Jozuego 12:1-24

  • Królowie pokonani po wschodniej stronie Jordanu (1-6)

  • Królowie pokonani po zachodniej stronie Jordanu (7-24)

12  Oto królowie, których Izraelici rozgromili, po czym wzięli na własność ich ziemie po wschodniej stronie Jordanu, od Doliny Arnonu*+ aż po górę Hermon+ i całą wschodnią część Araby+:  Sychon+, król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, a który panował nad terytorium ciągnącym się od Aroeru+, leżącego na skraju Doliny Arnonu*+, a w zasadzie od środka tej doliny, przez połowę Gileadu aż po Dolinę Jabboku*, stanowiącą granicę z Ammonitami.  Panował też we wschodniej części Araby — od jeziora Kinneret*+ aż po Morze Araby, czyli Morze Słone*, na wschód w kierunku Bet-Jeszimot i na południe aż do zboczy góry Pisga+.  Również Og+, król Baszanu, jeden z ostatnich Refaitów+, który mieszkał w Asztarot i Edrei,  a który panował od góry Hermon po Salchę i w całym Baszanie+ aż do granicy z Geszurytami i Maakatytami+, a także nad połową Gileadu aż po terytorium Sychona, króla Cheszbonu+.  Gdy Mojżesz, sługa Jehowy, oraz Izraelici rozgromili tych królów+, sługa Jehowy Mojżesz dał ich ziemie na własność Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa+.  A oto królowie, których Jozue i Izraelici rozgromili po zachodniej stronie Jordanu — od Baal-Gad+ w Dolinie Libanu+ aż po górę Chalak+, wznoszącą się w stronę Seiru+ — i których ziemie Jozue dał potem na własność plemionom izraelskim stosownie do ich działów+,  czyli tereny górskie, Szefelę, Arabę, zbocza, pustkowie i Negeb+, innymi słowy ziemie Hetytów, Amorytów+, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów+:   król Jerycha+, król Aj+, które leży obok Betel, 10  król Jerozolimy, król Hebronu+, 11  król Jarmutu, król Lachisz, 12  król Eglonu, król Gezeru+, 13  król Debiru+, król Gederu, 14  król Chormy, król Aradu, 15  król Libny+, król Adullamu, 16  król Makkedy+, król Betel+, 17  król Tappuachu, król Cheferu, 18  król Afeku, król Laszszaronu, 19  król Madonu, król Chacoru+, 20  król Szimron-Meron, król Achszafu, 21  król Taanachu, król Megiddo, 22  król Kedeszu, król Jokneamu+ w Karmelu, 23  król Dor na zboczach Dor+, król Goim w Gilgal, 24  król Tircy — w sumie 31 królów.

Przypisy

Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Lub „Wadi Jabbok”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Chodzi o jezioro Genezaret, czyli Jezioro Galilejskie.
Czyli Morze Martwe.