Liczb 26:1-65

  • Drugi spis plemion izraelskich (1-65)

26  Po tej pladze+ Jehowa tak rzekł do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona:  „Dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów od 20 lat wzwyż — według ich rodów — wszystkich zdolnych do służby wojskowej w Izraelu”+.  Mojżesz i kapłan Eleazar+ powiedzieli więc Izraelitom na pustynnych równinach moabskich+, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha+:  „Dokonajcie spisu wszystkich od 20 lat wzwyż, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi”+. Synami Izraela, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli:  Ruben+, pierworodny Izraela. Synowie Rubena+: Chanoch, od którego pochodzi rodzina Chanochitów; Pallu, od którego pochodzi rodzina Palluitów;  Checron, od którego pochodzi rodzina Checronitów; Karmi, od którego pochodzi rodzina Karmitów.  To były rodziny Rubenitów. Ogólna liczba spisanych spośród nich wyniosła 43 730+.  Synem Pallu był Eliab.  Synami Eliaba byli: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli tymi przedstawicielami zboru, którzy razem ze zwolennikami Koracha+ wystąpili przeciw Mojżeszowi+ i Aaronowi, buntując się przeciw Jehowie+. 10  Wtedy otworzyła się* ziemia i ich pochłonęła. A Koracha i 250 jego zwolenników pochłonął ogień+. I stali się oni ostrzegawczym przykładem+. 11  Ale synowie Koracha nie zginęli+. 12  Synami Symeona+ spisanymi według ich rodzin byli: Nemuel, od którego pochodzi rodzina Nemuelitów; Jamin, od którego pochodzi rodzina Jaminitów; Jachin, od którego pochodzi rodzina Jachinitów; 13  Zerach, od którego pochodzi rodzina Zerachitów; Szaul, od którego pochodzi rodzina Szaulitów. 14  To były rodziny Symeonitów — spisanych 22 200+. 15  Synami Gada+ spisanymi według ich rodzin byli: Cefon, od którego pochodzi rodzina Cefonitów; Chaggi, od którego pochodzi rodzina Chaggitów; Szuni, od którego pochodzi rodzina Szunitów; 16  Ozni, od którego pochodzi rodzina Oznitów; Eri, od którego pochodzi rodzina Eritów; 17  Arod, od którego pochodzi rodzina Arodytów; Arel, od którego pochodzi rodzina Arelitów. 18  To były rodziny synów Gada — spisanych 40 500+. 19  Synami Judy+ byli Er i Onan+, ale oni umarli w ziemi Kanaan+. 20  A synami Judy spisanymi według ich rodzin byli: Szela+, od którego pochodzi rodzina Szelanitów; Perec+, od którego pochodzi rodzina Perecytów; Zerach+, od którego pochodzi rodzina Zerachitów. 21  Synami Pereca byli: Checron+, od którego pochodzi rodzina Checronitów; Chamul+, od którego pochodzi rodzina Chamulitów. 22  To były rodziny synów Judy — spisanych 76 500+. 23  Synami Issachara+ spisanymi według ich rodzin byli: Tola+, od którego pochodzi rodzina Tolaitów; Puwwa, od którego pochodzi rodzina Punitów; 24  Jaszub, od którego pochodzi rodzina Jaszubitów; Szimron, od którego pochodzi rodzina Szimronitów. 25  To były rodziny synów Issachara — spisanych 64 300+. 26  Synami Zebulona+ spisanymi według ich rodzin byli: Sered, od którego pochodzi rodzina Seredytów; Elon, od którego pochodzi rodzina Elonitów; Jachleel, od którego pochodzi rodzina Jachleelitów. 27  To były rodziny Zebulonitów — spisanych 60 500+. 28  Synami Józefa+ spisanymi według ich rodzin byli: Manasses i Efraim+. 29  Synem Manassesa+ był Machir+, od którego pochodzi rodzina Machirytów. Machir został ojcem Gileada+. Od Gileada pochodzi rodzina Gileadczyków. 30  Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi rodzina Jezerytów; Chelek, od którego pochodzi rodzina Chelekitów; 31  Asriel, od którego pochodzi rodzina Asrielitów; Szechem, od którego pochodzi rodzina Szechemitów; 32  Szemida, od którego pochodzi rodzina Szemidaitów; Chefer, od którego pochodzi rodzina Cheferytów. 33  A Celofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz córki+. Córki Celofchada miały na imię+: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirca. 34  To były rodziny Manassesytów — spisanych 52 700+. 35  Synami Efraima+ spisanymi według ich rodzin byli: Szutelach+, od którego pochodzi rodzina Szutelachitów; Becher, od którego pochodzi rodzina Becherytów; Tachan, od którego pochodzi rodzina Tachanitów. 36  Synem Szutelacha był Eran, od którego pochodzi rodzina Eranitów. 37  To były rodziny synów Efraima — spisanych 32 500+. To byli synowie Józefa spisani według ich rodzin. 38  Synami Beniamina+ spisanymi według ich rodzin byli: Bela+, od którego pochodzi rodzina Belaitów; Aszbel, od którego pochodzi rodzina Aszbelitów; Achiram, od którego pochodzi rodzina Achiramitów; 39  Szefufam, od którego pochodzi rodzina Szufamitów; Chufam, od którego pochodzi rodzina Chufamitów. 40  Synami Beli byli: Ard i Naaman+. Od Arda pochodzi rodzina Ardytów, od Naamana pochodzi rodzina Naamitów. 41  To byli synowie Beniamina spisani według ich rodzin — 45 600+. 42  Oto synowie Dana+ spisani według ich rodzin: Szucham, od którego pochodzi rodzina Szuchamitów. To były rodziny synów Dana. 43  Ze wszystkich rodzin Szuchamitów spisanych było 64 400+. 44  Synami Aszera+ spisanymi według ich rodzin byli: Jimna, od którego pochodzi rodzina Jimnaitów; Jiszwi, od którego pochodzi rodzina Jiszwitów; Beria, od którego pochodzi rodzina Beriaitów. 45  Synami Berii byli: Cheber, od którego pochodzi rodzina Cheberytów; Malkiel, od którego pochodzi rodzina Malkielitów. 46  A córka Aszera miała na imię Serach. 47  To były rodziny synów Aszera — spisanych 53 400+. 48  Synami Naftalego+ spisanymi według ich rodzin byli: Jachceel, od którego pochodzi rodzina Jachceelitów; Guni, od którego pochodzi rodzina Gunitów; 49  Jecer, od którego pochodzi rodzina Jecerytów; Szillem, od którego pochodzi rodzina Szillemitów. 50  To były rodziny synów Naftalego — spisanych 45 400+. 51  Ogólna liczba spisanych Izraelitów wyniosła 601 730+. 52  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza: 53  „Rozdzielcie między nich ziemię odpowiednio* do liczby spisanych imion. Będzie to ich dziedzictwo+. 54  Liczniejsze grupy otrzymają większe dziedzictwo, a mniej liczne — mniejsze+. Dziedzictwo każdej grupy ma być proporcjonalne do liczby spisanych. 55  Ale rozdzielanie ziemi ma się odbywać przez losowanie+ — według poszczególnych plemion. 56  Każde dziedzictwo będzie wskazane przez los i rozdzielone między większe i mniejsze grupy”. 57  A oto spisani spośród Lewitów+ według ich rodzin: Gerszon, od którego pochodzą rodziny Gerszonitów; Kehat+, od którego pochodzą rodziny Kehatytów; Merari, od którego pochodzą rodziny Merarytów. 58  Do rodzin Lewitów należała rodzina Libnitów+, rodzina Hebronitów+, rodzina Machlitów+, rodzina Muszytów+, rodzina Korachitów+. Kehat został ojcem Amrama+. 59  Żona Amrama miała na imię Jochebed+ i była córką Lewiego urodzoną w Egipcie. Urodziła Amramowi Aarona, Mojżesza oraz ich siostrę, Miriam+. 60  Potem Aaronowi urodził się Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar+. 61  Ale Nadab i Abihu zginęli, bo przynieśli przed Jehowę niedozwoloną ofiarę*+. 62  Ogólna liczba spisanych osób płci męskiej od miesiąca wzwyż wyniosła 23 000+. Oni nie zostali spisani razem z innymi Izraelitami+, bo nie otrzymali wśród nich dziedzictwa+. 63  To byli Izraelici, których Mojżesz i kapłan Eleazar spisali na pustynnych równinach moabskich, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. 64  Nie było wśród nich nikogo spośród spisanych przez Mojżesza i kapłana Aarona na pustkowiu Synaj+. 65  Bo Jehowa powiedział o nich: „Z całą pewnością poumierają na tym pustkowiu”+. I nie pozostał przy życiu żaden z nich z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna+.

Przypisy

Dosł. „otworzyła swoje usta”.
Lub „proporcjonalnie”.
Dosł. „ogień”.