Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 20

Kto obecnie jest „królem północy”?

Kto obecnie jest „królem północy”?

„Dojdzie do swojego kresu i nikt nie przyjdzie mu z pomocą” (DAN. 11:45).

PIEŚŃ 95 Coraz jaśniejsze światło

W SKRÓCIE *

1, 2. Co przeanalizujemy w tym artykule?

MAMY więcej dowodów niż kiedykolwiek, że żyjemy w dniach ostatnich obecnego systemu rzeczy. Niedługo Jehowa i Jezus Chrystus usuną wszystkie ludzkie rządy, przeciwstawiające się Królestwu Bożemu. Zanim to nastąpi, król północy i król południa dalej będą walczyć ze sobą nawzajem oraz z ludem Bożym.

2 W artykule tym przeanalizujemy proroctwo z Księgi Daniela 11:40 do 12:1. Poznamy tożsamość obecnego króla północy i zastanowimy się, dlaczego możemy ze spokojem czekać na wydarzenia, które są jeszcze przed nami.

NOWY KRÓL PÓŁNOCY

3, 4. Kto obecnie jest królem północy? Wyjaśnij to.

3 Po rozpadzie Związku Radzieckiego w roku 1991 żyjący tam słudzy Boży otrzymali „niewielką pomoc” — przez pewien czas zaznawali wolności (Dan. 11:34). Wreszcie mogli bez przeszkód pełnić służbę. Liczba głosicieli mieszkających w krajach dawnego bloku komunistycznego szybko wzrosła do setek tysięcy. W kolejnych latach rolę króla północy stopniowo przejęła Rosja i jej sojusznicy. Zgodnie z tym, co omówiliśmy w poprzednim artykule, żeby utożsamić jakieś państwa z królem północy i królem południa, muszą one spełniać trzy warunki: 1) mieć bezpośredni wpływ na lud Boży; 2) swoimi działaniami pokazywać, że są wrogami Jehowy i Jego ludu; 3) walczyć z drugim królem o dominację.

4 Zwróćmy uwagę na powody, dla których możemy stwierdzić, że obecnie królem północy jest Rosja ze swoimi sojusznikami. 1) Ma ona znaczący wpływ na lud Boży, ponieważ wprowadziła zakaz jego działalności i prześladuje tysiące braci i sióstr mieszkających na terenach, które podlegają jej wpływom. 2) Działania te dowodzą, że nienawidzi Jehowy i Jego ludu. 3) Rywalizuje z królem południa — mocarstwem anglo-amerykańskim. Zobaczmy, jak działania Rosji i jej sojuszników potwierdzają, że obecnie odgrywają oni rolę króla północy.

KRÓL PÓŁNOCY I KRÓL POŁUDNIA ŚCIERAJĄ SIĘ ZE SOBĄ

5. Jakiego okresu dotyczy fragment z Daniela 11:40-43 i co miało się wtedy dziać?

5 Odczytaj Daniela 11:40-43. Ten fragment proroctwa Daniela zawiera ogólny opis sytuacji panującej w dniach ostatnich. Pokazuje, jak miała wtedy wyglądać rywalizacja króla północy i króla południa. „W czasie końca” mieli oni się ze sobą ‛ścierać’ lub, inaczej mówiąc, ‛wdać się we wzajemne przepychanie’ (Dan. 11:40 i przypis).

6. Jakie są dowody na to, że król północy i król południa cały czas się ze sobą ścierają?

6 Król północy i król południa nieustannie walczą ze sobą o dominację. Na przykład gdy po II wojnie światowej Związek Radziecki i jego sojusznicy zyskali w Europie duże wpływy, król południa poczuł się zmuszony utworzyć międzynarodowy sojusz militarny, znany jako NATO. Król północy walczył z królem południa w sposób pośredni, wspierając działania wojenne i powstania w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. I w dalszym ciągu rywalizuje z nim w kosztownym wyścigu zbrojeń. W ostatnich latach Rosja i jej sojusznicy zyskali wpływy na całym świecie. Poza tym toczą z królem południa wojnę cybernetyczną. Obaj królowie oskarżają się nawzajem o wykorzystywanie złośliwego oprogramowania w celu zaszkodzenia przeciwnikowi pod względem politycznym i gospodarczym. Oprócz tego, tak jak zapowiedział Daniel, król północy wciąż atakuje lud Boży (Dan. 11:41).

WTARGNIĘCIE DO „PIĘKNEJ ZIEMI”

7. Czym jest „Piękna Ziemia”?

7 Księga Daniela 11:41 mówi, że król północy wtargnie do „Pięknej Ziemi”. Czym ona jest? W starożytności ziemia zamieszkana przez naród izraelski była uznawana za „najpiękniejszą ze wszystkich krain” (Ezech. 20:6). Ale jej szczególne znaczenie wynikało z tego, że oddawano tam cześć prawdziwemu Bogu. Jednak od dnia Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. określenie „Piękna Ziemia” nie odnosi się do żadnego obszaru geograficznego — słudzy Jehowy mieszkają teraz na całej ziemi. Określenie to odnosi się raczej do ziemskiej części organizacji Jehowy. Działalność osób, które do niej należą, obejmuje oddawanie czci Jehowie na zebraniach i w służbie kaznodziejskiej.

8. Jak król północy wtargnął do „Pięknej Ziemi”?

8 Podczas dni ostatnich król północy wtargnął do „Pięknej Ziemi” wiele razy. Na przykład nazistowskie Niemcy prześladowały i zabijały sług Bożych, zwłaszcza w trakcie II wojny światowej. A gdy po wojnie rolę króla północy przejął Związek Radziecki, on także prześladował sług Jehowy, skazując wielu z nich na zesłanie.

9. Jak w ostatnich latach Rosja ze swoimi sojusznikami wtargnęła do „Pięknej Ziemi”?

9 W ostatnich latach Rosja ze swoimi sojusznikami również wtargnęła do „Pięknej Ziemi”. W roku 2017 wprowadziła zakaz działalności sług Jehowy i wtrąciła niektórych z nich do więzienia. Zdelegalizowała też nasze publikacje, w tym Przekład Nowego Świata. Ponadto przejęła obiekty Biura Oddziału oraz Sale Królestwa i Sale Zgromadzeń. Biorąc to pod uwagę, w roku 2018 Ciało Kierownicze doszło do wniosku, że Rosja i jej sojusznicy występują obecnie w roli króla północy. Jednak słudzy Jehowy, nawet kiedy są zaciekle prześladowani, nie uczestniczą w jakichkolwiek działaniach zmierzających do obalenia albo zmiany władz. Przeciwnie, zgodnie z radą biblijną modlą się za „wszystkich zajmujących wysokie stanowiska”, szczególnie gdy podejmują oni decyzje mające wpływ na swobodę wielbienia Boga (1 Tym. 2:1, 2).

CZY KRÓL PÓŁNOCY POKONA KRÓLA POŁUDNIA?

10. Czy król północy pokona króla południa? Wyjaśnij to.

10 Proroctwo z Księgi Daniela 11:40-45 koncentruje się głównie na działaniach króla północy. Czy to znaczy, że pokona on króla południa? Nie. Król południa wciąż będzie istnieć, kiedy Jehowa i Jezus przyjdą zniszczyć w Armagedonie wszystkie ludzkie rządy (Obj. 19:20). Skąd o tym wiemy? Zobaczmy, na co wskazują proroctwa z Księgi Daniela oraz Księgi Objawienia.

Podczas Armagedonu Królestwo Boże, wyobrażone przez kamień, położy kres ludzkim rządom, wyobrażonym przez potężny posąg (zobacz akapit 11)

11. Na co wskazuje proroctwo z Daniela 2:43-45? (Zobacz ilustrację na stronie tytułowej).

11 Odczytaj Daniela 2:43-45. Daniel opisał ogromny posąg wykonany z różnych metali. Jego części wyobrażają następujące po sobie potęgi światowe mające wpływ na lud Boży. Stopy posągu, składające się z żelaza zmieszanego z gliną, symbolizują ostatnią potęgę — mocarstwo anglo-amerykańskie. Proroctwo to wskazuje, że mocarstwo anglo-amerykańskie wciąż będzie istnieć, kiedy Królestwo Boże przyjdzie zniszczyć ludzkie rządy.

12. Co wyobraża siódma głowa bestii i dlaczego jest to ważny szczegół?

12 Proroctwo dotyczące potęg światowych mających wpływ na sług Jehowy spisał również apostoł Jan. Potęgi te zostały przedstawione jako siedem głów bestii. Siódma głowa wyobraża mocarstwo anglo-amerykańskie. To ważny szczegół, bo według proroctwa nie pojawi się już żadna inna głowa. Tak więc mocarstwo anglo-amerykańskie wciąż będzie dominować, kiedy Chrystus oraz niebiańskie wojsko zniszczą je razem z pozostałymi rządami ludzkimi * (Obj. 13:1, 2; 17:13, 14).

CO KRÓL PÓŁNOCY ZROBI W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI?

13, 14. Kim jest „Gog z krainy Magog” i co może go skłonić do ataku na lud Boży?

13 Wgląd w to, co może się wydarzyć krótko przed zagładą króla północy i króla południa, daje nam proroctwo z Księgi Ezechiela 38:10-23. Wiele przemawia za tym, że odnosi się ono do tego samego okresu i tych samych wydarzeń co proroctwa z Księgi Daniela 2:43-45 i 11:44 do 12:1 oraz z Księgi Objawienia 16:13-16, 21. Jeśli tak, to należy się spodziewać następującego rozwoju wypadków:

14 Jakiś czas po wybuchu wielkiego ucisku „królowie całej ziemi” stworzą koalicję (Obj. 16:13, 14; 19:19). Ta koalicja narodów została w Biblii nazwana „Gogiem z krainy Magog” (Ezech. 38:2). Przypuści ona ostateczny atak na lud Boży. Co ją do tego skłoni? W wizji dotyczącej tego okresu apostoł Jan zobaczył ogromne bryły gradu spadające na Bożych wrogów. Mogą one wyobrażać dobitne wyroki ogłaszane przez sług Jehowy. Właśnie te wyroki mogą sprowokować Goga z Magog, żeby zaatakował sług Bożych z zamiarem ich zlikwidowania (Obj. 16:21).

15, 16. (a) Do jakiego wydarzenia mogą się odnosić słowa z Daniela 11:44, 45? (b) Co się stanie z królem północy i pozostałymi narodami tworzącymi Goga z Magog?

15 Możliwe, że do tego dobitnego orędzia oraz ostatecznego ataku wrogów Boga odnoszą się słowa z Księgi Daniela 11:44, 45 (odczytaj). Jak czytamy w tym fragmencie, „wieści ze wschodu i z północy” zaniepokoją króla północy, który „wyruszy w wielkiej złości, by wielu zgładzić”. „Wielu”, których będzie chciał zgładzić król północy, to prawdopodobnie słudzy Jehowy. Daniel najwyraźniej nawiązał tu właśnie do ostatecznego ataku na lud Boży *.

16 Ten atak króla północy, działającego wspólnie z innymi ludzkimi rządami, wywoła gniew Wszechmocnego i doprowadzi do Armagedonu (Obj. 16:14, 16). Wtedy król północy, razem z pozostałymi narodami tworzącymi Goga z Magog, „dojdzie do swojego kresu i nikt nie przyjdzie mu z pomocą” (Dan. 11:45).

Podczas Armagedonu Jezus Chrystus oraz niebiańskie wojsko zniszczą świat Szatana, a ocalą lud Boży (zobacz akapit 17)

17. Kim jest Michał, „wielki książę” wspomniany w Daniela 12:1, co robi teraz i co zrobi w bliskiej przyszłości?

17 Następny werset z proroctwa Daniela wyjawia więcej szczegółów o tym, jak król północy oraz inne rządy ‛dojdą do swojego kresu‛, a lud Boży zostanie ocalony (odczytaj Daniela 12:1). Co oznaczają te słowa? Michał to inne imię panującego już Króla, Jezusa Chrystusa. Od roku 1914, kiedy w niebie ustanowiono Królestwo Boże, Jezus „stoi dla dobra” ludu Bożego. A w bliskiej przyszłości „powstanie”, czyli podejmie zdecydowane działania podczas Armagedonu. Wojna ta będzie kulminacją okresu nazwanego przez Daniela czasem największej udręki w dziejach świata. Z kolei proroctwo z Księgi Objawienia nazywa ten okres „wielkim uciskiem” (Obj. 6:2; 7:14).

CZY BĘDZIESZ „ZAPISANY W KSIĘDZE”?

18. Dlaczego możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość?

18 Chociaż przed nami czas wielkiej udręki, proroctwa spisane przez Daniela i Jana pokazują, że ci, którzy służą Jehowie i Jezusowi, mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Daniel napisał, że ocaleje „każdy, kto jest zapisany w księdze” (Dan. 12:1). Co robić, żeby zostać w niej zapisanym? Musimy dawać wyraźne dowody, że wierzymy w Jezusa, „Baranka Bożego” (Jana 1:29). Musimy też oddać życie Bogu i zostać ochrzczeni (1 Piotra 3:21). I musimy popierać Królestwo Boże, ze wszystkich sił pomagając innym poznać Jehowę.

19. Co musimy robić już teraz i dlaczego?

19 Teraz jest czas, żeby umacniać zaufanie do Jehowy i Jego organizacji. Teraz jest czas, żeby popierać Królestwo Boże. Jeśli to robimy, to kiedy przyjdzie ono unicestwić króla północy i króla południa, my zostaniemy ocaleni.

PIEŚŃ 149 Pieśń zwycięstwa

^ ak. 5 Kto obecnie jest „królem północy”? I jak „dojdzie do swojego kresu”? Znalezienie odpowiedzi na te pytania wzmocni naszą wiarę i pomoże nam przygotować się na to, co czeka nas w niedalekiej przyszłości.

^ ak. 15 Więcej informacji można znaleźć w Strażnicy z 15 maja 2015 roku, strony 29 i 30.