Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Zestawienie ksiąg biblijnych

Księgi Pism Hebrajskich (napisane przed naszą erą)

NAZWA KSIĘGI

PISARZ(E)

MIEJSCE SPISANIA

SPISYWANIE UKOŃCZONO (ROK P.N.E.)

OBEJMUJE OKRES (LATA P.N.E.)

Rodzaju

Mojżesz

pustkowie

1513

„Na początku” do 1657

Wyjścia

Mojżesz

pustkowie

1512

1657-1512

Kapłańska

Mojżesz

pustkowie

1512

1 miesiąc (1512)

Liczb

Mojżesz

pustkowie i równiny moabskie

1473

1512-1473

Powtórzonego Prawa

Mojżesz

równiny moabskie

1473

2 miesiące (1473)

Jozuego

Jozue

Kanaan

ok. 1450

1473-ok. 1450

Sędziów

Samuel

Izrael

ok. 1100

ok. 1450-ok. 1120

Rut

Samuel

Izrael

ok. 1090

11 lat panowania sędziów

1 Samuela

Samuel; Gad; Natan

Izrael

ok. 1078

ok. 1180-1078

2 Samuela

Gad; Natan

Izrael

ok. 1040

1077-ok. 1040

1 Królów

Jeremiasz

Juda

580

ok. 1040-911

2 Królów

Jeremiasz

Juda i Egipt

580

ok. 920-580

1 Kronik

Ezdrasz

Jerozolima (?)

ok. 460

po 1 Kronik 9:44: ok. 1077-1037

2 Kronik

Ezdrasz

Jerozolima (?)

ok. 460

ok. 1037-537

Ezdrasza

Ezdrasz

Jerozolima

ok. 460

537-ok. 467

Nehemiasza

Nehemiasz

Jerozolima

po 443

456-po 443

Estery

Mardocheusz

Suza, Elam

ok. 475

493-ok. 475

Hioba

Mojżesz

pustkowie

ok. 1473

ponad 140 lat między 1657 a 1473

Psalmy

Dawid i inni

 

ok. 460

 

Przysłów

Salomon; Agur; Lemuel

Jerozolima

ok. 717

 

Kaznodziei

Salomon

Jerozolima

przed 1000

 

Pieśń nad Pieśniami

Salomon

Jerozolima

ok. 1020

 

Izajasza

Izajasz

Jerozolima

po 732

ok. 778-po 732

Jeremiasza

Jeremiasz

Juda; Egipt

580

647-580

Lamentacje

Jeremiasz

okolice Jerozolimy

607

 

Ezechiela

Ezechiel

Babilon

ok. 591

613-ok. 591

Daniela

Daniel

Babilon

ok. 536

618-ok. 536

Ozeasza

Ozeasz

Samaria (okręg)

po 745

przed 804-po 745

Joela

Joel

Juda

ok. 820 (?)

 

Amosa

Amos

Juda

ok. 804

 

Abdiasza

Abdiasz

 

ok. 607

 

Jonasza

Jonasz

 

ok. 844

 

Micheasza

Micheasz

Juda

przed 717

ok. 777-717

Nahuma

Nahum

Juda

przed 632

 

Habakuka

Habakuk

Juda

ok. 628 (?)

 

Sofoniasza

Sofoniasz

Juda

przed 648

 

Aggeusza

Aggeusz

Jerozolima

520

112 dni (520)

Zachariasza

Zachariasz

Jerozolima

518

520-518

Malachiasza

Malachiasz

Jerozolima

po 443

 

Księgi Pism Greckich (napisane w naszej erze)

NAZWA KSIĘGI

PISARZ(E)

MIEJSCE SPISANIA

SPISYWANIE UKOŃCZONO (ROK N.E.)

OBEJMUJE OKRES

Mateusza

Mateusz

Izrael

ok. 41

2 p.n.e.-33 n.e.

Marka

Marek

Rzym

ok. 60-65

29-33 n.e.

Łukasza

Łukasz

Cezarea

ok. 56-58

3 p.n.e.-33 n.e.

Jana

apostoł Jan

Efez lub okolice

ok. 98

po prologu: 29-33 n.e.

Dzieje

Łukasz

Rzym

ok. 61

33-ok. 61 n.e.

Rzymian

Paweł

Korynt

ok. 56

 

1 Koryntian

Paweł

Efez

ok. 55

 

2 Koryntian

Paweł

Macedonia

ok. 55

 

Galatów

Paweł

Korynt lub Antiochia Syryjska

ok. 50-52

 

Efezjan

Paweł

Rzym

ok. 60-61

 

Filipian

Paweł

Rzym

ok. 60-61

 

Kolosan

Paweł

Rzym

ok. 60-61

 

1 Tesaloniczan

Paweł

Korynt

ok. 50

 

2 Tesaloniczan

Paweł

Korynt

ok. 51

 

1 Tymoteusza

Paweł

Macedonia

ok. 61-64

 

2 Tymoteusza

Paweł

Rzym

ok. 65

 

Tytusa

Paweł

Macedonia (?)

ok. 61-64

 

Filemona

Paweł

Rzym

ok. 60-61

 

Hebrajczyków

Paweł

Rzym

ok. 61

 

Jakuba

Jakub (brat Jezusa)

Jerozolima

przed 62

 

1 Piotra

Piotr

Babilon

ok. 62-64

 

2 Piotra

Piotr

Babilon (?)

ok. 64

 

1 Jana

apostoł Jan

Efez lub okolice

ok. 98

 

2 Jana

apostoł Jan

Efez lub okolice

ok. 98

 

3 Jana

apostoł Jan

Efez lub okolice

ok. 98

 

Judy

Juda (brat Jezusa)

Izrael (?)

ok. 65

 

Objawienie

apostoł Jan

Patmos

ok. 96

 

[Imiona pisarzy i miejsca spisania niektórych ksiąg nie są pewne. Wiele dat podano w przybliżeniu]