Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Fakt czy mit?

Fakt czy mit?

Tymoteusz, chrześcijański starszy, miał przestrzegać tych, którzy chcieli oddawać cześć prawdziwemu Bogu, by nie zaprzątali sobie głowy „błędnymi naukami” i „baśniami” (1 Tymoteusza 1:3, 4, Biblia Warszawsko-Praska). Czy dzisiaj też jest potrzebna taka ostrożność? Oczywiście, ponieważ błędne wyobrażenia na temat Biblii i jej nauk odstręczają ludzi od wielbienia prawdziwego Boga. Poniżej omówiono niektóre rozpowszechnione poglądy. Zwróć uwagę, co w tych kwestiach ma do powiedzenia sama Biblia. Pomoże ci to odróżnić prawdę od fałszu.

Mit: Cuda opisane w Biblii nie mogły się zdarzyć.

Fakt: Ludzie muszą się jeszcze wiele nauczyć o dziełach stworzonych przez Boga. Żaden naukowiec nie potrafi dokładnie wytłumaczyć zjawiska grawitacji, budowy atomu czy pojęcia czasu. „Czy potrafisz zbadać głębokie sprawy Boże albo czy potrafisz dotrzeć aż do granicy Wszechmocnego?” (Hioba 11:7). Ponieważ nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć dzieł stwórczych, rzetelni naukowcy już tak nie szafują twierdzeniem, że coś jest niemożliwe.

Mit: Wszystkie religie prowadzą do Boga.

Fakt: „Jeżeli pozostajecie w moim słowie”, powiedział Jezus, „to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jana 8:31, 32). Gdyby wszystkie religie prowadziły do Boga, czy ich wyznawcy potrzebowaliby wyzwolenia przez prawdę? Jezus uczył, że tylko nieliczni podążają „drogą prowadzącą do życia” (Mateusza 7:13, 14).

Mit: Wszyscy dobrzy ludzie idą po śmierci do nieba.

Fakt: „Potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju. Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze. Pokładaj nadzieję w Jehowie i trzymaj się jego drogi, a on cię wywyższy, byś posiadł ziemię” (Psalm 37:11, 29, 34). Do nieba idzie tylko 144 000 wiernych osób. Bóg wyznaczył im zadanie — „mają królować nad ziemią” (Objawienie 5:9, 10; 14:1, 4).

Mit: Tak zwany Stary Testament nie jest przydatny dla chrześcijan.

Fakt: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (2 Tymoteusza 3:16, 17). „Wszystko, co niegdyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję” (Rzymian 15:4). „Stary Testament” (Pisma Hebrajskie) stanowi źródło cennych pouczeń duchowych i daje nam podstawy do wiary w „Nowy Testament” (Chrześcijańskie Pisma Greckie).

Mit: Spora część Księgi Rodzaju, w tym relacja o Adamie i Ewie, jest alegorią.

Fakt: Ewangelista Łukasz zamieścił rodowód Jezusa prowadzący aż do Adama (Łukasza 3:23-38). Gdyby Księga Rodzaju była legendą, w którym miejscu tego rodowodu kończyłyby się imiona autentycznych przodków, a zaczynały fikcyjnych? Jezus, który przed przyjściem na ziemię żył w niebie, uznawał Księgę Rodzaju, w tym relację o Adamie i Ewie, za zgodną z faktami (Mateusza 19:4-6). Kwestionowanie treści tej księgi byłoby więc równoznaczne z podważaniem wiarygodności samego Jezusa, a także wielu pisarzy Biblii (1 Kronik 1:1; 1 Koryntian 15:22; Judy 14).