Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Co zawiera Biblia?

Co zawiera Biblia?

DLA wielu osób Biblia to książka historyczna, ponieważ udokumentowano w niej tysiące lat postępowania Boga z ludźmi. Inni uważają ją za kodeks moralny. Wskazują na ponad 600 praw dotyczących kwestii sądowniczych, rodzinnych, moralnych i religijnych, które Bóg dał narodowi izraelskiemu. Dla jeszcze innych Biblia to duchowy przewodnik, odsłaniający zamysły Boże.

Każda z tych opinii jest słuszna. W samej Biblii na jej temat powiedziano: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła” (2 Tymoteusza 3:16, 17). Wszystko, co się znajduje w Słowie Bożym — relacje historyczne, przepisy prawne oraz wskazówki duchowe — ma rzeczywiście ogromną wartość.

Jednakże Biblia to znacznie więcej niż tylko zbiór przydatnych wiadomości. Jest wyjątkowa, bo zawiera informacje objawione przez Jehowę Boga. Udziela natchnionych przez Niego praktycznych rad, jak postępować w codziennym życiu. Odsłania też zamierzenie Jehowy wobec ziemi i ludzkości oraz sposób, w jaki usunie On przyczyny ludzkich cierpień. A co najważniejsze, Księga ta wyjaśnia, że Bóg został umyślnie zniesławiony oraz jak On rozstrzygnie tę kwestię o wszechświatowym znaczeniu.

Zarzut, że Bóg jest kłamcą i złym władcą

W Biblii czytamy, że Adam i Ewa zostali stworzeni jako ludzie doskonali pod względem fizycznym i umysłowym. Bóg zapewnił im idealne warunki bytowe. Powierzył ich opiece ziemię i królestwo zwierząt (Rodzaju 1:28). Jako dzieci Boże, Adam i Ewa mieli możliwość żyć wiecznie na ziemi, jednak pod warunkiem, że będą posłuszni swemu niebiańskiemu Ojcu. Jehowa nałożył na nich tylko jedno ograniczenie. Oznajmił: „Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta. Ale co do drzewa poznania dobra i zła — z niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz” (Rodzaju 2:16, 17).

Tymczasem istota duchowa określona w Biblii mianem Szatana Diabła powiedziała coś zupełnie odwrotnego: „Z całą pewnością nie umrzecie” (Rodzaju 3:1-5). Zuchwale przeciwstawiając się Stwórcy, Szatan nie tylko oskarżył Go o kłamstwo, ale również zasugerował, iż Boży sposób sprawowania władzy jest niewłaściwy i człowiek lepiej poradzi sobie bez Boga. Szatan przekonał Ewę, że nieposłuszeństwo wobec Jehowy przyniesie jej uwolnienie i możliwość samodzielnego decydowania, co jest dobre, a co złe — że stanie się ‛podobna do Boga’! W ten sposób zniesławił dobre imię Jehowy i usiłował zniweczyć Jego zamierzenie.

Tamta rozmowa pociągnęła za sobą poważne konsekwencje. Konieczne stało się oczyszczenie imienia Bożego z zarzutów — i właśnie to jest myślą przewodnią Biblii. Jezus poruszył tę sprawę w modlitwie wzorcowej, nazywanej „Modlitwą Pańską” albo „Ojcze Nasz”. Nauczył swych naśladowców modlić się: „Niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola (...) na ziemi” (Mateusza 6:9, 10).

Jak Bóg zamierza oczyścić z zarzutów swoje imię

Szatan podniósł pewne fundamentalne kwestie: Kto mówi prawdę — on czy Jehowa? Czy rządy Jehowy są dobre i sprawiedliwe? Czy od swoich stworzeń Bóg ma prawo oczekiwać posłuszeństwa? A może człowiekowi naprawdę będzie lepiej, gdy się uniezależni od Stwórcy? Aby rozstrzygnąć te kwestie, Jehowa tymczasowo zezwolił ludziom na samodzielne sprawowanie władzy.

Jaki przyniosło to rezultat? Od pierwszego kłamstwa w Edenie historia ludzkości okazuje się pasmem nieszczęść i cierpień, co dowodzi, że Szatan jest wierutnym kłamcą, a niezależność od Boga prowadzi tylko do tragedii. Niemniej Jehowa w swej miłości i bezgranicznej mądrości zamierza przywrócić cześć swemu imieniu przez usunięcie wszelkich problemów, jakie się od tamtego czasu pojawiły. Dokona tego za sprawą mesjańskiego Królestwa. Czym jest owo Królestwo?

Boże rozwiązanie

Miliony ludzi regularnie odmawia Modlitwę Pańską. Zastanówmy się chwilę nad jej następującym fragmentem: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mateusza 6:10). Wbrew dość powszechnemu mniemaniu Królestwo to nie jest jakimś abstrakcyjnym stanem serca. Raczej, jak sugeruje pokrewne słowo „król”, chodzi o rząd, w tym wypadku niebiański, na czele którego stoi Jezus Chrystus — „Król królów” (Objawienie 19:13, 16; Daniela 2:44; 7:13, 14). Z Biblii dowiadujemy się, że rozciągnie on swą władzę nad całą ziemią. Za jego sprawą zapanuje na niej wiecznotrwały pokój i harmonia wśród wszystkich ludzi, zniknie zaś wszelkie zło (Izajasza 9:6, 7; 2 Tesaloniczan 1:6-10). To nie żaden człowieczy rząd, ale właśnie Królestwo Boże urzeczywistni słowa Jezusa: „Niech się dzieje twoja wola (...) na ziemi”.

Aby umożliwić spełnienie się tej wypowiedzi, Jezus oddał życie, przez co wykupił potomków Adama od grzechu i śmierci (Jana 3:16; Rzymian 6:23). Dlatego wszyscy, którzy okażą wiarę w ofiarę Chrystusa, pod panowaniem Królestwa Bożego zostaną uwolnieni od skutków odziedziczonego grzechu i stopniowo dojdą do doskonałości (Psalm 37:11, 29). Wreszcie znikną dolegliwości, które tak nam dokuczają — zwłaszcza w podeszłym wieku. Bezpowrotnie przeminie również ból emocjonalny wywołany chorobą bądź czyjąś śmiercią (Objawienie 21:4).

Skąd możemy mieć pewność, że Bóg urzeczywistni swe obietnice? Przemawia za tym fakt, że setki proroctw zawartych w Biblii, już się spełniło (zobacz artykuł na stronie 9). Poleganie na niej to nie ślepa łatwowierność ani pobożne życzenia, lecz przekonanie oparte na rozsądnych podstawach i licznych dowodach (Hebrajczyków 11:1).

Praktyczne rady dla współczesnego człowieka

Dzięki Biblii nie tylko zyskujemy niezachwianą nadzieję na przyszłość, ale już dziś możemy bardziej cieszyć się życiem. Słowo Boże udziela wyśmienitych, praktycznych rad na przykład dotyczących małżeństwa, życia rodzinnego, stosunków międzyludzkich, szczęścia i wielu innych spraw. Rozważmy tu choćby kilka z nich.

Pomyśl, zanim coś powiesz. „Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem, ale język mądrych jest lekarstwem” (Przysłów 12:18).

Strzeż się małostkowej zazdrości. „Serce spokojne jest życiem dla ciała, lecz zazdrość jest zgnilizną dla kości” (Przysłów 14:30).

Karć swe dzieci. „Ćwicz chłopca stosownie do drogi, która jest dla niego; nie zboczy z niej nawet wtedy, gdy się zestarzeje”. „Chłopiec puszczony samopas będzie przynosił wstyd swej matce” (Przysłów 22:6; 29:15).

Przebaczaj. Jezus powiedział: „Szczęśliwi miłosierni, gdyż im będzie okazane miłosierdzie” (Mateusza 5:7). Mądry król Salomon napisał: „Miłość zakrywa wszystkie występki” (Przysłów 10:12). Jeśli ktoś tak poważnie zgrzeszy przeciwko tobie, że nie potrafisz tego po prostu przebaczyć i zapomnieć, to Biblia radzi: „Idź i jego winę odsłoń między tobą a nim samym” (Mateusza 18:15).

Wystrzegaj się miłości do pieniędzy. „Korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy jest umiłowanie pieniędzy, a zabiegając o to umiłowanie, niektórzy (...) sami się poprzebijali wieloma boleściami” (1 Tymoteusza 6:10). Zauważ, że Biblia potępia „umiłowanie pieniędzy”, a nie pieniądze same w sobie.

„List” od naszego niebiańskiego Ojca

Biblia porusza zatem wiele tematów. Jak już zauważyliśmy, koncentruje się na Bogu i Jego zamierzeniu. Ale mówi też o nas, ludziach — o tym, jak prowadzić szczęśliwe życie teraz i w przyszłości, pod panowaniem Królestwa Bożego. W pewnym sensie stanowi list od ‛naszego Ojca w niebiosach’ — Jehowy (Mateusza 6:9). Za jej pośrednictwem dzieli się On z nami swoimi drogocennymi myślami, odsłania swoją wolę oraz cudowną osobowość.

Czytając Pismo Święte i rozmyślając nad jego treścią, zaczynamy „widzieć”, jaki naprawdę jest Bóg. Porusza to nasze serce i sprzyja wytworzeniu się między nami a Nim więzi miłości (Jakuba 4:8). Doprawdy, Biblia to nie tylko historia, proroctwa i przepisy. Jej treść dotyczy naszych osobistych relacji z Bogiem. Właśnie dlatego Księga ta jest tak cenna i wyjątkowa (1 Jana 4:8, 16).

[Napis na stronie 19]

W pierwszych zdaniach modlitwy wzorcowej Jezus wspaniale ujął myśl przewodnią Biblii

[Ramka i ilustracja na stronie 21]

JAK CZYTAĆ BIBLIĘ

Biblia jest fascynującą lekturą. Zawarte w niej relacje oraz nauki moralne są tak znane, że wywarły duży wpływ na literaturę w wielu językach. Biblia pomaga nam poznać naszego Stwórcę, Jehowę Boga. Jest również niezgłębionym źródłem praktycznej mądrości. Jedno z jej przysłów brzmi: „Mądrość to rzecz pierwsza. Nabywaj mądrości; i ze wszystkim, czego nabywasz, nabywaj zrozumienia” (Przysłów 4:7). Co zrobić, by odnieść jak największy pożytek z lektury Biblii?

Zaplanuj czytanie na porę, gdy masz najświeższy umysł. I nie rób tego pobieżnie. Twoim celem powinno być napełnianie umysłu myślami Bożymi i przyswajanie ich sobie. Po zapoznaniu się z danym fragmentem rozmyślaj nad nim i porównaj go z tym, co już wiesz. Pogłębi to twoje zrozumienie i docenianie (Psalm 143:5).

Może się zastanawiasz: „Od której księgi zacząć czytać Biblię?” Oczywiście możesz zacząć od początku. Jednak tym, którzy po raz pierwszy sięgają po Pismo Święte, często łatwiej jest rozpocząć od Ewangelii — Mateusza, Marka, Łukasza i Jana — czyli od relacji o życiu i służbie Jezusa. Następnie niektórzy przechodzą do napisanych pięknym stylem i pełnych mądrości ksiąg poetyckich — Psalmów, Przysłów i Kaznodziei. Później możesz nabrać chęci na lekturę innych części Biblii (patrz poniżej). Nie kieruj się fałszywym poglądem, jakoby wystarczyło przeczytać tak zwany Nowy Testament. Pamiętaj, że „całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (2 Tymoteusza 3:16).

Szczególnie skutecznym sposobem poznawania Biblii jest studiowanie jej tematycznie. Pomoc do takiego studium stanowi na przykład książka Czego naprawdę uczy Biblia?, z której Świadkowie Jehowy korzystają w ramach swojej działalności. Omawia ona wiele aktualnych tematów, między innymi: „Jak prowadzić szczęśliwe życie rodzinne?”, „Religia, która cieszy się uznaniem Boga” oraz „Gdzie są umarli?” (zobacz ramkę na stronie 18).

[Ramka na stronie 21]

TEMATYCZNE CZYTANIE BIBLII

Pochodzenie życia i grzech człowieka Księga Rodzaju

Wczesne dzieje starożytnego Izraela Od Księgi Wyjścia do Księgi Powtórzonego Prawa

Dynamiczne relacje historyczne Od Księgi Jozuego do Księgi Estery

Wzruszająca poezja i pieśni Księga Hioba, Psalmy, Pieśń nad Pieśniami

Mądrości życiowe Księga Przysłów, Księga Kaznodziei

Proroctwa i wskazówki moralne Od Księgi Izajasza do Księgi Malachiasza oraz Objawienie

Życie i nauki Jezusa Od Ewangelii według Mateusza do Ewangelii według Jana

Początki i rozwój chrystianizmu Dzieje Apostolskie

Listy do zborów Od Listu do Rzymian do Listu Judy