednak tolerować obecność Izraelitów.

5, 6. (a) Jak zmieniła się sytuacja ludu Bożego w Egipcie? (b) Jak został ocalony Mojżesz i co Jehowa zrobił dla całego swego ludu?

5 Ale sytuacja ludu Bożego miała się dramatycznie zmienić. „Z czasem zaczął panować nad Egiptem nowy król, nie znający Józefa. I przemówił do swego ludu: ‚Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy niż my’. Toteż Egipcjanie zmusili synów Izraela do robót niewolniczych, tyranizując ich. I uprzykrzali im życie ciężką niewolniczą pracą przy zaprawie glinianej i cegłach oraz wszelką niewolniczą pracą w polu — wszelką niewolniczą pracą, w której ich wykorzystywano jako tyranizowanych niewolników” (Wyjścia 1:8, 9, 13, 14).

6 Faraon kazał nawet zabijać wszystkich nowo narodzonych hebrajskich chłopców (Wyjścia 1:15, 16). Właśnie w tamtym okresie przyszedł na świat Mojżesz. Kiedy miał trzy miesiące, matka ukryła go w trzcinach nad brzegiem Nilu. Tam znalazła go córka faraona i później adoptowała. Dzięki Bożej opatrzności Mojżesz przez pierwsze lata życia był wychowywany przez swoją bogobojną matkę, Jochebed, i wyrósł na lojalnego sługę Jehowy (Wyjścia 2:1-10; Hebr. 11:23-25). Bóg ‛zwrócił uwagę’ na cierpienia synów Izraela i postanowił, że za sprawą Mojżesza wyzwoli ich z ręki ciemięzców (Wyjścia 2:24, 25; 3:9, 10). W ten sposób mieli stać się ludem wyratowanym przez Jehowę (Wyjścia 15:13; odczytaj Powtórzonego Prawa 15:15).

 LUD STAJE SIĘ NARODEM

7, 8. Jak lud Jehowy stał się świętym narodem?

7 Zanim Jehowa zorganizował Izraelitów w naród, uznawał ich za swój lud. Dlatego Mojżesz i Aaron mieli oznajmić faraonowi: „Oto, co powiedział Jehowa, Bóg Izraela: ‚Odpraw mój lud, by mogli dla mnie obchodzić święto na pustkowiu’” (Wyjścia 5:1).

8 Aby uwolnić Izraelitów z niewoli egipskiej, Jehowa zesłał dziesięć plag oraz zgładził faraona i jego wojsko w Morzu Czerwonym (Wyjścia 15:1-4). Niecałe trzy miesiące później zawarł z Izraelitami przymierze przy górze Synaj i złożył im historyczną obietnicę: „Jeśli (...) będziecie bezwzględnie posłuszni memu głosowi i naprawdę będziecie zachowywać moje przymierze, to staniecie się moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów, (...) narodem świętym” (Wyjścia 19:5, 6).

9, 10. (a) Jak w myśl Powtórzonego Prawa 4:5-8 Izraelici dzięki Prawu odróżniali się od innych narodów? (b) Jak Izraelici mieli się okazać „ludem świętym dla Jehowy”?

9 Zanim Hebrajczycy zostali w Egipcie sprowadzeni do roli niewolników, byli społeczeństwem plemiennym, zarządzanym przez głowy rodzin, czyli patriarchów. Mężczyźni ci działali na rzecz swych domowników w charakterze władców, sędziów i kapłanów, podobnie jak to robili żyjący wcześniej słudzy Jehowy (Rodz. 8:20; 18:19; Hioba 1:4, 5). Jednak poprzez Mojżesza Jehowa dał Izraelitom kodeks prawny, który odróżniał ich od wszystkich innych narodów (odczytaj Powtórzonego Prawa 4:5-8; Ps. 147:19, 20). Na mocy Prawa ustanowiono odrębne kapłaństwo, a wymierzanie sprawiedliwości powierzono starszym, których szanowano za wiedzę i mądrość (Powt. Pr. 25:7, 8). Prawo regulowało religijne i społeczne aspekty życia nowo utworzonego narodu.

10 Na krótko przed wkroczeniem Izraelitów do Ziemi Obiecanej Jehowa powtórzył im swoje prawa. Mojżesz oświadczył temu ludowi: „Jehowa (...) pobudził cię, abyś dzisiaj powiedział, że będziesz jego ludem, szczególną własnością, tak jak ci obiecał, i że będziesz przestrzegał wszystkich jego przykazań, i że wyniesie cię wysoko ponad wszystkie inne narody, które uczynił, dla chwały i dobrej opinii oraz piękna, gdy się okażesz ludem świętym dla Jehowy, swego Boga” (Powt. Pr. 26:18, 19).

OSIADLI PRZYBYSZE CZŁONKAMI NARODU

11-13. (a) Kto się przyłączył do wybranego ludu Bożego? (b) Co musieli robić nie-Izraelici, którzy pragnęli wielbić Jehowę?

11 Chociaż Jehowa miał już na ziemi wybrany naród, nie zabronił wejścia w jego skład nie-Izraelitom. Gdy wyprowadzał swój lud z niewoli egipskiej, pozwolił przyłączyć się do niego „ogromnej mieszanej społeczności” nie-Izraelitów, w tym również Egipcjan (Wyjścia 12:38). Podczas siódmej plagi niektórzy „wśród sług faraona” okazali bojaźń wobec słowa Jehowy i niewątpliwie stali się częścią owej mieszanej społeczności, która opuściła Egipt wraz z ludem Bożym (Wyjścia 9:20).

12 Na krótko przed tym, jak Izraelici przekroczyli Jordan, by posiąść ziemię Kanaan, Mojżesz powiedział im, że mają ‛miłować osiadłych przybyszów’ przebywających pośród nich (Powt. Pr. 10:17-19). Wybrany lud Boży miał przyjąć do swej społeczności każdego cudzoziemca, który chciał przestrzegać podstawowych praw danych za pośrednictwem Mojżesza (Kapł. 24:22). Niektórzy  osiadli przybysze zostali chwalcami Jehowy. Podzielali oni odczucia Moabitki Rut, która oświadczyła Izraelitce Noemi: „Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg — moim Bogiem” (Rut 1:16). Ci osiadli przybysze zostawali prozelitami, a mężczyźni spośród nich dawali się obrzezać (Wyjścia 12:48, 49). Jehowa przyjął ich jako członków swego wybranego ludu (Liczb 15:14, 15).

Izraelici okazywali miłość osiadłym przybyszom (zobacz akapity 11-13)

13 O możliwości wielbienia Boga przez nie-Izraelitów wspomniał także Salomon, który podczas poświęcenia Jehowie świątyni powiedział w modlitwie: „Cudzoziemca, który nie należy do twego ludu, Izraela, i który przyjdzie z dalekiej krainy ze względu na twoje wielkie imię i twą silną rękę, i twoje wyciągnięte ramię, i przyszedłszy, będą się modlić ku temu domowi, ty racz wysłuchać z niebios, z twego ustalonego miejsca zamieszkania, i uczyń stosownie do wszystkiego, o co do ciebie będzie wołał ów cudzoziemiec; żeby wszystkie ludy ziemi poznały twoje imię i bały się ciebie, jak twój lud izraelski, i by poznały, iż twego imienia wezwano nad tym domem, który zbudowałem” (2 Kron. 6:32, 33). Wszyscy nie-Izraelici, którzy pragnęli wielbić Jehowę, musieli przyłączyć się do ludu związanego z Nim przymierzem; było tak jeszcze za czasów Jezusa (Jana 12:20; Dzieje 8:27).

NARÓD ŚWIADKÓW

14-16. (a) W jaki sposób Izraelici mieli stać się narodem świadków na rzecz Jehowy? (b) Jaki moralny obowiązek spoczywa na nowożytnym ludzie Bożym?

14 Izraelici wielbili swojego Boga, Jehowę, podczas gdy okoliczne narody oddawały cześć własnym bóstwom. W czasach Izajasza Jehowa przyrównał sytuację na świecie do rozprawy sądowej. Wezwał bogów czczonych przez narody, aby przedstawili świadków mogących potwierdzić ich boskość. Oznajmił: „Niech wszystkie narody zbiorą się na jednym miejscu i niech się zgromadzą grupy narodowościowe. (...) [Który bóg] wśród nich mógłby to opowiedzieć? Albo czy mogą sprawić, byśmy usłyszeli rzeczy pierwsze? Niech postawią swoich świadków, żeby zostali uznani za  prawych, albo niech słuchają i powiedzą: ‚To prawda!’” (Izaj. 43:9).

15 Bogowie narodów nie zdołali przedstawić żadnych dowodów swej boskości. Byli po prostu niemymi bożkami, które trzeba nosić (Izaj. 46:5-7). Natomiast Jehowa powiedział Izraelitom: „Wy jesteście moimi świadkami (...) moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy. (...) Wy zatem jesteście moimi świadkami (...) a ja jestem Bogiem” (Izaj. 43:10-12).

16 Biorąc udział w czymś, co przypominało wszechświatową rozprawę sądową, dotyczącą tego, kto jest Bogiem Najwyższym, naród wybrany miał głośno i wyraźnie potwierdzić, że to Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem. Swych świadków nazwał On ‛ludem, który sobie utworzył, żeby opiewał jego chwałę’ (Izaj. 43:21). Byli narodem, który nosił Jego imię. Izraelici, wyzwoleni przez Jehowę z Egiptu, mieli moralny obowiązek popierać Jego zwierzchnią władzę. Mieli przejawiać postawę podobną do tej, o jakiej później wspomniał prorok Micheasz w odniesieniu do nowożytnego ludu Bożego: „Wszystkie ludy, każdy z nich, będą chodzić w imieniu swego boga; my natomiast będziemy chodzić w imieniu Jehowy, naszego Boga, po czas niezmierzony, już na zawsze” (Mich. 4:5).

BUNTOWNICZY LUD

17. Jak Izrael stał się w oczach Jehowy ‛zwyrodniałą cudzoziemską winoroślą’?

17 Niestety, Izraelici sprzeniewierzyli się swemu Bogu, Jehowie. Ulegli wpływom narodów wielbiących bożki z drewna i kamienia. W VIII wieku p.n.e. prorok Ozeasz napisał: „Izrael to zwyrodniała winorośl. (...) Namnożył swoich ołtarzy. (...) Ich serce stało się obłudne; okażą się winni” (Oz. 10:1, 2). Jakieś 150 lat później Jeremiasz zanotował następujące słowa Jehowy skierowane do tego niewiernego ludu: „Zasadziłem cię jako wyborną czerwoną winorośl — w całości prawdziwe nasienie. Jakże więc mi się zmieniłaś w zwyrodniałe pędy cudzoziemskiej winorośli? (...) Gdzie są twoi bogowie, których sobie uczyniłaś? Niech powstaną, jeśli potrafią cię wybawić w czasie twego nieszczęścia. (...) Mój lud — oni zapominali o mnie” (Jer. 2:21, 28, 32).

18, 19. (a) Jak Jehowa zapowiedział, że utworzy nowy lud dla swego imienia? (b) Co omówimy w kolejnym artykule?

18 Zamiast wydawać wyborny owoc przez praktykowanie czystego wielbienia i występowanie w roli wiernych świadków na rzecz Jehowy, Izraelici wydawali zgniły owoc bałwochwalstwa. Dlatego Jezus oznajmił ówczesnym obłudnym przywódcom żydowskim: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce” (Mat. 21:43). W skład tego nowego narodu, Izraela duchowego, mogły wejść jedynie osoby objęte „nowym przymierzem”, które Bóg zapowiedział przez proroka Jeremiasza. O tych duchowych Izraelitach Jehowa proroczo rzekł: „Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” (Jer. 31:31-33).

19 Gdy cielesny Izrael okazał się niewierny, to jak już wspomnieliśmy, w I wieku n.e. Jehowa swoim ludem uczynił Izrael duchowy. Ale kto dzisiaj stanowi na ziemi Jego lud? I jak osoby o szczerych sercach mogą rozpoznać prawdziwych czcicieli Boga? Omówimy to w kolejnym artykule.