1 Kronik 6:1-81

  • Potomkowie Lewiego (1-30)

  • Śpiewacy świątynni (31-47)

  • Potomkowie Aarona (48-53)

  • Osady Lewitów (54-81)

6  Synami Lewiego+ byli: Gerszon, Kehat+ i Merari+.  Synami Kehata byli: Amram, Icchar+, Hebron i Uzziel+.  Dziećmi* Amrama+ byli: Aaron+, Mojżesz+ oraz Miriam+. Synami Aarona byli: Nadab, Abihu+, Eleazar+ i Itamar+.  Eleazar został ojcem Pinechasa+, Pinechas — ojcem Abiszui.  Abiszua został ojcem Bukkiego, Bukki — ojcem Uzziego.  Uzzi został ojcem Zerachiasza, Zerachiasz — ojcem Merajota.  Merajot został ojcem Amariasza, Amariasz — ojcem Achituba+.  Achitub został ojcem Cadoka+, Cadok — ojcem Achimaaca+.  Achimaac został ojcem Azariasza, Azariasz — ojcem Jochanana. 10  Jochanan został ojcem Azariasza. Usługiwał on jako kapłan w domu, który Salomon zbudował w Jerozolimie. 11  Azariasz został ojcem Amariasza, Amariasz — ojcem Achituba. 12  Achitub został ojcem Cadoka+, Cadok — ojcem Szalluma. 13  Szallum został ojcem Chilkiasza+, Chilkiasz — ojcem Azariasza. 14  Azariasz został ojcem Serajasza+, Serajasz — ojcem Jehocadaka+. 15  Jehocadak poszedł na wygnanie, gdy Jehowa posłużył się Nabuchodonozorem*, żeby ten uprowadził na wygnanie mieszkańców Judy i Jerozolimy. 16  Synami Lewiego byli: Gerszom*, Kehat i Merari. 17  To są imiona synów Gerszoma: Libni i Szimej+. 18  Synami Kehata byli: Amram, Icchar, Hebron i Uzziel+. 19  Synami Merariego byli: Machli i Muszi. A to są rodziny Lewitów wymienione według głów ich rodów+. 20  Potomkami Gerszoma+ byli: jego syn Libni, syn Libniego — Jachat, syn Jachata — Zimma, 21  syn Zimmy — Joach, syn Joacha — Iddo, syn Idda — Zerach, syn Zeracha — Jeatraj. 22  Potomkami* Kehata byli: jego syn Amminadab, syn Amminadaba — Korach+, synowie Koracha — Assir, 23  Elkana i Ebiasaf+, syn Ebiasafa — Assir, 24  syn Assira — Tachat, syn Tachata — Uriel, syn Uriela — Uzzjasz, syn Uzzjasza — Szaul. 25  Synami Elkany byli: Amasaj i Achimot. 26  Potomkami* Elkany byli: jego syn Cofaj, syn Cofaja — Nachat, 27  syn Nachata — Eliab, syn Eliaba — Jerocham, syn Jerochama — Elkana+. 28  Synami Samuela+ byli: pierworodny — Joel, drugi syn — Abijasz+. 29  Potomkami* Merariego byli: Machli+, syn Machliego — Libni, syn Libniego — Szimej, syn Szimeja — Uzza, 30  syn Uzzy — Szimea, syn Szimei — Chaggiasz, syn Chaggiasza — Asajasz. 31  A to są ci, których Dawid wyznaczył, żeby odpowiadali za śpiew w domu Jehowy po tym, jak umieszczono w nim Arkę+. 32  Byli oni odpowiedzialni za śpiew przy przybytku, namiocie spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Jehowy w Jerozolimie+. Pełnili swoją służbę tak, jak im polecono+. 33  To są ci, którzy usługiwali razem ze swoimi synami: z Kehatytów śpiewak Heman+, syn Joela+, syna Samuela, 34  syna Elkany+, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, 35  syna Cufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja, 36  syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sofoniasza, 37  syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha, 38  syna Icchara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. 39  Po prawej stronie Hemana stał jego brat Asaf+ — syn Berechiasza, syna Szimei, 40  syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkijasza, 41  syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, 42  syna Etana, syna Zimmy, syna Szimeja, 43  syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego. 44  Po lewej stronie Hemana stali ich bracia, potomkowie Merariego+. Był tam Etan+, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Mallucha, 45  syna Chaszabiasza, syna Amacjasza, syna Chilkiasza, 46  syna Amciego, syna Baniego, syna Szemera, 47  syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego. 48  Ich bracia, Lewici, zostali wyznaczeni* do wykonywania wszelkich obowiązków związanych ze służbą w przybytku, domu prawdziwego Boga+. 49  Aaron i jego synowie+ spalali ofiary na ołtarzu całopalnym+ i na ołtarzu kadzielnym+, wypełniając obowiązki związane z rzeczami najświętszymi, żeby dokonać przebłagania za Izraela+, zgodnie ze wszystkim, co nakazał Mojżesz, sługa prawdziwego Boga. 50  To są potomkowie Aarona+: jego syn Eleazar+, syn Eleazara — Pinechas, syn Pinechasa — Abiszua, 51  syn Abiszui — Bukki, syn Bukkiego — Uzzi, syn Uzziego — Zerachiasz, 52  syn Zerachiasza — Merajot, syn Merajota — Amariasz, syn Amariasza — Achitub+, 53  syn Achituba — Cadok+, syn Cadoka — Achimaac. 54  A to są osady Lewitów, według ich obozów* na ich terytorium. Ponieważ pierwszy los przypadł potomkom Aarona, należącym do rodziny Kehatytów, 55  dano im Hebron+ w ziemi judzkiej wraz z okolicznymi pastwiskami. 56  Z kolei ziemie wokół miasta oraz jego osady dano już wcześniej Kalebowi+, synowi Jefunnego. 57  A potomkom Aarona dano miasta* schronienia+, Hebron+, jak również Libnę+ i jej pastwiska, Jattir+, Esztemoę i jej pastwiska+, 58  Chilen i jego pastwiska, Debir+ i jego pastwiska, 59  Aszan+ i jego pastwiska oraz Bet-Szemesz+ i jego pastwiska. 60  Od plemienia Beniamina otrzymali Gebę+ i jej pastwiska, Alemet i jego pastwiska oraz Anatot+ i jego pastwiska. W sumie ich rodziny otrzymały 13 miast+. 61  Pozostałym Kehatytom przydzielono* 10 miast — od rodzin innych plemion i od połowy plemienia Manassesa+. 62  Gerszomitom, według ich rodzin, przydzielono 13 miast — od plemienia Issachara, plemienia Aszera, plemienia Naftalego i plemienia Manassesa w Baszanie+. 63  Merarytom, według ich rodzin, przydzielono przez losowanie 12 miast — od plemienia Rubena, plemienia Gada i plemienia Zebulona+. 64  Izraelici dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami+. 65  Ponadto przydzielono im przez losowanie miasta wymienione z nazwy — od plemienia Judy, plemienia Symeona i plemienia Beniamina. 66  Niektóre rodziny Kehatytów jako swoje terytorium otrzymały miasta od plemienia Efraima+. 67  Dano im miasta* schronienia, Szechem+ i jego pastwiska w górzystym regionie Efraima, a także Gezer+ i jego pastwiska, 68  Jokmeam i jego pastwiska, Bet-Choron+ i jego pastwiska, 69  Ajjalon+ i jego pastwiska oraz Gat-Rimmon+ i jego pastwiska. 70  Pozostałe rodziny Kehatytów otrzymały od połowy plemienia Manassesa Aner i jego pastwiska oraz Bileam i jego pastwiska. 71  Gerszomici od rodzin połowy plemienia Manassesa otrzymali Golan+ w Baszanie wraz z pastwiskami oraz Asztarot i jego pastwiska+. 72  Od plemienia Issachara otrzymali Kedesz i jego pastwiska, Daberat+ i jego pastwiska+, 73  Ramot i jego pastwiska oraz Anem i jego pastwiska. 74  Od plemienia Aszera otrzymali Maszal i jego pastwiska, Abdon i jego pastwiska+, 75  Chukok i jego pastwiska oraz Rechob+ i jego pastwiska. 76  Od plemienia Naftalego otrzymali Kedesz+ w Galilei+ i jego pastwiska, Chammon i jego pastwiska oraz Kiriataim i jego pastwiska. 77  Pozostali Meraryci otrzymali od plemienia Zebulona+ Rimmono i jego pastwiska oraz Tabor i jego pastwiska. 78  W regionie nadjordańskim koło Jerycha, na wschód od Jordanu, otrzymali od plemienia Rubena Becer na pustkowiu wraz z pastwiskami, Jahac+ i jego pastwiska, 79  Kedemot+ i jego pastwiska oraz Mefaat i jego pastwiska. 80  A od plemienia Gada otrzymali Ramot w Gileadzie wraz z pastwiskami, Machanaim+ i jego pastwiska, 81  Cheszbon+ i jego pastwiska oraz Jazer+ i jego pastwiska.

Przypisy

Dosł. „synami”.
Lub „Nebukadneccarem”.
W wersecie 1 nazwano go Gerszonem.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „dani”.
Lub „obozów otoczonych murem”.
Możliwe też „miasto”, zgodnie z Joz 21:13.
Lub „wyznaczono przez losowanie”.
Możliwe też „miasto”, zgodnie z Joz 21:21.