Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga godna zaufania — część 7

Siódme mocarstwo światowe

Księga godna zaufania — część 7

Jest to ostatni z cyklu artykułów, które omawiają siedem mocarstw związanych z historią biblijną. Seria ta ma wykazać, że Biblia jest godna zaufania i natchniona przez Boga oraz że zawiera orędzie nadziei na bliski kres cierpień spowodowanych przez okrutną dominację człowieka nad człowiekiem.

ŻYJEMY w szczególnym okresie — pojawiło się już siódme mocarstwo zapowiedziane w Biblii. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzednich sześciu, które zdążyły odegrać swą rolę w historii biblijnej, o tej potędze Biblia mówi wyłącznie proroczo. O wszystkich tych siedmiu mocarstwach („królach”) czytamy: „Siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać” (Objawienie 17:10) *.

Kiedy ponad 1900 lat temu zanotowano powyższe słowa, „upadło” już pięciu z siedmiu „królów”, czyli imperiów, a mianowicie: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. Wyrażenie „jeden jest” odnosi się do Rzymu. Nie było to jednak ostatnie imperium. O następnym w kolejności powiedziano, że wtedy ‛jeszcze nie nadeszło’. Ale obecnie ten siódmy król już istnieje. Co to za mocarstwo? Czy będzie panować w nieskończoność? A jeśli nie, to w jaki sposób zniknie z areny dziejowej? Biblia nie pozostawia nas bez odpowiedzi.

Wiarygodne proroctwa

Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano: „Imperium brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na ziemi. (...) Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców” (Martin Roberts, Britain 1846-1964 The Challenge of Change).

Jednak I wojna światowa (1914-1918) skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe (patrz ramka  „Godne uwagi współdziałanie”).

 Proroctwo z Księgi Objawienia 17:10 uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela. Opisano w niej „ogromny posąg”, który babiloński król Nebukadneccar oglądał w wizji danej przez Boga (Daniela 2:28, 31-43). Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu (Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń). Historia potwierdza, że:

Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie.

Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja.

Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję.

Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie.

Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

Według Objawienia 17:10 siódma potęga światowa „ma na krótką chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”? W jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy.

Obietnica, na której można polegać

Po opisaniu wspomnianego posągu Daniel dodaje: „Bez udziału rąk został [od pewnej góry] odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył” (Daniela 2:34). Co zapowiada ta zdumiewająca wizja?

Daniel kontynuuje: „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe [ziemskie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44, 45) *. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych spraw.

  1. Zwycięskie Królestwo, wyobrażone przez wielki kamień, pojawiło się „bez udziału rąk” ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg. Dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym.

  2. Królestwo to „zmiażdży” wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekną się one władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Har-Magedonem (Armagedonem). W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział „królowie całej zamieszkanej ziemi” (Objawienie 16:13, 14, 16).

  3. W przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa,  Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz”. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię (Daniela 2:35, 44).

Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15, wspomnianego w pierwszym artykule z tej serii. Jezus Chrystus, główny przedstawiciel „potomstwa” niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli Szatana, wraz z jego „potomstwem” (Galatów 3:16). W skład „potomstwa” Szatana wchodzą między innymi wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa (Psalm 2:7-12).

W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania: kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada? Innymi słowy, kiedy ów „kamień” — Królestwo Boże — definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia, opisując „znak”, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy (Mateusza 24:3).

Rozpoznaj „znak”

Na ten znak nadchodzącego końca składają się między innymi wojny globalne, „wielkie trzęsienia ziemi”, „zarazy” i dotkliwe „niedobory żywności” (Łukasza 21:10, 11; Mateusza 24:7, 8; Marka 13:8). Ponadto cechą charakterystyczną „dni ostatnich” miał być poważny kryzys moralny i duchowy (2 Tymoteusza 3:1-5). Czy „wszystko to” można obecnie zaobserwować? (Mateusza 24:8). Oczywiście — i to w takim stopniu, że wielu boi się jutra. W pewnej gazecie czytamy: „Część najbardziej szanowanych autorytetów w dziedzinie nauk ścisłych i socjologii wygłasza alarmistyczne przepowiednie o bliskim już schyłku ludzkości” (The Globe and Mail).

Jednak prognozy te są fałszywe pod pewnym bardzo ważnym względem — otóż ród ludzki bynajmniej nie przestanie istnieć. Rękojmią tego jest interwencja Królestwa Bożego. Podając znak końca, Jezus Chrystus oznajmił: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Jak spełniają się jego słowa?

Dobrą nowiną o Królestwie Bożym Świadkowie Jehowy dzielą się obecnie z mieszkańcami przeszło 230 krajów. Pełny tytuł głównego pisma, które wydają, brzmi: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy. Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18). Dzięki prowadzonej przez Świadków biblijnej działalności edukacyjnej poszczególne jednostki, jak również całe rodziny wyzbywają się szkodliwych przyzwyczajeń i dostosowują do zasad Bożych, ucząc się żyć w czystości moralnej oraz w zgodzie z innymi (1 Koryntian 6:9-11). W rezultacie miliony ludzi spodziewa się, że Bóg ochroni ich, gdy za pośrednictwem swego Królestwa dokona na ziemi radykalnej zmiany.

 Wtedy na własne oczy ujrzą oni spełnienie jednej z próśb zawartych we wzorcowej modlitwie „Ojcze nasz” (zwanej też Modlitwą Pańską): „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10, Biblia gdańska). Czy wybiegałeś kiedyś myślą do czasów, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi będą okazywać Bogu miłość i posłuszeństwo? Poniższe wersety pomogą ci zrozumieć, dlaczego określenie „dobra nowina” jest naprawdę trafne.

Gdy na ziemi będzie się dziać wola Boża

W myśl obietnic biblijnych pod rządami Królestwa Bożego nastanie prawdziwy pokój

  • Ustaną wojny i zapanuje prawdziwy pokój. „[Jehowa] sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu” (Psalm 46:8, 9). „Potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:11).

  • Nikomu nie zabraknie żywności. „Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).

  • Wszyscy będą się cieszyć doskonałym zdrowiem. „Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24).

  • Każdy będzie miał wygodny dom. „Pobudują domy i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce. Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł” (Izajasza 65:21, 22).

  • Raz na zawsze skończą się wszelkie cierpienia. „Namiot Boga jest z ludźmi i (...) otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

Czy przemawia do ciebie taka wizja przyszłości? Jeżeli tak, to zachęcamy cię do studiowania Pisma Świętego. Dzięki temu poznasz więcej dowodów na to, że kres cierpień spowodowanych przez okrutną dominację człowieka nad człowiekiem jest bardzo bliski. Przekonasz się też, że Biblia została natchniona przez Boga i jest naprawdę godna zaufania (2 Tymoteusza 3:16) *.

^ ak. 4 Ponieważ wspomnianymi w Biblii imperiami zwykle władali królowie, więc często opisywano je w niej słowami „król” lub „królestwo” (Daniela 8:20-22).

^ ak. 18 Więcej wyjaśnień na temat niebiańskiego Królestwa Bożego można znaleźć w rozdziałach 8 i 9 książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).

^ ak. 35 Jeśli chciałbyś lepiej poznać Biblię, skontaktuj się z miejscowymi Świadkami Jehowy, napisz pod odpowiednim adresem ze strony 5 lub skorzystaj ze strony internetowej www.watchtower.org.