Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy jesteś przekonany, że znasz prawdę? Dlaczego?

Czy jesteś przekonany, że znasz prawdę? Dlaczego?

‛Sami doświadczajcie, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą’ (RZYM. 12:2).

1. Jak duchowieństwo chrześcijaństwa postępowało podczas wojen?

CZY wolą Boga jest, by prawdziwi chrześcijanie szli na wojnę i zabijali ludzi innej narodowości? W ciągu ostatnich 100 lat właśnie tak postępowało wielu tych, którzy nazywali siebie chrześcijanami. Kapelani katoliccy błogosławili broń i żołnierzy wyruszających na wojny przeciwko katolikom z innych krajów. To samo można powiedzieć o kapelanach protestanckich. Najbardziej wymownym przykładem rzezi, jaka z tego wynikła, była II wojna światowa.

2, 3. Jaką postawę zajmowali Świadkowie Jehowy podczas II wojny światowej i w późniejszych latach i dlaczego?

2 Jak w czasie wspomnianej wojny postępowali Świadkowie Jehowy? Historia pokazuje, że zachowywali chrześcijańską neutralność. Na czym opierali swoje stanowisko? Głównie na przykładzie i naukach Jezusa. Syn Boży powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:35). Ponadto wzięli sobie do serca szersze zastosowanie myśli, którą wyraził apostoł Paweł, pisząc do chrześcijan w Koryncie (odczytaj 2 Koryntian 10:3, 4).

3 Dlatego prawdziwi chrześcijanie, których sumienie jest  wyszkolone na Biblii, nie uczą się walczyć ani nie biorą udziału w wojnach. Z powodu obstawania przy chrześcijańskiej neutralności tysiące Świadków — starych i młodych, mężczyzn i kobiet — znosiło prześladowania. Wielu trafiło do obozów pracy i więzień. W hitlerowskich Niemczech niektórzy nawet stracili życie. Jednak pomimo okrutnych prześladowań, którym musieli stawić czoła w Europie, Świadkowie nigdy nie zapomnieli o poleceniu, by głosić dobrą nowinę o Królestwie Jehowy. Wiernie to czynili — w więzieniach, obozach koncentracyjnych czy na zesłaniu *. Kiedy później, w roku 1994, w Rwandzie dokonywano czystek etnicznych, Świadkowie nie brali w tym żadnego udziału. Neutralni pozostali również, gdy rozpad byłej Jugosławii doprowadził do krwawego konfliktu na Bałkanach.

4. Jak neutralna postawa Świadków Jehowy wpływa na osoby postronne?

4 Całkowita neutralność Świadków Jehowy przekonała tysiące postronnych osób na całym świecie, że naprawdę kochamy Boga i bliźnich — innymi słowy, że praktykujemy prawdziwy chrystianizm. Ale wielu nabrało takiego przekonania pod wpływem jeszcze innych elementów naszego wielbienia.

NAJWIĘKSZA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W HISTORII

5. W obliczu jakiej zmiany stanęli pierwsi naśladowcy Chrystusa?

5 Od początku swej służby Jezus podkreślał wagę głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Wybrał 12 uczniów, by wzięli udział w kładzeniu fundamentu pod ogólnoświatowe dzieło głoszenia; później przeszkolił do tego grupę 70 innych osób (Łuk. 6:13; 10:1). Dzięki temu zostali przygotowani, żeby zanieść dobrą nowinę innym — najpierw Żydom, a później również nieobrzezanym ludziom z narodów. Cóż to musiała być za zmiana dla tych gorliwych uczniów pochodzenia żydowskiego! (Dzieje 1:8).

6. Pod wpływem czego Piotr uświadomił sobie bezstronność Jehowy?

6 Kiedy apostoł Piotr został posłany do domu nieobrzezanego poganina imieniem Korneliusz, uświadomił sobie, że Bóg jest bezstronny. Korneliusz i jego domownicy zostali ochrzczeni. Chrystianizm zaczął docierać na nowy rozległy obszar — prawdę mogli poznać i przyjąć ludzie ze wszystkich narodów (Dzieje 10:9-48). Odtąd terenem działania stał się cały świat.

7, 8. Jakie starania podejmuje organizacja Jehowy? (Zobacz ilustrację tytułową).

7 Osoby, które przewodzą w nowożytnej działalności Świadków Jehowy, gorliwie popierają głoszenie i nauczanie o dobrej nowinie na całym świecie. Obecnie prawie osiem milionów Świadków z zapałem robi wszystko, co może, by krzewić orędzie Chrystusa w przeszło 600 językach — a liczba ta wciąż rośnie. Łatwo ich rozpoznać, ponieważ głoszą od domu do domu i na ulicach, wykorzystując niekiedy stoliki i wózki do eksponowania literatury.

8 Ponad 2900 osób dzięki specjalistycznemu szkoleniu zajmuje się tłumaczeniem Biblii i opartej na niej literatury. Te prace translatorskie dotyczą nie tylko kilku głównych języków, ale też setek innych, mniej znanych, którymi mówią miliony ludzi. Na przykład w Hiszpanii miliony Katalończyków na co dzień używa swego rodzimego języka — katalońskiego. Zwłaszcza w ostatnich  latach język ten i jego dialekty odrodziły się w Andorze, Alicante, na Balearach i w Walencji. Obecnie Świadkowie Jehowy wydają literaturę biblijną i organizują chrześcijańskie zebrania w języku katalońskim, co raduje serca Katalończyków.

9, 10. Co świadczy o tym, że Boża organizacja ma na względzie duchowe potrzeby wszystkich ludzi?

9 Takie podejście do tłumaczenia i nauczania jest stosowane na całym świecie. Na przykład w Meksyku, kraju hiszpańskojęzycznym, żyją spore grupy rdzennych mieszkańców, mówiących innymi językami. Jedną z nich są Majowie. Biuro Oddziału w Meksyku postanowiło, że zespół tłumaczący na język maja zamieszka w tej części kraju, gdzie ludzie posługują się nim na co dzień. Innym przykładem jest nepalski — jeden z języków używanych w Nepalu, kraju liczącym ponad 29 milionów ludzi. Używa się tam około 120 języków, ale ponad 10 milionów mieszkańców mówi po nepalsku, a dla wielu innych jest on drugim językiem. Naszą literaturę biblijną wydajemy również dla tej grupy językowej.

10 Wsparcie udzielane zespołom tłumaczy na całym świecie pokazuje, jak poważnie organizacja Jehowy traktuje nakaz głoszenia dobrej nowiny o Królestwie po całej ziemi. W ogólnoświatowych kampaniach rozpowszechniono już niezliczone miliony traktatów, broszur i czasopism — i to nieodpłatnie. Wszelkie koszty pokrywa się z dobrowolnych datków składanych przez Świadków Jehowy, którzy stosują się do polecenia Jezusa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mat. 10:8).

Zespół tłumaczy przygotowuje publikacje w dialekcie dolnoniemieckim (zobacz akapit 10)

Publikacje w dialekcie dolnoniemieckim są przydatne w Paragwaju (zobacz też ilustrację tytułową)

11, 12. Do jakiego wniosku skłania wielu ludzi ogólnoświatowe dzieło głoszenia prowadzone przez Świadków Jehowy?

11 Jako ofiarni chrześcijańscy głosiciele i nauczyciele, Świadkowie Jehowy są głęboko przekonani, że znaleźli prawdę. To z kolei pobudza ich do zdobywania się na spore wyrzeczenia, by dzielić się orędziem biblijnym z ludźmi z innych narodowości i grup etnicznych. W tym celu wielu uprościło swoje życie, nauczyło się obcego języka i przystosowało do innej kultury. Prowadzone przez nas międzynarodowe dzieło głoszenia i nauczania jest kolejnym czynnikiem przekonującym wiele  osób, że Świadkowie Jehowy są prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.

12 Świadkowie robią to wszystko, ponieważ mają pewność, że znaleźli prawdę. Ale co jeszcze przekonało miliony ludzi, że Świadkowie Jehowy znają prawdę? (Odczytaj Rzymian 14:17, 18).

CO ICH PRZEKONUJE

13. W jaki sposób Świadkowie dbają o czystość organizacji?

13 Możemy odnieść wiele korzyści z przeanalizowania wypowiedzi oddanych chrześcijan, którzy są przekonani, że poznali prawdę. Pewien długoletni sługa Jehowy tak wyraził swoje odczucia: „Dokłada się usilnych starań, żeby organizacja Jehowy była moralnie czysta i nieskalana, bez względu na to, komu trzeba udzielić rady lub skarcenia”. W jaki sposób osiąga się tak wysoki poziom moralny? Dzięki trzymaniu się norm podanych w Słowie Bożym i wzoru, który pozostawił Jezus i jego uczniowie. W związku z tym w nowożytnej historii Świadków Jehowy stosunkowo niewielu trzeba było wykluczyć z chrześcijańskiej społeczności, ponieważ nie chcieli się stosować do Bożych wymagań. Zdecydowana większość — w tym także ci, którzy wcześniej postępowali wbrew woli Bożej, ale się zmienili — prowadzi czyste i przykładne życie (odczytaj 1 Koryntian 6:9-11).

14. Na co się zdobyło wielu wykluczonych i z jakim rezultatem?

14 A co z tymi, którzy zgodnie ze wskazówkami biblijnymi musieli zostać usunięci ze zboru? Tysiące z nich okazało skruchę za swoje niechrześcijańskie postępowanie i zostało przyjętych z powrotem (odczytaj 2 Koryntian 2:6-8). Dzięki obstawaniu przy wysokich normach postępowania przedstawionych w Biblii zbór chrześcijański jest czysty i wzbudza zaufanie. W wielu kościołach panuje pobłażliwość, tymczasem Świadkowie Jehowy przestrzegają zasad Bożych, co przekonało niejedną osobę, że żyją oni zgodnie z prawdą.

15. Co przekonało pewnego brata o tym, że poznał prawdę?

15 Dlaczego również inni doświadczeni Świadkowie wierzą, że znaleźli prawdę? Pewien brat po pięćdziesiątce wyjaśnia: „Już od wczesnej młodości opieram swoją wiarę na trzech podstawowych założeniach lub filarach: 1) że Bóg istnieje, 2) że Biblia jest natchniona i 3) że obecnie posługuje się On chrześcijańskim zborem Świadków Jehowy i mu błogosławi. Przez lata studiowania Słowa Bożego zawsze starałem się sprawdzać te założenia i zadawałem sobie pytanie, czy naprawdę mają solidne podstawy. Rok po roku dowodów przybywało, a to z kolei umacniało moją  wiarę i pogłębiało moje przekonanie, że faktycznie znamy prawdę”.

16. Który aspekt prawdy wywarł szczególne wrażenie na pewnej siostrze?

16 Zamężna siostra usługująca w nowojorskim Biurze Głównym powiedziała, że organizacja Jehowy jako jedyna niezachwianie obwieszcza Jego imię, które pojawia się w Biblii około 7000 razy. Siostra ta czuje się zachęcona słowami z Księgi 2 Kronik 16:9: „Oczy Jehowy przebiegają całą ziemię, by ukazał on swą siłę dla dobra tych, których serce jest wobec niego niepodzielne”. Mówi: „Prawda pokazała mi, jak mieć niepodzielne serce, żeby Jehowa mógł bez przeszkód ukazywać swą siłę dla mego dobra. Więź z Nim ma dla mnie ogromną wartość. Wysoko cenię również to, że dzięki Jezusowi mogę zdobywać gruntowną wiedzę o Bogu, a ona dodaje mi sił”.

17. Jakiego przekonania nabrał pewien były ateista i dlaczego?

17 Człowiek, który niegdyś był ateistą, wyznał: „Dzieło stwórcze przekonuje mnie, że Bóg chce, aby ludzie cieszyli się życiem, i dlatego nie pozwoli, by cierpienia trwały bez końca. Ponadto choć świat pogrąża się w bezbożnych uczynkach, lud Jehowy pielęgnuje wiarę, gorliwość i miłość. Tylko duch Jehowy mógł dokonać tego współczesnego cudu” (odczytaj 1 Piotra 4:1-4).

18. Co myślisz o odczuciach braci wspomnianych w tym akapicie?

18 Inny długoletni Świadek tak wyjaśnił, dlaczego wierzy, że głosimy prawdę: „Lata studiowania Biblii przekonały mnie, że Świadkowie usilnie starali się wrócić do wzoru chrystianizmu z pierwszego wieku. Podróżując po świecie, widziałem na własne oczy ogólnoświatową jedność Świadków Jehowy. A prawda z Biblii jest dla mnie źródłem satysfakcji i szczęścia”. Kiedy pewnego brata po sześćdziesiątce zapytano, dlaczego jest przeświadczony, że znalazł prawdę, w odpowiedzi skupił się na Jezusie Chrystusie. Wyjaśnił: „Uważnie analizujemy życie i służbę Jezusa i bardzo cenimy jego przykład. Dokonaliśmy zmian w naszym życiu, by przez Chrystusa Jezusa zbliżyć się do Boga. Uznajemy Chrystusową ofiarę okupu za podstawę naszego wybawienia. Wiemy też, że Jezus został wzbudzony z martwych. Mamy na to wiarygodne świadectwo naocznych świadków” (odczytaj 1 Koryntian 15:3-8).

CO MUSIMY ZROBIĆ Z PRAWDĄ?

19, 20. (a) Na jakie odpowiedzialne zadanie zwrócił uwagę Paweł, pisząc do zboru w Rzymie? (b) Jaki mamy przywilej jako oddani Bogu chrześcijanie?

19 Jako chrześcijanie, którzy miłują bliźnich, nie możemy cennej wiedzy na temat prawdy zatrzymywać dla siebie. Paweł tak to uzasadnił braciom w Rzymie: „Jeśli publicznie wyznasz to ‛słowo w twoich ustach’, że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony. Gdyż sercem wierzy się ku prawości, lecz ustami składa się publiczne wyznanie ku wybawieniu” (Rzym. 10:9, 10).

20 Będąc Świadkami na rzecz Jehowy, jesteśmy przekonani, że znamy prawdę, oraz poczytujemy sobie za przywilej uczenie innych o dobrej nowinie dotyczącej panowania Królestwa Bożego. Oby ludzie, którym głosimy, byli pod wrażeniem nie tylko tego, czego uczymy z Biblii, lecz również emanującego z nas przekonania.

^ ak. 3 Zobacz książkę Świadkowie Jehowy — głosiciele Królestwa Bożego, strony 191-198, 448-454.