Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 19

Co zawierają poszczególne księgi biblijne?

PISMA HEBRAJSKO-ARAMEJSKIE („STARY TESTAMENT”)

PIĘCIOKSIĄG (5 KSIĄG):

Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa

Od stwarzania do powstania starożytnego narodu izraelskiego

KSIĘGI HISTORYCZNE (12 KSIĄG):

Jozuego, Sędziów, Rut

Wkroczenie Izraelitów do Ziemi Obiecanej i późniejsze wydarzenia

1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królów, 1 i 2 Kronik

Historia narodu izraelskiego aż do zniszczenia Jerozolimy

Ezdrasza, Nehemiasza, Estery

Historia Żydów po powrocie z niewoli babilońskiej

KSIĘGI POETYCKIE (5 KSIĄG):

Hioba, Psalmy, Przysłów, Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami

Zbiory mądrych wypowiedzi i pieśni

KSIĘGI PROROCZE (17 KSIĄG):

Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza

Proroctwa, czyli zapowiedzi, dotyczące ludu Bożego

CHRZEŚCIJAŃSKIE PISMA GRECKIE („NOWY TESTAMENT”)

EWANGELIE (4 KSIĘGI):

Mateusza, Marka, Łukasza, Jana

Życie i służba Jezusa

DZIEJE APOSTOLSKIE (1 KSIĘGA):

Historia pierwszych chrześcijan i ich działalności misjonarskiej

LISTY (21 KSIĄG):

Rzymian, 1 i 2 Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 i 2 Tesaloniczan

Listy do różnych zborów chrześcijańskich

1 i 2 Tymoteusza, Tytusa, Filemona

Listy do poszczególnych chrześcijan

Hebrajczyków, Jakuba, 1 i 2 Piotra, 1, 2 i 3 Jana, Judy

Inne listy

OBJAWIENIE (1 KSIĘGA):

Serie proroczych wizji objawionych apostołowi Janowi