Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy to tylko błaha pomyłka?

Czy to tylko błaha pomyłka?

Mała dziewczynka widzi, jak z fabrycznych kominów unosi się dym, który przypomina jej kłębiaste obłoki. Dochodzi do wniosku, że w tej fabryce produkuje się chmury. Takie dziecięce pomyłki bywają zabawne. Jednak zdarzają się też poważne błędy, które mogą się odbić na naszym życiu. Na przykład niewłaściwe odczytanie etykiety na opakowaniu leku może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje.

Jeszcze poważniejsze skutki może mieć błędne pojmowanie spraw duchowych. Było tak w wypadku ludzi, którzy opacznie zrozumieli nauki Jezusa (Jana 6:48-68). Zamiast dowiedzieć się czegoś więcej, odrzucili wszystko, czego uczył. Cóż za strata!

Czy szukasz w Biblii wskazówek? To godne pochwały. Ale czy istnieje niebezpieczeństwo, że podczas lektury tej Księgi wyciągniesz jakiś błędny wniosek? Przytrafia się to wielu ludziom. Rozważmy trzy często spotykane poglądy.

  • Niektórzy mylnie rozumieją biblijne polecenie, żeby ‛bać się prawdziwego Boga’. Według nich chodzi tu o chorobliwy lęk (Kaznodziei 12:13). Jednak Bóg nie chce, żeby ci, którzy Go wielbią, odczuwali taki strach. Mówi: „Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie rozglądaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię. Naprawdę ci pomogę” (Izajasza 41:10). Bojaźń przed Bogiem tak naprawdę oznacza, że żywimy dla Niego podziw i głęboki szacunek.

  • Czy ziemia zostanie spalona w ogniu?

    Niektórzy błędnie pojmują natchnione słowa: „Na wszystko jest wyznaczony czas (...) czas rodzenia i czas umierania”. Dochodzą do wniosku, że Bóg z góry wyznaczył dokładny moment śmierci każdego człowieka (Kaznodziei 3:1, 2). Jednak w gruncie rzeczy fragment ten wskazuje, że ludzie wciąż się rodzą i umierają i że śmierć jest naszym wspólnym losem. Co więcej, jak uczy Słowo Boże, na długość życia mają wpływ nasze własne decyzje. Czytamy tam: „Bojaźń przed Jehową doda dni” (Przysłów 10:27; Psalm 90:10; Izajasza 55:3). Jak to rozumieć? Na przykład z szacunku dla Słowa Bożego będziemy unikać szkodliwych praktyk, takich jak pijaństwo czy niemoralność (1 Koryntian 6:9, 10).

  • Niektórzy biorą dosłownie biblijną wzmiankę, że niebiosa i ziemia są „odłożone dla ognia”. Wyciągają wniosek, że Bóg zniszczy naszą planetę (2 Piotra 3:7). Jednak On nigdy nie pozwoli, by ziemia uległa zagładzie. Biblia zapewnia: „Założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5; Izajasza 45:18). To nie nasza planeta, lecz dzisiejszy zdeprawowany system rzeczy zostanie ostatecznie usunięty, jak gdyby spłonął w ogniu. A co powiedzieć o niebiosach? W sensie dosłownym mogą one oznaczać atmosferę ziemską, przestrzeń kosmiczną albo miejsce zamieszkania Boga. Żadne z tych niebios nie będą zniszczone.

DLACZEGO BIBLIA BYWA BŁĘDNIE ROZUMIANA?

Jak widać z powyższych przykładów, ludzie często niewłaściwie pojmują czytane fragmenty Biblii. Ale dlaczego Bóg na to pozwala? Niejeden może myśleć: „Skoro Bóg jest wszechmądry i wszechwiedzący, mógłby dać nam księgę, którą każdy zrozumiałby bez najmniejszego trudu. Dlaczego tego nie zrobił?”. Weźmy pod uwagę trzy przyczyny, dla których wiele osób błędnie rozumie Biblię.

  1. Biblię mogą zrozumieć jedynie osoby pokorne i chętne do nauki. Jezus powiedział do swojego Ojca: „Publicznie wysławiam cię, Ojcze,  Panie nieba i ziemi, ponieważ starannie ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami, a objawiłeś je niemowlętom [„tym, którzy są jak małe dzieci”, Edycja Świętego Pawła]” (Łukasza 10:21). Biblia jest napisana w taki sposób, że jej orędzie mogą zrozumieć jedynie osoby o właściwym nastawieniu. Ludzie odznaczający się pychą — cechą często spotykaną wśród „mędrców i intelektualistów” — mają skłonność do opacznego interpretowania tej Księgi. Tymczasem ludziom, którzy przypominają „małe dzieci” — są pokorni i chętni do nauki — łatwiej jest zrozumieć orędzie od Boga. Sposób, w jaki została napisana Biblia, dowodzi Jego wielkiej mądrości!

  2. Biblia jest skierowana do tych, którzy szczerze proszą Boga o pomoc w jej zrozumieniu. Jezus wskazał, że ludzie będą potrzebować pomocy, by w pełni zrozumieć jego nauki. Jak mieli ją otrzymać? Wyjaśnił on: „Wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego” (Jana 14:26). A więc osobom, które pragną zrozumieć Biblię, Bóg udziela ducha świętego, czyli swojej potężnej czynnej siły. Natomiast ci, którzy nie szukają Jego wsparcia, nie otrzymują tego daru, dlatego Biblia często wydaje się im niezrozumiała. Duch święty pobudza też wykwalifikowanych chrześcijan, aby służyli drugim pomocą w poznawaniu Biblii (Dzieje 8:26-35).

  3. Znaczenie pewnych fragmentów biblijnych staje się jasne dopiero wtedy, gdy przychodzi na to odpowiedni czas. Na przykład prorok Daniel otrzymał polecenie, by zapisać orędzie dotyczące przyszłości. Anioł powiedział mu: „Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca”. Na przestrzeni wieków wielu ludzi czytało Księgę Daniela, ale nie mogło jej zrozumieć. Tak naprawdę nawet dla samego Daniela nie wszystko było jasne. Pokornie przyznał on: „Ja wprawdzie słyszałem, lecz nie rozumiałem”. Ostatecznie ludzie mieli właściwie zrozumieć proroctwo spisane przez Daniela, jednak dopiero w czasie ustalonym przez Boga. Anioł wyjaśnił: „Idź, Danielu, gdyż słowa te okryto tajemnicą i zapieczętowano aż do czasu końca”. Kto miał pojąć sens Bożego orędzia? „Żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją” (Daniela 12:4, 8-10). Tak więc Bóg nie wyjawia znaczenia pewnych fragmentów biblijnych, dopóki nie nadejdzie na to odpowiedni czas.

Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że Świadkowie Jehowy błędnie rozumieli jakieś fragmenty Biblii? Tak. Ale gdy nadszedł czas, by Bóg wyjawił ich znaczenie, Świadkowie chętnie dokonywali zmian w swoim sposobie myślenia. Są przekonani, że tym samym naśladują apostołów, którzy pokornie przyjmowali skorygowanie od Jezusa (Dzieje 1:6, 7).

Wyobrażenia dziewczynki dotyczące tego, skąd się biorą chmury, mogą być błahą pomyłką. Jednak nauki zawarte w Biblii mają o wiele większe znaczenie. Orędzie biblijne jest zbyt doniosłe, by próbować je zrozumieć na własną rękę. Dlatego szukaj pomocy w zrozumieniu tego, co czytasz. Zwróć się do ludzi, którzy studiują tę Księgę z pokornym nastawieniem, polegają na wsparciu świętego ducha Bożego oraz są przekonani, że żyjemy w okresie, gdy Bóg udziela zrozumienia Biblii na niespotykaną dotąd skalę. Nie wahaj się porozmawiać ze Świadkami Jehowy lub zapoznać z materiałami zamieszczanymi w serwisie jw.org. Biblia zapewnia: „Jeśli też przywołasz zrozumienie (...) znajdziesz poznanie Boga” (Przysłów 2:3-5).