Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Gorliwi żniwiarze ze Szkoły Gilead wyruszają do pracy!

Gorliwi żniwiarze ze Szkoły Gilead wyruszają do pracy!

 Gorliwi żniwiarze ze Szkoły Gilead wyruszają do pracy!

„ŻNIWO jest wielkie, ale pracowników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo” (Mateusza 9:37, 38). Powyższe słowa nabrały szczególnego znaczenia dla studentów 116 klasy Biblijnej Szkoły Strażnicy — Gilead, którzy przygotowywali się do wyruszenia na tereny misjonarskie.

W sobotę 13 marca 2004 roku 6684 osoby zebrały się w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork i w innych miejscach, by uczestniczyć w uroczystości zakończenia nauki przez tę klasę. Absolwenci wysłuchali końcowych wskazówek i zachęt. Z rad, których im udzielono, mogą jednak skorzystać wszyscy głosiciele z zapałem uczestniczący w duchowych żniwach.

W słowach wstępnych Teodor Jaracz, członek Ciała Kierowniczego i absolwent 7 klasy Szkoły Gilead, skupił się na nakazie Jezusa: „Idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów” (Mateusza 28:19, 20). I rzeczywiście, absolwenci otrzymali przydziały do 20 krajów świata! Brat Jaracz przypomniał im, że pouczenia ze Słowa Bożego całkowicie wyposażyły ich do pracy w charakterze gorliwych ewangelizatorów w nader ważnym dziele żniwnym (Mateusza 5:16).

Jak być skutecznymi żniwiarzami

Pierwsze przemówienie wygłosił Robert Wallen, od lat związany ze Szkołą Gilead. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Piękno współczucia”, powiedział: „Współczucie jest językiem, który słyszą nawet głusi i który widzą nawet niewidomi”. Jezus dostrzegał udręki, z jakimi zmagali się ludzie, i starał się nieść im ulgę (Mateusza 9:36). Gileadczycy też będą mieli wiele sposobności, by tak postępować — w działalności kaznodziejskiej, w zborze, w domu misjonarskim i we własnym małżeństwie. Mówca zachęcił ich: „Usługując drugim, zawsze okazujcie piękny przymiot, jakim jest współczucie. W domu misjonarskim na co dzień trzeba będzie dawać z siebie to, co najlepsze. Dlatego bądźcie zdecydowani ‛przyodziać się we współczucie’” (Kolosan 3:12).

Następnie Gerrit Lösch, członek Ciała Kierowniczego i absolwent 41 klasy Szkoły Gilead, omówił temat „Głosiciele wybawienia” (Izajasza 52:7). Aby ludzie mogli ocaleć z zagłady obecnego systemu rzeczy, najpierw muszą posiąść dokładną wiedzę ze Słowa Bożego, publicznie dać wyraz swej wierze i zostać ochrzczeni (Rzymian 10:10; 2 Tymoteusza 3:15; 1 Piotra 3:21). Ale najważniejszym powodem, dla którego głosimy,  nie jest zbawienie ludzi, lecz przysparzanie chwały Bogu. Dlatego brat Lösch wezwał przyszłych misjonarzy: „Zabierzcie orędzie Królestwa na krańce ziemi i bądźcie gorliwymi głosicielami wybawienia — ku chwale Jehowy” (Rzymian 10:18).

„Jak odbijasz duchowe światło?” — zapytał wykładowca Szkoły Gilead, Lawrence Bowen. Nawiązał do słów Jezusa zanotowanych w Ewangelii według Mateusza 6:22 i zachęcił studentów, by zachowywali „prostolinijne oko” oraz „dawali wyraz duchowemu oświeceniu, które przynosi chwałę Jehowie i służy pożytkowi bliźnich”. Wspaniały wzór pod tym względem pozostawił Jezus, który od samego początku swej służby nieprzerwanie koncentrował się na wykonywaniu woli Bożej. Rozmyślanie nad wszystkim, czego się nauczył od swego Ojca w niebie, pomogło mu znieść próby, którym na pustkowiu poddał go Szatan (Mateusza 3:16; 4:1-11). Wywiązując się ze swego zadania, Jezus dał dowód, że bezgranicznie ufa Jehowie. Podobnie misjonarze, aby podołać czekającym ich trudom, muszą pilnie studiować Biblię i całkowicie polegać na Jehowie.

Mark Noumair — wykładowca i absolwent 77 klasy Szkoły Gilead — zakończył tę część programu przemówieniem zatytułowanym „Oto jesteśmy w twojej ręce” (Jozuego 9:25). Zachęcił  studentów, by naśladowali nastawienie starożytnych Gibeonitów. Choć Gibeon był „wielkim miastem, (...) a wszyscy jego mężowie byli mocarzami”, Gibeonici nie zabiegali o poklask ani nie oczekiwali, że wszystko zostanie załatwione po ich myśli (Jozuego 10:2). Ochoczo pracowali pod kierunkiem lewitów przy ‛zbieraniu drewna i czerpaniu wody’, popierając w ten sposób wielbienie Jehowy (Jozuego 9:27). Studenci 116 klasy niejako powiedzieli Większemu Jozuemu, Jezusowi Chrystusowi: „Oto jesteśmy w twojej ręce”. A teraz, udając się na tereny zagraniczne, muszą przejawiać właśnie takie nastawienie i podjąć się każdej pracy, którą im przydzieli Większy Jozue.

Przeżycia ze służby i wywiady

„W pełni objaśniaj Pisma” — tak brzmiał tytuł dyskusji, jaką z grupą absolwentów przeprowadził Wallace Liverance, absolwent 61 klasy, a obecnie jeden z wykładowców Szkoły Gilead. Przyszli misjonarze opowiadali i odtwarzali w scenkach swe przeżycia ze służby kaznodziejskiej z okresu nauki. Wyraźnie można było dostrzec, że pięciomiesięczne intensywne studium Pisma Świętego wpłynęło na ich serca i pobudziło do dzielenia się z drugimi tym, czego się nauczyli (Łukasza 24:32). Podczas szkolenia jeden ze studentów miał sposobność porozmawiać o tym, czego się uczy, ze swym cielesnym bratem. W rezultacie postanowił on skontaktować się z miejscowym zborem i poprosił o studium. Obecnie jest już nieochrzczonym głosicielem.

Po tym punkcie Richard Ashe i John Gibbard przeprowadzili wywiady z kilkoma długoletnimi wiernymi sługami Jehowy, wśród których byli też nadzorcy podróżujący. Akurat korzystali oni ze specjalnego kursu w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica i byli absolwentami poprzednich klas Szkoły Gilead. Jeden wspominał, że brat Knorr powiedział kiedyś podczas zajęć: „W Gilead czeka was mnóstwo nauki. Ale gdybyście odchodzili stąd tylko z głowami nabitymi wiedzą, byłaby to nasza porażka. Chodzi raczej o to, byście mieli wielkie serca”. Bracia podróżujący radzili studentom, by skupiali się na ludziach i by w kontaktach z nimi naśladowali Chrystusa oraz pokornie przyjmowali każde zadanie. Stosowanie się do tych zachęt z pewnością pomoże nowym misjonarzom skutecznie pełnić służbę.

Wyruszajcie do pracy, gorliwi żniwiarze!

Następnie obecni mogli wysłuchać innego członka Ciała Kierowniczego, Stephena Letta. Wygłosił on kluczowe przemówienie pod tytułem „Wyruszajcie do pracy, gorliwi żniwiarze!” (Mateusza 9:38). Literalne żniwa trwają przez ograniczony czas. Żniwiarze muszą wtedy wytężać siły. O ileż ważniejsze jest wysilanie się w okresie zakończenia tego systemu rzeczy! W wielkim duchowym żniwie chodzi przecież o życie ludzi (Mateusza 13:39). Brat Lett zachęcił absolwentów, by nie ‛byli opieszali w tym, czym się zajmują’, ale by ‛pałali duchem’ i ‛służyli Jehowie jako niewolnicy’ w tym niepowtarzalnym dziele żniwnym (Rzymian 12:11). Zacytował też słowa Jezusa: „Podnieście oczy i popatrzcie na pola, że są białe ku zżęciu” (Jana 4:35). Wezwał słuchaczy, by okazywali gorliwość w dziele żniwnym, szczerze starali się docierać do ludzi, gdziekolwiek można ich znaleźć, oraz wykorzystywali wszystkie sposobności do świadczenia nieoficjalnego. Skrupulatne wyzyskiwanie takich okazji pomaga dawać skuteczne świadectwo. Jehowa jest gorliwym Bogiem i oczekuje od nas wszystkich, że będziemy Go naśladować, sumiennie wysilając się w duchowych żniwach (2 Królów 19:31; Jana 5:17).

Kończąc uroczystość, brat Jaracz przekazał pozdrowienia z wielu biur oddziałów i wręczył studentom dyplomy. Jeden z absolwentów odczytał w imieniu całej klasy list z podziękowaniami i wyrazami wdzięczności za otrzymane szkolenie. Uroczystość zakończenia nauki przez 116 klasę pobudziła wszystkich obecnych do jeszcze gorliwszego udziału w dziele żniwnym.

[Ramka na stronie 25]

NIEKTÓRE DANE STATYSTYCZNE

Liczba reprezentowanych krajów: 6

Liczba przydzielonych krajów: 20

Liczba studentów: 46

Średnia wieku: 34,2

Średnia lat w prawdzie: 17,2

Średnia lat w służbie pełnoczasowej: 13,9

[Ilustracja na stronie 26]

Absolwenci 116 klasy Biblijnej Szkoły Strażnicy — Gilead

W poniższym wykazie rzędy ponumerowano od przodu do tyłu, a nazwiska osób w każdym rzędzie podano od strony lewej do prawej.

1) R. Ceansu, T. Sparks, C. Piña, P. Turner, L. Cheney; 2) M. Suardy, Å. Sjöqvist, L. Amadori, N. Smith, A. Jordan, L. Boissonneault; 3) J. Matlock, C. Ruiz, L. Dular, M. Vigneron, K. Henry; 4) H. Sjöqvist, J. Laux, J. Ruzzo, K. Gustafsson, R. Boissonneault, M. Jordan; 5) D. Henry, D. Turner, S. Kirwin, K. Florit, S. Ceansu; 6) S. Amadori, J. Cheney, R. Ross, J. Nelson, J. Ruiz, M. Vigneron; 7) J. Florit, D. Matlock, B. Ross, C. Laux, T. Ruzzo, D. Dular, N. Kirwin; 8) A. Gustafsson, D. Nelson, W. Suardy, M. Piña, C. Smith, T. Sparks