1 Kronik 3:1-24

  • Potomkowie Dawida (1-9)

  • Królewska linia rodowa Dawida (10-24)

3  Synami Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie+, byli: pierworodny — Amnon+, którego matką była Achinoam+ z Jizreelu; drugi syn — Daniel, którego matką była Abigail+ z Karmelu;  trzeci — Absalom+, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru; czwarty — Adoniasz+, syn Chaggity;  piąty — Szefatiasz, którego matką była Abital; szósty — Jitream, urodzony przez Eglę, która też była żoną Dawida.  Tych sześciu synów urodziło mu się w Hebronie. Dawid panował tam siedem lat i sześć miesięcy, a w Jerozolimie panował 33 lata+.  W Jerozolimie urodzili mu się+: Szimea, Szobab, Natan+ i Salomon+. Matką tych czterech synów była Batszeba+, córka Ammiela.  Dawid miał jeszcze dziewięciu innych synów, którymi byli: Jibchar, Eliszama, Elifelet,  Nogah, Nefeg, Jafia,  Eliszama, Eliada i Elifelet.  Ci wszyscy byli synami Dawida. Oprócz tego miał synów, których urodziły mu nałożnice*. Synowie Dawida mieli siostrę o imieniu Tamar+. 10  Synem Salomona był Rechoboam+, synem Rechoboama — Abijasz+, synem Abijasza — Asa+, synem Asy — Jehoszafat+, 11  synem Jehoszafata — Jehoram+, synem Jehorama — Achazjasz+, synem Achazjasza — Jehoasz+, 12  synem Jehoasza — Amacjasz+, synem Amacjasza — Azariasz+, synem Azariasza — Jotam+, 13  synem Jotama — Achaz+, synem Achaza — Ezechiasz+, synem Ezechiasza — Manasses+, 14  synem Manassesa — Amon+, synem Amona — Jozjasz+. 15  Synami Jozjasza byli: pierworodny — Jochanan, drugi syn — Jehojakim+, trzeci — Sedekiasz+, czwarty — Szallum. 16  Potomkami* Jehojakima byli: Jechoniasz+ i syn Jechoniasza — Sedekiasz. 17  Synami Jechoniasza, którzy urodzili mu się, gdy przebywał w niewoli, byli: Szealtiel, 18  Malkiram, Pedajasz, Szenaccar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. 19  Synami Pedajasza byli: Zerubbabel+ i Szimej. Synami Zerubbabela byli: Meszullam i Chananiasz (ich siostrą była Szelomit) 20  oraz pięciu innych: Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed. 21  Synami Chananiasza byli: Pelatiasz i Jeszajasz. Synem* Jeszajasza był Refajasz, synem* Refajasza — Arnan, synem* Arnana — Abdiasz, synem* Abdiasza — Szechaniasz. 22  Potomkami* Szechaniasza byli: Szemajasz i synowie Szemajasza — Chattusz, Jigal, Bariach, Neariasz i Szafat — w sumie sześciu. 23  Synami Neariasza byli: Elioenaj, Chizkiasz i Azrikam — w sumie trzech. 24  Synami Elioenaja byli: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani — w sumie siedmiu.

Przypisy

Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.