1 Kronik 2:1-55

  • 12 synów Izraela (1, 2)

  • Potomkowie Judy (3-55)

2  Synami Izraela+ byli: Ruben+, Symeon+, Lewi+, Juda+, Issachar+, Zebulon+,  Dan+, Józef+, Beniamin+, Naftali+, Gad+ i Aszer+.  Synami Judy byli: Er, Onan i Szela. Tych trzech synów urodziła mu córka Szuy, Kananejka+. Lecz postępowanie Era, pierworodnego Judy, było złe w oczach Jehowy, dlatego On go uśmiercił+.  Tamar+, synowa Judy, urodziła mu Pereca+ i Zeracha. Juda miał w sumie pięciu synów.  Synami Pereca byli: Checron i Chamul+.  Synami Zeracha byli: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara. Zerach miał w sumie pięciu synów.  Synem* Karmiego był Achar*, który sprowadził nieszczęście* na Izraela+, gdy dopuścił się niewierności w związku z rzeczami przeznaczonymi na zagładę*+.  Synem* Etana był Azariasz.  Checronowi urodzili się: Jerachmeel+, Ram+ i Kelubaj*. 10  Ram został ojcem Amminadaba+, Amminadab — ojcem Nachszona+, naczelnika potomków Judy. 11  Nachszon został ojcem Salmy+, Salma — ojcem Boaza+. 12  Boaz został ojcem Obeda, Obed — ojcem Jessego+. 13  Synami Jessego byli: pierworodny — Eliab, drugi syn — Abinadab+, trzeci — Szimea+, 14  czwarty — Netanel, piąty — Raddaj, 15  szósty — Ocem, siódmy — Dawid+. 16  Ich siostrami były: Ceruja i Abigail+. Synami Cerui byli: Abiszaj+, Joab+ i Asahel+. Ceruja miała trzech synów. 17  Abigail urodziła Amasę+. Ojcem Amasy był Jeter, Ismaelita. 18  Kaleb*, syn Checrona, z Azubą, swoją żoną, i z Jeriotą miał synów: Jeszera, Szobaba i Ardona. 19  Kiedy Azuba umarła, Kaleb ożenił się z Efratą+, która urodziła mu Chura+. 20  Chur został ojcem Uriego, a Uri — ojcem Becalela+. 21  Potem Checron współżył z córką Machira+, ojca Gileada+. Ożenił się z nią, gdy miał 60 lat, i ona urodziła mu Seguba. 22  Segub został ojcem Jaira+, który miał 23 miasta w ziemi Gilead+. 23  (Później Geszur+ i Syria+ odebrały im Chawwot-Jair+ oraz Kenat+ i okoliczne* miejscowości — 60 miast). Wszyscy oni byli potomkami Machira, ojca Gileada. 24  Po tym, jak Checron+ umarł w Kaleb-Efracie, jego żona, Abija, urodziła mu Aszchura+, ojca Tekoi+. 25  Synami Jerachmeela, pierworodnego Checrona, byli: Ram — pierworodny, Buna, Oren, Ocem i Achijasz. 26  Jerachmeel miał jeszcze jedną żonę, o imieniu Atara. Była ona matką Onama. 27  Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maac, Jamin i Eker. 28  Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja byli: Nadab i Abiszur. 29  Żona Abiszura, o imieniu Abichail, urodziła mu Achbana i Molida. 30  Synami Nadaba byli: Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietnie. 31  Synem* Appaima był Jiszi, synem* Jisziego — Szeszan, a potomkiem* Szeszana — Achlaj. 32  Synami Jady, brata Szammaja, byli: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietnie. 33  Synami Jonatana byli: Pelet i Zaza. To byli potomkowie Jerachmeela. 34  Szeszan nie miał synów, tylko córki. Miał też egipskiego sługę o imieniu Jarcha. 35  Dał temu słudze jedną ze swoich córek za żonę i ona urodziła mu Attaja. 36  Attaj został ojcem Natana, Natan — ojcem Zabada. 37  Zabad został ojcem Eflala, Eflal — ojcem Obeda. 38  Obed został ojcem Jehu, Jehu — ojcem Azariasza. 39  Azariasz został ojcem Cheleca, Chelec — ojcem Eleasy. 40  Eleasa został ojcem Sismaja, Sismaj — ojcem Szalluma. 41  Szallum został ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz — ojcem Eliszamy. 42  Synami Kaleba*+, brata Jerachmeela, byli: Mesza, jego pierworodny, który został ojcem Zif, oraz synowie Mareszy, ojca Hebrona. 43  Synami Hebrona byli: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. 44  Szema został ojcem Rachama, ojca Jorkoamu. Rekem został ojcem Szammaja. 45  Synem Szammaja był Maon. Maon był ojcem Bet-Cur+. 46  Efa, nałożnica* Kaleba, urodziła Charana, Mocę i Gazeza. Charan został ojcem Gazeza. 47  Synami Jahdaja byli: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. 48  Maaka, nałożnica Kaleba, urodziła Szebera i Tirchanę. 49  Po pewnym czasie urodziła Szaafa, ojca Madmanny+, oraz Szewę, ojca Machbeny i Gibei+. Córką Kaleba+ była Achsa+. 50  To byli potomkowie Kaleba. Synami Chura+, pierworodnego Efraty+, byli: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim+, 51  Salma, ojciec Betlejem+, i Charef, ojciec Bet-Gader. 52  Potomkami Szobala, ojca Kiriat-Jearim, byli: Haroe i połowa Menuchotytów. 53  Rodziny z Kiriat-Jearim to: Itryci+, Putyci, Szumatyci i Miszraici. Od nich pochodzą Coratyci+ i Esztaolici+. 54  Potomkami Salmy byli: mieszkańcy Betlejem+, Netofy i Atrot-Bet-Joab oraz połowa Manachatytów i Coryci. 55  Rodziny pisarzy mieszkających w Jabecu to: Tiratyci, Szimeatyci i Suchatyci. Byli to Kenici+, którzy pochodzą od Chammata, ojca domu Rechaba+.

Przypisy

Dosł. „synami”.
Imię to znaczy „sprowadzający nieszczęście; sprowadzający klątwę”. W Joz 7:1 nazwano go Achanem.
Lub „kłopoty; klątwę”.
Dosł. „synami”.
W wersetach 18, 19 i 42 nazwano go Kalebem.
W wersecie 9 nazwano go Kelubajem.
Lub „zależne od niego”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami”.
W wersecie 9 nazwano go Kelubajem.