Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Kto zostanie wskrzeszony do życia na ziemi i co to będzie dla nich oznaczało?

Zobaczmy, jak na to pytanie odpowiada Biblia.

W Dziejach Apostolskich 24:15 czytamy, że „nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych”. Prawi to ci, którzy przed śmiercią byli posłuszni Bogu, dlatego ich imiona zostały zapisane w księdze życia (Malach. 3:16). Z kolei nieprawi to między innymi ci, którzy przed śmiercią nie mieli możliwości poznać Jehowy, dlatego ich imiona nie znalazły się w tej księdze.

Słowa z Ewangelii według Jana 5:28, 29 odnoszą się do tych samych dwóch grup, co słowa z Dziejów Apostolskich 24:15. Jezus powiedział, że ci, którzy ‛postępowali dobrze’, dostąpią „zmartwychwstania do życia”, a ci, którzy ‛postępowali niegodziwie’ — „zmartwychwstania na sąd”. Prawi, zanim umarli, postępowali dobrze. Dostąpią zmartwychwstania do życia, ponieważ ich imiona są zapisane w księdze życia. Natomiast nieprawi, zanim umarli, postępowali niegodziwie. Dostąpią zmartwychwstania na sąd. Ich imiona nie są jeszcze zapisane w księdze życia. Po zmartwychwstaniu będą obserwowani i poddawani ocenie. Otrzymają wtedy możliwość poznania Jehowy, a ich imiona będą mogły znaleźć się w księdze życia.

Księga Objawienia 20:12, 13 wyjaśnia, że wszyscy zmartwychwstali będą musieli okazywać posłuszeństwo ‛temu, co jest napisane w zwojach’, czyli prawom ustanowionym w nowym świecie. Ci, którzy tego nie zrobią, zostaną usunięci (Izaj. 65:20).

W Księdze Daniela 12:2 zapowiedziano, że niektórzy zmarli zostaną wskrzeszeni „do życia wiecznego, a drudzy na pohańbienie i wieczną pogardę”. Werset ten mówi o ostatecznym wyniku ich zmartwychwstania — „życiu wiecznym” albo „wiecznej pogardzie”. Tak więc z końcem Tysiącletniego Panowania niektórzy otrzymają życie wieczne, a inni zostaną unicestwieni na zawsze (Obj. 20:15; 21:3, 4).

Rozważmy przykład. Sytuacja zmartwychwstałych należących do dwóch wspomnianych wcześniej grup przypomina sytuację obcokrajowców, którzy chcą zamieszkać w innym kraju. Prawi są jak osoby otrzymujące zezwolenie na pobyt stały, które daje im pewne prawa i pewną miarę wolności. Z kolei nieprawi są jak obcokrajowcy, którzy otrzymują wizę na pobyt czasowy. Zanim takie osoby otrzymają zgodę na stały pobyt w nowym kraju, będą musiały udowodnić, że są tego godne. Podobnie nieprawi, którzy zmartwychwstaną, będą musieli dostosować się do wymagań Jehowy i udowodnić, że są godni życia w raju. Poza tym bez względu na to, jaki dokument obcokrajowcy dostają przy wjeździe do kraju, niektórzy mogą ostatecznie otrzymać obywatelstwo, a inni mogą być deportowani. Decyzja będzie zależeć od ich nastawienia i postępowania w nowym kraju. Tak samo w wypadku zmartwychwstałych ostateczny wynik będzie zależał od ich wiary i postępowania w nowym świecie.

Jehowa jest nie tylko Bogiem miłości, ale też sprawiedliwości (Powt. Pr. 32:4; Ps. 33:5). Swojej miłości dowiedzie, wskrzeszając zarówno prawych, jak i nieprawych. Jednocześnie od obu tych grup będzie wymagał przestrzegania wysokich norm moralnych. Tylko ci, którzy Go pokochają i dostosują się do tych norm, będą mogli nadal żyć w nowym świecie.