Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Biblia — Księga dokładnych proroctw (część 8)

„Niech przyjdzie twoje królestwo”

Biblia — Księga dokładnych proroctw (część 8)

Jest to ostatni artykuł z ośmioczęściowego cyklu omawiającego niezwykłą cechę Biblii — zawarte w niej proroctwa. Artykuły te miały pomóc w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania: Czy proroctwa biblijne to po prostu dzieło genialnych ludzkich umysłów? Czy raczej noszą znamiona Boskiego natchnienia? Na co wskazują dowody?

LUDZIE uznający się za chrześcijan proszą o przyjście Królestwa Bożego już od jakichś dwóch tysięcy lat. Zwyczaj ten zasadza się na słowach samego Jezusa, który uczył swych naśladowców modlić się: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10).

Czym jest Królestwo, o które prosi Boga tak wielu ludzi? To niebiański rząd, który zastąpi wszelkie inne rządy. Jezus Chrystus, wyznaczony na Króla tego Królestwa, dopilnuje, żeby wola Boża działa się zarówno w niebie, jak i na ziemi (Daniela 2:44; 7:13, 14). W stosownym czasie Bóg odpowie na wzorcową modlitwę podaną przez Jezusa — położy kres złu i cierpieniom oraz zapewni wybawienie niezliczonej „wielkiej rzeszy” swych lojalnych chwalców (Objawienie 7:9, 10, 13-17). Wtedy „prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

Czy można uzyskać wgląd w to, jakie warunki zapanują pod rządami Królestwa Bożego? Oczywiście! Kiedy Jezus przebywał na ziemi, pokazał, że pragnie rozwiązać ludzkie problemy i że potrafi to zrobić. Przeanalizujmy teraz cztery proroctwa biblijne i rozważmy,  jak Jezus dał przedsmak tego, czego dokona na skalę ogólnoświatową jako Władca w niebiańskim Królestwie Bożym.

Proroctwo 1:

„Jehowa (...) sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu” (Psalm 46:8, 9).

Spełnienie: Jezus Chrystus, „Książę Pokoju”, zapewni mieszkańcom naszej planety trwałe poczucie bezpieczeństwa. Dzięki programowi edukacyjnemu propagującemu pokój oraz dzięki powszechnemu rozbrojeniu Królestwo Boże zjednoczy całą ludzkość w prawdziwą międzynarodową społeczność braterską (Izajasza 2:2-4; 9:6, 7; 11:9).

Co mówi historia?

Jezus uczył swoich naśladowców, żeby nie chwytali za broń, ale żyli z drugimi w pokoju. Kiedy jeden z uczniów próbował wystąpić w jego obronie z mieczem w ręku, Jezus powiedział: „Włóż swój miecz z powrotem na jego miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą” (Mateusza 26:51, 52). Oznajmił też, że prawdziwych chrześcijan będzie można rozpoznać po wzajemnej miłości (Jana 13:34, 35).

Proroctwo 2:

„Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).

Spełnienie: Królestwo Boże zlikwiduje problem braku żywności oraz głodu. Każdy będzie miał pod dostatkiem dobrego jedzenia.

Co mówi historia?

Jezus okazywał głodnym szczere współczucie, a jego nadludzka zdolność nakarmienia ogromnych rzesz wzbudzała podziw. Jeden z naocznych świadków zanotował: „Kazał tłumom ułożyć się na trawie, wziął (...) pięć chlebów oraz dwie ryby i patrząc w niebo, wypowiedział błogosławieństwo, a połamawszy chleby, rozdawał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Wszyscy więc jedli i się nasycili; i zebrano nadmiar ułomków — dwanaście pełnych koszy. A jedzących było około pięciu tysięcy mężczyzn, oprócz niewiast i małych dzieci” (Mateusza 14:14, 19-21).

Proroctwo 3:

„Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24). „Otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło” (Izajasza 35:5, 6).

Spełnienie: Królestwo Boże usunie wszelkie choroby i ułomności. Ślepi będą widzieć, a głusi słyszeć i mówić. Nikt już nigdy więcej nie będzie potrzebował lekarstw, szpitali ani lekarzy.

Co mówi historia?

Jezus uczył ludzi o Królestwie Bożym, a zarazem chętnie leczył każdą ich chorobę oraz dolegliwość. W ten sposób na małą skalę pokazał, co uczyni na całej ziemi jako Władca niebiańskiego Królestwa (Łukasza 7:22; 9:11).

Proroctwo 4:

„Pochłonie on [Bóg] śmierć na zawsze” (Izajasza 25:8).

Spełnienie: Pod panowaniem Chrystusa w Królestwie Bożym „wszyscy w grobowcach pamięci” zostaną wskrzeszeni do życia na rajskiej ziemi (Jana 5:28, 29). Jezus zwycięży śmierć — naszego najokrutniejszego wroga — czym otworzy przed nami możliwość bezkresnego życia (Psalm 37:29).

Co mówi historia?

Jezus co najmniej trzykrotnie pokazał, że ma moc przywracać zmarłym życie (Łukasza 7:11-15; 8:41-55; Jana 11:38-44). A po jego śmierci około 500 naocznych świadków mogło potwierdzić, że został wskrzeszony z martwych (1 Koryntian 15:3-8).

W tym ośmioczęściowym cyklu artykułów omówiono liczne proroctwa biblijne, które już się urzeczywistniły. Wszystkie te proroctwa — a także wiele innych — dowodzą, że Biblia nie jest po prostu dziełem genialnych ludzkich umysłów. Nosi wyraźne znamiona Boskiego natchnienia. Nie ulega wątpliwości, że „wszystko w Pismach jest Słowem od Boga” (2 Tymoteusza 3:16, Contemporary English Version).

Ponieważ Biblia jest Księgą niezawodnych proroctw, masz wszelkie powody wierzyć, że „jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca; i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:10, 11).