Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Prawdziwa sprawiedliwość pod rządami Boga

Prawdziwa sprawiedliwość pod rządami Boga

JAK wynika z proroctw biblijnych, obecny system światowy zostanie wkrótce zastąpiony nowym, utworzonym przez Boga. W tym nowym świecie będzie istniał tylko jeden rząd: Królestwo Boże z Jezusem Chrystusem na czele (Objawienie 11:15). W jaki sposób to Królestwo wyeliminuje niesprawiedliwość? Dokona tego na dwa sposoby.

1. Królestwo Boże usunie niesprawiedliwe, nieudolne rządy ludzkie. W Księdze Daniela 2:44 czytamy: „Za dni tych królów [rządów] Bóg nieba ustanowi królestwo (...). Zmiażdży ono wszystkie owe [ludzkie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

2. Królestwo Boże unicestwi ludzi złych, natomiast zachowa przy życiu sprawiedliwych. Psalm 37:10 zapewnia: „Jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca”. W wersecie 28 dodano: „Jehowa miłuje sprawiedliwość i nie opuści lojalnych wobec niego. Po czas niezmierzony będą strzeżeni”.

Ci „lojalni” zobaczą spełnienie następującej prośby, którą Jezus zawarł w modlitwie wzorcowej: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). A jaka jest wola Boża co do ziemi?

Gdy Królestwo Boże obejmie władzę nad ziemią...

Korupcja i ucisk raz na zawsze się skończą. W Liście do Hebrajczyków 1:9 o Jezusie Chrystusie czytamy: „Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie”. Jezus, jako naprawdę sprawiedliwy Władca, wyzwoli „biednego wołającego o pomoc, a także uciśnionego i każdego, kto nie ma wspomożyciela. (...) Z ucisku i gwałtu wykupi ich duszę, a ich krew będzie drogocenna w jego oczach” (Psalm 72:12-14).

Nikt nie będzie odczuwać niedostatku. „Ziemia na pewno wyda swój plon; Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił” (Psalm 67:6). „Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16). Jezus w cudowny sposób potrafił za jednym razem nakarmić tysięczne rzesze — tym samym pokazał, czego w przyszłości dokona za pośrednictwem Królestwa Bożego (Mateusza 14:15-21; 15:32-38).

Sprawiedliwości nie będą wypaczać ludzkie ograniczenia. „Nie ma stworzenia, które by było niewidoczne dla (...) wzroku [Bożego], ale wszystko jest obnażone i zupełnie odsłonięte dla oczu Tego, któremu mamy zdać rachunek” (Hebrajczyków 4:13). O Chrystusie napisano: „Nie będzie osądzał jedynie na podstawie tego, co się ukazuje jego oczom, ani upominał po prostu na podstawie tego, co słyszą jego uszy. I w prawości osądzi maluczkich, a w prostolinijności udzieli upomnienia na rzecz potulnych na ziemi” (Izajasza 11:3, 4).

 Królestwo Boże jest blisko!

Pogarszanie się sytuacji na świecie upewnia nas, że jego kres jest naprawdę bliski. W Psalmie 92:7 czytamy: „Gdy niegodziwcy wyrastają jak roślinność i rozkwitają wszyscy krzywdziciele, dzieje się tak po to, by zostali unicestwieni na zawsze”. Jak uniknąć potępiającego wyroku Boga i znaleźć się wśród ludzi, których On ocali? Jezus Chrystus wyjaśnił: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

Czy pragniesz poznać Boga i Jezusa? Jeżeli tak, to za przykładem wspomnianych wcześniej Heide, Dorothy i Firuddina zwróć się do Świadków Jehowy. Chętnie odpowiedzą na twoje pytania — zrobią to nieodpłatnie i bez żadnych zobowiązań.

[Ramka i ilustracja na stronie 9]

GDY ŻYCIE WYDAJE SIĘ NIESPRAWIEDLIWE

U Emily z USA w siódmym roku życia wykryto białaczkę. Jej rówieśnicy czasami zapadają na przeziębienie czy grypę, a ona od lat poddawana jest intensywnemu leczeniu, w tym chemioterapii. Mówi: „Białaczka to straszna choroba”.

Mimo tych przeciwności Emily nie popada w rozpacz. Wyczekuje nadejścia Królestwa Bożego, pod którego rządami „żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24). Emily dodaje: „Mój ulubiony werset to Ewangelia według Marka 12:30: ‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swą siłą’. Kiedy modlę się do Jehowy, On dodaje mi sił. Dziękuję Mu za rodzinę, za zbór i nadzieję na życie wieczne w rajskim nowym świecie. Ta nadzieja podtrzymuje mnie na duchu”.

[Ilustracje na stronach 8, 9]

Pod panowaniem Królestwa Bożego będzie pod dostatkiem żywności, zatryumfuje sprawiedliwość i znikną wszelkie uprzedzenia