Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Biblijny punkt widzenia

Jak modlić się do Boga?

Jak modlić się do Boga?

WSZECHMOCNY Bóg udostępnił ludziom bezcenny przywilej: mogą zwracać się do Niego w modlitwie i dzielić z Nim najskrytszymi myślami. Wielu jednak nie bardzo wie, jak to robić, a inni chcieliby ulepszyć swoje modlitwy. Takie pragnienie najwyraźniej żywili też niektórzy uczniowie Jezusa, gdyż jeden z nich poprosił: „Panie, naucz nas się modlić” (Łukasza 11:1). W odpowiedzi Jezus podał wzorcową modlitwę, znaną jako Modlitwa Pańska lub „Ojcze nasz”. Ta piękna, choć prosta modlitwa pomaga nam nie tylko przystępować do Boga w sposób cieszący się Jego uznaniem, ale też lepiej zrozumieć przesłanie całej Biblii.

Wzorzec podany przez Jezusa

Jezus polecił: „Macie więc modlić się w ten sposób: ‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj naszego chleba na ten dzień; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca’” (Mateusza 6:9-13).

Zauważmy, że Jezus powiedział: „Macie więc modlić się w ten sposób”. Najwyraźniej nie chciał, by jego naśladowcy ciągle powtarzali podane przez niego słowa. Przecież nieco wcześniej potępił taką praktykę (Mateusza 6:7). Chciał raczej ukazać właściwą hierarchię wartości — to, co jest ważne dla Boga, a nie tylko dla nas. Aby dobrze to zrozumieć, musimy wniknąć w znaczenie słów Jezusa. Rozważmy je więc po kolei.

Analiza modlitwy wzorcowej

„Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię”. Jezus słusznie nazwał Boga „Ojcem”, gdyż tak jak dobry ziemski ojciec Bóg kocha nas i otacza opieką. Ma też osobiste imię — Jehowa — którego nie należy mylić z takimi tytułami, jak Wszechmocny, Bóg czy Pan (Psalm 83:18) *. Ale dlaczego imię Boga, mające związek z Jego reputacją, ma być uświęcone? Ponieważ jest zniesławiane i oczerniane.

Niejeden przypisuje Bogu winę za swoje cierpienia, tymczasem ich przyczyną bywa człowiek lub po prostu to, że ktoś w nieodpowiednim momencie znalazł się w nieodpowiednim miejscu (Przysłów 19:3; Kaznodziei 9:11). Inni oskarżają Boga o sprowadzanie klęsk żywiołowych. Ale w myśl biblijnego wyjaśnienia On „nie może być doświadczany przez coś złego ani sam nikogo nie doświadcza” (Jakuba 1:13). Na dodatek wiele religii uczy, że Bóg karze złych ludzi wiecznymi mękami w ognistym piekle. Tymczasem nauka ta obraża Boga, będącego uosobieniem miłości (Jeremiasza 19:5; 1 Jana 4:8). W Liście do Rzymian 6:23 czytamy, że „zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć”, a nie wieczne męki *.

„Niech przyjdzie twoje królestwo”. Królestwo Boże to rząd, na którego czele stoi Król, Jezus Chrystus. Wkrótce władca ten zapanuje nad całą ziemią. Potwierdzają to następujące słowa z Księgi Daniela 7:14: „Dano mu panowanie i dostojeństwo oraz królestwo”. Królestwo Boże „przyjdzie” w tym sensie, że zaingeruje w sprawy ziemskie — unicestwi wszystkie wrogie rządy i roztoczy władzę nad naszą planetą (Daniela 2:44).

„Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi”. Pod rządami Królestwa ludzkość  podporządkuje się woli Bożej. W rezultacie wszyscy będą cieszyć się rzeczywistym pokojem i wielbić Boga w sposób zgodny z prawdą. Przestanie istnieć wywołująca podziały polityka oraz religia fałszywa. Jak zapowiada Księga Objawienia 21:3, 4, ‛namiot Boga będzie z ludźmi’ i On „otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.

„Daj nam dzisiaj naszego chleba na ten dzień”. Na pierwszym miejscu Jezus postawił imię Boga i Jego Królestwo, a dopiero potem skierował uwagę na nasze potrzeby. Pokazał, że należy zabiegać tylko o to, czego nam trzeba „na ten dzień”. Powinniśmy naśladować postawę jednego z pisarzy Księgi Przysłów, który prosił Boga: „Nie daj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Pozwól mi jeść pokarm, który mi wyznaczono” (Przysłów 30:8).

„Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas”. Greckie słowo przetłumaczone tu na „winy” dosłownie znaczy „długi” i odnosi się do grzechów *. Wszyscy jesteśmy „dłużni”, innymi słowy winni Bogu posłuszeństwo. Kiedy więc Go nie słuchamy, czyli grzeszymy przeciw Niemu, nasze długi niejako narastają. Ale Jehowa jest gotowy darować je nam, jeśli i my życzliwie przebaczymy naszym winowajcom (Mateusza 18:21-35).

„Nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca”. „Niegodziwiec” to Szatan Diabeł, nazywany też „Kusicielem” (Mateusza 4:3). Nasze niedoskonałe ciało jest słabe, dlatego chcąc dawać odpór Szatanowi i jego ziemskim poplecznikom, potrzebujemy Bożej pomocy (Marka 14:38).

Oby ta wzorcowa modlitwa Jezusa pomogła ci ulepszyć osobiste modlitwy, na przykład pod względem tego, czemu dawać w nich pierwszeństwo. A w jakim sensie pozwala ona lepiej zrozumieć myśl przewodnią Biblii? Ze słów Jezusa wynika, że najważniejszym tematem tej Księgi jest uświęcenie wzniosłego imienia Boga, usunięcie wszelkiego zła i przywrócenie pokoju na ziemi za sprawą Królestwa Bożego. Modlitwa wzorcowa kryje w sobie prawdziwe bogactwo duchowych skarbów!

[Przypisy]

^ ak. 8 W pierwotnym tekście Biblii, spisanym głównie po hebrajsku i grecku, imię Boże występowało prawie 7000 razy. Niestety, w wielu współczesnych przekładach to święte imię zastąpiono różnymi tytułami.

^ ak. 9 Zmarli nie egzystują dalej w jakiejś innej formie, lecz ‛śpią’ i „nie są świadomi niczego” — dopóki w przyszłości nie zostaną wskrzeszeni (Jana 5:28, 29; 11:11-13; Kaznodziei 9:5).

^ ak. 13 Zobacz Ewangelię według Łukasza 11:4Grecko-polskim Nowym Testamencie, gdzie słowo „grzechy” zestawione jest ze słowem „dłużny”.

CZY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁEŚ?

● Co Jezus chciał podkreślić, mówiąc: „Macie więc modlić się w ten sposób”? (Mateusza 6:9)

● Jakim sprawom należy z reguły dawać pierwszeństwo w modlitwie? (Mateusza 6:9, 10)

● Dlaczego powinniśmy przebaczać swoim winowajcom? (Mateusza 6:12)

[Ilustracja na stronie 13]

Wzorcowa modlitwa Jezusa pomaga dawać pierwszeństwo temu, co liczy się u Boga