Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Skorowidz słów użytych w Biblii

A

ABBA

, Rz 8:15 wołamy: A., Ojcze!

ABEL

, Rdz 4:8 Kain zaatakował A.

Mt 23:35 od krwi prawego A.

ABIGAIL

, 1Sm 25:3 A. była rozważna i piękna

ABRAHAM

, Rdz 21:12 Bóg rzekł do A.: Posłuchaj jej

2Kn 20:7 swojego przyjaciela A.

Mt 22:32 jestem Bogiem A., Bogiem żywych

Rz 4:3 A. uwierzył Jehowie, uznany za prawego

Gal 3:29 jesteście potomstwem A., dziedzicami

ACHAN

, Joz 7:1 A. wziął sobie nieco

ADAM

, Rdz 5:5 A. przeżył 930 lat i umarł

1Ko 15:22 Jak przez A. wszyscy umierają

1Ko 15:45 Ostatni A. stał się duchem życiodajnym

1Tm 2:14 to nie A. został zwiedziony. To kobieta

AFISZOWAĆ SIĘ

, Mt 6:1 nie a. swoją prawością

AGRESYWNY

, Ps 5:6 Jehowo, brzydzisz się ludźmi a.

AKT KUPNA

, Jer 32:12 dałem a. Baruchowi

AKWILAS

, Dz 18:2 Spotkał Żyda o imieniu A.

ALFA

, Obj 1:8 A. i Omega

ALKOHOL

, Prz 20:1 a. jest nieokiełznany

ALLELUJA

. Zob. WYSŁAWIAĆ JAH.

AMBASADOR

, 2Ko 5:20 a. zastępującymi Chrystusa

AMEN

, Pwt 27:15 cały lud powie: A.!

1Ko 14:16 powie na twoje dziękczynienie a.

2Ko 1:20 przez niego na chwałę Boga mówimy: A.

ANANIASZ

, Dz 5:1 A. z żoną, Safirą

ANIOŁ

, Rdz 28:12 a. wchodzili i schodzili

2Kl 19:35 a. zabił 185 000

Hi 4:18 u swoich a. doszukuje się winy

Ps 34:7 A. Jehowy obozuje wokół

Dn 3:28 posłał a. i wyratował swoich sług

Oz 12:4 [Jakub] walczył z a.

Mt 13:41 pośle swoich a. i zbiorą

Mt 22:30 będą jak a. w niebie

Mt 24:31 a. zbiorą wybranych

Dz 5:19 a. otworzył drzwi więzienia

Dz 12:11 posłał swojego a. i uwolnił mnie

1Ko 4:9 widowiskiem teatralnym dla a.

1Ko 6:3 nie wiecie, że będziemy sądzić a.?

Heb 13:2 nie wiedząc, przyjmowali a.

1Pt 1:12 te rzeczy pragną zgłębić a.

Judy 6 a. nie pozostali na stanowiskach

ANNA

, Łk 2:36, 37 prorokini A. mająca 84 lata

ANTYCHRYST

, 1Jn 2:18 Słyszałyście, że ma przyjść a.

APOLLOS

, Dz 18:24 A., człowiek elokwentny

APOSTOŁ

, Mt 10:2 imiona 12 a.

Dz 15:6 A. i starsi zebrali się, żeby rozpatrzyć sprawę

1Ko 15:9 Jestem najmniejszym z a.

2Ko 11:5 waszych prześwietnych a.

ARARAT

, Rdz 8:4 arka spoczęła na górach A.

ARCHANIELSKI

, 1Ts 4:16 zawoła a. głosem

ARCHANIOŁ

, Judy 9 a. Michał spierał się z Diabłem

ARCYKAPŁAN

, Heb 2:17 miłosiernym i wiernym a.

AREOPAG

, Dz 17:22 Paweł stanął pośrodku A.

ARKA

, Rdz 6:14 Zbuduj sobie a.

Wj 25:10 Wykonasz A. z drewna akacjowego

2Sm 6:6 Uzza podtrzymał A.

1Kn 15:2 Nikt oprócz Lewitów nie może nosić A.

ARMAGEDON

, Obj 16:16 po hebrajsku nazywa się A.

ARTEMIDA

, Dz 19:34 zaczęli wołać: Wielka jest A.!

ASTROLODZY

, Mt 2:1 do Jerozolimy przybyli a.

AZAZEL

, Kpł 16:8 będzie ciągnął losy, który kozioł dla A.

B

BAAL

, Jer 19:5 dla B. palić swoich synów

BABEL

, Rdz 11:9 nadano mu nazwę B.

BABILON

, Jer 51:6 Uciekajcie z B.

Jer 51:30 Wojownicy B. przestali walczyć

Jer 51:37 B. stanie się rumowiskiem

Obj 17:5 B. Wielki, matka prostytutek

Obj 18:2 Upadła metropolia B. Wielki

BAĆ SIĘ

, Rdz 9:2 Wszelkie zwierzęta będą b. was

2Kn 20:15 Nie b. tej wielkiej armii

Ps 56:4 w Bogu pokładam ufność. Nie b.

Ps 118:6 Jehowa po mojej stronie, nie będę b.

Iz 41:10 Nie b., bo ja jestem z tobą

Łk 12:4 Nie b. tych, którzy zabijają ciało

Obj 2:10 Nie b. tego, co masz wycierpieć

BADAĆ

, Prz 21:2 Jehowa b. serca

Dn 12:4 Wielu będzie ją b. i nastanie

Dz 17:11 starannie b. Pisma

BADANIE

, Prz 25:2 chwałą królów jest b. sprawy

BALAAM

, Lb 22:28 oślica przemówiła do B.

BALTAZAR

, Dn 5:1 Król B. wyprawił wielką ucztę

BAŁWOCHWALCA

, 1Ko 6:9 b. nie odziedziczą Królestwa Bożego

BAŁWOCHWALSTWO

, 1Ko 10:14 uciekajcie od b.

BARANEK

, Jn 1:29 Oto B. Boży, który usuwa grzech

Jn 21:15 czy kochasz mnie? Karm moje b.

BARNABAS

, Dz 9:27 przyszedł mu z pomocą B.

BARUCH

, Jer 45:2 Jehowa mówi o tobie, B.

BATSZEBA

, 2Sm 11:3 B., żona Uriasza

BAWIĆ

, Prz 10:23 Głupiego b. haniebne postępowanie

BECALEL

, Wj 31:2 Wybrałem B.

BERŁO

, Rdz 49:10 Od Judy nie oddali się b.

Ps 2:9 Potłuczesz je żelaznym b.

Obj 12:5 rządzić za pomocą żelaznego b.

BESTIA

, Dn 7:3 z morza wyszły cztery b.

BETEL

, Rdz 28:19 nadał miejscu nazwę B.

BETLEJEM

, Mi 5:2 B. Efrata, z ciebie wyjdzie władca

BEZCZEŚCIĆ

, Eze 39:7 moje święte imię, nie pozwolę go b.

BEZCZYNNY

, 2Pt 1:8 nie staniecie się b., bezowocni

BEZDZIETNY

, Pwt 7:14 Nie będzie b. mężczyzny i b. kobiety

BEZMYŚLNY

, Prz 12:18 B. słowa jak pchnięcia mieczem

BEZPIECZEŃSTWO

, Prz 12:3 nie zapewni b. niegodziwością

Iz 32:17 owocem prawości będzie b.

Flp 3:1 Pisanie o tym samym służy waszemu b.

BEZPIECZNIE

, 1Kl 4:25 mieszkańcy Izraela mieszkali b.

Prz 3:23 Wtedy będziesz b. chodził

Oz 2:18 mój lud będzie mieszkał b.

BEZPRAWIE

, Mt 24:12 z powodu b. miłość oziębnie

2Ts 2:7 b. tego człowieka już oddziałuje

BEZRADNY

, Ps 40:17 jestem b. i biedny

BEZSENNY

, 2Ko 6:5 b. noce, brak jedzenia

BEZWARTOŚCIOWY

, Ps 101:3 Nie będę patrzył na nic b.

BEZWSTYDNY

, Ef 5:4 b. postępowanie, paplanina

BIADA

, Iz 5:20 B. tym, którzy mówią, że dobre jest złe

1Ko 9:16 B. mi, gdybym nie głosił dobrej nowiny!

Obj 12:12 b. ziemi i morzu

BICIE

, 2Ko 6:5 b., uwięzienie

BIĆ

, 1Ko 9:27 B. pięściami swoje ciało

BIEDNY

, 1Sm 2:8 z popiołu dźwiga b.

Ps 9:18 b. nie będą zawsze zapomniani

Ps 69:33 Jehowa wysłuchuje b.

Prz 30:9 żebym nie stał się b. i nie zaczął kraść

Łk 4:18 żebym głosił dobrą nowinę b.

Jn 12:8 b. zawsze macie u siebie

Rz 7:24 B. ze mnie człowiek!

2Ko 6:10 jesteśmy b., a wzbogacamy wielu

2Ko 8:9 Chrystus ze względu na was stał się b.

Gal 2:10 poprosili tylko, żebyśmy pamiętali o b.

BIEG

, Dz 20:24 ukończyć swój b. i służbę

BIEGAĆ

, 1Ko 9:24 Tak b., żeby ją zdobyć

Gal 5:7 B. bardzo dobrze. Kto wam przeszkodził

BIEGŁY

, Prz 22:29 Widziałeś człowieka b. w pracy?

BITWA

, 1Sm 17:47 b. należy do Jehowy

1Ko 14:8 kto się przygotuje do b.?

BLISKO

, Ps 145:18 jest b. wszystkich, którzy Go wzywają

BLIŹNI

, Łk 10:27 Masz kochać b. jak samego siebie

Łk 10:36 który z tych trzech okazał się b.?

BŁAGANIE

, 1Tm 2:1 żeby zanoszono b., modlitwy

Heb 5:7 Chrystus zanosił b. oraz gorące prośby

Jak 5:16 B. prawego

BŁĄD

, Hi 6:24 Pomóżcie mi zrozumieć mój b.

Ps 40:12 moje b. są liczniejsze niż włosy

BŁĄKAĆ SIĘ

, Ps 119:176 B. jak zagubiona owca

Iz 53:6 Wszyscy b. jak owce

BŁOGOSŁAWIĆ

, Lb 6:24 Oby Jehowa ci b.

Łk 6:28 b. tym, którzy was przeklinają

Rz 12:14 B. tym, którzy was prześladują

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

, Pwt 30:19 do wyboru b.

Prz 10:22 wzbogaca b. Jehowy

Mal 3:10 zleję tyle b., niczego nie będzie brakować

BŁOGOSŁAWIONY

, Sdz 5:24 Jael b. wśród kobiet

Jn 12:13 B., który przychodzi w imieniu Jehowy

BŁYSKAWICA

, Mt 24:27 jak b. ukazuje się

Łk 10:18 Szatan spadł już z nieba niczym b.

BOGACTWO

, Ps 62:10 Jeśli pomnaża się b., nie skupiaj się na tym

Prz 11:28 Kto ufa b., ten upadnie

Prz 30:8 Nie daj mi ani ubóstwa, ani b.

Kzn 5:10 kto kocha b., nie nasyci się dochodem

Mt 13:22 zwodnicza moc b.

Łk 16:9 przyjaciół za pomocą nieprawego b.

BOGATY

, Kpł 19:15 Nie wolno ci faworyzować b.

Jer 9:23 niech b. nie szczyci się bogactwem

Łk 14:12 Kiedy wydajesz obiad, nie spraszaj b.

1Tm 6:9 postanawiają być b., wpadają w sidło

1Tm 6:17b., żeby nie myśleli o sobie dużo

Obj 3:17 Mówisz: Jestem b.

BOJAŹŃ PRZED JEHOWĄ

, Ps 19:9 B. jest czysta

Ps 111:10 B. jest pierwszym krokiem do mądrości

Prz 8:13 B. oznacza nienawidzenie zła

BOŻEK

, Ps 115:4 ich b. to srebro i złoto

1Jn 5:21 strzeżcie się b.

BÓG

, Pwt 10:17 Jehowa to B. bogów i Pan panów

Mt 27:46 B. mój, czemu mnie opuściłeś?

Jn 1:18 Żaden człowiek nigdy nie widział B.

Jn 17:3 poznać Ciebie, jedynego prawdziwego B.

Jn 20:17 Idę do B. swojego i B. waszego

1Ko 8:4 jest tylko jeden B.

2Ko 4:4 b. tego świata zaślepia umysły

Ef 4:6 jeden B. i Ojciec wszystkich

1Jn 4:8 B. jest miłością

BÓL

, Prz 17:25 Głupi syn zasmuca i przysparza b.

Rz 8:22 do tej pory całe stworzenie zaznaje b.

Rz 9:2 w sercu smutek i nieustanny b.

BRAMA

, Mt 7:13 Wchodźcie przez ciasną b.

BRAT

, Prz 17:17 jest b. w chwilach udręki

Prz 18:24 przyjaciel bardziej przywiązany niż b.

Mt 13:55 a jego b.: Jakub, Józef, Szymon i Judas

Mt 23:8 wy wszyscy jesteście b.

Mt 25:40 co zrobiliście dla moich b., to dla mnie

1Ko 5:11 uznawany za b., dopuszcza się niemoralności

1Pt 2:17 kochajcie wszystkich b.

1Pt 5:9 wszyscy wasi b. na świecie

BRONIĆ

, 1Pt 3:15 gotowi b. swojej nadziei przed każdym

BROŃ

, Iz 54:17 Żadna b. przeciwko tobie

2Ko 10:4 B., którą walczymy, nie jest cielesna

BRZEMIĘ

, Gal 6:2 Noście b. jedni drugich

BRZUCH

, Flp 3:19 Ich bogiem jest b.

BUDOWAĆ (SIĘ)

, Ps 127:1 Jeżeli Jehowa nie b.

Łk 17:28 sadzili, b.

1Ko 3:10 niech każdy zwraca uwagę, w jaki sposób b.

1Ko 8:1 wiedza wbija w pychę, a miłość b.

1Ko 10:23 Wszystko wolno, ale nie wszystko b.

Judy 20 b. na swojej najświętszej wierze

BUNTOWNICY

, Prz 24:21 Nie zadawaj się z b.

BUNTOWNICZOŚĆ

, 1Sm 15:23 B. tym co wróżbiarstwo

BUNTOWNIK

, Lb 20:10 Słuchajcie, b.!

BURZYĆ

, Rz 14:20 Przestańcie b. dzieło Boże

BYK

, Wj 21:28 Jeżeli b. pobodzie mężczyznę

Pwt 25:4 Nie nakładaj b. kagańca, gdy młóci

Prz 7:22 idzie za nią jak b. na rzeź

Oz 14:2 ofiarę wysławiania niczym z młodych b.

1Ko 9:9 Czy to o b. Bóg się martwi?

C

CAŁOPALENIE

, Iz 1:11 Dosyć mam waszych c.

CAŁY

, 1Kn 28:9 służ Bogu c. sercem

CEL

, Iz 55:11 słowo nie wróci, jeśli nie osiągnie c.

1Ko 9:26 nie biegnę, jakbym nie znał c.

CENA

, 1Ko 7:23 Zostaliście kupieni za określoną c.

CENIĆ

, Flp 2:29 zawsze c. takich ludzi

CENNY

, Ps 72:14 ich życie będzie c. w jego oczach

Dn 9:23 jesteś dla Boga bardzo c.

CEZAR

, Mt 22:17 Czy wolno płacić podatek C.?

Mk 12:17 To, co C., spłacajcie C.

Jn 19:12 Jeżeli go zwolnisz, nie jesteś przyjacielem C.

Jn 19:15 Nie mamy króla oprócz C.

Dz 25:11 Odwołuję się do C.!

CHCIWIEC

, 1Ko 5:11 przestali utrzymywać kontakty z c.

1Ko 6:10 c. nie odziedziczą Królestwa

CHCIWOŚĆ

, Łk 12:15 strzeżcie się wszelkiego rodzaju c.

Kol 3:5 c., która jest bałwochwalstwem

CHERUB

, Rdz 3:24 umieścił c. oraz wirujący miecz

Eze 28:14 namaszczonym c., wyznaczonym

CHĘTNIE

, 1Kn 29:17 C. ofiarowałem Ci wszystko

Ps 51:12 spraw, żebym c. okazywał posłuszeństwo

Ps 110:3 lud c. stawi się do dyspozycji

2Ko 8:12 Bo jeśli ktoś daje c.

1Pt 5:2 Paście trzodę Bożą c.

CHLEB

, Neh 9:15 Dałeś im c. z nieba

Ps 37:25 ani żeby jego dzieci szukały c.

Iz 55:2 Czemu wydajecie na to, co nie jest c.?

Mt 4:4 Człowiek ma żyć nie samym c.

Mt 6:11 Daj nam c. na ten dzień

Mt 26:26 Jezus wziął c., po czym połamał go

Jn 6:35 jestem c. życia

1Ko 10:17 c. jest jeden, wszyscy jemy ten jeden c.

CHŁOPIEC

, Iz 11:6 poprowadzi je mały c.

Jer 1:7 Nie mów: Jestem jeszcze c.

CHMURA

, Kzn 11:4 kto patrzy na c., nie będzie żął

CHODZIĆ

, Mi 6:8 był skromny, c. ze swoim Bogiem

CHOROBA

, Iz 53:4 on dźwigał nasze c.

Mt 9:35 Leczył wszelkie c.

CHOROWAĆ

, Jak 5:14 Jeśli ktoś z was c.

CHORY

, Iz 33:24 mieszkaniec nie powie: Jestem c.

CHRONIONY

, Ps 91:1 będzie c. przez Wszechmocnego

CHRYSTUS

, Mt 16:16 Ty jesteś C., Syn Boga żywego

Łk 24:26 Czy C. nie musiał tego wycierpieć?

Jn 17:3 tego, którego posłałeś, Jezusa C.

Dz 18:28 wykazywał na podstawie Pism, że Jezus jest C.

1Ko 11:3 głową C. jest Bóg

CHRZCIĆ

, Mt 28:19 pozyskujcie uczniów. C. ich

CHRZEST

, Łk 3:3 c. na znak skruchy

Rz 6:4 Przez c. w jego śmierci z nim pogrzebani

1Pt 3:21 c. teraz was wybawia

CHRZEŚCIJANIN

, Dz 11:26 nazwano uczniów c.

CHWALIĆ

, Prz 27:2 Niech cię c. ktoś inny

CHWAŁA

, Rz 3:23 daleko im do c. Bożej

Rz 8:18 w porównaniu z c., która ma się ujawnić

1Ko 10:31 wszystko róbcie na c. Bożą

2Pt 2:10 znieważają tych, których Bóg obdarzył c.

Obj 4:11 Jehowo, Tobie należy się c.

CHWILA

, Ps 30:5 Jego gniew odczuwa się tylko przez c.

CHWILKA

, Iz 26:20 Schowaj się na c.

CHWILOWY

, 2Ko 4:17 ucisk jest c.

CIAŁO

, Rdz 2:24 staną się jednym c.

Hi 33:25 Niech c. stanie się jędrniejsze

Mt 10:28 nie bójcie się tych, którzy zabijają c.

Mt 26:26 jedzcie. Ten chleb oznacza moje c.

Rz 6:13 oddajcie Bogu swoje c.

Rz 8:5 ci, którzy żyją w zgodzie z c.

Rz 12:1 oddajcie swoje c. jako żywą ofiarę

1Ko 7:4 mąż nie ma władzy nad swoim c., tylko żona

1Ko 12:18 Bóg rozmieścił części c.

1Ko 15:44 Zasiewa się c. fizyczne

1Ko 15:50 c. i krew nie odziedziczą Królestwa

Gal 5:19 Wyraźnie widoczne są uczynki c.

Flp 3:21 przemieni nasze znikome c.

CIASNY

, Mt 7:13 Wchodźcie przez c. bramę

CIĄŻA

, Wj 21:22 wyrządzą krzywdę kobiecie w c.

CICHY

, 1Pt 3:4 piękno c. i łagodnego ducha

CIELEC

, Wj 32:4 wykonał posąg c.

CIELESNY

, 1Ko 2:14 człowiek c. nie przyjmuje tego

1Ko 3:3 bo dalej jesteście c.

Kol 2:18 chełpi się c. sposobem myślenia

CIELĘ

, Iz 11:6 c., lew — będą razem

CIEMNOŚĆ

, Iz 60:2 C. okryje ziemię

Jl 2:31 Słońce zamieni się w c.

Mt 4:16 Lud w c. zobaczył wielkie światło

Jn 3:19 ludzie bardziej pokochali c.

Ef 4:18 pod względem umysłowym w c.

1Pt 2:9 który was powołał z c.

CIEŃ

, 1Kn 29:15 Nasze dni na ziemi są jak c.

Kol 2:17 są tylko c. tego, co ma nadejść

Jak 1:17 nie zmienia się jak przesuwające się c.

CIERNISTY

, Dz 7:30c. krzewie ukazał mu się anioł

CIERŃ

, Mk 15:17 upletli koronę z c. i włożyli

2Ko 12:7 mam w ciele c.

CIERPIEĆ

, Iz 38:14 Jehowo, tak bardzo c. Wesprzyj

Rz 8:17 jesteśmy dziedzicami, jeśli z nim c.

1Ko 12:26 jedna część ciała c., wszystkie inne cierpią

Flp 1:29 dostąpiliście zaszczytu, żeby dla niego c.

1Pt 3:14 c. za to, że jesteście prawi, szczęśliwi

CIERPIENIE

, Rz 5:3 Radujmy się, c. rodzi wytrwałość

Rz 8:18 nasze obecne c. nic nie znaczą

Heb 2:10 Pełnomocnik wydoskonalony przez c.

1Pt 5:9 wiedząc, że takich samych c.

CIERPLIWOŚĆ

, Prz 25:15 Dzięki c. można przekonać zwierzchnika

Rz 9:22 Bóg z ogromną c. tolerował naczynia gniewu

Jak 5:8 okazujcie c. Umocnijcie swoje serca

2Pt 3:9 Jehowa okazuje wam c.

2Pt 3:15 c. Pana uważajcie za wybawienie

CIERPLIWY

, Neh 9:30 Ty wiele lat byłeś c.

1Ko 13:4 Miłość jest c. i życzliwa

1Ts 5:14 wobec wszystkich bądźcie c.

CIESZYĆ (SIĘ)

, 1Kn 29:9 Ludzie c. ze składania ofiar

Prz 8:30 Byłam kimś, z kogo szczególnie c.

Kzn 8:15 nie ma nic lepszego, niż jeść i pić, i c.

Dz 5:41 Odeszli sprzed Sanhedrynu, c.

Rz 12:15 C. z tymi, którzy c. Płaczcie z tymi

Flp 3:1 c., że pozostajecie w jedności z Panem

3Jn 4 c. mnie, gdy dzieci chodzą drogą prawdy

CIEŚLA

, Mk 6:3 Czy to nie c., syn Marii?

CIĘŻAR

, Ps 38:4 grzechy są dla mnie jak ogromny c.

Ps 68:19 Jehowa codziennie nosi nasze c.

Łk 11:46 wkładacie na ludzi c.

Dz 15:28 nie nakładać dodatkowego c.

Gal 6:5 Każdy poniesie swój własny c.

Heb 12:1 odrzućmy wszelki c.

Obj 2:24 Nie nakładam na was żadnego c.

CIĘŻARNA

, 1Ts 5:3 jak bóle porodowe na kobietę c.

CODZIENNA OFIARA

, Dn 11:31 i usuną c.

CÓRKA

, Jl 2:28 synowie oraz c. będą prorokować

Łk 8:49 Twoja c. umarła

Dz 21:9 cztery c. w stanie wolnym prorokowały

2Ko 6:18 będziecie dla mnie synami i c.

CUDOWNIE

, Ps 139:14 c. mnie uczyniłeś

CUDZOŁOŻNIK

, 1Ko 6:9 c. nie odziedziczą Królestwa

CUDZOŁOŻYĆ

, Wj 20:14 Nie wolno ci c.

CUDZOŁÓSTWO

, Mt 5:28 już popełnił c. w sercu

Mt 19:9 i poślubia inną kobietę, popełnia c.

CUDZOZIEMIEC

, Wj 22:21 Nie wolno źle traktować c.

Lb 9:14 Ten sam przepis ma obowiązywać c.

Pwt 10:19 kochajcie c.

CYRUS

, Ezd 6:3 C.: Niech dom zostanie odbudowany

Iz 45:1 pomazańca, C., wziął za prawą rękę

CYSTERNA

, Prz 5:15 Pij wodę z własnej c.

CZARY

, Dz 13:6 Bar-Jezus, który uprawiał c.

CZAS

, Kzn 9:11 wszystkich dosięga c. i przypadek

Dn 7:25 na c., c. i pół c.

Łk 21:24 c. wyznaczone narodom

Jn 7:8 c. na mnie jeszcze nie nadszedł

1Ko 7:29 pozostało niewiele c.

Ef 5:16 róbcie jak najlepszy użytek ze swojego c.

CZCIĆ

, Mt 4:10 Jehowę, swojego Boga, masz c.

CZEKAĆ

, Mi 7:7 Będę cierpliwie c. na Boga

CZERWONY

, Rdz 25:30 daj mi szybko trochę tego c.

CZĘŚCIOWY

, 1Ko 13:9 Nasza wiedza jest c.

CZĘŚĆ

, 1Ko 12:18 Bóg rozmieścił c. ciała

CZŁOWIEK BEZPRAWIA

, 2Ts 2:3 dopóki nie ujawni się c.

CZOŁO

, Eze 3:9 twoje c. twardszym niż krzemień

Eze 9:4 zrób znak na c. ludzi

CZOSNEK

, Lb 11:5 mieliśmy cebule i c., za tym tęsknimy

CZUWAĆ

, Mt 26:41 Stale c. i wciąż się módlcie

Łk 21:36 C., zanosząc błagania

Jn 17:12 sam nad nimi c.

1Ko 16:13 C., stójcie mocno w wierze

Obj 16:15 Szczęśliwy ten, kto c.

CZYSTY

, Hab 1:13 Zbyt c. masz oczy, żeby patrzeć

Sof 3:9 zmienię język ludów na c. mowę

Mt 5:8 Szczęśliwi, którzy mają c. serce

Jn 15:3 jesteście c. dzięki temu, co do was mówiłem

CZYTAĆ

, Pwt 17:19 Ma c. go przez wszystkie dni życia

Dz 8:30 Czy rozumiesz, co c.?

D

DALEKO

, Dz 17:27 nie jest On d. od nikogo z nas

DAR

, 2Kn 31:10 ludzie zaczęli przynosić d.

Ps 127:3 Dzieci są d. od Jehowy

Rz 6:23 Bóg daje nam w d. życie wieczne

Rz 12:6 Mamy różne d.

1Ko 7:7 każdy ma od Boga własny d.

Ef 4:8 dał d. w postaci ludzi

Jak 1:17 Każdy dobry d. pochodzi z góry

DAREMNY

, 1Ko 15:58 wasz trud dla Pana nie jest d.

DARMO

, Iz 65:23 Nie będą się trudzić na d.

Mt 10:8 Otrzymaliście za d., za d. dawajcie

Obj 22:17 niech za d. bierze wodę życia

DAWAĆ

, Łk 12:48 dużo d., dużo będzie się żądać

DAWANIE

, Dz 20:35 Więcej szczęścia z d.

DAWID

, 1Sm 16:13 Samuel namaścił D.

Łk 1:32 tron D., jego ojca

Dz 2:34 D. nie poszedł do nieba

DĄŻYĆ

, Rz 14:19 D. do tego, co sprzyja pokojowi

DBAĆ

, 1Tm 5:8 Kto nie d. o swoich

DECH

, Rdz 2:7 tchnął w jego nozdrza d. życia

DELIKATNY

, 1Ts 2:7 staliśmy się d. jak matka

2Tm 2:24 ma być d. dla wszystkich

1Pt 3:7 kobiety słabsze niczym d. naczynia

DEMON

, Dz 16:16 nieczystego ducha — d. wróżbiarstwa

1Ko 10:20 narody składają w ofierze d.

1Ko 10:21 nie możecie jeść ze stołu d.

Jak 2:19 d. wierzą i drżą

DENAR

, Łk 7:41 zadłużeni — jeden na 500 d.

DESZCZ

, Rdz 7:12 Ulewny d. padał 40 dni

Pwt 11:14 zapewni d. jesienny i wiosenny

Pwt 32:2 pouczenia będą spływać jak d.

Iz 55:10 Jak d. czy śnieg spada i nie wraca

Mt 5:45 d. pada na prawych i nieprawych

DIABEŁ

, Mt 25:41 ogień wieczny dla D. i jego aniołów

Łk 8:12 przychodzi D. i zabiera słowo z ich serc

Jn 8:44 Waszym ojcem jest D.

Ef 4:27 Nie dawajcie przystępu D.

Ef 6:11 niezachwiani wobec działań D.

Jak 4:7 przeciwstawcie się D., a od was ucieknie

1Pt 5:8 D. krąży jak ryczący lew

1Jn 3:8 zniszczyć wszystko, czego dokonał D.

Obj 12:12 biada, ponieważ zstąpił do was D.

Obj 20:10 D. wrzucony do jeziora ognia

DINA

, Rdz 34:1 D. miała zwyczaj spędzać czas

DŁUŻNIK

, Rz 1:14 d. wykształconych i niewykształconych

DŁUŻNY

, Rz 13:8 nie bądźcie nic d. oprócz miłości

DNI OSTATNIE

, 2Tm 3:1d. nastaną krytyczne czasy

DOBRA NOWINA

, Iz 52:7 widok tego, kto niesie d.

Mt 24:14 ta d. o Królestwie będzie głoszona

Łk 4:43 muszę głosić d., bo po to zostałem posłany

Rz 1:16 Nie wstydzę się d.

1Ko 9:16 Biada mi, gdybym nie głosił d.!

1Ko 9:23 Wszystko robię ze względu na d.

DOBRO

, Rdz 3:5 podobni do Boga, znali d. i zło

Pwt 10:13 przestrzegał przykazań dla twojego d.

Rz 7:19 Nie czynię d., którego chcę

Gal 6:10 wyświadczajmy d. wszystkim

DOBRY

, Rdz 1:31 wszystko, co uczynił, było bardzo d.

Pwt 8:16 by w przyszłości wyszło wam to na d.

Rz 5:7 za d. ktoś odważyłby się umrzeć

Rz 15:1 nie myśleć o tym, co d. dla nas samych

Rz 15:2 niech każdy robi to, co d. dla bliźniego

Rz 15:3 Chrystus nie myślał, co d. dla niego

DOCHÓD

, Kzn 5:10 nigdy nie nasyci się d.

DOGODNY

, Łk 4:13 Diabeł odstąpił do innego d. czasu

DOJRZAŁOŚĆ

, Heb 6:1 wytrwale zmierzajmy do d.

DOJRZAŁY

, Ef 4:13 aż staniemy się ludźmi d.

Heb 5:14 dla ludzi d., którzy dzięki korzystaniu

DOKŁADNA WIEDZA

, Rz 10:2 brakuje im d.

Kol 3:10 osobowość pod wpływem d. się odnawia

DOKŁADNIE POZNAĆ

, 1Tm 2:4 chce, żeby ludzie d.

DOM

, 2Sm 7:13 zbuduje d. dla mojego imienia

Ps 27:4 chciałbym mieszkać w d. Jehowy

Ps 101:2 będę postępował w d. w nieskazitelności

Ps 127:1 Jeżeli Jehowa nie buduje d.

Iz 56:7 nazwany d. modlitwy dla wszystkich

Iz 65:21 Pobudują d. i będą w nich mieszkać

Łk 2:49 powinienem być w d. swojego Ojca

Jn 2:16 robić z d. mojego Ojca miejsce handlu

Jn 14:2d. mojego Ojca jest wiele mieszkań

Dz 5:42 od d. do d. stale nauczali

Dz 7:48 Najwyższy nie mieszka w d.

Dz 20:20 nauczania was publicznie i od d. do d.

2Ko 5:1 otrzymamy wieczny d. w niebiosach

Heb 3:4 każdy d. jest przez kogoś zbudowany

DOMYŚLAĆ SIĘ

, Mt 24:44 o godzinie, której nie d.

DORADCA

, Prz 15:22 dzięki wielu d. osiąga się cel

Iz 9:6 Będą go nazywać Cudownym D.

DORKAS

, Dz 9:36 uczennica o imieniu Tabita, D.

DOROSŁY

, 1Ko 14:20 pod względem rozumienia d.

DOSKONAŁY

, Pwt 32:4 Skała — d. są Jego dzieła

Ps 19:7 Prawo Jehowy jest d.

Mt 5:48 d., tak jak wasz Ojciec jest d.

DOSTATEK

, Łk 12:15 życie nie zależy od tego, choćby opływał w d.

DOŚWIADCZAĆ

, 1Pt 2:3 d., że Pan jest życzliwy

DOTYKAĆ

, Prz 6:29 kto jej d., nie uniknie kary

Iz 52:11 nie d. niczego nieczystego!

Mt 8:3 d. go i rzekł: Chcę!

2Ko 6:17 przestańcie d. tego, co nieczyste

DÓŁ

, Prz 26:27 Kto kopie d., sam do niego wpadnie

Mt 15:14 ślepy prowadzi ślepego, wpadną do d.

DRACHMA

, Łk 15:8 ma 10 d. i jedną z nich zgubi

DRAŻLIWY

, Prz 21:19 mieszkać z kłótliwą, d. żoną

DREWNO

, Prz 26:20 Gdzie nie ma d., ogień gaśnie

DROGA

, Prz 16:25 Jakaś d. wydaje się słuszna

Iz 30:21 To jest ta d. Nią idźcie

Mt 7:14 wąska d. prowadząca do życia

Mt 13:4 niektóre ziarna upadły przy d.

Jn 14:6 Ja jestem d., prawdą i życiem

Dz 9:2 zwolennika D., którego tam znajdzie

DROGOCENNY

, 1Pt 1:19 d. krwią Chrystusa

DRUGA ŚMIERĆ

, Obj 2:11 nie dosięgnie d.

Obj 20:6 Takich nie dosięgnie d.

Obj 20:14 do jeziora ognia, które oznacza d.

DRUGIE OWCE

, Jn 10:16 Mam też d., nie z tej owczarni

DRZEWO

, Rdz 2:9 d. poznania dobra i zła

Rdz 2:9 d. życia w środku ogrodu

Ps 1:3 jak d. zasadzone nad strumieniami

Iz 61:3 nazywani wielkimi d. prawości

Eze 47:12 Nad brzegami rzeki będą rosnąć d.

Dn 4:14 Zrąbcie to d.! Odetnijcie gałęzie

Obj 2:7 Zwyciężającemu dam jeść z d. życia

Obj 22:14 mieć prawo jeść owoce z d. życia

DRZEWO FIGOWE

, 1Kl 4:25 każdy pod winoroślą i d.

Mi 4:4 Każdy pod winoroślą i d.

Mt 21:19 d. natychmiast uschło

Mk 13:28 wyciągnijcie naukę z przykładu d.

DRZEWO OLIWNE

, Ps 52:8 jak d. w domu Bożym

DRZWI

, Jn 20:19 zamknęli d. Wtedy Jezus zjawił się

1Ko 16:9 wielkie d. prowadzące do działalności

Obj 3:20 stoję u d. i pukam

DRŻENIE

, Flp 2:12d. wypracowujcie wybawienie

DUCH

, Lb 11:25 wziął część d.

1Sm 16:13 d. Jehowy wzmacniał Dawida

2Sm 23:2 Mówił przeze mnie d. Jehowy

Ps 51:10 daj mi nowego, niezłomnego d.

Ps 51:17 Ofiarą, która cieszy Boga, skruszony d.

Ps 104:29 Gdy odbierasz im d., giną

Ps 146:4 D. uchodzi, a on wraca do ziemi

Kzn 12:7 d. wraca do Boga, który go dał

Iz 61:1 Jehowa dał mi swojego d.

Jl 2:28 wyleję swojego d. na najróżniejszych ludzi

Za 4:6 nie dzięki ludzkiej sile, dzięki mojemu d.

Mt 3:16 d. Bożego zstępującego niczym gołąb

Mt 12:31 bluźnierstwo przeciwko d. nieprzebaczone

Mt 26:41 D. jest ochoczy, ale ciało słabe

Łk 23:46 w Twoje ręce powierzam swojego d.

Jn 16:13 d. prawdy — pokieruje wami

Rz 8:16 d. Boży z naszym d. zaświadcza

Rz 8:26 d. ujmuje się w związku z westchnieniami

Gal 5:16 Stale postępujcie w zgodzie z d.

Gal 5:22 owocem d. jest miłość

Gal 6:8 kto sieje z myślą o d.

Ef 6:12 walczymy z armią niegodziwych d.

1Pt 3:18 ożywiony w d.

DUCH ŚWIĘTY

, Ps 51:11 nie odbieraj mi swojego d.

Łk 1:35 Zstąpi na ciebie d. i osłoni cię

Łk 3:22 pod postacią gołębia zstąpił d.

Łk 11:13 Ojciec da d. tym, którzy Go proszą

Jn 14:26 d. nauczy was i przypomni wam

Dz 1:8 Gdy zstąpi d., otrzymacie moc

Dz 2:4 wszyscy zostali napełnieni d.

Dz 5:32 d. Bóg daje podporządkowanym Mu

Ef 4:30 Nie zasmucajcie d. Bożego

DUCHOWY

, Mt 5:3 świadomi swoich potrzeb d.

Jn 4:24 Bóg jest istotą d.; oddawać Mu cześć duchem

Rz 1:11 podzielić się z wami jakimś d. darem

1Ko 2:15 człowiek d. potrafi rozsądzić wszystko

1Ko 15:44 wskrzeszone zostaje ciało d.

2Ko 3:17 Jehowa jest istotą d.

DUSZA

, Lb 31:28 jedną d. spośród ludzi, owiec i kóz

Eze 18:4 D., która grzeszy, ta umrze

Mt 22:37 Masz kochać Jehowę całą d.

Ef 6:6 z całej d. spełniają wolę Bożą

Kol 3:23 Cokolwiek robicie, róbcie z całej d.

DZIADKOWIE

, 1Tm 5:4 oddawać d., co im się należy

DZIAŁ

, Dn 12:13 powstaniesz, by otrzymać d.

DZIAŁAĆ

, Jn 5:17 Mój Ojciec cały czas d.

DZIAŁANIE

, 1Pt 1:13 przygotujcie się do d.

DZIECKO

, Pwt 31:12 Zbierzcie mężczyzn, kobiety, d.

Sdz 13:8 niech nas pouczy, jak postępować z d.

Ps 8:2 Słowami z ust d.

Prz 22:6 d. nie zejdzie z niej, nawet gdy się zestarzeje

Mt 11:16 Podobne jest do małych d. na rynkach

Mt 18:3 jeśli się nie staniecie jak d.

Mt 19:14 Zostawcie te d. i nie zabraniajcie im

Łk 9:47 wziął małe d., postawił je

Łk 10:21 ukryłeś przed mędrcami, wyjawiłeś d.

Rz 8:21 wspaniałej wolności d. Bożych

1Ko 7:14 wasze d. byłyby nieczyste

1Ko 13:11 myślałem jak d., rozumowałem jak d.

1Ko 14:20 Bądźcie małymi d. co do zła

2Ko 12:14 nie d. powinny odkładać dla rodziców

Ef 6:1 D., bądźcie posłuszne rodzicom

1Jn 3:2 teraz jesteśmy d. Bożymi

DZIEDZIC

, Jer 23:5 wzbudzę Dawidowi d.

Rz 8:17 d. Boga, współdziedzicami Chrystusa

Gal 3:29 potomstwem Abrahama, d. zgodnie z obietnicą

DZIEDZICTWO

, Lb 18:20 jestem twoją częścią i twoim d.

Lam 3:24 Jehowa jest moim d.

Ef 1:18 bogactwo jako d. dla świętych

1Pt 1:4 d. nieskalane i nieprzemijające

DZIELIĆ SIĘ

, Rz 12:13 D. stosownie do ich potrzeb

DZIELNY

, Prz 31:29 wiele d. kobiet, ty przewyższasz je

DZIEŁO

, Ps 104:24 Jehowo, jak liczne są Twoje d.!

Jn 14:12 dokona d. nawet większych

DZIEŃ

, Ps 84:10 d. na Twoich dziedzińcach jest lepszy

Eze 4:6 d. za rok, d. za rok

Mt 24:36 O tym d. i godzinie nie wie nikt

2Pt 3:8 jeden d. jest jak tysiąc lat

DZIEŃ JEHOWY

, Jl 2:1 nadchodzi d.! Bo jest już bliski!

Am 5:18 co d. będzie dla was oznaczał?

Sof 1:14 Bliski jest wielki d.! Jest bliski

1Ts 5:2 d. przyjdzie jak złodziej

2Ts 2:2 że niby już nastał d.

2Pt 3:12 oczekujcie d. i stale o nim pamiętajcie

DZIESIĄTY

, Neh 10:38 Lewici, d. część dziesięciny

DZIESIĘCINA

, Mal 3:10 Przynieście do spichlerza całą d.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

, Wj 34:28 spisał na tablicach D.

DZIEWCZYNKA

, 2Kl 5:2 wzięli do niewoli małą d.

Mk 5:42 D. wstała i zaczęła chodzić

DZIEWICA

, Mt 25:1 Z Królestwem jest jak z 10 d.

DZIĘKOWAĆ

, Ps 92:1 Dobrze jest d. Tobie, Jehowo

Ps 95:2 Przyjdźmy przed Niego, d. Mu

Jn 11:41 Ojcze, d. Ci, że mnie wysłuchałeś

1Ko 1:4 Zawsze d. za was Bogu

Ef 5:20 za wszystko d. naszemu Bogu

DZIWIĆ SIĘ

, 1Pt 4:4 d., że już nie biegniecie z nimi

E

EDEN

, Rdz 2:8 Bóg zasadził ogród w E.

EFEZ

, 1Ko 15:32 walczyłem w E. z dzikimi zwierzętami

EGIPT

, Mt 2:15E. wezwałem swojego syna

EKSCELENCJA

, Dz 24:3 Wasza E. Feliksie

ELEMENTARNE ZASADY

, Gal 4:9 powracacie do e.

ELIASZ

, Jak 5:17 E. był człowiekiem takim jak my

ENERGIA

, Iz 40:29 Zmęczonemu dodaje e.

EPIDEMIA

, Łk 21:11 w jednym miejscu po drugim e.

EPILEPTYK

, Mt 4:24 e. i sparaliżowanych uzdrawiał

EUNUCH

, Iz 56:4 E. wybierają to, co sprawia mi radość

Mt 19:12e., którzy się takimi urodzili

Dz 8:27 przejeżdżał tamtędy etiopski e.

EWANGELIZATOR

, Dz 21:8 do domu e. Filipa

2Tm 4:5 wykonuj zadanie e.

EWODIA

, Flp 4:2 Wzywam E. i wzywam Syntychę

EZAW

, Rdz 25:34 E. wzgardził prawem pierworodnego

Heb 12:16 nie docenia rzeczy świętych, tak jak E.

EZDRASZ

, Ezd 7:11 E. — kapłanowi, znawcy przykazań

EZECHIASZ

, 2Kl 19:14, 15 E. zaczął się modlić do Jehowy

F

FAŁSZ

, Ef 4:25 odrzuciliście f., bądźcie prawdomówni

FAŁSZOWAĆ

, 2Ko 4:2 ani nie f. słowa Bożego

FAŁSZYWY

, Mt 24:24 powstaną f. chrystusowie

Mt 26:59 próbowali zdobyć f. zeznania

Gal 2:4 f. bracia wślizgnęli się niczym szpiedzy

FILAR

, Gal 2:9 uważani za f.

1Tm 3:15 będącym f. i podporą prawdy

FILIP

, Dz 8:26 anioł Jehowy rzekł do F.

Dz 21:8 ewangelizator F. był jednym z siedmiu

FILOZOFIA

, Kol 2:8 nie wziął was w niewolę przez f.

FILOZOFOWIE

, Dz 17:18 epikurejscy i stoiccy f.

FORTYFIKACJA

, Łk 19:43 f. z zaostrzonych pali

FOTEL SĘDZIOWSKI

, Jn 19:13 Piłat zasiadł na f.

FRĘDZLE

, Lb 15:39 Te f. mają wam przypominać

FUNDAMENT

, Łk 6:48 położył f. na skale

Rz 15:20 nie budować na cudzym f.

1Ko 3:11 nikt nie może położyć f. oprócz Chrystusa

FUNKCJA

, Rz 12:4 nie wszystkie części pełnią tę samą f.

FUNKCJONOWAĆ

, Ef 4:16 każda część ciała właściwie f.

G

GABRIEL

, Łk 1:19 Jestem G., stoję tuż przed Bogiem

GAŁĄŹ

, Jn 15:4 g. nie wydaje owoców w oderwaniu

GAMALIEL

, Dz 22:3 wykształcenie zdobyłem u stóp G.

GARDZIĆ

, Iz 53:3 Był kimś, kim ludzie g. i kogo unikali

GARNCARZ

, Iz 64:8 My jesteśmy gliną, Ty naszym G.

Rz 9:21 Czy g. nie ma władzy nad gliną

GECHAZI

, 2Kl 5:20 G. pomyślał sobie: pobiegnę za nim

GEDEON

, Sdz 7:20 Miecz Jehowy i G.!

GEHENNA

, Mt 10:28 duszę i ciało może zgładzić w G.

GIBEON

, Joz 9:3 mieszkańcy G. usłyszeli

GLEBA

, Mt 13:23 w wypadku ziarna na urodzajnej g.

GLINA

, Iz 45:9 Czy g. może powiedzieć do Garncarza

Iz 64:8 My jesteśmy g., a Ty Garncarzem

Dn 2:42 palce częściowo z żelaza, częściowo z g.

GŁADKI

, Rz 16:18 g. słówkami zwodzą

GŁĘBIA

, Rz 11:33 g. Bożej szczodrości, mądrości

GŁĘBOKI

, 1Ko 2:10 Duch zgłębia g. zagadnienia

Jak 5:11 Jehowa okazuje g. współczucie

GŁĘBOKOŚĆ

, Ef 3:18 w pełni zrozumieć g.

GŁODOWAĆ

, Iz 65:13 Moi słudzy będą jeść, a wy g.

GŁOS

, 1Kl 19:12 po ogniu spokojny, cichy g.

Jn 5:28 wszyscy w grobach usłyszą jego g.

Jn 10:27 Moje owce słuchają mojego g.

GŁOSICIEL

, 2Pt 2:5 Noego, g. prawości

GŁOSIĆ

, Mt 9:35 Jezus g. dobrą nowinę o Królestwie

Mt 15:9 g. nauki, które są nakazami ludzkimi

Łk 8:1 Jezus wędrował, g.

Jn 7:16 Ja nie g. swoich nauk

Rz 10:14 A jak usłyszą bez g.?

2Tm 4:2 G. słowo. Czyń to pilnie

Heb 10:23 Wytrwale g. publicznie o naszej nadziei

GŁOSOWANIE

, Łk 23:51 Nie poparł on w g. planów

GŁOSZONY

, Mt 24:14 dobra nowina o Królestwie będzie g.

Kol 1:23 dobra nowina była g. na świecie

GŁOWA

, Rdz 3:15 Ono zmiażdży ci g.

Dn 2:32 G. posągu była z czystego złota

1Ko 11:3 g. kobiety jest mężczyzna

Ef 5:23 Chrystus jest g. zboru

Ef 5:23 mąż jest g. żony

GŁÓD

, Ps 37:19 w czasie g. będą mieli obfitość

Am 8:11 nie g. spowodowany brakiem chleba

Mt 24:7 będzie też g.

GŁUCHY

, Mk 7:37 Sprawia nawet, że g. słyszą

GŁUPI

, Ps 14:1 G. myśli: Nie ma Jehowy

GŁUPOTA

, Prz 19:3 schodzi na złą drogę przez g.

Prz 22:15 G. tkwi w sercu dziecka

1Ko 3:19 dla Boga mądrość tego świata jest g.

GNĘBICIEL

, Kzn 4:1 Ich g. mieli władzę

GNIEW

, Ps 103:8 Jehowa jest nieskłonny do g.

Prz 14:17 szybko wpada w g., postępuje głupio

Kol 3:8 musicie odrzucić g., obraźliwą mowę

GNIEWAĆ SIĘ

, Ps 37:8 Przestań g.

GNUŚNY

, Prz 19:15 g. nie będzie miał co jeść

GODNIE

, 1Ko 14:40 niech wszystko odbywa się g.

GODNY

, Wj 18:21 wybierz kompetentnych, g. zaufania

Ezd 9:6 Nie jestem g. zwrócić się do Ciebie

Ps 19:7 Przypomnienia Jehowy g. zaufania

Mt 10:37 kocha bardziej niż mnie, nie jest mnie g.

Łk 15:19 Nie jestem g. nazywać się twoim synem

Dz 5:41 ciesząc się, że okazali się g. znosić

Ef 4:1 w sposób g. swojego powołania

2Ts 1:5 uznani za g. Królestwa

Tyt 2:10 mają być całkowicie g. zaufania

Heb 11:38 Świat nie był ich g.

GODZINA

, Mt 24:36 O dniu i g. nie wie nikt

GOLGOTA

, Jn 19:17 Miejsce Czaszki, z hebrajskiego G.

GOLIAT

, 1Sm 17:4 wyszedł pewien żołnierz o imieniu G.

GOLIĆ

, Kpł 21:5 nie mogą g. sobie głowy

GOŁĄB

, Mt 3:16 duch Boży zstępujący niczym g.

Mt 10:16 ostrożni jak węże, niewinni jak g.

GOMORA

, Rdz 19:24 spuścił na G. deszcz siarki i ognia

GORCZYCA

, Łk 13:19 ziarnko g., które człowiek zasiał

GORLIWOŚĆ

, Ps 69:9 G. o Twój dom mnie pożarła

Iz 37:32g. dokona tego Jehowa, Bóg Zastępów

Heb 6:11 odznaczał się taką samą g.

GORLIWY

, Rz 10:2g., ale brakuje im wiedzy

Tyt 2:14 lud g. w szlachetnych uczynkach

GORSZYĆ

, Flp 1:10 byli bez skazy i nie g. innych

GORYCZ

, Prz 14:10 Tylko serce zna swoją g.

Ef 4:31 Usuńcie złośliwą g., złość, gniew

GORZKO

, Mt 26:75 wyszedł i zaczął g. płakać

GOŚCINNOŚĆ

, Rz 12:13 Prześcigajcie się w g.

Heb 13:2 Nie zapominajcie o g.

3Jn 8 mamy obowiązek okazywać g.

GOŚCINNY

, Tyt 1:7, 8 nadzorca ma być g.

1Pt 4:9 Bądźcie g. bez narzekania

GOŚĆ

, Ps 15:1 kto może być g. w Twoim namiocie?

GOTOWOŚĆ

, Ef 6:15 g. do głoszenia dobrej nowiny

GOTOWY

, Wj 19:8 Jesteśmy g. czynić wszystko

Mt 24:44 okażcie się g.

Rz 1:15 g. głosić dobrą nowinę

GÓRA

, Rdz 7:19 Woda zakryła wszystkie g.

Ps 24:3 Kto może wejść na g. Jehowy?

Iz 2:3 wejdźmy na g. Jehowy

Iz 11:9 nie będą wyrządzać szkody na świętej g.

Dn 2:35 stał się wielką g. i wypełnił całą ziemię

Dn 11:45 świętą g. Pięknej Ziemi

GÓRA OLIWNA

, Łk 22:39 poszedł w kierunku G.

Dz 1:12 G., leżącej w pobliżu Jerozolimy

GRABIEŻ

, Heb 10:34 przyjmowaliście g. waszego mienia

GRANICE

, 1Ts 4:6 nie może przekraczać stosownych g.

GROZA

, Prz 3:25 Nie będziesz się bał nagłej g.

GROZIĆ

, 1Pt 2:23 Gdy cierpiał, nie g.

GROŹBA

, Ef 6:9 traktujcie tak samo, nie używajcie g.

GRÓB

, Hi 14:13 ukryj mnie w g.

Kzn 9:10g. nie wykonuje się pracy

Oz 13:14 Wykupię swój lud z g.

Jn 5:28 wszyscy, którzy są w g., usłyszą

Dz 2:31 Chrystus nie został opuszczony w g.

Obj 1:18 Mam klucze śmierci i g.

Obj 20:13 śmierć i g. wydały umarłych

GRZECH

, Rdz 4:7 g. czai się u twoich drzwi

Ps 32:1 Szczęśliwy ten, którego g. zakryto

Ps 38:18 udręczył mnie mój g.

Iz 1:18 Choćby wasze g. były jak szkarłat

Iz 38:17 Wszystkie moje g. rzuciłeś za siebie

Iz 53:12 Poniósł g. wielu ludzi

Jer 31:34 już nie będę pamiętał ich g.

Mt 18:15 brat popełni przeciw tobie g., idź i powiedz

Mk 3:29 na zawsze będzie ciążył na nim g.

Jn 1:29 Baranek Boży usuwa g. świata!

Dz 3:19 okażcie skruchę, żeby zostały zmazane g.

Rz 3:25 przebaczał g. w przeszłości

Rz 5:12 G. pojawił się przez jednego człowieka

Rz 6:14 g. nie może nad wami panować

Rz 6:23 zapłatą za g. jest śmierć

1Tm 5:24 g. innych wychodzą na jaw później

Jak 4:17 umie, a nie robi, popełnia g.

Jak 5:15 jeśli popełnił g., uzyska przebaczenie

1Jn 1:7 krew Jezusa oczyszcza nas z g.

1Jn 2:1 gdyby jednak ktoś popełnił g.

1Jn 5:17 Wszelka nieprawość jest g.

GRZESZNIK

, Ps 1:5 g. potępieni wśród prawych

Łk 15:7 więcej radości z g., który okazuje skruchę

Łk 18:13 Boże, bądź łaskawy dla mnie, g.

Jn 9:31 Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje g.

Rz 5:8 Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy g.

GRZESZYĆ

, 1Kl 8:46 nie ma człowieka, który nie g.

Eze 33:14 powiem grzesznikowi, on przestanie g.

Rz 3:23 Wszyscy g., daleko im do chwały Bożej

Jak 3:2 wszyscy wielokrotnie g.

GWARANCJA

, Dz 17:31 g. dał przez wzbudzenie go

2Ko 1:22 dał ducha jako g. tego, co ma przyjść

Ef 1:14 jest g. naszego dziedzictwa

GWIAZDA

, Ps 147:4 wszystkie g. woła po imieniu

Mt 24:29 po tych dniach ucisku g. będą spadać

Obj 2:1 trzyma w prawej ręce siedem g.

H

HADES

. Zob. GRÓB.

HANDLOWAĆ

, 2Ko 2:17 nie h. słowem

HARMONIJNIE

, Ef 4:16 h. zespolone

HELI

, 1Sm 1:3 synowie H. — Chofni i Pinechas

HEŁM

, Ef 6:17 Noście h. wybawienia

HENOCH

, Rdz 5:24 H. chodził z prawdziwym Bogiem

HIOB

, Hi 1:9 Czy H. boi się Boga bezinteresownie?

Jak 5:11 Słyszeliście o wytrwałości H.

HOMOSEKSUALIŚCI

, 1Ko 6:9 h. nie odziedziczą Królestwa

I

IMIĘ

, Rdz 11:4 Dzięki temu rozsławimy swoje i.

Wj 3:13 Załóżmy, że zapytają: Jakie jest Jego i.?

Wj 3:15 Jehowa to jest moje i. na zawsze

Wj 9:16 żeby moje i. było rozgłaszane po całej ziemi

Wj 20:7 Nie wolno używać i. w sposób niegodny

1Sm 17:45 ale ja idę z i. Jehowy

1Kn 29:13 wysławiamy Twoje piękne i.

Ps 9:10 znają Twoje i., będą Ci ufali

Ps 79:9 ze względu na swoje wspaniałe i.

Prz 18:10 I. Jehowy to potężna wieża

Jer 23:27 nakłonić lud, żeby zapomniał moje i.

Eze 39:25 Będę gorliwie bronił swojego świętego i.

Mal 1:11 Moje i. będzie wielkie wśród narodów

Mal 3:16 którzy rozmyślają o Jego i.

Mt 6:9 niech będzie uświęcone Twoje i.

Jn 12:28 Ojcze, otocz chwałą swoje i.

Jn 14:14 Gdy poprosicie w moje i., ja to spełnię

Jn 17:26 Dałem im poznać Twoje i.

Dz 4:12 nikt inny nie otrzymał takiego i.

Dz 15:14 wybrać lud, który by nosił Jego i.

Rz 10:13 kto wzywa i. Jehowy, będzie wybawiony

Flp 2:9 i., które przewyższa wszelkie inne i.

INTELEKTUALIŚCI

, Łk 10:21 ukryłeś te rzeczy przed i.

INTERESY

, Mt 22:5 Jeden poszedł na pole, drugi do i.

Jak 4:13 będziemy robić i. i zarabiać

ISTNIEĆ

, Ps 104:30 posyłasz ducha, zaczynają i.

Jn 7:28 i. Ktoś, kto mnie posłał

ISTNIEJĄCY OD DNI PRADAWNYCH

, Dn 7:9 I. zasiadł

IŚĆ

, Jn 6:19 zobaczyli, jak Jezus i. po jeziorze

Jn 10:27 Moje owce i. za mną

IZAAK

, Rdz 22:9 Związał I. ręce i nogi

IZRAEL

, Rdz 35:10 będziesz się nazywał I.

Ps 135:4 I. stał się Jego szczególną własnością

Gal 6:16 członkowie I. Bożego zaznają pokoju

J

JABŁKO

, Prz 25:11 złote j. w srebrnych ornamentach

JAGNIĘ

, Iz 40:11 Ramieniem zbierze j.

JAH

, Wj 15:2 J. jest moją siłą i potęgą

Iz 12:2 bo J. Jehowa jest moją siłą

JAKUB 1.

, Rdz 32:24 człowiek, który zaczął walczyć z J.

JAKUB 2.

, Łk 6:16 Judasa, syna J.

JAKUB 3.

, Dz 12:2 J., brata Jana, kazał ściąć

JAKUB 4.

, Mk 15:40 Maria — matka J. Mniejszego

JAKUB 5.

, Mt 13:55 a jego bracia: J., Józef

Dz 15:13 Gdy skończyli mówić, zabrał głos J.

1Ko 15:7 ukazał się J., wszystkim apostołom

Jak 1:1 J., niewolnik Boga i Pana Jezusa

JAMA

, Dn 6:7 zostanie wrzucony do lwiej j.

JAN 1.

, Mt 21:25 Kto upoważnił J. do udzielania chrztu?

Mk 1:9 Jezus ochrzczony przez J. w Jordanie

JAN 2.

, Jn 1:42 Ty jesteś Szymon, syn J.

JAN 3.

, Mt 4:21 syna Zebedeusza, i jego brata, J.

JARZMO

, 1Kl 12:14 ojciec włożył na was ciężkie j.

Mt 11:30 moje j. miłe, a moje brzemię lekkie

JASKINIA

, Mt 21:13 robicie z niego j. przestępców

JAŚNIEJĄCY

, Iz 14:12 Runąłeś aż z nieba, j.

JEDEN

, 1Ko 8:6 j. Bóg, Ojciec, i j. Pan, Jezus

JEDNOMYŚLNY

, Dz 15:25 po wypracowaniu j. stanowiska

JEDNORODZONY

, Jn 1:18 j. bóg wyjaśnił, jaki On jest

Jn 3:16 dał swojego j. Syna, żeby nikt nie zginął

JEDNOŚĆ

, Ps 133:1 miło, gdy bracia mieszkają w j.!

Ef 4:3 j. wynikającą z działania ducha

Ef 4:13 dojdziemy do j. pod względem wiary

Flp 2:2 zachowujcie całkowitą j.

JEDZENIE

, Dz 14:17 Dawał deszcze, pod dostatkiem j.

JEFTE

, Sdz 11:34 J. wrócił, wyszła mu naprzeciw córka

JEHOSZAFAT

, 2Kn 20:3 J. się przestraszył

JEHOWA

, Wj 3:15 J. to jest moje imię na zawsze

Wj 5:2 kto to jest ten J.? Nie znam żadnego J.

Wj 6:3 jeśli chodzi o moje imię, J., nie dałem się poznać

Wj 20:7 Nie używać imienia J. w sposób niegodny

Pwt 6:5 Masz kochać J. całym sercem

Pwt 7:9 J. jest Bogiem prawdziwym, wiernym

Ps 83:18 masz na imię J., sam jesteś Najwyższy

Iz 42:8 Ja jestem J. To jest moje imię

Oz 12:5 J. — to imię będzie zawsze pamiętane

Mal 3:6 Ja jestem J. Ja się nie zmieniam

Mk 12:29 J., nasz Bóg, to jeden J.

JEREMIASZ

, Jer 38:6 Wzięli J. i wrzucili go do cysterny

JEROZOLIMA

, Joz 18:28 Jebus, czyli J.

Dn 9:25 nakaz o odrodzeniu i odbudowie J.

Mt 23:37 J., J., która zabijasz proroków

Łk 2:41 mieli zwyczaj chodzić do J. na Paschę

Łk 21:20 zobaczycie J. otoczoną przez wojska

Łk 21:24 J. będzie deptana przez narody

Dz 5:28 Nauczacie w całej J.

Dz 15:2 do apostołów i starszych w J.

Gal 4:26 J. górna jest wolna i jest naszą matką

Heb 12:22 przystąpiliście do J. niebiańskiej

Obj 3:12 Nowa J., która zstępuje z nieba

Obj 21:2 Nowa J., z nieba, niczym panna młoda

JESSE

, 1Sm 17:12 J. miał ośmiu synów

Iz 11:1 Z pnia J. wyrośnie gałązka

JEŚĆ

, 1Ko 5:11 żebyście z takim nawet nie j.

2Ts 3:10 nie chce pracować, niech nie j.

JEZEBEL

, 1Kl 21:23 Psy pożrą J.

Obj 2:20 tolerujesz J.

JEZIORO

, Obj 19:20 ognistego j., w którym płonie siarka

JEZUS

, Mt 1:21 masz mu nadać imię J.

JĘCZEĆ

, Eze 9:4 ludzi, którzy wzdychają i j.

JĘK

, Wj 2:24 Bóg usłyszał ich j.

JĘZYK

, Rdz 11:7 pomieszajmy j., którym się posługują

Ps 34:13 strzeżcie swój j. od zła

Prz 18:21 Śmierć i życie są w mocy j.

Iz 35:6 j. niemego będzie krzyczał z radości

Iz 50:4 Jehowa wyszkolił mój j.

Za 8:23 dziesięciu ludzi mówiących różnymi j.

Dz 2:4 zaczęli mówić różnymi j.

1Ko 13:8 j. ustaną

1Ko 14:22 mówienie j. znakiem dla niewierzących

Jak 1:26 myśli, że czci Boga, nie panuje nad j.

Jak 3:8 j. żaden człowiek nie potrafi ujarzmić

Obj 7:9 ze wszystkich narodów, plemion i j.

JONASZ

, Jon 2:1 J. w brzuchu ryby modlił się

JONATAN

, 1Sm 18:3 J. kochał Dawida, zawarł przymierze

1Sm 23:16 J. pomógł Dawidowi umocnić zaufanie

JORDAN

, Joz 3:13 wody J. zostaną zatrzymane

2Kl 5:10 siedem razy umyj się w J.

JOZJASZ

, 2Kl 22:1 J. panował 31 lat

JOZUE

, Wj 33:11 jego pomocnik, J., syn Nuna

JÓZEF

, Rdz 39:23 Jehowa był z J.

Łk 4:22 Zdumiewali się: Czy to nie jest syn J.?

JUBILEUSZ

, Kpł 25:10 Będzie to dla was J.

JUDA

, Rdz 49:10 Od J. nie oddali się berło

JUDASZ

, Mt 27:3 J. poczuł wyrzuty i odniósł 30 srebrników

JUTRO

, Prz 27:1 Nie przechwalaj się j.

1Ko 15:32 jedzmy i pijmy, bo j. umrzemy

K

KAGANIEC

, Pwt 25:4 Nie nakładaj bykowi k.

KAIN

, 1Jn 3:12 Nie być jak K., który zabił brata

KALEB

, Lb 13:30 K., próbując uspokoić lud

Lb 14:24 K. odznaczał się innym duchem

KALEKI

, Mt 15:31 k. wracają do zdrowia

KAMIEŃ

, Dn 2:34 bez udziału rąk został odcięty k.

Mt 21:42 K. odrzucony przez budowniczych

Łk 19:40 gdyby oni milczeli, k. by wołały

KAMIEŃ NAROŻNY

, Ps 118:22 stał się wieńczącym k.

Ef 2:20 fundamentowym k. jest Jezus

KANA

, Jn 2:1K. Galilejskiej odbywało się wesele

KAPŁAN

, Ps 110:4 k. na wzór Melchizedeka

Oz 4:6 nie będę chciał, żebyś mi służył jako k.

Mi 3:11 k. pouczają za zapłatę

Mal 2:7 k. ma stać na straży wiedzy

Dz 6:7 Uwierzyło nawet wielu k.

Obj 20:6 będą k. Boga i będą królować 1000 lat

KAPŁAŃSTWO

, 1Pt 2:9 królewskim k., świętym narodem

KARCENIE

, Prz 23:13 Nie powstrzymuj się przed k. dziecka

Heb 12:11 żadne k. nie wydaje się radosne

KARCIĆ

, Prz 19:18 K. syna, gdy jest na to szansa

Obj 3:19 Wszystkich, których kocham, tych k.

KARMIĆ

, Jn 21:17 Jezus mu rzekł: K. moje owieczki

1Ts 2:7 jak k. matka, która troszczy się o dzieci

KĄSAĆ

, Gal 5:15 Jeżeli wciąż się nawzajem k.

KEFAS

, 1Ko 15:5 ukazał się K., a następnie Dwunastu

Gal 2:11 K. przyszedł do Antiochii, przeciwstawiłem się

KIELICH

, Mt 20:22 Czy możecie pić k., który ja

Łk 22:20 Ten k. oznacza nowe przymierze

Łk 22:42 jeśli chcesz, zabierz ten k. ode mnie

1Ko 11:25 To samo zrobił z k.

KIEROWANIE

, Jer 10:23 nie należy k. swoim krokiem

KIEROWNICTWO

, Prz 11:14 Gdy nie ma umiejętnego k.

KLUCZ

, Mt 16:19 Dam ci k. Królestwa

Łk 11:52 zabraliście k. do wiedzy

Obj 1:18 Mam k. śmierci i grobu

KŁAMAĆ

, Tyt 1:2 obiecanego przez Boga, który nie k.

KŁAMCA

, Ps 101:7 W moim domu nie zamieszka k.

Prz 19:22 lepiej być biedakiem niż k.

Jn 8:44 Diabeł jest k. i ojcem kłamstwa

KŁAMSTWO

, 2Ts 2:11 żeby uwierzyli k.

KŁÓTNIA

, Prz 15:18 nie wpada w gniew, uśmierza k.

Prz 17:14 zanim więc wybuchnie k., odejdź

Dz 15:39 wybuchła gwałtowna k.

KNOT

, Iz 42:3 nie zgasi tlącego się k.

KOBIETA

, Rdz 3:15 nieprzyjaźń między ciebie a k.

Pwt 31:12 Zbierzcie lud — mężczyzn, k.

Prz 31:3 Nie oddawaj swojej siły k.

Kzn 7:26 bardziej gorzka niż śmierć jest k., która

Obj 12:1 k., która była ubrana w słońce

KOBRA

, Iz 11:8 będzie się bawić nad jamą k.

KOCHAĆ

, Kpł 19:18 Masz k. bliźniego jak samego siebie

Pwt 6:5 Masz k. Jehowę całym sercem

Mt 10:37 Kto bardziej k. ojca lub matkę

Mt 22:37 Masz k. Jehowę całym sercem

Jn 3:16 Bóg tak bardzo k. ludzi

Jn 12:25 Kto k. swoje życie, ten je straci

Jn 13:1 k. uczniów aż do końca

Jn 13:34 żebyście się nawzajem k.

Jn 14:15 Jeśli mnie k., będziecie przestrzegać

Jn 21:17 Szymonie, czy mnie k.?

2Ko 2:8 pokażcie, że go k.

Kol 3:19 Mężowie, k. swoje żony

1Pt 4:8 żarliwie k., bo miłość zakrywa

1Jn 2:15 Nie k. świata ani tego, co na świecie

1Jn 3:18 k. nie słowami, ale uczynkami

1Jn 4:20 kto nie k. brata, nie może k. Boga

Judy 21 żeby Bóg nadal was k.

Obj 3:19 których k., tych upominam

KOGUT

, Mt 26:34 zanim k. zapieje, się mnie zaprzesz

KOKOSZKA

, Mt 23:37 jak k. zbiera swoje kurczęta

KOŁO

, Eze 1:16 jak gdyby k. znajdowało się w k.

KOMPETENTNY

, Wj 18:21 wybierz z ludu k. mężczyzn

KONIEC

, Iz 2:2 Pod k. dni góra domu Jehowy

Mt 24:14 potem nadejdzie k.

Jn 13:1 Jezus kochał swoich uczniów aż do k.

KONIK POLNY

, Iz 40:22 mieszkańcy są jak k.

KONSEKWENCJE

, Prz 27:12 niedoświadczeni ponoszą k.

KONTAKT

, 1Ko 5:9 przestali utrzymywać k.

KONTROLA

, 1Ko 6:12 nie pozwolę przejąć nad sobą k.

KOŃ

, Obj 6:2 zobaczyłem białego k., na nim jeźdźca

Obj 19:11 zobaczyłem białego k.

KORACH

, Lb 26:11 synowie K. nie zginęli

Judy 11 buntowniczą mowę K.

KORNELIUSZ

, Dz 10:24 K. zwołał krewnych i przyjaciół

KORONA

, Prz 12:4 Dzielna żona jest k. męża

Mt 27:29 upletli k. z cierni

1Ko 9:25 k., która może się zniszczyć

KORYGOWAĆ

, Pwt 8:5 Bóg k. was, jak ojciec k. syna

Ps 94:12 Szczęśliwy jest człowiek, którego k.

Ef 4:12 żeby k. świętych

KORZEŃ

, Łk 8:13 z radością przyjmują, nie mają k.

KORZYSTAĆ

, 1Ko 7:31 którzy k. z tego, co oferuje świat

KORZYŚĆ

, Prz 14:23 Każda ciężka praca przynosi k.

1Ko 7:35 to dla waszej osobistej k.

1Ko 10:24 niech nie szuka własnej k., ale k. innych

1Ko 13:5 [miłość] nie szuka własnych k.

KOSZ

, Mt 14:20 pozostałe kawałki — 12 pełnych k.

KOSZT

, Łk 14:28 najpierw obliczy k.

KOSZTOWNOŚCI

, Ag 2:7 k. ze wszystkich narodów

KOŚĆ

, Rdz 2:23 To wreszcie k. z moich k.

2Kl 13:21 ciało dotknęło k. Elizeusza

Ps 34:20 strzeże jego k., żadna nie złamana

Prz 25:15 łagodny język potrafi złamać k.

Jer 20:9 jak płonący ogień w moich k.

Jn 19:36 Żadna jego k. nie zostanie złamana

KOTWICA

, Heb 6:19 Nadzieja jest k. dla duszy

KOZA

, Mt 25:32 pasterz oddziela owce od k.

KRAJ

, Iz 66:8 Czy k. narodzi się w ciągu dnia?

KRAŚĆ

, Wj 20:15 Nie wolno ci k.

Prz 30:9 nie zaczął k. i nie przyniósł wstydu imieniu

Ef 4:28 Kto k., niech już nie k.

KREW

, Rdz 9:4k. nie wolno wam jeść

Kpł 7:26 Nie wolno wam jeść żadnej k.

Kpł 17:11 we k. jest życie

Kpł 17:13 wyleje k. i przykryje ziemią

Eze 3:18 jego k. będę się domagał od ciebie

Mt 26:28 wino oznacza moją k. przymierza

Mt 27:25 jego k. spadnie na nas i nasze dzieci

Dz 15:29 Macie powstrzymywać się od k.

Dz 20:26 nie ponoszę winy za k. żadnego człowieka

Dz 20:28 kupiony przez Niego k. Jego Syna

Ef 1:7 dzięki jego k. wyzwolenie na podstawie okupu

1Pt 1:19 uwolnieni drogocenną k. Chrystusa

1Jn 1:7 k. Jezusa oczyszcza nas z grzechów

Obj 18:24 w mieście znaleziono k. świętych

KREWNY

, Dz 10:24 Korneliusz zwołał swoich k.

KRNĄBRNOŚĆ

, Prz 1:32 niedoświadczonych zabije ich k.

KROK

, Jer 10:23 Do człowieka nie należy kierowanie k.

Gal 6:1 jeśli nawet ktoś zrobi fałszywy k.

KRÓL

, Sdz 21:25 W tamtych czasach nie było w Izraelu k.

1Sm 23:17 zostaniesz k. Izraela, ja będę drugi

Ps 2:6 To ja ustanowiłem swojego k. na Syjonie

Prz 21:1 Serce k. jest jak strumienie wody

Prz 22:29 biegły w swojej pracy stanie przed k.

Iz 32:1 k. będzie panował na rzecz prawości

Za 14:9 Jehowa zostanie K. nad całą ziemią

Mt 21:5 Przybywa twój k. Siedzi na ośle

Mt 27:29 Witaj, K. Żydów!

Łk 21:12 ciągani przed k. i namiestników

Jn 19:15 Nie mamy k. oprócz Cezara

Dz 4:26 Ziemscy k. zajęli pozycje

Obj 1:6 uczynił nas k. i kapłanami

Obj 18:3 k. wdawali się w niemoralne kontakty

KRÓL POŁUDNIA

, Dn 11:11 k. rozzłości się

Dn 11:40 k. będzie się z nim ścierał

KRÓL PÓŁNOCY

, Dn 11:7 przeciwko twierdzy k.

Dn 11:40 k. jak burza uderzy z rydwanami

KRÓLESTWO

, Wj 19:6 Staniecie się k. kapłanów

Dn 2:44 Bóg niebios ustanowi k.

Dn 7:14 dano mu władzę, chwałę oraz k.

Dn 7:18 k. otrzymają święci

Mt 4:8 Diabeł pokazał mu wszystkie k.

Mt 6:10 Niech przyjdzie Twoje K.

Mt 6:33 stale szukajcie najpierw K.

Mt 21:43 K. dane narodowi, który wydaje owoce

Mt 24:14 ta dobra nowina o K. będzie głoszona

Mt 25:34 odziedziczcie K. przygotowane dla was

Łk 12:32 Ojciec uznał za dobre dać wam K.

Łk 22:29 zawieram z wami przymierze co do K.

Jn 18:36 Moje K. nie jest częścią tego świata

Dz 1:6 czy teraz przywrócisz k. Izraelowi?

1Ko 15:24 przekaże K. swojemu Bogu

Gal 5:21 nie odziedziczą K. Bożego

Kol 1:13 przeniósł nas do k. swojego Syna

Obj 11:15 K. świata stało się K. naszego Pana

KRÓLOWA

, 1Kl 10:1 k. Szeby wybrała się do Salomona

KRÓLOWAĆ

, Rz 6:12 niech grzech nie k. w ciałach

1Ko 15:25 musi k., aż Bóg położy wrogów

Obj 5:10 mają k. nad ziemią

Obj 11:15 będzie On k. po wieczne czasy

KRWOTOK

, Mt 9:20 od 12 lat cierpiała z powodu k.

KRYTYCZNE CZASY

, 2Tm 3:1 k. trudne do zniesienia

KRYTYKOWAĆ

, 1Tm 5:1 Nie k. starszego mężczyzny

KRZYK

, Ef 4:31 złość, gniew, k.

KSIĄŻĘ

, Ps 45:16 ustanowisz ich k. na całej ziemi

Iz 9:6 Będą go nazywać K. Pokoju

Iz 32:1 k. na rzecz sprawiedliwości

Dn 10:13 k. królestwa perskiego

KSIĘGA

, Wj 32:33 Ze swojej k. wymażę

Joz 1:8 Niech k. Prawa będzie na twoich ustach

Kzn 12:12 Bez końca tworzy się wiele k.

Mal 3:16 zapisane w k. pamięci

Dz 19:19 na oczach wszystkich spaliło swoje k.

Obj 20:15 nie był zapisany w k. życia

KSIĘŻYC

, Jl 2:31 k. zamieni się w krew

Łk 21:25 znaki na słońcu, k. i gwiazdach

KSZTAŁTOWAĆ

, Rz 12:2 Nie pozwólcie, żeby k. was świat

1Pt 1:14 nie dawajcie się już k.

KULAWY

, Iz 35:6 k. będzie skakał jak jeleń

Mal 1:8 przynosicie zwierzę k. lub chore

KUPIEC

, Mt 13:45 jak z wędrownym k. poszukującym pereł

Obj 18:3 ziemscy k. wzbogacili się

KUPIONY

, 1Ko 7:23 Zostaliście k. za określoną cenę

KUPOWAĆ

, Obj 5:9 swoją krwią k. Bogu ludzi

KURS

, Jl 2:7 Każdy trzyma się obranego k.

KWALIFIKACJE

, 2Ko 3:5 Nasze k. pochodzą od Boga

Gal 6:1 wy, którzy macie k. duchowe

L

LAMPA

, Ps 119:105 Twoje słowo l. dla moich nóg

Mt 6:22 L. ciała jest oko

Mt 25:1 10 dziewicami, które wzięły l.

LAMPART

, Iz 11:6 l. będzie leżał z koziołkiem

Dn 7:6 zobaczyłem bestię, podobną do l.

LATO

, Mt 24:32 poznajecie, że blisko jest l.

LECZENIE

, Obj 22:2 liście drzew służyły do l. narodów

LEKARSTWO

, Prz 12:18 język mądrych jest l.

Prz 17:22 Radosne serce to świetne l.

LEKARZ

, Łk 5:31 Zdrowi nie potrzebują l.

LEKCEWAŻYĆ

, 1Ts 4:8 l. nie człowieka, ale Boga

LEKKOMYŚLNY

, Prz 14:16 głupi jest l. i zbyt pewny siebie

LENIWY

, Prz 10:26 Czym dym dla oczu, tym l. jest dla

Prz 19:24 L. zanurza rękę w czaszy

Prz 20:4 L. zimą nie orze

Mt 25:26 Niewolniku zły i l.

Rz 12:11 Bądźcie pracowici, nie l.

LEŃ

, Prz 6:6 L., idź do mrówki

LETNI

, Obj 3:16 skoro jesteś l., zamierzam cię wypluć

LEW

, 1Sm 17:36 zabił i l., i niedźwiedzia

Ps 91:13 Będziesz stąpał po l. i kobrze

Iz 11:7 L. będzie jadł słomę tak jak byk

Dn 6:27 On uratował Daniela z paszczy l.

1Pt 5:8 Diabeł krąży jak ryczący l.

Obj 5:5 zwyciężył L. z plemienia Judy

LEWI

, Mal 3:3 będzie oczyszczał synów L.

LEWITA

, Wj 32:26 zebrali się przy nim wszyscy L.

Lb 3:12 L. będą należeć do mnie

2Kn 35:3 do L., nauczycieli całego Izraela

LĘKAĆ SIĘ

, Hi 31:34 Czy l. reakcji tłumu

LGNĄĆ

, Pwt 10:20 do Jehowy macie l.

Joz 23:8 Macie l. do Jehowy

Rz 12:9 l. do tego, co dobre

LICZYĆ (SIĘ)

, Ps 90:12 Naucz nas, jak mamy l. swoje dni

Flp 1:10 umieli ocenić, co naprawdę l.

LIDIA

, Dz 16:14 L. zajmowała się sprzedażą purpury

LILIA

, Łk 12:27 Przypatrzcie się, jak rosną l.

LINKA

, Iz 54:2 wydłuż l. namiotu

LIS

, Mt 8:20 L. mają nory, ale Syn Człowieczy

LIŚĆ

, Eze 47:12 l. do uzdrawiania

Mt 24:32 Gdy gałązki wypuszczają l., poznajecie

LITOŚĆ

, Mt 20:34 Jezus, przepełniony l., dotknął ich

LITOWAĆ SIĘ

, Mt 9:36 Widząc tłumy, l. nad nimi

LOGICZNIE

, Dz 9:22 l. udowadniał, że Jezus jest

LOGICZNY

, Łk 1:3 spisać to dla ciebie w l. porządku

LOJALNA MIŁOŚĆ

, Wj 34:6 Jehowa pełen l.

Ps 13:5 Ufam w Twoją l.

Ps 136:1-26 Jego l. trwa wiecznie

Oz 6:6 radość sprawia mi l., a nie ofiary

LOJALNOŚĆ

, Mi 6:8 postępował sprawiedliwie, cenił l.

LOJALNY

, 1Sm 2:9 Strzeże kroków tych, którzy są l.

2Sm 22:26l. postępujesz lojalnie

Ps 16:10 Nie pozwolisz, żeby l. sługa ujrzał dół

Ps 37:28 Jehowa nie opuści swoich l. sług

LOS

, Ps 22:18 o moje ubranie rzucają l.

LOT

, Łk 17:32 Pamiętajcie, co spotkało żonę L.

2Pt 2:7 uratował prawego L.

LUSTRO

, 1Ko 13:12 za pomocą metalowego l.

2Ko 3:18 niczym l. odbijamy chwałę Jehowy

Jak 1:23 przygląda się swojej twarzy w l.

Ł

ŁAGODNIE

, 1Ko 4:13 Oczerniają, a my odpowiadamy ł.

ŁAGODNY

, Prz 25:15 ł. język potrafi złamać kość

1Pt 3:4 piękno cichego i ł. ducha

ŁAPÓWKA

, Kzn 7:7 ł. demoralizuje serce

ŁASKA

, Iz 26:10 nie nauczy się, choćby okazano mu ł.

ŁAZARZ

, Łk 16:20 żebraka o imieniu Ł.

Jn 11:11 Nasz przyjaciel Ł. zasnął

Jn 11:43 Ł., wyjdź!

ŁECHTAĆ

, 2Tm 4:3 będą im ł. uszy

ŁOWCA

, Ps 91:3 On cię uratuje z pułapki ł. ptaków

ŁOWIĆ

, Łk 5:10 Od tej pory będziesz ł. ludzi

ŁOŻE

, Ps 41:3 będziesz go wspierał na ł. boleści

ŁUKASZ

, Kol 4:14 kochany lekarz Ł.

ŁUP

, Jer 39:18 Twoje życie przypadnie ci jako ł.

ŁUPIĆ

, Kpł 19:13 nie wolno ci go ł.

ŁYSY

, 2Kl 2:23 w górę, ł.

ŁZY

, 2Kl 20:5 Usłyszałem modlitwę, zobaczyłem ł.

Ps 6:6 zalewam swoje łóżko ł.

Ps 126:5 sieją ze ł., będą zbierać z radosnymi

Kzn 4:1 ł. gnębionych i nikogo, by ich pocieszył

Dz 20:19 Mimo ł. i prób służyłem jak niewolnik

Dz 20:31 ze ł. pouczać każdego z was

Heb 5:7 Chrystus ze ł. zanosił błagania

Obj 21:4 otrze z ich oczu wszystkie ł.

M

MACEDONIA

, Dz 16:9 Przepraw się do M. i pomóż nam

MAGIA

, Pwt 18:10 kto zajmuje się m.

Dz 19:19 zajmowali się m., spalili księgi

MAGOG

, Eze 38:2 przeciwko Gogowi z krainy M.

MAJĄTEK

, Prz 11:4 W dniu gniewu m. się nie przyda

Prz 18:11 M. bogatego w jego wyobraźni jak mur

MAJESTAT

, Ps 94:20m. prawa sprowadzają udrękę

MALTA

, Dz 28:1 wyspa nazywa się M.

MALUTKI

, Iz 60:22 M. stanie się tysiącem

MAŁA TRZÓDKA

, Łk 12:32 Nie bój się, m.

MAŁY

, Za 4:10 niech nie gardzi dniem m. początków

MAŁŻEŃSTWO

, 1Ko 7:8 Ci, którzy nie zawarli m., wdowy

1Ko 7:38 kto nie zawiera m., czyni lepiej

Heb 13:4 Niech m. będzie traktowane z szacunkiem

MANASSES

, 2Kn 33:13 M. przekonał się, że Jehowa

MANNA

, Wj 16:31 Izraelici nazwali ten chleb m.

Joz 5:12 m. już się nie pojawiała

MAREK

, Kol 4:10 kuzyn Barnabasa M.

MARIA 1.

, Mk 6:3 cieśla, syn M.

MARIA 2.

, Łk 10:39 M. usiadła u stóp Pana i słuchała

Łk 10:42 M. wybrała dobrą cząstkę

Jn 12:3 M. wzięła funt pachnącego olejku

MARIA 3.

, Mt 27:56 między innymi M. Magdalena

Łk 8:2 M. Magdalena, wyszło z niej siedem demonów

MARIA 4.

, Mt 27:56 M., która była matką Jakuba

MARIA 5.

, Dz 12:12 do domu M., matki Jana Marka

MARNOŚĆ

, Kzn 1:2 Największa m.!

MARTA

, Łk 10:41 M., jesteś taka zabiegana

MARTWIĆ SIĘ

, Iz 41:10 Nie m., bo jestem twoim Bogiem

MARTWY

, Łk 15:24 mój syn był m., ale ożył

Ef 2:1 byliście m. z powodu grzechów

MAŚĆ

, Obj 3:18 m. do wcierania w oczy, żebyś widział

MATKA

, Wj 20:12 Szanuj ojca i m.

Ps 27:10 gdyby mnie porzucili ojciec i m.

Prz 23:22 nie gardź m. z powodu podeszłego wieku

Łk 8:21 Moją m. i moimi braćmi są ci

Jn 19:27 zwrócił się do ucznia: To twoja m.!

Gal 4:26 Jerozolima górna jest naszą m.

MĄDROŚĆ

, Wj 35:35 Napełnił m., żeby mogli wykonać

Ps 111:10 Bojaźń pierwszym krokiem do m.

Prz 2:6 Jehowa daje m.

Prz 4:7 M. jest najważniejsza

Prz 8:11 m. jest lepsza od korali

Prz 24:3 M. buduje dom

Kzn 7:12 m. zachowuje przy życiu tego, kto ją posiada

Kzn 10:10 m. pomaga osiągnąć sukces

Mt 11:19m. świadczą jej dzieła

Łk 21:15 dam wam taką m., że przeciwnicy nie zdołają

Rz 11:33 głębia Bożej szczodrości, m.

1Ko 2:5 by wiara nie opierała się na m. ludzkiej

1Ko 2:6 nie m. władców tego świata

1Ko 3:19 m. tego świata jest głupotą

Kol 2:3 skrywa w sobie skarby m.

Jak 1:5 Jeśli komuś brakuje m., niech prosi

Jak 3:17 m. z góry usposobiona pokojowo

MĄDRY

, Prz 3:7 Nie stawaj się m. we własnych oczach

Prz 13:20 Kto chodzi z m., stanie się m.

Prz 27:11 Mój synu, bądź m. i raduj moje serce

Iz 5:21 Biada m. we własnych oczach

1Ko 1:26 niewielu m. według ludzkich kryteriów

Ef 5:15 Postępujcie jak m.

MĄDRZEJSZY

, Ps 119:98 jestem m. od swoich wrogów

Prz 9:9 Podziel się z mądrym, stanie się m.

MĄŻ

, 1Ko 7:2 niech każda kobieta ma własnego m.

1Ko 7:14 m., który nie wierzy w Pana, uświęcony

Ef 5:25 M., kochajcie swoje żony

Kol 3:18 Żony, bądźcie podporządkowane m.

MEDIUM SPIRYTYSTYCZNE

, Pwt 18:11 zasięga rady u m.

MELCHIZEDEK

, Rdz 14:18 M., król Salem, był kapłanem

Ps 110:4 na zawsze kapłanem na wzór M.

MESJASZ

, Dn 9:25 do pojawienia się M. Wodza będzie

Dn 9:26 po 62 tygodniach M. będzie zgładzony

Jn 1:41 Znaleźliśmy M.

Jn 4:25 Wiem, że przyjdzie M., Chrystus

METODA

, 1Ko 4:17 przypomni wam moje m. działania

MĘCZYĆ SIĘ

, Iz 40:28 On nigdy nie m. ani nie nuży

MĘDRZEC

, Mt 11:25 ukryłeś te rzeczy przed m.

MĘKA

, Hi 6:2 Gdyby dało się zważyć moją m.

Mal 1:13 Co za m.!

MĘSKI

, 1Ko 16:13 działajcie po m.

MĘŻCZYZNA

, Kpł 20:13 m. współżyje z innym m.

MGIEŁKA

, Jak 4:14 jesteście m., pojawia się na chwilę

MIARA

, Jer 30:11 skarcę cię w odpowiedniej m.

Łk 6:38 jaką m. odmierzacie innym

MIASTO

, Łk 4:43 innym m. muszę głosić dobrą nowinę

Heb 11:10 m. mającego rzeczywiste fundamenty

MIASTO SCHRONIENIA

, Lb 35:11 dogodnie położone m.

Joz 20:2 Wyznaczcie sobie m.

MICHAŁ

, Dn 10:13 M., jeden z najznakomitszych książąt

Dn 12:1 W tym czasie powstanie M.

Obj 12:7 M. ze swoimi aniołami toczył bitwę ze smokiem

MIECZ

, 1Sm 17:47 nie m. ani włócznią wybawia Jehowa

Iz 2:4 Przekują swoje m. na lemiesze

Mt 26:52 chwytają za m., od m. zginą

Ef 6:17 Noście m. ducha, czyli słowo Boże

Heb 4:12 słowo Boże jest ostrzejsze niż m.

MIENIE

, Heb 10:34 przyjmowaliście grabież m.

MIESIĄCZKA

, Kpł 15:19 m., nieczysta przez siedem dni

Kpł 18:19 Nie wolno współżyć, gdy ma m.

MIESZANIE SIĘ

, 1Tm 5:13 m. w cudze sprawy

MIĘSO

, Prz 23:20 z tych, którzy obżerają się m.

MILCZEĆ

, Ps 4:4 Rozmyślajcie w sercu i m.

Ps 32:3 Dopóki m., moje kości niszczały

Iz 53:7 jak owca, która m., gdy się ją strzyże

MILCZENIE

, Kzn 3:7 czas m. i czas mówienia

MIŁOSIERDZIE

, 1Kn 21:13 Jego m. jest bardzo wielkie

Neh 9:19 w wielkim m. nie porzuciłeś ich

Prz 28:13 kto je wyznaje, temu będzie okazane m.

Mt 9:13 M. chcę, a nie ofiary

Jak 2:13 M. tryumfuje nad sądem

MIŁOSIERNY

, Pwt 4:31 Jehowa jest Bogiem m.

Ps 78:38 Ale On był m., przebaczał

Mt 5:7 Szczęśliwi ci, którzy są m.

Łk 6:36 Bądźcie m., tak jak wasz Ojciec

Jak 5:11 Jehowa okazuje współczucie i jest m.

MIŁOŚĆ

, PnP 8:6 m. jest potężna jak śmierć

Mt 24:12 m. większości oziębnie

Jn 15:13 Nie ma m. większej niż ta

Rz 8:39 [nic] nie zdoła nas oddzielić od m. Boga

Rz 13:8 nie bądźcie nic dłużni oprócz m.

Rz 13:10 m. jest wypełnieniem prawa

1Ko 8:1 wiedza wbija w pychę, a m. buduje

1Ko 13:2 m. bym nie miał, byłbym niczym

1Ko 13:8 M. nigdy nie zawodzi

1Ko 13:13 największa z nich jest m.

1Ko 16:14 Wszystko, co robicie, róbcie z m.

Kol 3:14 m. to doskonała więź jedności

1Jn 4:8 Bóg jest m.

1Jn 5:3 m. do Boga, przestrzegamy przykazań

Obj 2:4 przestałeś okazywać m. jak na początku

MIŁOŚĆ BRATERSKA

, Rz 12:10m. darzcie uczuciami

MIŁY

, Ps 147:1 Wysławianie Go jest takie m., stosowne

MINA

, Łk 19:16 Panie, dałeś mi 1 m., a zyskałem 10

MINIONY

, Iz 65:17 M. wydarzenia nie będą przychodziły na myśl

MIOTANY

, Ef 4:14 Nie być dziećmi, które są m.

MIÓD

, Wj 3:8 do ziemi mlekiem i m. płynącej

Prz 25:27 Nie dobrze jeść za dużo m.

MIRIADY

, Obj 5:11 liczba aniołów wynosiła m. m.

MIRIAM

, Lb 12:1 M. i Aaron zaczęli narzekać na Mojżesza

MISTRZ

, Mt 23:10 macie jednego M. — Chrystusa

MLEKO

, Wj 3:8 do ziemi m. i miodem płynącej

Iz 60:16 pić m. narodów

Heb 5:12 znowu potrzebujecie m.

1Pt 2:2 zapragnijcie nieskażonego m.

MŁODOŚĆ

, Hi 33:25 ciało jędrniejsze niż w m.

Ps 71:17 uczysz mnie już od mojej m.

Mk 10:20 wszystkiego przestrzegam od m.

1Ko 7:36 pierwsza m. już przeminęła

MŁODY

, Prz 20:29 Chwałą m. jest ich siła

1Tm 4:12 niech nikt nie patrzy z góry na twój m. wiek

MŁODZIEŻ

, Ps 110:3 Twoja m. jest jak krople rosy

MNÓSTWO

, Ps 72:16 będzie m. zboża

MOC

, Mk 5:30 poczuł, że wyszła z niego m.

Jn 12:38 komu Jehowa objawił swoją m.?

Dz 1:8 Gdy zstąpi duch święty, otrzymacie m.

2Ko 12:9 w słabości w pełni ujawnia się moja m.

MOCNY

, 2Ko 12:10 kiedy jestem słaby, wtedy jestem m.

MODLIĆ SIĘ

, 2Kl 19:15 [Ezechiasz] zaczął m. do Jehowy

Dn 6:13 trzy razy dziennie m.

Mt 5:44 m. za tych, którzy was prześladują

Mt 6:9 Macie więc m. w ten sposób

Mk 1:35 Wcześnie rano wyszedł m.

Mk 11:24 będziecie mieli [to], o co m., jeśli wierzycie

Łk 5:16 udawał się w odludne miejsca, żeby m.

Dz 12:5 Piotr w więzieniu, zbór żarliwie m.

Rz 12:12 Stale m.

1Ts 5:17 Nieustannie m.

2Ts 3:1 M. za nas, żeby słowo Jehowy się szerzyło

MODLITWA

, Ps 65:2 Ty wysłuchujesz m.

Ps 141:2 m. jak kadzidło przygotowane

Prz 15:8 m. prawych sprawia Mu przyjemność

Prz 28:9 nawet jego m. jest obrzydliwa

Jak 5:15 M. z wiarą uzdrowi chorego

1Pt 3:7 wasze m. nie napotkają przeszkód

Obj 8:4 Dym kadzidła z m. świętych

MOJŻESZ

, Lb 12:3 M. był najpotulniejszy ze wszystkich

Ps 106:32 przez nich M. spotkało nieszczęście

Dz 7:20, 22 w słowach i czynach M. widać było moc

2Ko 3:7 nie mogli wpatrywać się w twarz M.

MORALNOŚĆ

, Ef 4:19 zatracili wszelkie poczucie m.

MORDOWAĆ

, Wj 20:13 Nie wolno ci m.

MORZE

, Wj 14:21 wyciągnął rękę nad m., ukazało się dno

Iz 57:20 niegodziwi są jak wzburzone m.

MOTŁOCH

, Dz 17:5 zebrali niegodziwych, sformowali m.

MOWA

, Prz 10:19 kto panuje nad m., postępuje roztropnie

Sof 3:9 zmienię język ludów na czystą m.

MOŻLIWOŚĆ

, Prz 3:27 Nie odmawiaj dobra, jeśli masz m. pomóc

MÓWCA

, Wj 4:10 nie jestem dobrym m.

MÓWIĆ

, Prz 17:9 kto m. o sprawie, rozdziela przyjaciół

2Ko 6:8 kiedy m. o nas źle i kiedy m. dobrze

MROK

, Sof 1:15 dzień ciemności i m.

MRÓWKA

, Prz 6:6 Leniu, idź do m.

Prz 30:25 m. szykują sobie latem pokarm

MŚCIĆ SIĘ

, Rz 12:19 Nie m. sami, kochani

MUR

, Joz 6:5 wtedy m. miasta runie

Eze 38:11 mieszkają w osadach, nie chronią m.

Jl 2:7 Wspinają się na m. jak żołnierze

MYĆ

, Jn 13:5 zaczął m. uczniom nogi

MYŚL

, 1Kn 28:9 Bóg dostrzega każdą m.

Ps 19:14 Oby m. mego serca były miłe Tobie

Ps 26:2 Oczyść moje najskrytsze m.

Ps 139:17 Jakże cenne są Twoje m.!

Ps 146:4 Tego dnia giną jego m.

Prz 20:5 M. serca jak głębokie wody

Iz 55:8 wasze m. nie są moimi m.

Iz 65:17 wydarzenia nie będą przychodziły na m.

2Ko 10:5 wszelką m. skłonić do posłuszeństwa

MYŚLEĆ

, Rz 12:3 nie m. o sobie więcej, niż należy m.

Flp 4:8 m. o tym, co jest zgodne z prawdą, miłe

MYŚLENIE

, Ef 4:23 odnawiać swój sposób m.

N

NABUCHODONOZOR

, Dn 2:1 N. miał sny

NACIĘCIA

, Kpł 21:5 nie mogą robić sobie n. na ciele

NACZELNY PEŁNOMOCNIK

, Dz 3:15 zabiliście N. w sprawie życia

Heb 12:2 Jezusa — N. i Udoskonaliciela wiary

NACZYNIE

, Dz 9:15 ten człowiek moim n. wybranym

Rz 9:21 jedno n. do celów zaszczytnych, a drugie

NADĄŻAĆ

, Rdz 33:14 żeby mogły n. i zwierzęta, i dzieci

NADŁAMANY

, Iz 42:3 Nie złamie n. trzciny

NADSTAWIAĆ

, Rz 16:4 którzy n. za mnie własnego karku

NADUŻYCIE

, Dn 6:4 nie dopuścił się zaniedbania ani n.

NADUŻYWAĆ

, 1Ko 9:18 nie n. swojego prawa

NADZIEJA

, Ps 146:5 Szczęśliwy pokłada n. w Jehowie

Rz 8:24 N., której spełnienie widać, przestaje być n.

Rz 12:12 Radujcie się n.

Rz 15:4 żebyśmy dzięki wytrwałości mieli n.

Ef 1:18 żebyście wiedzieli, do jakiej n. was powołał

Ef 2:12 Żyliście bez Boga i nie mieliście n.

Heb 6:19 N. jest kotwicą dla duszy

NADZORCA

, Iz 60:17 Twoim n. ustanowię pokój

Dz 20:28 Duch święty ustanowił was n.

1Tm 3:1 mężczyzna ubiega się o to, żeby zostać n.

1Pt 5:2 paście trzodę, usługując jako n., chętnie

NAGANA

, Prz 27:5 Jawna n. lepsza niż skrywana miłość

Kzn 7:5 Lepiej słuchać n. człowieka mądrego

NAGLE

, Łk 21:34 żeby ten dzień n. was nie zaskoczył

NAGRADZAĆ

, Rut 2:12 Niech Jehowa n. cię

Heb 11:6 On n. tych, którzy Go szukają

NAGRODA

, 1Ko 9:24 tylko jeden zdobywa n.

Kol 2:18 Niech was nie pozbawia n. człowiek

Kol 3:24 od Jehowy otrzymacie w n.

NAIN

, Łk 7:11 poszedł do miasta zwanego N.

NAIWNY

, Prz 14:15 N. wierzy każdemu słowu

NAJLEPSZY

, Iz 48:17 Uczę cię tego, co dla ciebie n.

NAJMNIEJSZY

, Łk 9:48 zachowuje się jak n.

Łk 16:10 wierny w n., jest wierny w wielkim

NAJSKRYTSZY

, Obj 2:23 bada n. myśli

NAJWYŻSZY

, Ps 83:18 Jehowa, sam N.

Dn 4:17 żeby wiedzieli, że to N. panuje

NAKRYWAĆ

, 1Ko 11:6 Kobieta, która nie n. głowy

NALEŻEĆ (SIĘ)

, Rz 12:3 nie myślał o sobie więcej, niż n.

Rz 14:8 żyjemy czy umieramy, n. do Jehowy

1Ko 6:19 nie n. do samych siebie

1Ko 7:3 Mąż niech oddaje żonie, co jej n.

Obj 4:11 Jehowo, Tobie n. chwała

NAŁOŻNICA

, 1Kl 11:3 700 żon, a także 300 n.

NAMASZCZAĆ

, 1Sm 16:13 Samuel n. Dawida

Iz 61:1 Jehowa mnie n., żebym głosił dobrą nowinę

NAMIOT

, Joz 18:1 w Szilo ustawił n. spotkania

Ps 15:1 kto może być gościem w Twoim n.?

Iz 54:2 wydłuż linki n.

Dz 18:3 zajmował się wytwarzaniem n.

2Ko 12:9 moc Chrystusa pozostawała niczym n.

NAPEŁNIAĆ

, Rdz 1:28 n. ziemię i opanujcie ją

NAPIERŚNIK

, Ef 6:14 n. prawości

NAPISAĆ

, Rz 15:4 co wcześniej n., n. dla pouczenia

1Ko 4:6 Nie wychodźcie poza to, co n.

NAPOMNIENIE

, Prz 29:1 mimo n. jest uparty

NARADA

, Prz 15:22 Gdzie nie ma n., plany upadają

NARÓD

, Rdz 22:18 n. otrzymają błogosławieństwo

Wj 19:6 królestwem kapłanów i świętym n.

Ps 33:12 Szczęśliwy n., którego Bogiem Jehowa

Iz 66:8 czy n. może się urodzić w jednej chwili?

Mt 21:43 Królestwo dane n., który wydaje jego owoce

Mt 24:7 Bo n. powstanie przeciw n.

Mt 25:32 Będą przed nim zebrane wszystkie n.

Łk 21:24 czasy wyznaczone n. dobiegną końca

Dz 17:26 z jednego człowieka wszystkie n.

1Pt 2:9 wybranym rodem, świętym n.

NARZEKANIE

, Lb 14:27 słyszę wszystkie n. [Izraelitów]

Kol 3:13 powód do n. na drugiego

NARZĘDZIE

, Kzn 10:10 Jeżeli żelazne n. jest tępe

NASTAWIENIE

, Ef 6:7 z dobrym n., jak dla Jehowy

Flp 2:5 n. umysłu, jakie miał Chrystus

NAŚLADOWAĆ

, Heb 13:7 n. ich wiarę

NAŚLADOWCA

, Mt 19:21 bądź moim n.

1Ko 11:1 moimi n., tak jak ja jestem n. Chrystusa

Ef 5:1 bądźcie n. Boga jako Jego dzieci

NAŚMIEWAĆ SIĘ

, Gal 6:7 Bóg nie da n. z siebie

NATAN

, 2Sm 12:7 N. rzekł: Ty jesteś tym człowiekiem!

NATCHNIENIE

, 1Kn 28:12 otrzymał w n. projekt budowy

NATCHNIONY

, 2Tm 3:16 Całe Pismo jest n.

NATURA

, Kpł 18:23 Jest to czyn niezgodny z n.

Rz 1:26 Kobiety zamieniły stosunki zgodne z n.

Rz 1:27 zrezygnowali ze zgodnych z n. stosunków

NAUCZAĆ

, Ps 143:10 N. mnie spełniać Twoją wolę

Mt 7:29 n. jak ktoś, kto ma władzę

1Tm 2:12 Nie pozwalam kobiecie n.

NAUCZANIE

, Mt 7:28 były zdumione jego sposobem n.

NAUCZYCIEL

, Ps 119:99 Wnikliwością przewyższam n.

Ef 4:11 ustanowił jednych pasterzami i n.

NAUCZYĆ SIĘ

, Pwt 4:10 Zgromadź lud, żeby n.

Flp 4:9 Wprowadzajcie w czyn, czego n.

NAWZAJEM

, Rz 1:12 zachęcić się n. swoją wiarą

NAZNACZAĆ

, 2Ts 3:14 n. go sobie, przestańcie się zadawać

NEFILIMOWIE

, Rdz 6:4 na ziemi żyli n.

NĘDZNY

, Lb 21:5 to n. jedzenie nam obrzydło

NIC

, Gal 6:3 myśli, że coś znaczy, choć n. nie znaczy

NICOŚĆ

, Iz 41:29 posągi to wiatr i n.

NIE DO POMYŚLENIA

, Rdz 18:25 To n., żebyś uśmiercił

NIEBEZPIECZEŃSTWO

, Prz 22:3 Roztropny widzi n.

2Ko 11:26n. w mieście, w n. na

NIEBIOSA

, Ps 19:1 N. oznajmiają chwałę Boga

NIEBO

, Ps 8:3 Gdy patrzę na n., księżyc i gwiazdy

Jn 3:13 nikt nie wstąpił do n.

2Ko 12:2 został porwany do trzeciego n.

2Pt 3:13 oczekujemy nowego n. i nowej ziemi

NIECIERPLIWY

, Prz 14:29 kto jest n., zdradza głupotę

NIECZUŁY

, Mt 13:15 n. stało się serce tego ludu

NIECZYSTOŚĆ

, Rz 1:24 Bóg zostawił ich na pastwę n.

Kol 3:5 jeśli chodzi o niemoralne kontakty, n.

NIECZYSTY

, Kpł 13:45 ma wołać: N., n.!

Hi 14:4 Kto może zrodzić czystego z n.?

NIEDBALE

, Jer 48:10 kto zadanie od Jehowy wykonuje n.

NIEDORZECZNY

, Łk 24:11 im wydawało się to n.

NIEDOŚWIADCZONY

, Ps 19:7 n. czynią mądrym

Prz 22:3 n. ponoszą konsekwencje

NIEDŹWIEDZICA

, Iz 11:7 N. będzie się paść z krową

NIEDŹWIEDŹ

, 1Sm 17:37 mnie wyratował z łap lwa i n.

NIEGODNIE

, 1Ko 11:27 pił z kielicha n.

NIEGODNY

, Dz 13:46 uważacie się za n. życia wiecznego

NIEGODZIWIE

, Mt 7:23 Odejdźcie, wy, którzy postępujecie n.!

NIEGODZIWIEC

, 1Jn 5:19 świat podlega mocy N.

NIEGODZIWY

, Ps 37:10 już nie będzie n.

Prz 15:8 Ofiara n. budzi obrzydzenie

Prz 15:29 Jehowa jest daleko od n.

Prz 29:2 gdy panuje n., lud jęczy

Iz 26:10 n. nie nauczy się, choćby okazano mu łaskę

Iz 57:21 Nie ma pokoju dla n.

NIELOJALNIE

, Mal 2:15 niech nie postępuje n. wobec żony

NIEMORALNE KONTAKTY SEKSUALNE

, Mt 15:19 z serca pochodzą n.

Dz 15:20 powstrzymywali się od n. i od krwi

Gal 5:19 n., nieczystość, rozpasanie

1Ts 4:3 Wolą Bożą, żebyście powstrzymywali się od n.

NIEMORALNOŚĆ

, 1Ko 5:9 żebyście przestali utrzymywać kontakty z dopuszczającymi się n.

1Ko 6:9 dopuszczający się n. nie odziedziczą

1Ko 6:18 Uciekajcie od n.!

1Ko 10:8 Ani nie dopuszczajmy się n.

Ef 5:3 N. nie będzie wspominana

NIEMOWLĘCTWO

, 2Tm 3:15 i już od n. znasz Pisma

NIEMOŻLIWY

, Rdz 18:14 Czy jest coś n. dla Jehowy?

Hi 42:2 nic nie jest dla Ciebie n.

Mt 19:26 U ludzi n., ale u Boga możliwe

NIEMY

, Iz 35:6 język n. będzie krzyczał z radości

NIENATURALNY

, Judy 7 zaspokajały n. pragnienia

NIENAWIDZENIE

, Prz 8:13 Bojaźń przed Jehową: n. zła

NIENAWIDZIĆ

, Prz 6:16 sześć rzeczy, których Jehowa n.

Łk 6:27 wyświadczajcie dobro tym, którzy was n.

Jn 7:7 Świat mnie n., bo obnażam jego uczynki

1Jn 3:15 kto n. brata, jest mordercą

NIENAWIŚĆ

, Kpł 19:17 Nie wolno żywić n. do brata

Ps 97:10 kochacie Jehowę, miejcie n. do zła

Am 5:15 Miejcie n. do zła, a kochajcie dobro

Mt 24:9 z powodu mojego imienia będą pałać n.

NIEOBŁUDNY

, Rz 12:9 Niech wasza miłość będzie n.

NIEOKIEŁZNANY

, Hi 6:3 moje słowa to mowa n.

NIEPŁODNY

, Wj 23:26 Żadna kobieta nie będzie n.

Iz 54:1 Wykrzykuj z radości, n. kobieto

NIEPORZĄDEK

, 1Ko 14:33 nie jest Bogiem n., lecz pokoju

NIEPORZĄDNIE

, 2Ts 3:6 żebyście stronili od brata, który postępuje n.

NIEPORZĄDNY

, 1Ts 5:14 ostrzegajcie n.

NIEPOSŁUSZNY

, Jn 3:36 n. Synowi nie zyska życia

NIEPRAWY

, Dz 24:15 zmartwychwstanie n.

1Ko 6:9 n. nie odziedziczą Królestwa

NIEPRZYJACIEL

, Mt 5:44 Kochajcie swoich n.

Mt 10:36 n. człowieka staną się

NIEPRZYJAŹŃ

, Rdz 3:15 wprowadzę n. między ciebie a kobietę

NIEPRZYZWOITY

, Ef 5:4 głupia paplanina i n. żarty

Kol 3:8 musicie odrzucić n. słowa

NIEROZSĄDNY

, Łk 12:20 N., jeszcze tej nocy

NIESKAZITELNOŚĆ

, Hi 27:5 nie wyrzeknę się swojej n.!

Ps 25:21 Niech mnie strzeże n.

Ps 101:2 w domu w sposób świadczący o n.

NIESKAZITELNY

, 1Kn 29:17 podoba Ci się n. postępowanie

Ps 26:11 będę postępował n.

NIESKŁONNY

, Jak 1:19 n. do mówienia i n. do gniewu

NIESKOŃCZENIE

, Ef 3:20 uczynić n. więcej ponad wszystko

NIESŁUSZNIE

, 1Pt 2:19 jeśli ktoś n. cierpi, jest to miłe

NIESŁYSZĄCY

, Kpł 19:14 Nie wolno ci złorzeczyć n.

Iz 35:5 uszy n. zaczną słyszeć

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

, Pwt 32:4 Bóg, któremu n. jest obca

NIESPRAWIEDLIWY

, Rz 9:14 Czy Bóg jest n.? Nic podobnego!

NIEŚMIERTELNOŚĆ

, 1Ko 15:53 śmiertelne musi przyoblec się w n.

NIEUCZCIWOŚĆ

, Prz 15:27 czerpie zyski z n., ściąga kłopoty

NIEUSTANNIE

, Dn 6:16 Bóg, któremu n. służysz

NIEUSTRASZONY

, Prz 28:1 prawi są n. jak lew

NIEUŻYTECZNY

, Łk 17:10 Jesteśmy n. niewolnikami

NIEWDZIĘCZNY

, Prz 29:21 rozpieszczany stanie się n.

NIEWIDOCZNY

, 2Ko 4:18 Kierujemy wzrok na to, co n.

NIEWIDOMY

, Kpł 19:14 Nie stawiać przeszkody przed n.

Iz 35:5 otworzą się oczy n.

NIEWIDZIALNY

, Rz 1:20 n., Jego przymioty widoczne

Heb 11:27 jak gdyby widział N.

NIEWIEDZA

, 1Tm 1:13 działałem w n.

NIEWIELE

, 1Sm 2:8 Z prochu podnosi tego, który n. znaczy

Ps 41:1 wzgląd na n. znaczącego

NIEWIERZĄCY

, 1Ko 6:6 brat idzie do sądu przed n.

NIEWOLA

, 2Ko 10:5 bierzemy w n. wszelką myśl

NIEWOLNIK

, Prz 22:7 kto się zapożycza, jest n.

Mt 24:45 Kto jest n. wiernym i roztropnym?

Mt 25:21 Świetnie, n. dobry i wierny!

Łk 17:10 Jesteśmy nieużytecznymi n.

Jn 8:34 kto grzeszy, jest n. grzechu

1Ko 7:23 Przestańcie się stawać n. ludzi

Gal 5:13 z miłości usługujcie jedni drugim jak n.

NIEWRAŻLIWOŚĆ

, Mk 3:5 przejęty z powodu n. serc

NIEWYKSZTAŁCENI

, Dz 4:13 są to ludzie n. i prości

NIEWYRAŹNY

, 1Ko 14:8 Jeśli trąba wyda n. dźwięk

NIEWZRUSZONY

, 1Pt 5:10 Bóg sprawi, że będziecie n.

NIEZASŁUŻONA ŻYCZLIWOŚĆ

, Jn 1:17 n. za pośrednictwem Jezusa

1Ko 15:10 Jego n. nie okazała się daremna

2Ko 6:1 przyjmowali n., a tracili z oczu jej cel

2Ko 12:9 Wystarczy ci moja n.

NIEZDECYDOWANY

, 1Kl 18:21 Jak długo będziecie n.?

Jak 1:8 Jest n., niestały

NIEZŁOMNY

, 1Ko 15:58 bądźcie n., niewzruszeni

NIEZNISZCZALNY

, 1Ko 15:42 wskrzeszone zostaje n.

NIEŻONATY

, 1Ko 7:32 n. troszczy się o sprawy Pana

NINIWA

, Jon 4:11 Czy nie miałbym żałować N.?

NISZCZEĆ

, 2Ko 4:16 ciało n., wewnętrzny człowiek się odnawia

NOC

, Ps 19:2 n.n. ukazują one wiedzę

Rz 13:12 N. już się kończy. Nadchodzi dzień

NOE

, Rdz 6:9 N. chodził z Bogiem

Mt 24:37 z obecnością Syna będzie jak za dni N.

NOGA

, Jn 13:5 zaczął myć uczniom n.

NOWINKI

, Dz 17:21 na mówieniu lub słuchaniu n.

NOWY

, Iz 42:9 Teraz oznajmiam coś n.

Jn 13:34 Daję wam n. przykazanie

Obj 21:1 zobaczyłem n. niebo i n. ziemię

Obj 21:5 Popatrz! Czynię wszystko n.

NUŻYĆ SIĘ

, Iz 40:28 Jehowa nigdy nie n.

O

OBALAĆ

, 2Ko 10:4 o. to, co mocno obwarowane

OBCIĄŻAĆ

, 1Ts 2:6 mogliśmy was o. wielkimi kosztami

OBCY

, Jn 10:5 nie znają głosu o.

OBECNOŚĆ

, Mt 24:3 co będzie znakiem twojej o.?

Mt 24:37 o. Syna Człowieczego jak dni Noego

2Pt 3:4 Gdzie jest ta jego obiecana o.?

OBIETNICA

, 1Kl 8:56 Nie zawiodło ani słowo z Jego o.

Ps 15:4 Nie wycofuje się ze złożonej o.

2Ko 1:20 dzięki niemu spełniają się Boże o.

Heb 10:23 Ten, który złożył o., jest wierny

OBJAŚNIAĆ

, Neh 8:8 O. Prawo i wykładali jego sens

OBJAWIENIE

, Rz 8:19 wyczekuje o. synów Bożych

OBLICZAĆ

, Łk 14:28 nie usiądzie i nie o. kosztów

OBŁOK

, Mt 24:30 Syna przychodzącego na o.

Heb 12:1 tak wielki o. świadków

OBMYĆ

, Ps 51:2 Dokładnie mnie o. z uchybienia

OBNAŻAĆ

, Jn 7:7 Świat mnie nienawidzi, o. uczynki

OBOPÓLNY

, 1Ko 7:5 chyba że za o. zgodą

OBOWIĄZEK

, Kzn 12:13 właśnie to jest o. człowieka

1Jn 3:16 mamy o. oddawać życie za braci

OBRAZ

, Rdz 1:26 Uczyńmy człowieka na nasz o.

OBRAŹLIWA MOWA

, Ef 4:31 Usuńcie gniew, krzyk, o.

OBRONA

, Flp 1:7 o. dobrej nowiny i umacnianie prawa

OBRZEZANIE

, Rz 2:29 o. serca za sprawą ducha

1Ko 7:19 O. nic nie znaczy

OBRZYDLIWOŚĆ

, Mt 24:15 o. sprowadzająca spustoszenie

OBSERWOWAĆ

, Kol 3:22 nie tylko, kiedy was o.

OBSESJA

, 1Tm 6:4 Ma o. na punkcie dociekań i sporów

OBUDZIĆ

, Jn 11:11 idę go o.

OBURZAĆ SIĘ

, Ps 37:8 nie o. i nie zacznij czynić zła

OBWAROWANY

, 2Ko 10:4 obalić to, co mocno o.

OBYWATELSTWO

, Flp 3:20 my mamy o. w niebiosach

OCALEĆ

, Mt 24:22 dni nie skrócone, nikt by nie o.

OCENIAĆ

, Flp 1:10 żebyście umieli o., co się liczy

OCHRONA

, Kzn 7:12 mądrość jest o. jak pieniądze

OCHRZCIĆ

, Mt 3:13 przyszedł Jezus, żeby Jan go o.

Dz 2:41 zostali o., przyłączyło się 3000

Dz 8:36 Co stoi na przeszkodzie, żebym został o.?

OCIĘŻAŁY

, Łk 21:34 żeby serca nie stały się o.

OCZEKIWANIE

, Prz 13:12 Przedłużające się o., ból

Łk 3:15 lud trwał w o. i wszyscy się zastanawiali

Łk 21:26 mdleć ze strachu w o. tego, co ma przyjść

OCZERNIAĆ

, 1Ko 4:13 O., a my odpowiadamy łagodnie

OCZYSZCZAĆ (SIĘ)

, Ps 51:2 o. mnie z mojego grzechu

Dn 12:10 Wielu o., wybieli

Za 13:9 O. ich jak srebro

1Ko 6:11 Bóg was o., uświęcił

2Ko 7:1 o. ze wszystkiego, co zanieczyszcza

ODCHODY

, Pwt 23:13 poza obóz, przykryjecie swoje o.

ODCHODZIĆ

, 1Ko 7:10 Żona niech nie o. od męża

1Ko 7:15 współmałżonek niewierzący postanowi o.

ODDANIE

, 2Tm 3:12o. służyć Bogu, prześladowani

ODDANIE DLA BOGA

, 1Tm 4:7 Ćwicz się w o.

1Tm 4:8 o. jest pożyteczne we wszystkim

1Tm 6:6 o. zapewnia wielkie zyski

ODDANY

, 2Kn 16:9 serce jest Mu w pełni o.

ODDAWAĆ (SIĘ)

, Jn 4:24 o. Mu cześć duchem i prawdą

Rz 6:13 o. Bogu

2Ko 12:15 z chęcią o. za was samego siebie

ODDYCHAĆ

, Ps 150:6 co o., niech wysławia Jah

ODDZIELAĆ

, Mt 25:32 o. jednych od drugich

Rz 8:39 nie zdoła nas o. od miłości Boga

ODMAWIAĆ

, Ps 84:11 Jehowa nie o. żadnego dobra

Prz 3:27 Nie o. dobra tym

ODOSABNIAĆ SIĘ

, Prz 18:1 Kto o., dąży

ODPIS

, Pwt 17:18 ma sobie sporządzić o. Prawa

ODPŁACAĆ

, Prz 20:22 Nie mów: O. za zło!

Rz 12:19 Zemsta należy do mnie, ja o.

2Ts 1:6 żeby o. udręką

ODPOCZYNEK SZABATOWY

, Heb 4:9 dla ludu o.

ODPOCZYWAĆ

, Łk 12:19 O. sobie, jedz, pij i się ciesz

ODPOWIADAĆ

, Prz 15:23 cieszy się, gdy o. właściwie

Prz 15:28 Prawy rozmyśla, zanim o.

Prz 18:13 Gdy ktoś o. w sprawie, zanim wysłucha

Iz 65:24 Zanim zawołają, ja im o.

ODPOWIEDZIALNY

, 1Sm 22:22 jestem o. za śmierć

ODPOWIEDŹ

, Prz 15:1 Łagodna o. uśmierza gniew

Kol 4:6 każdemu umieli dać właściwą o.

ODRĘTWIAŁY

, Ps 143:4 serce we mnie jest o.

ODRÓŻNIANIE

, Heb 5:14 o. tego, co właściwe

ODRZUCAĆ

, Jer 8:9 O. słowo Jehowy

ODSTĘPCA

, Prz 11:9 O. rujnuje bliźniego

ODSTĘPSTWO

, 2Ts 2:3 dopóki nie nadejdzie o.

ODSZKODOWANIE

, Wj 21:36 jako o. ma dać

ODWAGA

, Dz 28:15 Paweł na ich widok nabrał o.

Flp 1:14 okazuje jeszcze większą o. i głosi słowo

ODWAŻNIE

, Dz 4:31 zaczęli o. głosić słowo

ODWAŻNY

, Joz 1:7 bądź o., bardzo silny

ODWDZIĘCZAĆ SIĘ

, Ps 116:12 Czym o. Jehowie

ODWIEDZAĆ

, Dz 15:36 o. braci, zobaczyć, jak się mają

ODWLEKAĆ SIĘ

, Hab 2:3 jeśli wydaje o., wyczekuj

ODZIEDZICZYĆ

, Mt 5:5 łagodni o. ziemię

Mt 25:34 o. Królestwo przygotowane dla was

OFIARA

, Kpł 7:37 całopalenia, o. zbożowej, o. za grzech

1Sm 15:22 posłuszeństwo jest lepsze niż o.

2Sm 24:24 Nie będę składał o., które nie kosztują

1Kn 29:9 Ludzie cieszyli się ze składania o.

Ps 40:6 Nie chciałeś żadnej o.

Ps 51:17 O., która cieszy Boga, skruszony duch

Prz 15:8 O. niegodziwych budzi obrzydzenie

Dn 12:11 Od czasu usunięcia codziennej o.

Oz 6:6 radość sprawia mi lojalna miłość, a nie o.

Rz 12:1 oddajcie swoje ciała jako żywą o.

Heb 13:15 składajmy Bogu o. wysławiania

OFIARA PŁYNNA

, Flp 2:17 składam siebie niczym o.

OGIEŃ

, Jer 20:9 jak o. zamknięty w kościach

Mt 25:41 o. wieczny, przygotowany dla Diabła

1Ko 3:13 wyjawi to o. — wypróbuje jakość

1Ts 5:19 Nie gaście o. ducha

2Tm 1:6 rozpalał w sobie jak o. dar Boży

2Pt 3:7 niebo i ziemia są zachowane dla o.

OGŁASZAĆ

, 1Ko 11:26 o. śmierć Pana, aż on przyjdzie

OGRANICZENIE

, Ps 119:96 Twoje przykazanie nie ma o.

1Ko 7:35 nie nakładać na was o.

OGRÓD

, Rdz 2:15 umieścił człowieka w o. Eden

OHYDNY

, Rz 1:27 mężczyźni, dopuszczać się tego, co o.

OJCIEC

, Rdz 2:24 opuści o. i matkę

Ps 2:7 Dzisiaj zostałem twoim o.

Ps 89:26 Ty jesteś moim O., moim Bogiem

Ps 103:13 Jak o. okazuje miłosierdzie synom

Iz 9:6 Będą go nazywać Wiecznym O.

Mt 6:9 Nasz O. w niebie, niech będzie uświęcone

Mt 23:9 nikogo na ziemi nie tytułujcie o.

Łk 2:49 powinienem być w domu swojego O.

Łk 15:20 o. pobiegł, rzucił mu się na szyję

Jn 5:20 O. pokazuje Synowi wszystko, co sam robi

Jn 10:30 Ja i O. stanowimy jedno

Jn 14:6 Nikt nie przychodzi do O. inaczej

Jn 14:9 widział mnie, widział też O.

Jn 14:28 O. jest większy niż ja

Jn 14:28 będziecie się cieszyć, że idę do O.

OKAZAĆ SKRUCHĘ

, Łk 15:7 radość z grzesznika, który o.

Dz 3:19 o. i nawróćcie się

Dz 17:30 wzywa ludzi, żeby o.

Rz 2:4 Bóg próbuje ci pomóc o.

Obj 16:11 bluźnili Bogu i nie o.

OKAZYWAĆ

, Rz 5:8 Bóg o. nam miłość przez to

OKŁAMYWAĆ SIĘ

, Kol 3:9 Nie o. nawzajem

OKNO

, Dz 20:9 Eutychus, który siedział w o.

OKO

, Ps 115:5 [bożki] mają o., ale nie widzą

Prz 15:3 O. Jehowy patrzą wszędzie

Mt 5:38 O. za o. i ząb za ząb

Mt 6:22 o. skupia się na jednej rzeczy, ciało jasne

1Ko 2:9 O. nie widziało, ucho nie słyszało

1Ko 12:21 O. nie może powiedzieć ręce

1Ko 15:52 w mgnieniu o.

OKRĄG

, Iz 40:22 kto mieszka nad o. ziemi

OKRUTNY

, Prz 11:17 o. ściąga na siebie problemy

Prz 12:10 u niegodziwego miłosierdzie jest o.

OKUP

, Ps 49:7 nie zdoła dać Bogu o.

Mt 20:28 Syn przyszedł dać życie jako o.

Rz 8:23 wyczekując uwolnienia z ciał na podstawie o.

OLEJEK

, Mk 14:4 Po co marnować taki o.?

OLIWA

, 1Kl 17:16 w dzbanku nie zabrakło o.

Mt 25:4 mądre wzięły lampy i naczynia z o.

OLIWKA

, Rz 11:17 gałąź dzikiej o. wszczepiona

OŁTARZ

, Rdz 8:20 Noe zbudował o.

Wj 27:1 Wykonasz z drewna akacjowego o.

Mt 5:24 zostaw swój dar przed o.

Dz 17:23 o. z napisem: Nieznanemu Bogu

OPAMIĘTAĆ SIĘ

, 1Kl 8:47 oni o. i wrócą do Ciebie

Łk 15:17 Kiedy o., powiedział sobie

OPATRYWAĆ

, Iz 61:1 żebym o. złamane serce

Eze 34:16 zranioną o.

OPĘTANY

, Mt 8:28 dwóch mężczyzn o. przez demony

OPIECZĘTOWAĆ

, Obj 7:3 dopóki nie o. niewolników

OPIECZĘTOWANY

, Ef 1:13 uwierzyliście, zostaliście o.

OPINIA

, Prz 22:1 Lepiej wybrać dobrą o. niż majątek

Kzn 7:1 Dobra o. jest lepsza niż olejek

Rz 14:1 Nie osądzajcie osobistych o.

OPÓŹNIAĆ SIĘ

, Iz 46:13 wybawienie nie o.

Hab 2:3 Nie o.!

OPUSZCZAĆ

, Ps 37:28 Jehowa nie o. lojalnych sług

Iz 1:28 Ci, którzy o. Jehowę, zginą

ORAĆ

, Łk 9:62 o., a ogląda się wstecz

ORZEŁ

, Iz 40:31 Wzbiją się na skrzydłach jak o.

OSĄDZAĆ

, Mt 7:2 jak o. innych, tak będziecie o.

Łk 6:37 przestańcie o., a nie będziecie o.

Rz 14:4 Kim jesteś, żeby o. cudzego sługę?

Jak 4:12 kim jesteś, żebyś o. bliźniego?

OSIOŁ

, Za 9:9 twój król jedzie na o.

OSKARŻAĆ

, Prz 27:11 odpowiedzieć temu, który mnie o.

OSKARŻENIE

, Rz 8:33 Kto wniesie o. przeciwko

1Tm 5:19 Nie przyjmuj o. przeciwko starszemu

OSKARŻYCIEL

, Obj 12:10 zrzucony o. naszych braci

OSOBOWOŚĆ

, Ef 4:24 macie włożyć na siebie nową o.

Kol 3:9 Zrzućcie z siebie starą o.

OSPAŁOŚĆ

, Prz 23:21 o. odzieje człowieka w łachmany

OSTROŻNY

, Prz 14:16 Mądry jest o. i odwraca się od zła

Mt 10:16 o. jak węże, niewinni jak gołębie

OSTRZEGAĆ

, Eze 33:9 Jeśli o. grzesznika, żeby zawrócił

OSTRZEŻENIE

, Eze 3:17 przekazuj im moje o.

Eze 33:4 Jeśli zignoruje to o., to jego krew

OSZCZERCA

, Prz 16:28 o. rozdziela przyjaciół

OSZCZERSTWO

, Kpł 19:16 Nie wolno ci szerzyć o.

OSZUKIWAĆ

, 1Ko 6:7 Czemu raczej nie pozwalacie się o.?

OŚLICA

, Lb 22:28 Jehowa sprawił, że o. przemówiła

OTCHŁAŃ

, Obj 11:7 bestia wychodząca z o.

Obj 17:8 Bestia wyjdzie z o.

Obj 20:3 wrzucił go do o.

OTUCHA

, Heb 10:25 nie opuszczając zebrań, ale dodając sobie o.

OWCA

, Ps 100:3 Jesteśmy Jego ludem i o., które pasie

Iz 53:7 Prowadzono go jak o. na rzeź

Eze 34:12 Będę dbał o o.

Mt 25:33 O. postawi po swojej prawej stronie

OWCZARNIA

, Jn 10:16 drugie owce, nie z tej o.

OWIECZKA

, 2Sm 12:3 nie miał nic oprócz małej o.

Jn 21:16 Paś moje o.

OWOC

, Rdz 3:3 Nie wolno wam jeść jego o.

Mt 7:20 rozpoznacie tych ludzi po o.

Mt 21:43 dane narodowi, który wydaje jego o.

Łk 8:15 z wytrwałością przynoszą o.

Jn 15:2 gałąź, która wydaje o., oczyszcza

Jn 15:8 przez to otoczony chwałą, że wydajecie dużo o.

Gal 5:22 o. ducha jest miłość, radość

OŻYWIONY

, 1Pt 3:18 o. w duchu

P

PAL

, Mk 15:25 Gdy go przybili do p.

Łk 23:21 Na p. z nim!

Gal 3:13 Przeklęty każdy, kto zawisł na p.

PAL MĘKI

, Mt 10:38 nie chce wziąć na siebie p.

Łk 9:23 niech weźmie swój p. i dzień po dniu

PALEC

, Wj 8:19 To p. Boży!

Wj 31:18 tablice zapisane p. Bożym

PAŁAĆ

, Rz 12:11 P. duchem

PAMIĄTKA

, Łk 22:19 Czyńcie to na moją p.

PAMIĘĆ

, Heb 10:32 Ciągle miejcie w p. dawniejsze dni

PAMIĘTAĆ

, Ps 8:4 Czym jest śmiertelnik, że o nim p.

Kzn 12:1 P. o swoim Stwórcy w młodości

Nah 1:7 P. o tych, którzy szukają u Niego schronienia

PAN

, Pwt 10:17 Jehowa to P. p.

Mt 6:24 Nikt nie może być niewolnikiem dwóch p.

Mt 7:22 P., P., czy nie prorokowaliśmy?

Mt 9:38 Proście P. żniw, żeby wysłał pracowników

Mt 22:44 Jehowa powiedział mojemu P.

Rz 14:4 To sprawa jego p., czy on stoi, czy upada

1Ko 7:39 wolno jej poślubić, wierzy on w P.

1Ko 8:5 jest wielu bogów i wielu p.

Kol 4:1 wy też macie P. w niebie

PANNA MŁODA

, Obj 21:9 pokażę ci p., żonę Baranka

PANOWAĆ

, Rdz 1:28 P. nad żywymi stworzeniami

Rdz 3:16 on będzie nad tobą p.

Prz 10:19 kto p. nad mową, postępuje roztropnie

Prz 29:2 gdy p. niegodziwy, lud jęczy

Kzn 8:9 człowiek p. nad człowiekiem ku jego szkodzie

Dn 4:17 Najwyższy p. nad królestwami

Rz 6:14 grzech nie może nad wami p.

1Ts 4:4 wiedzieć, jak p. nad swoim ciałem

PANOWAĆ NAD SOBĄ

, Prz 16:32 kto p., jest lepszy

2Tm 2:24 ma p. w obliczu zła

PANOWANIE

, Dn 4:34 Jego p. jest p. wiecznym

PANOWANIE NAD SOBĄ

, 1Ko 7:5 żeby nie kusił, wykorzystując wasz brak p.

Gal 5:22, 23 owocem ducha jest p.

PARALIŻOWAĆ

, Iz 44:8 niech strach was nie p.

PASCHA

, Wj 12:11 Jest to P. ku czci Jehowy

PASCHALNY

, Wj 12:27 ofiara p. dla Jehowy

1Ko 5:7 Chrystus, baranek p., złożony w ofierze

PASTERZ

, Ps 23:1 Jehowa jest moim P.

Iz 40:11 Będzie się troszczył o trzodę niczym p.

Eze 34:2 Biada p., którzy pasą siebie!

Eze 37:24 będą mieć jednego p. — Dawida

Za 13:7 Uderz p., trzoda się rozproszy

Mt 9:36 były niczym owce bez p.

Jn 10:11 Wspaniały p. oddaje za owce życie

Jn 10:14 jestem wspaniałym p. Znam owce

Jn 10:16 będzie jedna trzoda i jeden p.

Ef 4:11 ustanowił p. i nauczycielami

PASTWISKO

, Iz 30:23 stada będą na rozległych p.

PAŚĆ

, Dz 20:28 nadzorcami, żebyście p. zbór Boga

1Pt 5:2 P. powierzoną wam trzodę

PAWEŁ

. Zob. też SAUL.

1Ko 1:12 Ja należę do P.

PERŁA

, Mt 7:6 nie rzucajcie swych p. przed świnie

Mt 13:45 jak z kupcem poszukującym p.

PERSWAZJA

, 1Ko 2:4 nie sprowadzało się do p.

PEWNIE

, Prz 3:26 Jehowa sprawi, że poczujesz się p.

PEWNY

, Kzn 7:14 nie byli p. niczego, co ich spotka

Prz 14:16 głupi jest lekkomyślny i zbyt p. siebie

PIASEK

, Rdz 22:17 twoje potomstwo jak ziarnka p.

Obj 20:8 Będzie ich jak p. morskiego

PIEC

, Dn 3:17 Bóg potrafi nas wyratować z p.

PIECZĘĆ

, PnP 8:6 Połóż mnie niczym p. na sercu

2Ko 1:22 położył na nas p., dał gwarancję

PIELĘGNOWAĆ

, Ef 5:29 każdy je żywi i p.

PIENIĄDZ

, Kzn 7:12 ochroną są p. Ale mądrość

Kzn 10:19 p. zaspokajają każdą potrzebę

Mt 6:24 Nie być niewolnikami Boga i P.

1Tm 6:10 miłość do p. korzeniem zła

Heb 13:5 życie wolne od miłości do p.

PIEŃ

, Iz 11:1p. Jessego wyrośnie gałązka

Dn 4:15 p. z korzeniami zostawcie

PIERŚ

, Prz 5:19 Niech jej p. sprawiają ci zadowolenie

Iz 40:11 będzie je nosił na swojej p.

PIERWOCINY

, Rz 8:23 otrzymaliśmy ducha jako p.

PIERWORODNY

, Wj 11:5 umrze każdy p. w tej ziemi

PIERWSZY

, Mt 19:30 wielu p. będzie ostatnimi

Mk 9:35 chce być p., ma być ostatni

Kol 1:15 p. spośród całego stworzenia

PIES

, Prz 26:17 kto łapie p. za uszy

Kzn 9:4 żywy p. w lepszej sytuacji niż martwy lew

2Pt 2:22 P. wrócił do swoich wymiocin

PIEŚŃ

, Neh 12:46 kierujący wysławianiem p.

Ps 98:1 Śpiewajcie Jehowie nową p.

Dz 16:25 Paweł i Sylas wysławiali Boga, śpiewając p.

Kol 3:16 p. duchowymi wyrażającymi wdzięczność

PIĘKNO

, Prz 6:25 Nie pożądaj w sercu jej p.

Prz 31:30 p. ulotne

Eze 28:17 Z powodu p. serce wyniosłe

PIĘKNY

, Prz 19:11 p., gdy nie zwraca uwagi na zniewagę

PIJAK

, Prz 23:21 p. popadnie w ubóstwo

1Ko 5:11 przestali utrzymywać kontakty z p.

1Ko 6:10 p. nie odziedziczą Królestwa

PILNIE

, 2Tm 4:2 Czyń to p. w czasie dogodnym

PILNOŚĆ

, Prz 12:27 p. jest cennym skarbem

PILNY

, Prz 21:5 P. człowiek planuje i zmierza do sukcesu

PIŁAT

, Jn 19:6 P. powiedział: nie znajduję w nim winy

PINECHAS

, Lb 25:7 Kiedy to zobaczył P., wziął włócznię

PIOTR

, Mt 14:29 P. zaczął iść po wodzie

Łk 22:54 P. szedł z tyłu w pewnej odległości

Jn 18:10 P., który miał miecz, ugodził niewolnika

Dz 12:5 Trzymano P. w więzieniu, a zbór modlił się

PISMO

, Mt 22:29 nie znacie ani P., ani mocy Bożej

Łk 24:32 nasze serca płonęły, gdy objaśniał P.

Dz 17:2 prowadził rozważania na podstawie P.

Dz 17:11 każdego dnia starannie badali P.

Rz 15:4 żebyśmy dzięki pocieszeniu z P. mieli nadzieję

2Tm 3:16 Całe P. natchnione przez Boga

PLAGA

, Wj 11:1 zesłać na faraona jeszcze jedną p.

Obj 18:4 nie spadły na was p., które ją spotkają

PLAN

, Wj 26:30 Postawisz przybytek według p.

Prz 15:22 Gdzie nie ma narady, p. upadają

Prz 19:21 W sercu człowieka jest wiele p.

PLANOWAĆ

, Rz 13:14 nie p. z myślą o zaspokajaniu pragnień

PLEMIĘ

, Rdz 49:28 Od nich pochodzi 12 p. Izraela

PLEWA

, Sof 2:2 zanim dzień uleci jak p. na wietrze

PLOTKOWAĆ

, Prz 20:19 z tym, kto lubi p.

PLOTKOWANIE

, 1Tm 5:13 p. i mieszania się w cudze

PLUĆ

, Mt 26:67 Wtedy zaczęli p. mu w twarz i bić go

PŁACZ

, Iz 65:19 Nie będzie w niej słychać p.

PŁAKAĆ

, Oz 12:4 P. i błagał o przychylność

Mt 26:75 na zewnątrz zaczął gorzko p.

Łk 6:21 Szczęśliwi, którzy teraz p.

Rz 12:15 P. z tymi, którzy p.

PŁODNY

, Rdz 1:28 Bądźcie p. i stańcie się liczni

PO KOLEI

, 1Ko 15:23 każdy p.: Chrystus

POBŁOGOSŁAWIĆ

, Rdz 1:28 Bóg ich p.

Rdz 32:26 Nie puszczę, dopóki mnie nie p.

POBORCA PODATKOWY

, Mt 18:17 niech będzie jak p.

Łk 18:11 dziękuję Ci, że nie jestem jak ten p.

POBUDKI

, Prz 16:2 Jehowa bada p.

POBUDOWAĆ

, Iz 65:21 P. domy i będą w nich mieszkać

POBUDZAĆ

, Wj 35:5 każdy, kogo p. do tego serce

Wj 36:2 serce p. do wykonania pracy

Flp 2:13 Bóg p. was do czynu — daje pragnienie

POCAŁUNEK

, Łk 22:48 p. zdradzasz Syna Człowieczego?

POCHLEBSTWO

, Rz 16:18 p. zwodzą serca

POCHŁONIĘTY

, 1Tm 4:15 Zastanawiaj się, bądź p.

POCHOPNIE

, Prz 29:20 człowiek, który p. wypowiada słowa

POCHWALIĆ

, 1Ko 11:2 Chcę was p.

POCHWAŁA

, Prz 27:21 człowieka wypróbowuje p.

POCIĄGAĆ

, Jn 6:44 jeśli Ojciec go nie p.

POCIESZAĆ

, Hi 2:11 poszli współczuć Hiobowi i go p.

Ps 94:19 przytłoczyły mnie troski, p. mnie

Iz 49:13 Jehowa p. swój lud

Iz 61:2 żebym p. pogrążonych w smutku

Jer 31:15 Rachela nie daje się p.

2Ko 1:4 żebyśmy my mogli p. innych

1Ts 2:11 usilnie was zachęcaliśmy, p.

POCIESZENIE

, Rz 15:4 dzięki p. płynącemu z Pism

2Ko 1:3 Bóg wszelkiego p.

POCIESZONY

, Mt 5:4 pogrążeni w smutku będą p.

POCIESZYCIEL

, Hi 16:2 jesteście uciążliwymi p.!

POCZĄTEK

, Iz 46:10 Od p. zapowiadam zakończenie

Za 4:10 gardzi dniem małych p.

Mt 24:8 te rzeczy to p. dotkliwych cierpień

PODATEK

, Mt 17:25 Od kogo królowie ściągają p.

Łk 20:22 Czy wolno płacić p. Cezarowi?

Łk 23:2 zabrania płacić p. Cezarowi

Rz 13:6 Z tego samego powodu płacicie p.

Rz 13:7 kto żąda p., temu p.

PODĄŻAĆ

, Obj 14:4 p. za Barankiem

PODDAWAĆ SIĘ

, 2Ko 4:1 pełnimy tę służbę, nie p.

2Ko 4:16 Dlatego nie p.

Gal 6:9 jeśli nie p., zbierzemy plon

PODEPTAĆ

, Heb 10:29 kto p. Syna Bożego

PODLEWAĆ

, 1Ko 3:6 Ja zasadziłem, Apollos p.

PODOBAĆ SIĘ

, Ps 149:4 Jehowie p. Jego lud

Jn 8:29 zawsze robię to, co Mu p.

1Ko 7:33 jak p. żonie

1Ko 10:33 staram p. wszystkim we wszystkim

1Ko 12:18 rozmieścił części ciała, jak Mu p.

Ef 5:10 upewniajcie się, co p. Panu

Kol 1:10 tak by w pełni p. Jehowie

PODPORZĄDKOWANY

, Rz 13:1 Niech będzie p. władzom

1Ko 15:27 wszystko zostało mu p.

PODPORZĄDKOWYWAĆ SIĘ

, 1Pt 2:13 p. każdemu, kto sprawuje władzę

PODSTAWA

, Rz 2:20 znajduje w Prawie p. prawdy

PODZIAŁ

, Rz 16:17 mieli na oku tych, którzy tworzą p.

1Ko 1:10 żeby nie było wśród was p.

Tyt 3:10 wywołuje p., udziel upomnienia

2Pt 2:1 Ukradkiem wprowadzą zgubne p.

PODZIĘKOWAĆ

, Dz 28:15 Paweł na ich widok p. Bogu

POECI

, Dz 17:28 niektórzy z waszych p. powiedzieli

POGODZIĆ SIĘ

, Mt 5:24 Najpierw p. z bratem

1Ko 7:11 pozostanie niezamężna albo p. z mężem

POJEDNAĆ

, 2Ko 5:19 Bóg p. ze sobą świat

POJEDNANY

, Rz 5:10 zostaliśmy z Nim p.

POKARM

, Ps 145:15 w odpowiedniej porze dajesz im p.

Mt 24:45 dawał p. we właściwym czasie

Jn 4:34 Moim p. jest spełnianie woli Tego

Jn 6:27 Pracujcie nie na p., który się psuje

1Ko 8:13 Jeśli p. sprawia, że brat się potyka

POKAZ

, 1Ko 4:9 nas, apostołów, Bóg wystawił na p.

POKAZYWAĆ

, Jn 5:20 Ojciec p. Synowi, co sam robi

POKŁOSIE

, Kpł 19:9 nie zbieraj z niego p.

Rut 2:8 Boaz: Nie oddalaj się, by zbierać p.

POKOCHAĆ

, Gal 2:20 Syna Bożego, który mnie p.

1Jn 4:10 nie my p. Boga, ale On nas p.

POKOLENIE

, Mt 24:34 to p. nie przeminie

POKONYWAĆ

, Jer 1:19 cię nie p., bo ja jestem z tobą

Rz 12:21 p. zło dobrem

POKORA

, Pwt 8:2 żeby nauczyć was p. i poddać próbie

Prz 15:33 chwałę poprzedza p.

POKORNY

, Za 9:9 Jest p., jedzie na ośle

Mt 18:4 kto stanie się p. jak dziecko

Jak 4:6 p. okazuje niezasłużoną życzliwość

Jak 4:10 Stańcie się p. w oczach Jehowy

1Pt 5:6 stańcie się p. pod silną ręką Boga

POKÓJ

, Ps 29:11 Jehowa pobłogosławi swój lud p.

Ps 37:11 będą się rozkoszować obfitym p.

Ps 72:7 w pełni będzie panował p., dopóki

Ps 119:165 kochają Twoje prawo, cieszą się p.

Prz 17:1 Lepszy kawałek chleba, gdzie panuje p.

Iz 9:7 sięgnie wszędzie, p. nie będzie końca

Iz 26:20 mój ludu, wejdź do wewnętrznych p.

Iz 32:18 zamieszka, gdzie będzie panował p.

Iz 48:18 twój p. stałby się jak rzeka

Iz 54:13 p. twoich synów będzie obfity

Iz 57:21 Nie ma p. dla niegodziwych

Iz 60:17 Twoim nadzorcą ustanowię p.

Jer 6:14 Jest p.!, chociaż nie ma p.

Mt 5:9 Szczęśliwi ci, którzy krzewią p.

Mk 9:50 i zachowujcie między sobą p.

Jn 14:27 Zostawiam wam p., swój p.

Rz 5:1 cieszmy się p. z Bogiem przez Jezusa

Rz 8:6 Skupianie na sprawach ducha zapewnia p.

Flp 4:7 p. Boży będzie strzegł waszych serc

1Ts 5:3 P. i bezpieczeństwo!, nagła zagłada

1Pt 3:11 niech zabiega o p. i do niego dąży

Obj 6:4 pozwolono zabrać p. z ziemi

POKRZEPIAĆ

, Mt 11:28 Przyjdźcie do mnie, a ja was p.

POKUSA

, Mt 6:13 nie dopuść, żebyśmy ulegli p.

Mt 26:41 wciąż się módlcie, żeby nie ulec p.

1Ko 10:13 Nie spotkała was p. większa od tego

POLE

, Mt 13:38 p. jest świat

Jn 4:35 popatrzyli na p., że już są białe

1Ko 3:9 jesteście Bożym p. uprawnym

POLEGAĆ

, Ps 33:4 można p. na wszystkim, co On robi

Ps 146:3 Nie p. na władcach

Prz 3:5 nie p. na własnym zrozumieniu

2Ko 1:9 nie p. na sobie, ale na Bogu

1Pt 4:11 p. na sile, której udziela Bóg

POLICZEK

, Mt 5:39 uderzy w prawy p., nadstaw drugi

POLICZKOWAĆ

, Jn 19:3p. go

POLITOWANIE

, 1Ko 15:19 godni p. bardziej niż wszyscy

POŁĄCZYĆ

, Mt 19:6 Co zatem Bóg p.

POŁOŻENIE

, 2Ko 1:8 w ciężkim p., przekraczającym siły

POMAZANIEC

, Ps 2:2 królowie przeciwko p.

Ps 105:15 Nie tykajcie moich p.

POMOC

, Ps 46:1 p., którą łatwo znaleźć

POMODLIĆ SIĘ

, Rz 8:26 nie wiemy, o co p.

POPRAWIAĆ

, 2Ko 13:11 radujcie się, p., co konieczne

POPROSIĆ

, Mt 6:8 wie, czego potrzebujecie, zanim p.

Jn 14:13 O cokolwiek p. w moje imię, ja spełnię

Ef 3:20 ponad to wszystko, o co p.

Flm 9 wolę p. w imię miłości

PORA

, Kzn 3:1 jest p. na każde zajęcie

Dn 2:21 On zmienia czasy i p.

Dz 1:7 Czasy i p. są pod kontrolą Ojca

1Ts 5:1 Jeśli chodzi o czasy i p.

PORĘCZAĆ

, Prz 17:18 podaje rękę i zgadza się p.

PORONIĆ

, Wj 23:26 Żadna kobieta nie p.

POROZMYŚLAĆ

, Rdz 24:63 [Izaak] poszedł, żeby p.

PORÓWNANIE

, Gal 6:4 nie w p. z kimś innym

PORÓŻNIAĆ

, Mt 10:35 przyszedłem p. syna z ojcem

PORYWAĆ

, Pwt 24:7 p. kogoś, poniesie śmierć

PORYWCZY

, Prz 19:19 P. zapłaci grzywnę

PORZĄDNY

, 1Tm 3:2 Nadzorca powinien być p.

PORZUCAĆ

, Pwt 31:8 Nie opuści cię ani nie p.

1Sm 12:22 Jehowa nie p. was

Ps 27:10 Nawet gdyby mnie p. ojciec i matka

Heb 13:5 Nigdy cię nie pozostawię i nigdy nie p.

POSĄG

, Dn 2:31 Zobaczyłeś ogromny p.

Dn 3:18 nie oddamy czci złotemu p.

POSŁANIEC

, Mal 3:1 Wysyłam swojego p.

POSŁUSZEŃSTWO

, 1Sm 15:22 p. jest lepsze niż ofiara

Ps 51:12 spraw, żebym chętnie okazywał p.

Rz 5:19 przez p. jednego wielu stanie się prawymi

Rz 16:26 żeby mogły okazać wiarę i p.

Heb 5:8 nauczył się p. z tego, co wycierpiał

POSŁUSZNY

, Wj 24:7 gotowi czynić, będziemy p.

1Kl 3:9 Daj swojemu słudze p. serce

Łk 2:51 dalej był im p.

Dz 5:29 musimy być p. Bogu, a nie ludziom

Rz 6:17 staliście się z serca p.

Ef 6:5 Niewolnicy, bądźcie p. panom

Flp 2:8 pozostał p. aż do śmierci

Heb 13:17 Bądźcie p. tym, którzy przewodzą

POST

, Iz 58:6 P., który sprawia mi przyjemność

POSTĘP

, Flp 3:16 w jakim stopniu zrobiliśmy p.

1Tm 4:15 żeby wszyscy widzieli twój p.

POSTĘPOWAĆ

, Gal 6:16 p. zgodnie z tą zasadą

1Pt 2:12 Dalej szlachetnie p. wśród ludzi

1Pt 3:16 zawstydzeni z powodu tego, że p. dobrze

POSTĘPOWANIE

, 1Pt 3:1 bez słów pozyskani dzięki p.

POSTRONNY

, Kol 4:5 Postępujcie mądrze wobec p.

POSYŁAĆ

, Iz 6:8 Jestem gotowy! P. mnie!

POSZUKIWAĆ

, Dz 17:27 żeby mogli p. Boga

POSZUKIWANIE

, 1Pt 1:10 przedmiotem dociekań i p.

POŚCIĆ

, Łk 18:12 P. dwa razy w tygodniu

POŚLUBIAĆ

, 1Ko 7:9 lepiej p., niż płonąć namiętnością

1Ko 7:39 wolno jej p., wierzy on w Pana

POŚMIEWISKO

, Jer 20:7 jestem p.

POŚPIECH

, Prz 19:2 kto działa w p., ten grzeszy

POŚREDNIK

, 1Tm 2:5 jeden p. między Bogiem a ludźmi

POTKNIĘCIE

, Rz 14:13 nie dawać bratu powodu do p.

1Ko 10:32 Uważajcie, żeby nie dawać powodów do p.

POTOMEK

, Iz 65:23 ich p. ludem błogosławionych

POTOMSTWO

, Rdz 3:15 nieprzyjaźń między twoje p. a

Rdz 22:17 na pewno rozmnożę twoje p.

Gal 3:16 twojemu p., którym jest Chrystus

POTOP

, Rdz 9:11 nigdy wody p. nie zniszczą wszystkich

Mt 24:38 przed p. ludzie jedli i pili

2Pt 2:5 sprowadził p. na świat

POTRZĄSAĆ

, Ag 2:7 P. wszystkimi narodami

POTRZEBA

, Rz 12:13 Dzielcie się stosownie do ich p.

POTRZEBNY

, Mt 6:32 Ojciec wie, że te rzeczy są wam p.

POTULNI

, Ps 37:11 p. posiądą ziemię

Sof 2:3 szukajcie Jehowy, wszyscy p. na ziemi

POTYKAĆ SIĘ

, 1Ko 8:13 Jeśli pokarm sprawia, że mój brat p.

POUCZAĆ

, Sdz 13:8 p., jak postępować z dzieckiem

Ps 32:8 p. cię, którą drogą masz iść

POUCZENIE

, Prz 1:7 głupi gardzą mądrością i p.

Rz 15:4 napisano dla naszego p.

POWIERZAĆ

, Ps 31:5 W Twoje ręce p. swojego ducha

Łk 16:11 kto wam p. prawdziwe bogactwo?

1Pt 2:23 p. siebie Temu, który sądzi

1Pt 4:19 p. siebie Stwórcy

POWIERZCHOWNIE

, 2Ko 10:7 Patrzycie na sprawy p.

POWIETRZE

, 1Ko 9:26 Nie jakbym uderzał p.

Ef 2:2 władcy, który panuje nad p.

POWINIEN

, 2Pt 3:11 jakimi p. być ludźmi

POWODZIĆ SIĘ

, 2Kn 20:20 Uwierzcie prorokom, p. wam

Ps 1:3 P. mu we wszystkim

POWOŁANIE

, Ef 4:1 postępowali w sposób godny p.

POWÓD

, Rz 13:5 p., żebyście byli podporządkowani

POWSTRZYMYWAĆ

, 1Ts 2:16 próbują p. od głoszenia

2Ts 2:6 jest coś, co go p.

POZBAWIAĆ SIĘ

, 1Ko 7:5 Nie p. tego wzajemnie

POZNAWAĆ

, Jer 31:34 P. Jehowę!, będą mnie znali

Oz 4:6 Ponieważ nie chcesz mnie p.

Gal 4:9 Bóg p. was

POZOSTAŁY

, Mt 14:20 zebrano p. kawałki, 12 koszy

Obj 12:17 odszedł toczyć wojnę z p. z jej potomstwa

POZYSKIWAĆ

, Mt 16:26 p. cały świat, ale straci życie

POŻĄDAĆ

, Wj 20:17 Nie wolno ci p. jego żony

POŻYCZAĆ

, Prz 19:17 mało znaczącemu, p. Jehowie

Łk 6:35 p., nie spodziewając się niczego w zamian

POŻYCZKA

, Prz 11:15 Kto poręcza p.

POŻYTECZNY

, Dz 20:20 przekazywania wam, co p.

2Tm 3:16 natchnione przez Boga i p.

POŻYTEK

, 1Ko 6:12 wszystko wolno, ale nie przynosi p.

PÓJŚĆ

, Mt 4:20 zostawili sieci i p. za nim

PRACA

, Neh 4:6 lud przykładał się do p. całym sercem

Kzn 2:24 czerpać zadowolenie z ciężkiej p.

PRACOWAĆ

, Jn 6:27 P. nie na pokarm, który się psuje

Ef 4:28 niech nie kradnie, niech ciężko p.

1Ts 2:9 P. dniem i nocą

2Ts 3:10 nie chce p., niech nie je

PRACOWITY

, Prz 10:4 p. się wzbogaci

Rz 12:11 Bądźcie p., nie leniwi

PRACOWNIK

, Łk 10:7 p. zasługuje na zapłatę

PRAGNĄĆ

, Ps 37:4 On da ci to, czego p. twoje serce

Iz 49:10 Nie będą głodować ani p.

Rz 7:18 p. robić to, co dobre, ale nie potrafię

PRAGNIENIE

, Ps 145:16 zaspokajasz p. wszystkiego

Jn 7:37 Jeśli ktoś odczuwa p., niech przyjdzie

Gal 5:16 nie spełnicie żadnego p. ciała

Ef 1:5 zgodnie ze swoim p. i wolą

Ef 2:3 zgodnie z p. swojego ciała

Flp 2:13 daje wam i p., i siły do działania

2Tm 2:22 uciekaj od młodzieńczych p.

Jak 1:14 każdego pociąga i kusi jego własne p.

1Pt 2:11 żebyście nie ulegali p. ciała

1Jn 2:16 p. ciała, p. oczu

PRAKTYCZNA MĄDROŚĆ

, Prz 2:7 Prawym udziela p.

Prz 3:21 Strzeż p. i umiejętności myślenia

Łk 16:8 zarządca wykazał się p.

PRAWDA

, Ps 15:2 mówi w sercu p.

Ps 119:160 Istotą Twoich słów jest p.

Prz 23:23 Kupuj p., nigdy nie sprzedawaj

Jn 4:24 oddawać Mu cześć duchem i p.

Jn 8:32 poznacie p., dzięki p. staniecie się wolni

Jn 14:6 Ja jestem drogą, p. i życiem

Jn 16:13 duch p. pokieruje, żebyście zrozumieli p.

Jn 17:17 Uświęć ich przez p. Twoje słowo jest p.

Jn 18:38 Piłat rzekł: A co to jest p.?

2Ko 13:8 Nie możemy nic uczynić przeciwko p.

2Pt 1:12 jesteście ugruntowani w p.

3Jn 4 moje dzieci dalej chodzą drogą p.

PRAWDOMÓWNY

, Ef 4:25 bądźcie p. wobec drugich

PRAWDZIWY

, Jn 17:3 poznać Ciebie, jedynego p. Boga

PRAWO

, Ps 19:7 P. Jehowy jest doskonałe

Ps 40:8 Twoje p. zachowuję głęboko w sercu

Ps 94:20 w majestacie p. sprowadzają udrękę

Ps 119:97 O, jak bardzo kocham Twoje p.!

Jer 31:33 Włożę w nich swoje p.

Eze 21:27 przyjdzie ten, który ma p.

Hab 1:4 P. bezsilne, sprawiedliwość przegrywa

Rz 7:22 rozkoszuje się p. Bożym

Rz 10:4 Chrystus kładzie kres P.

Rz 13:8 kto kocha bliźniego, wypełnił p.

1Ko 9:18 nie nadużywając swojego p.

Gal 3:24 P. opiekunem prowadzącym do Chrystusa

Gal 6:2 wypełnicie p. Chrystusowe

Flp 1:7 w umacnianiu p. do głoszenia

Jak 2:8 przestrzegacie królewskiego p.

PRAWODAWCA

, Jak 4:12 Jest tylko jeden P. i Sędzia

PRAWOŚĆ

, Ps 45:7 Pokochałeś p., znienawidziłeś zło

Iz 26:9 mieszkańcy uczą się, czym jest p.

Iz 32:1 król będzie panował na rzecz p.

Iz 60:17 a zwierzchnikiem — p.

Sof 2:3 Szukajcie p., szukajcie potulności

2Pt 3:13 Ma w nich panować p.

PRAWY

, Rdz 15:6 On uznał go za p.

Ps 34:19 P. spotyka wiele ciężkich przeżyć

Ps 37:25 nie widziałem, żeby p. był opuszczony

Ps 72:7 Za jego dni rozkwitnie p.

Ps 141:5 Gdyby mnie smagał p., byłby to przejaw

Prz 24:16 p. może upaść siedem razy

1Pt 3:12 oczy Jehowy patrzą na p.

PROCESOWAĆ SIĘ

, 1Ko 6:7 porażką, że ze sobą p.

PROCH

, Rdz 2:7 ukształtował człowieka z p. ziemi

Rdz 3:19 p. jesteś i do p. wrócisz

Ps 103:14 pamięta, że jesteśmy p.

PROJEKT

, 1Kl 6:38 dom wykonano zgodnie z p.

PROROCTWO

, 2Pt 1:20 p. nie z osobistej interpretacji

2Pt 1:21 P. nie z woli człowieka

PROROCZY

, 2Pt 1:19 słowo p. potwierdzone

PROROK

, Pwt 18:18 Powołam p. takiego jak ty

1Kl 18:4 Abdiasz wziął 100 p., ukrył ich

Eze 2:5 będą wiedzieć, że był wśród nich p.

Am 3:7 dopóki nie wyjawi zamiaru p.

Am 7:14 Nie byłem p. ani synem p.

Dz 10:43 Wszyscy p. poświadczają

PROROK, FAŁSZYWY

, Mt 7:15 f. w owczej skórze

Mt 24:11 Pojawi się wielu f. i wprowadzą w błąd

Mk 13:22 f. będą czynić cuda

PROROKOWAĆ

, Jl 2:28 synowie oraz córki będą p.

PROSIĆ

, Rdz 15:5 Spójrz, p., na niebo

Pwt 10:12 o co cię p. Jehowa?

Ps 2:8 P. mnie, a dam ci narody

Mt 7:7 Stale p., a otrzymacie

Rz 12:1 Skoro Bóg okazał współczucie, to p. was

2Ko 5:20 p.: Pojednajcie się z Bogiem

1Jn 5:14 p. zgodnie z wolą Boga

PROSTY

, Dz 4:13 są to ludzie niewykształceni i p.

PROSTYTUTKA

, Prz 7:10 kobieta ubrana jak p.

Łk 15:30 przepuścił majątek z p.

1Ko 6:16p. tworzy jedno ciało

Obj 17:1 p., która siedzi nad wodami

Obj 17:16 znienawidzą p., ograbią

PROŚBA

, Ps 20:5 Niech Jehowa spełni twoje p.

PROWADZIĆ

, Ps 48:14 Bóg będzie nas p. bezustannie

PRÓBA

, Pwt 13:3 Jehowa poddaje was p.

Mal 3:10 proszę, poddajcie mnie p.

Łk 8:13 w czasie p. odpadają

Łk 22:28 byliście przy mnie, gdy przechodziłem p.

Dz 5:9 wystawić na p. ducha Jehowy?

1Ko 10:9 Ani nie wystawiajmy Jehowy na p.

Jak 1:2 cieszcie się, gdy was spotykają p.

Jak 1:3 dzięki p. wiary rodzi się wytrwałość

Jak 1:12 Szczęśliwy, który wytrwale znosi p.

PRÓŻNO

, Iz 45:19 Szukajcie mnie na p.

Mt 15:9 Oddają mi cześć na p.

1Ko 14:9 będziecie mówić na p.

PRÓŻNOŚĆ

, Flp 2:3 Niczego nie czyńcie z p.

PRYSCYLLA

, Dz 18:26 P. i Akwilas wzięli go do siebie

PRZEBACZAĆ

, Neh 9:17 Bogiem, który chętnie p.

Ps 25:11 p. mój grzech, chociaż jest wielki

Iz 55:7 Boga, który hojnie p.

Mt 6:14 jeśli p. ludziom, to wasz Ojciec p.

Mt 18:21 ile razy mam p. bratu?

Kol 3:13 Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam p.

PRZEBACZENIE

, Mt 26:28 krew wylana, żeby dostąpić p.

PRZEBIJAĆ

, Za 12:10 Będą patrzeć na tego, którego p.

PRZEBŁAGALNY

, 1Jn 2:2 On jest ofiarą p.

PRZEBŁAGANIE

, Kpł 16:34 Raz w roku dokonać p.

Rz 3:25 ofiarą służącą p. grzechów

PRZECHWALANIE SIĘ

, 1Jn 2:16 p. rzeczami

PRZECHYTRZYĆ

, Jer 20:7 Jehowo, p. mnie

PRZECIW

, Dz 17:7 występują p. postanowieniom Cezara

PRZECIWKO

, Rz 8:31 za nami Bóg, kto będzie p. nam?

PRZECIWNIK

, Łk 21:15 mądrość, p. nie zdołają

1Ko 16:9 chociaż jest wielu p.

Flp 1:28 nie dajecie się zastraszyć p.

PRZEDŁUŻAĆ

, Mt 6:27 Kto może o chwilę p. swoje życie?

PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ

, Prz 13:12 P. oczekiwanie sprawia ból

PRZEDSTAWICIEL

, Jn 7:29 jestem Jego p.

PRZEKLĘTY

, Jn 7:49 tłum nie zna Prawa, to ludzie p.

PRZEKLINAĆ

, Lb 23:8 Jak mógłbym p. tych, których

Hi 2:5 na pewno będzie Cię p. prosto w twarz

Hi 2:9 żona powiedziała: P. Boga i umrzyj!

Rz 12:14 błogosławcie, a nie p.

PRZEKONAJĄ SIĘ, ŻE JA JESTEM JEHOWA

, Wj 7:5 Egipcjanie p.

Eze 39:7 narody p.

PRZEKONANIE

, 1Ts 1:5 za sprawą ducha i z głębokim p.

PRZEKONANY

, Rz 4:21 p., że co obiecał, potrafi uczynić

Rz 8:38 jestem p., że ani śmierć, ani życie

Rz 15:14 jestem p., moi bracia

Kol 4:12 mocno p., że spełni się wola Boża

PRZEKONYWAĆ (SIĘ)

, 2Ko 5:11 wciąż p. ludzi

2Tm 3:14 nauczyłeś i po p. uwierzyłeś

PRZEMIENIAĆ SIĘ

, Rz 12:2 p. przez przeobrażanie

PRZEMIENIONY

, Mt 17:2 został na ich oczach p.

PRZEMOC

, Rdz 6:11 ziemia była napełniona p.

Ps 11:5 Nienawidzi każdego, kto kocha p.

Ps 72:14 Wyratuje ich z ucisku i p.

PRZEMÓWIENIE

, Dz 15:32 zachęcali braci wieloma p.

PRZEPASAĆ SIĘ

, Iz 11:5 P. prawością

PRZEPEŁNIONY

, Łk 6:45 usta mówią, czym jest p. serce

PRZEPYCH

, Obj 18:7 żyła w bezwstydnym p.

PRZERAŻAĆ

, Ps 91:5 Nie będziesz się bał, co p. w nocy

PRZERAŻENIE

, Iz 28:16 przejawia wiarę, nie ogarnie p.

PRZESTAWAĆ

, Gal 6:9 nie p. czynić tego, co dobre

PRZESTĘPCA

, Łk 22:37 Został zaliczony do p.

PRZESTROGA

, 1Ko 10:11 zapisane jako p. dla nas

PRZESTRZEGAĆ

, Mt 28:20 Uczcie ich p. wszystkiego

Jn 14:15 Jeśli mnie kochacie, będziecie p. przykazań

PRZESZKADZAĆ

, Iz 14:27 Skoro Jehowa podjął decyzję, kto p.?

PRZEŚLADOWAĆ

, Ps 119:86 p. mnie bez powodu

Jn 15:20 mnie p., was też będą p.

Dz 22:4 P. zwolenników Drogi

Rz 12:14 Błogosławcie tym, którzy p.

1Ko 4:12 P., a my cierpliwie to znosimy

PRZEŚLADOWANIE

, Mt 13:21 Gdy pojawia się p., upada

Mk 4:17 Gdy pojawia się p., upadają

Mk 10:30 w czasie p. — dzieci i pól

PRZEŚLADOWANY

, Mt 5:10 Szczęśliwi p.

2Ko 4:9 Jesteśmy p., ale nie opuszczeni

PRZEWINIENIE

, Ps 103:3 On przebacza twoje p.

Ps 130:3 gdybyś zważał na p.

PRZEWODZIĆ

, Rz 12:8 p. z zaangażowaniem

1Ts 5:12 darzyli szacunkiem tych, którzy p.

Heb 13:7, 17 tych, którzy wśród was p.

PRZEWROTNY

, Prz 3:32 Jehowa brzydzi się p.

PRZEZNACZENIE

, Iz 65:11 kielichy dla bóstwa p.

PRZEŻYCIA

, Ps 34:19 Prawego spotyka wiele ciężkich p.

PRZYBLIŻAĆ SIĘ

, Ps 73:28 mnie dobrze jest p. do Boga

PRZYBYTEK

, Ps 78:60 porzucił p. w Szilo

Ps 84:1 jak drogi mi jest Twój wspaniały p.

Obj 21:3 P. Boży jest pośród ludzi

PRZYCHODZIĆ

, Iz 55:1 Wszyscy spragnieni, p. do wody!

Obj 22:17 kto słyszy, niech powie: P.!

PRZYCHYLNOŚĆ

, 2Ko 6:2 teraz jest szczególny czas p.

PRZYCZYNA

, Kzn 7:25 jakie są p. różnych spraw

PRZYGLĄDAĆ SIĘ

, 2Kn 16:9 Jehowa p. całej ziemi

PRZYGNĘBIENIE

, Kol 3:21 żeby nie wpadły w p.

PRZYGNĘBIONY

, 1Sm 1:15 jestem bardzo p.

Iz 57:15 żeby zachęcić p.

Flp 2:26 [Epafrodyt] jest p., bo usłyszeliście

1Ts 5:14 pocieszajcie p.

PRZYGOTOWAĆ

, Jn 14:2 idę p. wam miejsce

PRZYJACIEL

, 2Kn 20:7 swojego p. Abrahama

Ps 55:13 mój własny p., którego znam

Prz 14:20 bogaty ma wielu p.

Prz 16:28 oszczerca rozdziela p.

Prz 17:17 Prawdziwy p. okazuje miłość cały czas

Prz 18:24 p. bardziej przywiązany niż brat

Prz 27:6 Wierny p. może nawet zadać rany

Łk 16:9 Zjednujcie sobie p. za pomocą bogactwa

Jn 15:13 oddaje życie za swoich p.

Jn 15:14 moimi p., jeśli robicie to, co nakazuję

Jak 2:23 Abraham został nazwany p. Jehowy

Jak 4:4 p. świata, nieprzyjacielem Boga

PRZYJAŹNIĆ SIĘ

, Ps 25:14 Jehowa p. z tymi

Prz 3:32 Jehowa p. z prawym

PRZYJEMNOŚĆ

, Ps 40:8 Spełnianie Twojej woli to p.

Eze 18:32 mnie nie sprawia p. śmierć żadnego

Łk 8:14 p. życia tak ich absorbują

PRZYJMOWAĆ

, Hi 2:10 p. od Boga tylko dobre?

Rz 14:1 osobę słabą w wierze serdecznie p.

Rz 15:7 serdecznie p. drugich, jak Chrystus

PRZYKAZANIE

, Mt 22:40 Na dwóch p. opiera się Prawo

Mk 12:28 Które p. jest pierwsze ze wszystkich?

Mk 12:31 Nie ma p. ważniejszego od tych

Jn 13:34 nowe p., żebyście się nawzajem kochali

PRZYKŁAD

, Mt 13:34 Jezus nauczał za pomocą p.

Mk 4:2 zaczął ich nauczać za pomocą p.

1Ko 10:6 Wszystko to stało się dla nas p.

1Pt 5:3 bądźcie p. dla trzody

PRZYKROŚĆ

, Ps 78:40 na pustyni sprawiali Mu p.

PRZYLGNĄĆ

, Rdz 2:24 opuści ojca i matkę, a p. do żony

PRZYMIERZE

, Rdz 15:18 Jehowa zawarł z Abramem p.

Jer 31:31 zawrę nowe p.

Łk 22:20 nowe p. na mocy mojej krwi

Łk 22:29 zawieram z wami p., tak jak mój Ojciec

PRZYOZDABIAĆ

, 1Pt 3:3 p. nie to, co na zewnątrz

PRZYPADEK

, Kzn 9:11 wszystkich dosięga czas i p.

PRZYPODOBAĆ SIĘ

, Mt 22:16 nikomu nie próbujesz p.

Gal 1:10 Czy próbuję p. ludziom?

Ef 6:6 jakbyście chcieli p. ludziom

PRZYPOMINAĆ

, Hi 14:13 wyznacz czas, sobie o mnie p.!

2Pt 1:12 chcę wam p. o tych rzeczach

PRZYPOMNIENIE

, Ps 119:24 Kocham Twoje p.

PRZYRÓWNYWAĆ

, Iz 46:5 Do kogo mnie p.?

PRZYSIĘGAĆ

, Rdz 22:16 P. na samego siebie

Mt 5:34 W ogóle nie p.

PRZYSMAKI

, Dn 1:5 codziennie porcję p. króla

PRZYSTAWAĆ

, Kol 1:10 jak p. na sług Jehowy

PRZYSZŁOŚĆ

, Ps 73:17 dopóki nie poznałem p. niegodziwych

Prz 24:20 zły człowiek nie ma przed sobą p.

PRZYŚPIESZAĆ

, Iz 60:22 Ja, Jehowa, p. to

PRZYTĘPIONY

, Heb 5:11 zdolność pojmowania jest p.

PRZYTŁACZAĆ

, Ps 40:12 P. mnie tyle moich błędów

PRZYWÓDCA

, Prz 28:16 P. nadużywa swojej władzy

Jn 12:42 uwierzyli — nawet spośród p.

PRZYZWOICIE

, Rz 13:13 Postępujmy p. jak w biały dzień

PSZENICA

, Mt 13:25 między p. nasiał chwastów

PTAKI

, Mt 6:26 Przypatrzcie się uważnie p. na niebie

PUKAĆ

, Mt 7:7 wciąż p., a będzie wam otworzone

PUŁAPKA

, Ps 91:3 On cię uratuje z p. łowcy ptaków

PUSTKOWIE

, Iz 35:6 Wody wytrysną na p.

Iz 41:18 P. zamienię w rozlewisko porośnięte trzciną

PUSTY

, Ef 4:17 zgodnie ze swoim p. sposobem myślenia

PUSTYNNY

, Iz 35:1 p. równina rozkwitnie jak krokus

Iz 35:6 potoki popłyną na p. równinie

PYCHA

, Prz 8:13 Nienawidzę wywyższania się, p.

Prz 16:5 p. w sercu budzi w Jehowie obrzydzenie

Prz 16:18 P. poprzedza upadek

PYŁ

, Iz 40:15 Narody są jak p. na szalach wagi

R

RACHELA

, Rdz 29:18 gotowy służyć siedem lat za R.

Jer 31:15 R. opłakuje swoich synów

RACHUNEK

, 1Ko 13:5 Nie prowadzi r. krzywd

RADOSNY

, 1Kn 28:9 służ Mu r. duszą

2Ko 9:7 Bóg kocha r. dawcę

RADOŚĆ

, Neh 8:10 r., którą daje Jehowa, jest waszą siłą

Ps 100:2 Służcie Jehowie z r.

Ps 137:6 za swój największy powód do r.

Iz 65:13 Moi słudzy pełni r., wy będziecie się wstydzić

Łk 8:13r. przyjmują słowo

Łk 15:7 w niebie będzie więcej r. z grzesznika

Jn 16:22 r., której nikt wam nie odbierze

Rz 15:13 Niech Bóg napełni was r. i pokojem

1Ts 1:6r., której źródłem jest duch święty

Heb 12:2 Dla r. przetrwał on pal męki

RADOŚNIE

, Hi 38:7 wołały r. gwiazdy poranne

Iz 65:14 Moi słudzy będą r. wołać

RADOWAĆ (SIĘ)

, Prz 8:30 Cały czas przy Nim r.

Prz 27:11 synu, bądź mądry i r. moje serce

Rz 5:3 R., gdy znosimy cierpienia

Rz 12:12 R. nadzieją

Flp 4:4 Zawsze r. w służbie dla Pana. R.!

RAJ

, Łk 23:43 będziesz ze mną w r.

2Ko 12:4 Został porwany do r.

RAMIĘ

, Sof 3:9 żeby służyły mi r. przy r.

RANA

, Prz 23:29 Kto ma r. bez powodu?

Prz 27:6 Wierny przyjaciel może nawet zadać r.

Iz 53:5 dzięki jego r. zostaliśmy uzdrowieni

REAKCJA

, Hi 31:34 Czy lękałem się r. tłumu?

REBEKA

, Rdz 26:7 R. była bardzo piękna

RECHABICI

, Jer 35:5 przed R. kielichy napełnione

REGUŁA

, 2Tm 2:5 musi walczyć zgodnie z r.

REKOMENDOWAĆ

, 2Ko 4:2 r. siebie wszystkim

2Ko 6:4 pod każdym względem r. siebie

RESPEKT

, Ef 5:33 żona powinna mieć r. dla męża

1Pt 3:2 właściwe postępowanie z głębokim r.

1Pt 3:15 bronić nadziei, przy tym głęboki r.

RĘKA

, Pwt 16:16 nie staje przed Jehową z pustymi r.

Ps 145:16 Otwierasz r. i zaspokajasz pragnienie

Iz 35:3 Umocnijcie osłabłe r.

Iz 41:10 będę cię mocno trzymał silną r.

Za 14:13 Każdy podniesie na bliźniego r.

Mt 6:3 lewa r. nie wie, co robi prawa

ROBIĆ

, Rz 7:15 nie r. tego, czego chcę

RODAK

, 1Ts 2:14 z rąk własnych r. wycierpieliście

RODZICE

, Łk 18:29 zostawił r. ze względu na Królestwo

Łk 21:16 wydawać was będą nawet r.

2Ko 12:14 r. powinni odkładać dla dzieci

Ef 6:1 bądźcie posłuszne swoim r.

Kol 3:20 posłuszne swoim r. we wszystkim

RODZINA

, Ef 2:19 należycie do Bożej r.

Ef 3:15 zawdzięcza swoją nazwę każda r.

ROK

, Lb 14:34 40 dni — dzień za r.

ROSA

, Pwt 32:2 moje słowa będą opadać jak r.

Ps 110:3 Twoja młodzież jest jak krople r.

ROZBICIE SIĘ

, 2Ko 11:25 trzy razy przeżyłem r. statku

ROZBITKOWIE

, 1Tm 1:19 stali się r. w wierze

ROZCZAROWANIE

, Rz 5:5 nadzieja nie prowadzi do r.

ROZCZAROWANY

, Rz 9:33 oprze wiarę, nie będzie r.

ROZDARTY

, Flp 1:23 r. z powodu dwóch rzeczy

ROZDRAŻNIAĆ

, 1Ko 13:5 [miłość] nie daje się r.

Ef 6:4 nie r. swoich dzieci

Kol 3:21 nie r. swoich dzieci

ROZDZIERAĆ

, Jl 2:13 R. swoje serca

ROZEŚMIAĆ SIĘ

, Rdz 18:13 Dlaczego Sara r.?

ROZEZNANIE

, Prz 17:27 kto ma r., zachowa spokój

Mt 24:15 czytelnik musi się wykazać r.

ROZGŁASZANY

, Wj 9:16 żeby moje imię było r.

ROZGNIEWANY

, Ef 4:26 żeby słońce zaszło, gdy wciąż jesteście r.

ROZKOSZOWAĆ SIĘ

, Ps 1:2 r. prawem Jehowy