1 Kronik 7:1-40

7  Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub i Szimron+ — czterech.  Synami Toli byli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Szemuel — głowy rodów. Od Toli pochodzili dzielni wojownicy, których za dni Dawida było 22 600.  Potomkami* Uzziego byli Jizrachiasz i synowie Jizrachiasza: Michael, Abdiasz, Joel, Jiszszijasz — wszystkich pięciu było naczelnikami*.  Dysponowali wojskiem liczącym 36 000 żołnierzy, których mogli wystawić do walki — spisanych według pochodzenia, według ich rodów — bo mieli wiele żon i synów.  A ich braci ze wszystkich rodzin Issachara, dzielnych wojowników, było według rodowodu 87 000+.  Synami Beniamina+ byli: Bela+, Becher+ i Jediael+ — trzech.  Synami Beli byli: Ecbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot i Iri — pięciu, głowy rodów, dzielni wojownicy. W ich rodowodzie wymieniono 22 034 ludzi+.  Synami Bechera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abijasz, Anatot i Alemet. Wszyscy oni byli synami Bechera.  Zgodnie z rodowodem wśród ich potomków było 20 200 dzielnych wojowników, spisanych według głów rodów. 10  Potomkami* Jediaela+ byli Bilhan i synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. 11  Wszystkich potomków Jediaela, według głów ich rodów, było 17 200 dzielnych wojowników, przygotowanych do służby wojskowej w razie wojny. 12  Synami Ira+ byli Szuppim i Chuppim, a synami Achera — Chuszyci. 13  Synami Naftalego+ byli: Jachacjel, Guni, Jecer, Szallum — potomkowie* Bilhy+. 14  Synami Manassesa+ byli: Asriel, którego urodziła jego syryjska nałożnica*. (Urodziła ona Machira+, ojca Gileada. 15  Machir wziął żonę dla Chuppima i dla Szuppima. Miał siostrę o imieniu Maaka). Drugi syn nazywał się Celofchad+ i miał tylko córki+. 16  Maaka, żona Machira, urodziła syna i nadała mu imię Peresz. Miał on brata o imieniu Szeresz i był ojcem Ulama i Rekema. 17  Synem* Ulama był Bedan. To byli synowie Gileada, syna Machira, syna Manassesa. 18  Gilead miał siostrę Hammolechet, która urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę. 19  Synami Szemidy byli: Achian, Szechem, Likchi i Aniam. 20  Potomkami* Efraima+ byli: Szutelach+, syn Szutelacha — Bered, syn Bereda — Tachat, syn Tachata — Eleada, syn Eleady — Tachat, 21  syn Tachata — Zabad, syn Zabada — Szutelach. Efraim był też ojcem Ezera i Eleada, których zabili rodowici mieszkańcy Gat+, ponieważ poszli zabrać ich stada. 22  Efraim, ich ojciec, obchodził żałobę przez wiele dni, a jego bracia przychodzili go pocieszać. 23  Potem współżył ze swoją żoną, ona zaszła w ciążę i urodziła syna. Nadał mu imię Beria*, bo urodziła go, gdy na dom spadło nieszczęście. 24  Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron Dolne+, Bet-Choron Górne+ i Uzzen-Szeerę. 25  Potomkami Efraima byli też Refach i Reszef oraz syn Reszefa — Telach, syn Telacha — Tachan, 26  syn Tachana — Ladan, syn Ladana — Ammihud, syn Ammihuda — Eliszama, 27  syn Eliszamy — Nun, syn Nuna — Jozue*+. 28  Ich posiadłości i osady to: Betel+ i okoliczne* miejscowości, na wschodzie — Naaran, na zachodzie — Gezer i okoliczne miejscowości, Szechem i okoliczne miejscowości aż po Ajję* i okoliczne miejscowości, 29  a obok posiadłości potomków Manassesa — Bet-Szean+ i okoliczne miejscowości, Taanach+ i okoliczne miejscowości, Megiddo+ i okoliczne miejscowości oraz Dor+ i okoliczne miejscowości. W nich mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela. 30  Synami Aszera byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi i Beria+. Ich siostrą była Serach+. 31  Synami Berii byli: Cheber i Malkiel, ojciec Birzaita. 32  Cheber został ojcem Jafleta, Szomera, Chotama i Szuy, ich siostry. 33  Synami Jafleta byli: Pasach, Bimhal i Aszwat. To byli synowie Jafleta. 34  Synami Szemera* byli: Achi, Rohga, Jechubba i Aram. 35  Synami Helema*, jego brata, byli: Cofach, Jimna, Szelesz i Amal. 36  Synami Cofacha byli: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra, 37  Becer, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera. 38  Synami Jetera byli: Jefunne, Pispa i Ara. 39  Synami Ulli byli: Arach, Channiel i Ricja. 40  To byli synowie Aszera, głowy rodów, doborowi, dzielni wojownicy, przełożeni naczelników. Według rodowodu+ mogli wystawić do walki wojsko liczące 26 000 mężczyzn+.

Przypisy

Dosł. „synami”.
Dosł. „głowami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synowie”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Imię to znaczy „z nieszczęściem”.
Lub „Jehoszua”. Imię to znaczy „Jehowa jest wybawieniem”.
Lub „zależne od niego”.
Możliwe też „Gazę”. Nie chodzi o Gazę w Filistei.
W wersecie 32 nazwano go Szomerem.
Prawdopodobnie inne imię Chotama z wersetu 32.