1 Kronik 4:1-43

  • Inni potomkowie Judy (1-23)

    • Jabec i jego modlitwa (9, 10)

  • Potomkowie Symeona (24-43)

4  Synami Judy byli: Perec+, Checron+, Karmi, Chur+ i Szobal+.  Syn Szobala Reajasz został ojcem Jachata. Jachat został ojcem Achumaja i Lahada. To były rodziny Coratytów+.  Synami ojca Etamu+ byli: Jizreel, Jiszma i Jidbasz (ich siostra miała na imię Haclelponi).  Penuel był ojcem Gedoru, a Ezer — ojcem Chuszy. To byli synowie Chura+, który był pierworodnym Efraty i ojcem Betlejem+.  Aszchur+, ojciec Tekoi+, miał dwie żony: Chelę i Naarę.  Naara urodziła mu Achuzzama, Chefera, Temeniego i Achasztariego. To byli synowie Naary.  A synami Cheli byli: Ceret, Icchar i Etnan.  Koc został ojcem Anuba i Cobeby oraz rodzin Acharchela, syna Haruma.  Jabec cieszył się większym szacunkiem niż jego bracia. Imię Jabec* dała mu matka, mówiąc: „Urodziłam go w bólach”. 10  Jabec prosił Boga Izraela: „Zechciej mi pobłogosławić i powiększyć moje terytorium. Niech Twoja ręka będzie ze mną i ochraniaj mnie przed nieszczęściem, żebym nie doznał krzywdy!”. I Bóg spełnił jego prośbę. 11  Kelub, brat Szuchy, został ojcem Mechira, a Mechir — ojcem Esztona. 12  Eszton został ojcem Bet-Rafy, Paseacha i Techinny, ojca Ir-Nachasz. Pochodzili oni z Rechy. 13  Synami Kenaza byli: Otniel+ i Serajasz. Synem* Otniela był Chatat. 14  Meonotaj został ojcem Ofry. Serajasz został ojcem Joaba, ojca mieszkańców Ge-Charaszim*, które zostało tak nazwane, bo byli oni rzemieślnikami. 15  Synami Kaleba+, syna Jefunnego, byli: Iru, Ela i Naam. Synem* Eli był Kenaz. 16  Synami Jehallelela byli: Zif, Zifa, Tiria i Asarel. 17  Synami Ezry byli: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Ona* zaszła w ciążę i urodziła Miriama, Szammaja i Jiszbacha, ojca Esztemoi. 18  (A jego żydowska żona urodziła Jereda, ojca Gedoru, Chebera, ojca Socho, i Jekutiela, ojca Zanoachu). To byli synowie Bitii, córki faraona, z którą ożenił się Mered. 19  Synami żony Hodiasza, siostry Nachama, byli: ojcowie Keili Garmity oraz Maakatyty Esztemoi*. 20  Synami Szimona byli: Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon. Synami Jisziego byli: Zochet i Ben-Zochet. 21  Synowie Szeli+, syna Judy, to: Er, ojciec Lechy, Laada, ojciec Mareszy, rodziny pochodzące od Aszbei, zajmujące się wytwarzaniem tkaniny wysokiej jakości, 22  a także Jokim, ludzie z Kozeby, Joasz i Saraf, którzy wzięli za żony Moabitki, oraz Jaszubi-Lechem. Są to zapiski z dawnych czasów*. 23  Byli to garncarze. Mieszkali w Netaim i Gederze i pracowali dla króla. 24  Synami Symeona+ byli: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Szaul+. 25  Synem Szaula był Szallum, synem Szalluma — Mibsam, synem Mibsama — Miszma. 26  Synami Miszmy byli: jego syn Chammuel, syn Chammuela — Zakkur, syn Zakkura — Szimej. 27  Szimej miał 16 synów i sześć córek. Ale jego bracia nie mieli wielu synów, w żadnej z ich rodzin nie było tylu synów, ilu było w rodzinach plemienia Judy+. 28  Mieszkali oni w Beer-Szebie+, Moladzie+, Chacar-Szual+, 29  Bilsze, Ecemie+, Toladzie, 30  Betuelu+, Chormie+, Ciklag+, 31  Bet-Markabot, Chacar-Susim+, Bet-Biri i Szaaraim. Były to ich miasta aż do czasu panowania Dawida. 32  Mieszkali również w Etamie, Ain, Rimmonie, Tochenie i Aszanie+ — w pięciu miastach — 33  oraz w przyległych do nich osadach, które ciągnęły się aż do Baal. To są ich rodowody i miejsca zamieszkania. 34  Meszobab; Jamlech; Josza — syn Amacjasza; 35  Joel; Jehu — syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela; 36  Elioenaj; Jaakob; Jeszochajasz; Asajasz; Adiel; Jesimiel; Benajasz; 37  Ziza — syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza — 38  to są imiona naczelników rodzin. A ich rodziny stały się liczne. 39  W poszukiwaniu pastwisk dla swoich stad doszli do wejścia do Gedoru, do wschodniej strony doliny. 40  W końcu znaleźli bujne, dobre pastwiska w przestronnej, spokojnej i bezpiecznej okolicy. Wcześniej mieszkali tam Chamici+. 41  Ci, których imiona wymieniono, przybyli za czasów Ezechiasza+, króla Judy, zniszczyli namioty Chamitów i Meunitów, którzy tam mieszkali, i zgładzili* ich, tak że nie pozostał po nich ślad. Osiedlili się na ich miejscu, bo tam znaleźli pastwiska dla swoich stad. 42  Niektórzy Symeonici, 500 mężczyzn, na czele z Pelatiaszem, Neariaszem, Refajaszem i Uzzielem, synami Jisziego, poszli na górę Seir+ 43  i pozabijali resztę ocalałych Amalekitów+. Zamieszkali tam i tak jest po dziś dzień.

Przypisy

Imię Jabec może być spokrewnione z hebr. słowem oznaczającym „ból”.
Dosł. „synami”.
Nazwa ta znaczy „dolina rzemieślników”.
Dosł. „synami”.
Może chodzić o Bitię z wersetu 18.
Lub „garmickiej Keili oraz maakatyckiej Esztemoi”.
Lub „słowa te mają długą tradycję”.
Lub „przeznaczyli na zagładę”. Zob. Słowniczek pojęć.