Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 40

‛Prowadzenie wielu do prawości’

‛Prowadzenie wielu do prawości’

„Ci, którzy prowadzą wielu do prawości, będą jaśnieć jak gwiazdy — po wieczne czasy, już na zawsze” (DAN. 12:3).

PIEŚŃ 151 Jego głos usłyszą zmarli

W SKRÓCIE a

1. Co ekscytującego wydarzy się podczas Tysiącletniego Panowania?

 W TRAKCIE Tysiącletniego Panowania Chrystusa na ziemi nastąpi zmartwychwstanie. To będzie wspaniały czas! Każdy, kto stracił kogoś bliskiego, chciałby go znowu zobaczyć. To samo czuje Jehowa (Hioba 14:15). Wyobraź sobie radość, jaka zapanuje na całej ziemi. Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, „prawi”, których imiona znajdują się w „księdze życia”, dostąpią „zmartwychwstania do życia” (Dzieje 24:15; Jana 5:29). Być może wśród tych, którzy zostaną wskrzeszeni w pierwszej kolejności, znajdzie się wielu naszych bliskich b. Natomiast „nieprawi”, między innymi ci, którzy nie mieli możliwości poznać Jehowy ani Mu służyć, dostąpią „zmartwychwstania na sąd”.

2, 3. (a) Jaki największy w dziejach ludzkości program edukacyjny będzie prowadzony zgodnie z Izajasza 11:9, 10? (b) Co omówimy w tym artykule?

2 Wszyscy, którzy zmartwychwstaną, będą potrzebowali szkolenia (Izaj. 26:9; 61:11). Dlatego niezbędny będzie największy w dziejach ludzkości program edukacyjny (odczytaj Izajasza 11:9, 10). Nieprawi, którzy zmartwychwstaną, będą musieli dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie, o Królestwie, o okupie i o kwestii spornej dotyczącej zwierzchnictwa Jehowy i uświęcenia Jego imienia. Nawet prawi będą musieli dowiedzieć się, jak Jehowa stopniowo wyjawiał szczegóły dotyczące swojego zamierzenia co do ziemi. Wiele z tych wiernych osób zmarło na długo przed tym, jak została skompletowana cała Biblia. Zarówno nieprawi, jak i prawi będą musieli się dużo nauczyć.

3 W tym artykule poznamy odpowiedzi na następujące pytania: Jak będzie realizowany ten wielki program edukacyjny? Jak czyjaś reakcja na ten program wpłynie na to, czy jego imię znajdzie się w księdze życia na stałe? To ważne, żebyśmy odpowiedzieli sobie na te pytania. Jak się przekonamy, pewne fascynujące proroctwa zapisane w Księdze Daniela i Księdze Objawienia pomogą nam zrewidować nasze zrozumienie tego, co się wydarzy podczas zmartwychwstania. Najpierw przeanalizujemy fascynujące wydarzenia zapowiedziane w proroctwie z Księgi Daniela 12:1, 2.

„WIELU Z TYCH, KTÓRZY ŚPIĄ W PROCHU ZIEMI, ZBUDZI SIĘ”

4, 5. Co na temat czasu końca wyjawiono w Daniela 12:1?

4 Odczytaj Daniela 12:1. Księga Daniela wyjawia, w jakiej kolejności te niezwykłe wydarzenia będą się rozgrywały w czasie końca. Na przykład w 12 rozdziale, wersecie 1, zapowiedziano, że Michał, czyli Jezus Chrystus, będzie ‛stał dla dobra’ ludu Bożego. Ta część proroctwa zaczęła się spełniać w roku 1914, kiedy Jezus został Królem w Królestwie Bożym.

5 Ale Danielowi powiedziano też, że Jezus „powstanie” w „czasie takiej udręki, jakiej nie było od chwili, gdy powstał naród”. Ten „czas udręki” odnosi się do „wielkiego ucisku” wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21. Pod koniec tego okresu, czyli w Armagedonie, Jezus „powstanie” w tym sensie, że wystąpi w obronie ludu Bożego. W Księdze Objawienia należących do tej grupy nazwano „wielką rzeszą ludzi”, którzy „przeżyli wielki ucisk” (Obj. 7:9, 14).

6. Co stanie się po tym, jak wielka rzesza przeżyje wielki ucisk? Wyjaśnij to. (Zobacz też zamieszczone w tym numerze „Pytania czytelników” dotyczące zmartwychwstania na ziemi).

6 Odczytaj Daniela 12:2. Co stanie się po tym, jak wielka rzesza przeżyje ten czas udręki? Wcześniej rozumieliśmy, że to proroctwo odnosi się do symbolicznego zmartwychwstania — ożywienia działalności sług Bożych w dniach ostatnich. Jednak teraz rozumiemy, że chodzi tutaj o literalne zmartwychwstanie, które nastąpi w nowym świecie c. Skąd możemy wyciągnąć taki wniosek? Użyte w tym wersecie słowo „proch” występuje też w Księdze Hioba 17:16 jako synonim słowa „grób”. Wskazuje to, że Księga Daniela 12:2 odnosi się do literalnego zmartwychwstania, które będzie miało miejsce po zakończeniu dni ostatnich i po Armagedonie.

7. (a) W jakim sensie niektórzy zmartwychwstaną do „życia wiecznego”? (b) Pod jakim względem będzie to „lepsze zmartwychwstanie”?

7 Jak więc rozumieć słowa z Księgi Daniela 12:2 mówiące, że niektórzy zostaną wskrzeszeni do „życia wiecznego”? Oznaczają one, że zmartwychwstali, którzy podczas Tysiącletniego Panowania będą pogłębiać wiedzę o Jehowie i Jezusie oraz okazywać Im posłuszeństwo, ostatecznie otrzymają życie wieczne (Jana 17:3). Będzie to „lepsze zmartwychwstanie” niż to, którego ludzie dostępowali w dawnych czasach (Hebr. 11:35). Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy zmartwychwstali w przeszłości, byli niedoskonali i w końcu znowu umarli.

8. W jakim sensie niektórzy zostaną wskrzeszeni „na pohańbienie i wieczną pogardę”?

8 Ale nie wszyscy zmartwychwstali zareagują pozytywnie na wspomniany program edukacyjny. W proroctwie Daniela czytamy, że niektórzy zostaną wskrzeszeni „na pohańbienie i wieczną pogardę”. Ponieważ będą przejawiali ducha buntu, ich imiona nie pojawią się w księdze życia i nie otrzymają oni życia wiecznego. Zamiast tego czeka ich „wieczna pogarda”, czyli zagłada. Tak więc Księga Daniela 12:2 mówi o ostatecznym wyniku zmartwychwstania. Będzie on zależał od postępowania danej osoby po zmartwychwstaniu (Obj. 20:12) d. Niektórzy otrzymają życie wieczne, a inni nie.

‛PROWADZENIE WIELU DO PRAWOŚCI’

9, 10. Co jeszcze wydarzy się po wielkim ucisku i kto będzie „świecić tak jasno jak nieboskłon”?

9 Odczytaj Daniela 12:3. Co jeszcze się wydarzy po nadchodzącym czasie udręki? Werset 3 również odnosi się do czegoś, co nastąpi już po wielkim ucisku.

10 Kto będzie „świecić tak jasno jak nieboskłon”? Podpowiedź znajdujemy w słowach Jezusa z Ewangelii według Mateusza 13:43: „Wtedy prawi będą świecić jasno jak słońce w Królestwie swojego Ojca”. Wcześniej Jezus wspomniał o „synach Królestwa” — jego namaszczonych duchem braciach, którzy razem z nim będą rządzić w niebiańskim Królestwie (Mat. 13:38). Tak więc Księga Daniela 12:3 musi odnosić się do namaszczonych duchem chrześcijan i zadania, które będą wykonywać podczas Tysiącletniego Panowania.

Grono 144 000 będzie ściśle współpracować z Jezusem Chrystusem w kierowaniu programem edukacyjnym prowadzonym podczas Tysiącletniego Panowania (zobacz akapit 11)

11, 12. Jakie zadanie czeka 144 000 pomazańców w trakcie Tysiącletniego Panowania?

11 W jaki sposób pomazańcy będą ‛prowadzić wielu do prawości’? Będą ściśle współpracować z Jezusem Chrystusem w kierowaniu programem edukacyjnym prowadzonym na całej ziemi podczas Tysiącletniego Panowania. Pomazańcy należący do grona 144 000 nie tylko będą królować, ale też usługiwać w roli kapłanów (Obj. 1:6; 5:10; 20:6). Wezmą wtedy udział w „leczeniu narodów” — stopniowo doprowadzą ludzkość do doskonałości (Obj. 22:1, 2; Ezech. 47:12). Będzie to dla nich wielka radość!

12 Kto między innymi znajdzie się wśród „wielu” doprowadzonych do prawości? Będą to osoby wskrzeszone oraz ci, którzy przeżyją Armagedon, a także dzieci, które być może urodzą się w nowym świecie. Z końcem Tysiącletniego Panowania wszyscy ludzie żyjący na ziemi będą doskonali. W którym momencie ich imiona zostaną zapisane w księdze życia na trwałe — niejako długopisem, a nie ołówkiem?

OSTATECZNA PRÓBA

13, 14. Czego będą musieli dowieść wszyscy doskonali ludzie, zanim otrzymają życie wieczne?

13 Doskonałość nie oznacza, że ktoś automatycznie otrzyma życie wieczne. Pokazuje to przykład Adama i Ewy. Byli oni doskonali, ale żeby żyć wiecznie, musieli dowieść posłuszeństwa wobec Jehowy Boga. Niestety, okazali się nieposłuszni (Rzym. 5:12).

14 Jak będzie wyglądać sytuacja osób żyjących na ziemi pod koniec Tysiącletniego Panowania? Każdy będzie doskonały. Czy wszyscy ci doskonali ludzie będą już zawsze w pełni popierać zwierzchnictwo Jehowy? A może część z nich okaże się nielojalna jak Adam i Ewa? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

15, 16. (a) Kiedy wszyscy ludzie będą mogli udowodnić swoją lojalność wobec Jehowy? (b) Jaki będzie rezultat ostatecznej próby?

15 W trakcie Tysiącletniego Panowania Szatan będzie uwięziony. Nie będzie mógł nikogo zwodzić. Jednak po zakończeniu tego okresu zostanie wypuszczony. Będzie wtedy próbował zwieść doskonałych ludzi. W czasie tej próby wszyscy oni będą mogli pokazać, po której stronie stoją w kwestii zwierzchnictwa Jehowy i uświęcenia Jego imienia (Obj. 20:7-10). Ich reakcja na działania Szatana zadecyduje o tym, czy ich imiona zostaną trwale zapisane w księdze życia.

16 Pewna liczba osób postąpi jak Adam i Ewa i odrzuci władzę Jehowy. Co się z nimi stanie? Księga Objawienia 20:15 mówi: „Do jeziora ognia wrzucono każdego, kto nie był zapisany w księdze życia”. Ci buntownicy zostaną na zawsze zgładzeni. Ale większość doskonałych ludzi przejdzie ostateczną próbę pomyślnie. Ich imiona zostaną zapisane w księdze życia na trwałe.

„CZAS KOŃCA”

17. Co Daniel usłyszał na temat okresu, w którym żyjemy? (Daniela 12:4, 8-10).

17 Rozmyślanie o tych przyszłych wydarzeniach jest ekscytujące! Jednak Daniel otrzymał też od anioła ważne informacje dotyczące okresu, w którym żyjemy, czyli „czasu końca” (odczytaj Daniela 12:4, 8-10; 2 Tym. 3:1-5). Anioł powiedział mu: „Nastanie obfitość prawdziwej wiedzy”. Tak więc lud Boży miał lepiej zrozumieć zapisane przez Daniela proroctwa. Anioł dodał, że w czasie końca „niegodziwi będą postępować niegodziwie i żaden z nich nie zrozumie tych słów”.

18. Co wkrótce stanie się ze złymi ludźmi?

18 Obecnie może się wydawać, że niegodziwi są bezkarni (Malach. 3:14, 15). Ale wkrótce Jezus osądzi ludzi przyrównanych do kóz i oddzieli ich od tych przypominających owce (Mat. 25:31-33). Te niegodziwe osoby nie przeżyją wielkiego ucisku ani nie zostaną wskrzeszone do życia w nowym świecie. Ich imiona nie znajdą się w „księdze pamięci”, o której mówi Księga Malachiasza 3:16.

19. Co już teraz powinniśmy robić i dlaczego? (Malachiasza 3:16-18).

19 Już teraz możemy pokazać swoim postępowaniem, że nie należymy do niegodziwych (odczytaj Malachiasza 3:16-18). Jehowa zgromadza tych, których uważa za „szczególną własność” — których wyjątkowo ceni. Z pewnością chcemy znaleźć się wśród nich!

Wspaniale będzie obserwować, jak w nowym świecie do życia ‛powstaną’ Daniel, nasi bliscy i wielu innych! (Zobacz akapit 20)

20. Jaką obietnicę otrzymał Daniel i dlaczego wypatrujesz jej spełnienia?

20 Żyjemy w fascynujących czasach. Ale jeszcze bardziej niezwykłe jest to, co przed nami. Wkrótce zobaczymy koniec niegodziwości. Potem będziemy świadkami tego, jak spełnia się obietnica Jehowy złożona Danielowi: „Gdy skończą się te dni, powstaniesz, by otrzymać swój dział” (Dan. 12:13). Czy czekasz na dzień, kiedy Daniel oraz twoi bliscy ‛powstaną’, czyli powrócą do życia? Jeśli tak, to rób wszystko, żeby zachować wierność, a wtedy możesz być pewny, że twoje imię pozostanie w księdze życia.

PIEŚŃ 80 „Spróbuj i przekonaj się, że Jehowa jest dobry”

a W tym artykule przyjrzymy się uaktualnionemu zrozumieniu wersetów z Księgi Daniela 12:2, 3, które wspominają o wielkim programie edukacyjnym. Omówimy, kiedy się on rozpocznie i kogo obejmie. Zastanowimy się też, jak ten program przygotuje wszystkich mieszkańców ziemi na ostateczną próbę, do której dojdzie po Tysiącletnim Panowaniu Chrystusa.

b Możliwe, że najpierw zmartwychwstaną wierne Bogu osoby, które zmarły w dniach ostatnich, a następnie ci, którzy żyli wcześniej — pokolenie za pokoleniem. Jeżeli tak, to w każdym z tych pokoleń znajdzie się ktoś, kto będzie witał zmartwychwstałych, których znał osobiście. W wypadku zmartwychwstania niebiańskiego Biblia mówi, że każdy zostanie wskrzeszony „po kolei”. Można więc założyć, że zmartwychwstanie na ziemi również będzie przebiegać w sposób uporządkowany (1 Kor. 14:33; 15:23).

c Jest to zaktualizowane zrozumienie wyjaśnienia podanego w 17 rozdziale książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! i w Strażnicy numer 20 z roku 1987, strony 18-22.

d Określenia „prawi” i „nieprawi” z Dziejów Apostolskich 24:15, a także „postępujący dobrze” i „postępujący niegodziwie” z Ewangelii według Jana 5:29 odnoszą się do tego, co zmartwychwstali robili przed śmiercią.