Rodzaju 36:1-43

  • Potomkowie Ezawa (1-30)

  • Królowie i szejkowie Edomu (31-43)

36  Oto dzieje Ezawa, czyli Edoma+.  Ezaw wziął sobie żony spośród kobiet Kanaanu: Adę+, córkę Hetyty Elona+, i Oholibamę+, córkę Any, wnuczkę Chiwwity Cibeona,  oraz Basemat+, córkę Ismaela, siostrę Nebajota+.  Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basemat — Reuela,  a Oholibama — Jeusza, Jalama i Koracha+. To są synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan.  Potem Ezaw wziął swoje żony, synów i córki, wszystkich domowników* oraz wszystkie zwierzęta i cały swój majątek, który nagromadził+ w Kanaanie, i odszedł od swojego brata, Jakuba, do innego kraju+.  Nie mogli już mieszkać razem, bo mieli tak wiele dóbr i tak liczne stada, że ziemia, w której przebywali*, nie mogła ich pomieścić.  Dlatego Ezaw zamieszkał w górzystym regionie Seir+. Ezaw jest też zwany Edomem+.  A oto dzieje Ezawa, ojca Edomitów, w górzystym regionie Seir+. 10  To są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, oraz Reuel, syn Basemat, żony Ezawa+. 11  Synami Elifaza byli: Teman+, Omar, Cefo, Gatam i Kenaz+. 12  Elifaz, syn Ezawa, miał nałożnicę* o imieniu Timna. Po pewnym czasie urodziła ona Elifazowi Amaleka+. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. 13  Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. To są potomkowie Basemat+, żony Ezawa. 14  A synami Oholibamy, żony Ezawa, byli: Jeusz, Jalam i Korach. Oholibama była córką Any i wnuczką Cibeona. 15  Oto szejkowie*, którzy wywodzą się od Ezawa+ — synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: szejk Teman, szejk Omar, szejk Cefo, szejk Kenaz+, 16  szejk Korach, szejk Gatam i szejk Amalek. Ci synowie Elifaza byli szejkami+ w ziemi edomskiej. To są potomkowie Ady. 17  Oto synowie Reuela, syna Ezawa: szejk Nachat, szejk Zerach, szejk Szamma, szejk Mizza. Ci synowie Reuela byli szejkami w ziemi edomskiej+. To są potomkowie Basemat, żony Ezawa. 18  A to są synowie Oholibamy, żony Ezawa: szejk Jeusz, szejk Jalam, szejk Korach. To są szejkowie pochodzący od Oholibamy, żony Ezawa, córki Any. 19  To są potomkowie Ezawa, czyli Edoma+, a zarazem szejkowie. 20  Oto synowie Choryty Seira, mieszkańcy tej ziemi+: Lotan, Szobal, Cibeon, Ana+, 21  Diszon, Ecer i Diszan+. To są synowie Seira, którzy byli szejkami Chorytów w ziemi edomskiej. 22  Synami Lotana byli: Chori i Hemam. A siostrą Lotana była Timna+. 23  Synami Szobala byli: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. 24  Synami Cibeona+ byli: Ajja i Ana. To jest ten Ana, który znalazł gorące źródła na pustkowiu, gdy pasł osły swojego ojca, Cibeona. 25  A oto dzieci Any: syn Diszon i córka Oholibama. 26  Synami Diszona byli: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran+. 27  Synami Ecera byli: Bilhan, Zaawan i Akan. 28  Synami Diszana byli: Uc i Aran+. 29  Oto szejkowie Chorytów: Lotan, Szobal, Cibeon, Ana, 30  Diszon, Ecer i Diszan+. Są to Choryci, którzy byli szejkami w ziemi Seir. 31  A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej+, zanim pierwszy król zaczął panować nad Izraelitami*+. 32  W Edomie panował Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba. 33  Po śmierci Beli panowanie objął Jobab, syn Zeracha z Bocry. 34  Po śmierci Jobaba panowanie objął Chuszam z ziemi Temanitów. 35  Po śmierci Chuszama panowanie objął Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów+ na terytorium* Moabu, a jego miasto nazywało się Awit. 36  Po śmierci Hadada panowanie objął Samla z Masreki. 37  Po śmierci Samli panowanie objął Szaul z Rechobot nad rzeką. 38  Po śmierci Szaula panowanie objął Baal-Chanan, syn Achbora. 39  Po śmierci Baal-Chanana, syna Achbora, panowanie objął Hadar. Jego miasto nazywało się Pau, a jego żona miała na imię Mehetabel i była córką Matred, wnuczką Mezahaba*. 40  A oto szejkowie, którzy wywodzą się od Ezawa, wymienieni według ich rodzin i według miejsc, w których mieszkali: Timna, Alwa, Jetet+, 41  Oholibama, Ela, Pinon, 42  Kenaz, Teman, Mibcar, 43  Magdiel, Iram. To są szejkowie Edomu wymienieni według miejsc zamieszkania w ich ziemi+. To byli potomkowie Ezawa, ojca Edomitów+.

Przypisy

Lub „wszystkie dusze ze swego domu”.
Lub „mieszkali jako cudzoziemcy”.
Szejkami nazywano naczelników plemion.
Dosł. „synami Izraela”.
Dosł. „polu”.
Lub „Mezahab”.