Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI

Czy Jezus naprawdę istniał?

Czy Jezus naprawdę istniał?

NIE POSIADAŁ bogactw ani władzy. Nie miał nawet własnego domu. Mimo to jego nauki wywarły wpływ na życie milionów ludzi. Czy Jezus Chrystus naprawdę istniał? Co na ten temat mówią autorytety z czasów nowożytnych oraz starożytnych?

 • Michael Grant, historyk, znawca starożytnej cywilizacji rzymskiej i greckiej, zauważył: „Jeżeli wobec Nowego Testamentu zastosujemy — jak zresztą być powinno — te same kryteria oceny, co wobec pozostałych starożytnych pism zawierających materiał historyczny, to istnienia Jezusa nie możemy negować bardziej niż istnienia mnóstwa innych osobistości pogańskich, których autentyczność jako postaci historycznych nigdy nie była kwestionowana”.

 • Rudolf Bultmann, profesor zajmujący się teologią Nowego Testamentu, stwierdził: „Wątpliwości co do tego, czy Jezus naprawdę istniał, są bezpodstawne i nawet nie warto o nich dyskutować. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może wątpić w to, że był on założycielem tego historycznego ruchu, którego pierwszym wyraźnym etapem rozwoju było powstanie najstarszej wspólnoty [chrześcijan] w Palestynie”.

 • Will Durant, historyk, pisarz i filozof, zauważył: „Gdyby kilku prostych ludzi [którzy spisali Ewangelie] za życia jednego pokolenia wymyśliło tak silną i ujmującą osobowość, tak wzniosłe mierniki moralne i tak urzekającą wizję braterstwa, byłby to cud o wiele bardziej niezwykły niż którykolwiek z opisanych w Ewangeliach”.

 • Albert Einstein, urodzony w Niemczech fizyk o żydowskim pochodzeniu, stwierdził: „Jestem Żydem, ale fascynuje mnie świetlana postać Nazarejczyka”. Kiedy spytano go, czy uważa, że Jezus jest postacią historyczną, odpowiedział: „Ależ oczywiście! Nikt nie może czytać Ewangelii, nie odczuwając obecności Jezusa. Jego osobowość pulsuje w każdym słowie. Żaden mit nie jest tak wypełniony życiem”.

  „Nikt nie może czytać Ewangelii, nie odczuwając obecności Jezusa” (Albert Einstein)

 CO MÓWI HISTORIA?

Najbardziej szczegółowe sprawozdanie z życia i działalności Jezusa zawierają księgi biblijne znane jako Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana (nazwane od imion ich pisarzy). Oprócz tego wzmianki o Jezusie pojawiają się w wielu wczesnych źródłach pozachrześcijańskich.

 • TACYT

  (ok. 56-120 n.e.) Jest uważany za jednego z najwybitniejszych starożytnych historyków rzymskich. W swoich Rocznikach opisał dzieje cesarstwa rzymskiego od roku 14 do 68 n.e. (Jezus zginął w roku 33 n.e.). Historyk ten zanotował, że po tym, jak w roku 64 w Rzymie wybuchł niszczycielski pożar, winę za to przypisywano cesarzowi Neronowi. Chcąc uciszyć pogłoski, Neron o podłożenie ognia oskarżył chrześcijan. Tacyt napisał o nich: „Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa” (Roczniki, tłum. S. Hammer, t. I, księga XV, 44).

 • SWETONIUSZ

  (ok. 69-po 122 n.e.) W dziele Żywoty Cezarów ten rzymski historyk zrelacjonował wydarzenia, które rozegrały się w okresie panowania pierwszych 11 cesarzy. W części poświęconej Klaudiuszowi opisał rozruchy wśród Żydów mieszkających w Rzymie wywołane najpewniej sporem dotyczącym Jezusa (Dzieje 18:2). Swetoniusz napisał o Klaudiuszu: „Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa” (Żywoty Cezarów, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, s. 222). Chociaż historyk ten błędnie uznał, że za rozruchy był odpowiedzialny Jezus, to jednak nie wątpił w jego istnienie.

 • PLINIUSZ MŁODSZY

  (ok. 61-113 n.e.) Ten rzymski pisarz i namiestnik prowincji Bitynii (dzisiejsza Turcja) napisał do cesarza Trajana list o tym, jak traktuje mieszkających tam chrześcijan. Pliniusz oznajmił, że starał się zmusić ich do wyparcia się wiary, a jeśli odmawiali, karał ich śmiercią. Napisał: „Uznałem, że należy pozostawić na wolności takich, którzy (...) wzywali [pogańskich] bogów powtarzając za mną słowa formułki oraz kadzidłem i winem oddawali cześć Twemu wizerunkowi, (...) ponadto złorzeczyli Chrystusowi” (Antologia listu antycznego, tłum. J. Schnayder, s. 38).

 •  JÓZEF FLAWIUSZ

  (ok. 37-100 n.e.) Ten kapłan i historyk żydowski napisał, że mający duże wpływy polityczne arcykapłan Annasz „zwołał sanhedryn [najwyższy sąd żydowski] i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem” (Dawne dzieje Izraela, tłum. J. Radożycki, księga dwudziesta, IX, 1).

 • TALMUD

  Ten zbiór żydowskich pism rabinicznych, który powstał między III a VI wiekiem n.e., wskazuje, że nawet przeciwnicy Jezusa potwierdzali jego istnienie. Jeden z fragmentów mówi, że podczas „Pesach [Paschy] Jeszua [Jezus] Nazarejczyk został stracony”, co jest historycznie ścisłe (Talmud Babiloński, Sanhedrin 43a, Munich Codex; zobacz Jana 19:14-16). Gdzie indziej czytamy: „Obyśmy nie wydali syna ani ucznia, który ściągnie na siebie publiczną hańbę niczym Nazarejczyk” — określenie często używane w odniesieniu do Jezusa (Talmud Babiloński, Berachot 17b [przypis], Munich Codex; zobacz Łukasza 18:37).

DOWODY POCHODZĄCE Z BIBLII

Ewangelie zawierają wyczerpujące sprawozdanie z życia i działalności Jezusa, w tym szczegóły dotyczące ludzi oraz czasu i miejsca wydarzeń — noszą więc wszelkie znamiona autentyczności. Przykładem może być Ewangelia według Łukasza 3:1, 2. Pomaga ona ustalić, kiedy dokładnie rozpoczął działalność Jan Chrzciciel, który zapowiadał nadejście Jezusa.

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16)

Łukasz napisał: „W piętnastym roku panowania Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod władcą okręgu Galilei, Filip zaś, jego brat, władcą okręgu krainy Iturei i Trachonu, a Lizaniasz władcą okręgu Abileny, za dni naczelnego kapłana Annasza oraz Kajfasza dotarło na pustkowiu oznajmienie Boże do Jana, syna Zachariasza”. Dzięki tym wszystkim szczegółom można ustalić, że ‛oznajmienie Boże dotarło do Jana’ w 29 roku n.e.

 Historycy dobrze znają tych siedem osobistości wymienionych przez Łukasza. Co ciekawe, przez jakiś czas krytycy kwestionowali istnienie Poncjusza Piłata oraz Lizaniasza. Jednak ta opinia okazała się pochopna. Odkryto starożytne inskrypcje z imionami obu tych urzędników, co potwierdziło rzetelność ewangelisty *.

DLACZEGO TO WAŻNE?

Jezus uczył o Królestwie Bożym, czyli ogólnoświatowym rządzie

To, czy Jezus naprawdę istniał, jest ważne ze względu na doniosłe znaczenie jego nauk. Jezus uczył na przykład, jak prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie *. Ponadto obiecał, że nadejdzie czas, kiedy ludzkość zazna prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa oraz będzie zjednoczona pod panowaniem jednego ogólnoświatowego rządu nazywanego „królestwem Bożym” (Łukasza 4:43).

Określenie „królestwo Boże” jest trafne, ponieważ ten rząd będzie wyrazem Bożego zwierzchnictwa nad ziemią (Objawienie 11:15). Jezus nie pozostawił co do tego wątpliwości, kiedy powiedział w modlitwie wzorcowej: „Nasz Ojcze w niebiosach, (...) niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola (...) na ziemi” (Mateusza 6:9, 10). Ale co to Królestwo przyniesie ludzkości?

 • Koniec wojen i konfliktów społecznych (Psalm 46:8-11).

 • Koniec niegodziwości, w tym chciwości i korupcji, które odejdą w zapomnienie wraz z bezbożnymi ludźmi (Psalm 37:10, 11).

 • Poddani Królestwa będą się cieszyć twórczą i pożyteczną pracą (Izajasza 65:21, 22).

 • Ziemia zostanie oczyszczona i będzie wydawać obfite plony (Psalm 72:16; Izajasza 11:9).

Niektórzy uważają, że są to piękne, ale nierealistyczne obietnice. Ale czy nierealistyczne nie jest raczej pokładanie nadziei w wysiłkach człowieka? Zastanów się: pomimo ogromnego postępu w dziedzinie edukacji, nauki czy technologii, miliony ludzi żyją w niepewności jutra. Każdego dnia słyszymy o nadużyciach, których dopuszczają się politycy czy duchowni, o problemach ekonomicznych, chciwości oraz korupcji. Prawda jest taka, że rządy ludzkie całkowicie zawiodły! (Kaznodziei 8:9).

A zatem pytanie, czy Jezus istniał, z pewnością zasługuje na naszą uwagę *. Jak czytamy w Liście 2 do Koryntian 1:19, 20, „ilekolwiek jest obietnic Bożych, za jego [Chrystusa] sprawą stały się ‚Tak’”.

^ ak. 23 Odnaleziono inskrypcję wymieniającą tetrarchę, czyli „władcę okręgu”, o imieniu Lizaniasz (Łukasza 3:1). Panował on nad Abileną dokładnie we wskazanym przez Łukasza czasie.

^ ak. 25 Dobrym przykładem nauk Jezusa jest tak zwane Kazanie na Górze zapisane w rozdziałach od 5 do 7 Ewangelii według Mateusza.

^ ak. 32 Więcej informacji o Jezusie i jego naukach można znaleźć w serwisie internetowym jw.org. Patrz: NAUKI BIBLIJNE > ODPOWIEDZI NA PYTANIA BIBLIJNE.