List do Rzymian 3:1-31

3  Jaka więc jest przewaga Żydów nad innymi albo jaka korzyść z obrzezania?  Wielka pod każdym względem. Przede wszystkim dlatego, że to im powierzono święte słowa Boże+.  Co więc powiedzieć o tych, którym zabrakło wiary? Czy ich brak wiary miałby przekreślić wierność Boga?  Nic podobnego! Bóg okaże się prawdomówny+, choćby każdy człowiek okazał się kłamcą+. Jak zresztą napisano: „Okazujesz się prawy w swoich słowach i wygrasz, gdy będziesz osądzany”+.  Jeśli jednak przez naszą nieprawość jeszcze wyraźniej widać prawość Bożą, to co powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy wylewa swój gniew? (Mówię, jak mówią ludzie)+.  W żadnym wypadku! W przeciwnym razie jak Bóg miałby sądzić świat?+  Ale jeśli przez moje kłamstwo jeszcze wyraźniej widać, że Bóg mówi prawdę, i to przynosi Mu chwałę, to dlaczego jestem sądzony jako grzesznik?  I dlaczego nie powiedzieć: „Czyńmy zło, żeby wynikło z tego dobro”? Niektórzy przypisują nam te słowa. Takich ludzi czeka sprawiedliwy wyrok+.  Czy więc jesteśmy w lepszym położeniu niż inni? Wcale nie! Jak wykazaliśmy wcześniej, wszyscy są pod władzą grzechu — zarówno Żydzi, jak i Grecy*+. 10  Napisano przecież: „Nie ma człowieka prawego — ani jednego+. 11  Nie ma nikogo wnikliwego, nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12  Wszyscy ludzie zboczyli z drogi, wszyscy stali się bezwartościowi. Nie ma nikogo, kto by okazywał życzliwość — ani jednego”+. 13  „Ich gardło to otwarty grób, oszukują swoim językiem”+. „Mają w ustach jad żmij”+. 14  „Ich usta są pełne przekleństw i goryczy”+. 15  „Ich nogi śpieszą do przelewu krwi”+. 16  „Swoje drogi znaczą zniszczeniem i nieszczęściem, 17  a droga pokoju jest im obca”+. 18  „Nie boją się Boga”+. 19  Wiemy, że do tych, którzy podlegają Prawu, skierowane zostało wszystko, co Prawo mówi, tak żeby żadne usta nie miały wymówki i żeby cały świat podlegał karze od Boga+. 20  Dlatego nikt nie zostanie uznany przez Niego za prawego na podstawie uczynków wymaganych przez Prawo+, bo Prawo dokładnie nam uświadamia, czym jest grzech+. 21  Ale teraz stało się jasne, że prawość w oczach Boga można uzyskać niezależnie od wymagań Prawa+ — co poświadczono w Prawie i pismach proroków+. 22  Stan prawości przed Bogiem można uzyskać dzięki wierze w Jezusa Chrystusa+. I dotyczy to wszystkich mających wiarę, bo między ludźmi nie ma żadnej różnicy+. 23  Wszyscy grzeszą i daleko im do chwały Bożej+. 24  Jest to więc dar+, że zostają uznani za prawych. Dzieje się to za sprawą niezasłużonej życzliwości Bożej+, dzięki wyzwoleniu na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa+. 25  Bóg ustanowił go ofiarą służącą przebłaganiu grzechów+, które jest możliwe dzięki wierze w jego krew+. Zrobił to, by pokazać, że był prawy, gdy wyrozumiale przebaczał grzechy w przeszłości, 26  i by pokazać swoją prawość+ teraz, gdy uznaje za prawego człowieka wierzącego w Jezusa+. 27  Czy więc jest się czym szczycić? Nie ma czym. Jakie prawo na to nie pozwala? Prawo uczynków?+ Nie, prawo wiary. 28  Bo uważamy, że człowiek zostaje uznany za prawego na podstawie wiary, a nie uczynków wymaganych przez Prawo+. 29  Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów?+ Czy nie także ludzi z innych narodów?+ Tak, również ludzi z innych narodów+. 30  Skoro Bóg jest jeden+, to zarówno obrzezanych, jak i nieobrzezanych uzna On za prawych+ na podstawie wiary. 31  Czy więc swoją wiarą znosimy prawo? Nic podobnego! Stoimy na straży prawa+.

Przypisy

Komentarze

to im powierzono: „Im”, czyli Żydom (zob. Słowniczek pojęć, „Żyd”). W Pwt 29:29 Mojżesz napisał: „Są rzeczy, które [Jehowa] zechciał nam [Izraelitom] objawić — na zawsze powierzył je nam i naszym potomkom”. W Ps 147:19, 20 o Bogu powiedziano, że „swoje słowo oznajmia (...) Izraelowi” — że „nie postąpił tak z żadnym innym narodem”. Do tego, że właśnie Żydom Bóg dał „słowo” o wybawieniu i możliwość praktykowania czystego wielbienia, nawiązał też Jezus, gdy powiedział: „Wybawienie zaczyna się od Żydów” (Jn 4:22; zob. komentarz). W omawianym wersecie Paweł potwierdza, że Jehowa powierzył Żydom spisanie hebrajsko-aramejskiej części natchnionych Pism. Żydami byli też uczniowie Jezusa, którzy spisali Chrześcijańskie Pisma Greckie. Tak więc to Żydzi byli odpowiedzialni za skompletowanie kanonicznych ksiąg biblijnych i sprawowanie pieczy nad ich treścią (zob. komentarze do słowa „Łukasza”Łk 24:44).

święte słowa: Jest to tłumaczenie greckiego wyrazu lògion („słówko”), użytego tu w liczbie mnogiej i będącego zdrobnieniem od lògos („słowo”). W Chrześcijańskich Pismach Greckich wyraz lògion występuje tylko cztery razy. Pierwotnie oznaczał on po prostu krótką świętą wypowiedź, lecz z czasem zaczęto nim określać każdą wypowiedź Bożą. Paweł użył go tutaj w odniesieniu do całych Pism Hebrajskich i najwyraźniej także do istniejącej już wtedy części Chrześcijańskich Pism Greckich. Spisanie tego zbioru natchnionych Pism powierzono Żydom, a sami pisarze byli „pobudzani duchem świętym” (2Pt 1:20, 21). W Septuagincie słowo lògion występuje dość często jako tłumaczenie hebrajskich określeń odnoszących się do wypowiedzi Boga, np. w Ps 12:6 (11:6, LXX): „Wypowiedzi Jehowy są czyste”.

Łukasza: Grecka forma tego imienia brzmi Loukás i pochodzi od łacińskiego imienia Lucas. Łukasz, pisarz tej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, był lekarzem i wiernym towarzyszem apostoła Pawła (Kol 4:14; zob. też „Wprowadzenie do Ewangelii według Łukasza”). Ze względu na jego greckie imię i styl pisarski niektórzy uważają, że nie był on Żydem. Ponadto w Kol 4:10-14 Paweł najpierw wspomniał o „obrzezanych”, a dopiero później o Łukaszu. Jednak twierdzenie, że nie był on Żydem, jest sprzeczne z wypowiedzią z Rz 3:1, 2, według której to właśnie Żydom „powierzono święte słowa Boże”. Łukasz mógł więc być Żydem mówiącym po grecku i noszącym greckie imię.

wybawienie zaczyna się od Żydów: Lub „wybawienie wywodzi się z Żydów”. Wypowiedź Jezusa wskazuje, że to Żydom powierzono Słowo Boże, czyste wielbienie oraz prawdę prowadzącą do wybawienia (Rz 3:1, 2). Zostali również wybrani jako naród, z którego miał się wywodzić Mesjasz, co było spełnieniem Bożej obietnicy dotyczącej „potomstwa” Abrahama (Rdz 22:18; Gal 3:16). Kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, jedynie poprzez Żydów można było poznać prawdę o Bogu, Jego wymagania oraz szczegóły dotyczące Mesjasza. Jehowa nadal posługiwał się narodem izraelskim i każdy, kto chciał Mu służyć, musiał się przyłączyć do Jego wybranego narodu.

w Prawie Mojżeszowym, w pismach proroków i w Psalmach: Jezus najwyraźniej używa tutaj nazw poszczególnych części natchnionych Pism Hebrajskich zgodnie z podziałem przyjętym przez Żydów. Określenie „Prawo” (hebr. Toráh) odnosi się do ksiąg biblijnych od Rodzaju do Powtórzonego Prawa. „Pisma proroków” (hebr. Newiʼím) to prorocze księgi z Pism Hebrajskich, w tym księgi tzw. proroków wcześniejszych (od Jozuego do Królów). Słowo „Psalmy” odnosi się do trzeciej części, na którą składają się pozostałe księgi Pism Hebrajskich, nazywanej Pismami (hebr. Ketuwím). Ta część została określona „Psalmami”, bo zaczynała się od Księgi Psalmów. „Tanach”, żydowski termin odnoszący się do Pism Hebrajskich, to połączenie pierwszych liter nazw tych trzech części (TaNaCh). Okoliczność, iż Jezus wymienił te trzy określenia, wskazuje na to, że kiedy był na ziemi, kanon Pism Hebrajskich został już ustalony i że on sam uznawał ten kanon.

Nic podobnego!: Jest to tłumaczenie greckiego zwrotu, którego Paweł używa w Liście do Rzymian 10 razy. Oddaje się go również jako „w żadnym wypadku!” (Rz 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:1, 11). Bardziej dosłowne tłumaczenie brzmiałoby: „Nie może się tak stać”. Jest to dobitna przecząca odpowiedź na zadane pytanie, często retoryczne. Wyraża silną odrazę do jakiejś myśli, jakby chciało się jej powiedzieć: „Precz!”.

Bóg okaże się prawdomówny: Okrzyk Pawła: „Nic podobnego!” na początku tego wersetu jest odpowiedzią na pytania zadane w poprzednim wersecie: „Co więc powiedzieć o tych, którym zabrakło wiary? Czy ich brak wiary miałby przekreślić wierność Boga?”. Żydzi w tamtym czasie w większości okazali brak wiary, zwłaszcza gdy odrzucili proroctwa z Pism Hebrajskich wskazujące na Jezusa jako Mesjasza (Rz 3:21). Taka postawa narodu, któremu Bóg powierzył te „święte słowa” (Rz 3:2), mogłaby sugerować, że Jehowa nie jest prawdomówny, że nie dotrzymał swoich obietnic. Ale Jehowa wiernie je spełnił za pośrednictwem Chrystusa. Na dowód, że Bóg jest godny zaufania, Paweł przytoczył słowa Dawida, które w Septuagincie oddano tak: „[Boże,] jest słuszność w Twoich słowach” (Ps 50:6, Vocatio [51:4, ]). W tym wersecie Dawid wyznaje swój grzech i przyznaje, że racja jest po stronie Jehowy. Nie próbuje usprawiedliwiać siebie, a jednocześnie dyskredytować Boga. Paweł przytoczył te słowa Dawida, żeby pokazać, że Bóg zawsze jest lojalny i prawdomówny — bez względu na to, kim są ci, którzy twierdzą inaczej, albo jak dużo jest takich osób.

pod władzą grzechu: Dosł. „pod grzechem”. W tym wersecie grecki przyimek hypò („pod”) przekazuje myśl o podleganiu komuś lub czemuś. W Biblii grzech został uosobiony i przedstawiony jako okrutny pan, który trzyma ludzi w niewoli (Jn 8:34; Rz 6:16-20; 7:14). W innym miejscu Paweł pisze, że ‛grzech króluje’ (Rz 5:21).

grzechu: Słowo „grzech” jest najczęściej tłumaczeniem greckiego słowa hamartía. W Liście do Rzymian po raz pierwszy występuje ono w tym wersecie. Spokrewniony z nim czasownik hamartáno dosłownie znaczy „chybić” — w sensie nie trafić w cel, nie osiągnąć celu. Pisarze greccy używali słowa hamartáno, gdy mówili o chybieniu celu w rzucie oszczepem. Hebrajskimi odpowiednikami wspomnianych słów są chattáʼt („grzech”) i chatáʼ („grzeszyć”). W Sdz 20:16 wyrazu chatáʼ użyto z przeczeniem w odniesieniu do Beniaminitów, z których każdy „miotał z procy kamienie i nie chybiał ani o włos”. Wymienione słowa — zarówno hebrajskie, jak i greckie — mogą się odnosić nie tylko do celu w sensie dosłownym, ale także do celów moralnych i duchowych. Jednak w Biblii odnoszą się głównie do ludzkich grzechów, do postępowania niezgodnego z normami moralnymi ustalonymi przez Stwórcę (Rdz 39:9; 1Sm 7:6; Ps 51:4; Dn 9:8; Łk 15:18; Rz 2:12; 5:12). W Septuagincie odpowiednikiem hebrajskiego czasownika chatáʼ często jest grecki czasownik hamartáno (zob. komentarz do Rz 3:23).

Wszyscy grzeszą: Podobną myśl Paweł porusza w Rz 3:9, 12; 5:12. Greckie słowo oddane w omawianym wersecie jako daleko im można też przetłumaczyć na „nie udaje im się osiągnąć” lub „brakuje im”. Bóg stworzył ludzi „na swój obraz”, czyli dał im zdolność przejawiania tych samych cech co On (Rdz 1:26, 27). Kiedy jednak pierwsi ludzie, Adam i Ewa, złamali Jego zakaz (Rdz 2:15-17; 3:1-6), przestali w pełni odzwierciedlać chwałę Bożą, w tym Jego wspaniałe przymioty. Ponieważ wszyscy potomkowie Adama odziedziczyli grzech, a w jego następstwie śmierć, żaden człowiek nie jest w stanie odzwierciedlać wzniosłych przymiotów Boga tak, jak powinien.

Napisano przecież:wersetach 10-18 na potwierdzenie tego, że „wszyscy są pod władzą grzechu — zarówno Żydzi, jak i Grecy”, Paweł wiele razy cytuje Pisma Hebrajskie (Rz 3:9). W wersetach 10-12 cytuje z Ps 14:1-3 i Ps 53:1-3; w Rz 3:13 — z Ps 5:9 i Ps 140:3; w Rz 3:14 — z Ps 10:7; w Rz 3:15-17 — z Prz 1:16 i Iz 59:7, 8; w Rz 3:18 — z Ps 36:1 (zob. komentarz do Rz 1:17).

tak jak jest napisane: Po grecku występuje tu zwrot kathòs gégraptai (forma czasownika gráfo, czyli „pisać”), którego Paweł często używa, żeby wprowadzić cytaty z natchnionych Pism Hebrajskich (Rz 2:24; 3:10; 4:17; 8:36; 9:13, 33; 10:15; 11:26; 15:3, 9, 21; 1Ko 1:31; 2:9; 2Ko 8:15). List do Rzymian zawiera przeszło 50 cytatów z Pism Hebrajskich i wiele razy do nich nawiązuje.

Prawu: Zob. komentarz do Rz 2:12.

znając prawo — przez prawo zostaną osądzeni: W Liście Pawła do Rzymian są to pierwsze dwa wystąpienia słowa nòmos, które oznacza „prawo”. Poza tym użyto tu słowa anòmos, które zostało przetłumaczone na nie znając prawa. W tym wersecie termin „prawo” odnosi się do Prawa Mojżeszowego, podobnie jak w większości innych miejsc w Liście do Rzymian. W Chrześcijańskich Pismach Greckich słowo „prawo” może oznaczać: 1) konkretny przepis Prawa Mojżeszowego lub jakąś zasadę prawną, 2) całe Prawo Boże przekazane przez Mojżesza, 3) całość lub część natchnionych Pism Hebrajskich i 4) zasadę kierującą czyimś postępowaniem (zob. komentarze do Mt 5:17; Jn 10:34; Rz 8:2).

Co się narodziło z ciała, jest ciałem: Użyte tu greckie słowo oznaczające „ciało” (sarks) w tym miejscu odnosi się do istoty ludzkiej, mającej różne ograniczenia (zob. komentarz do Jn 17:2).

wszystkimi ludźmi: Dosł. „wszelkim ciałem”. To wyrażenie występuje również w Łk 3:6, gdzie zacytowano Iz 40:5, w którym użyto hebrajskiego określenia o tym samym znaczeniu (por. komentarz do Jn 1:14).

nikt: Dosł. „żadne ciało”. Greckie słowo sarks w tym miejscu odnosi się do istoty mającej fizyczne ciało, do człowieka z krwi i kości (zob. komentarze do Jn 3:6; 17:2).

Wszyscy grzeszą: Podobną myśl Paweł porusza w Rz 3:9, 12; 5:12. Greckie słowo oddane w omawianym wersecie jako daleko im można też przetłumaczyć na „nie udaje im się osiągnąć” lub „brakuje im”. Bóg stworzył ludzi „na swój obraz”, czyli dał im zdolność przejawiania tych samych cech co On (Rdz 1:26, 27). Kiedy jednak pierwsi ludzie, Adam i Ewa, złamali Jego zakaz (Rdz 2:15-17; 3:1-6), przestali w pełni odzwierciedlać chwałę Bożą, w tym Jego wspaniałe przymioty. Ponieważ wszyscy potomkowie Adama odziedziczyli grzech, a w jego następstwie śmierć, żaden człowiek nie jest w stanie odzwierciedlać wzniosłych przymiotów Boga tak, jak powinien.

okup: Grecki wyraz lýtron (od czasownika lýo, oznaczającego „uwolnić”) był używany przez greckich pisarzy pozabiblijnych w odniesieniu do ceny płaconej za uwolnienie niewolników lub wykupienie jeńców wojennych. W Chrześcijańskich Pismach Greckich pojawia się dwa razy: w tym wersecie i w Mk 10:45. Pokrewne słowo antílytron występuje w 1Tm 2:6 i jest oddane jako „odpowiedni okup”. Inne pokrewne terminy to lytròomai, który znaczy „wyzwolić, uwolnić, odkupić” (Tyt 2:14; 1Pt 1:18; zob. też przypisy), i apolýtrosis, często oddawany jako „wyzwolenie na podstawie okupu” (Ef 1:7; Kol 1:14; Heb 9:15, , 1997; 11:35; Rz 3:24; 8:23) (zob. Słowniczek pojęć).

uznani za prawych: W Chrześcijańskich Pismach Greckich czasownik dikaiòo i spokrewnione z nim rzeczowniki dikaíomadikaíosis w wielu przekładach są oddawane jako „usprawiedliwić” i „usprawiedliwienie”. W zasadzie odnoszą się do oczyszczenia z wszelkich zarzutów i uznania kogoś za niewinnego, prawego; wskazują też na odpowiednie do tego traktowanie danej osoby. Na przykład apostoł Paweł napisał, że „ten, kto umarł, został uwolniony [forma słowa dikaiòo] od grzechu”, bo poniósł już karę śmierci (Rz 6:7, 23). Poza tym wspomniane greckie słowa są używane w Biblii w pewnym szczególnym sensie. Oznaczają, że niedoskonałego człowieka, który okazuje wiarę, Bóg uznaje za niewinnego (Dz 13:38, 39; Rz 8:33).

wyzwoleniu na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa: Dosł. „odkupieniu w Chrystusie Jezusie”. Greckie słowo apolýtrosis („wyzwolenie na podstawie okupu; odkupienie”) jest spokrewnione z kilkoma innymi słowami związanymi z okupem (zob. komentarz do Mt 20:28).

wyrozumiałości: Lub „tolerancji”. W Chrześcijańskich Pismach Greckich rzeczownik anoché pojawia się tylko tutaj i w Rz 3:25. Dosłownie znaczy „powstrzymywanie się”. Można go też przetłumaczyć na „powściągliwość”. W pewnej liczbie wersetów występuje pokrewny grecki czasownik, który w kontekście trudnych sytuacji oddano jako „znosić” lub „cierpliwie znosić” (Mt 17:17; 1Ko 4:12; Ef 4:2). Użyto go także w Septuagincie we fragmentach, w których mowa, że Jehowa powstrzymuje się od działania (Iz 42:14; 64:12). Przez całe dzieje ludzkości Bóg okazuje niezwykłą życzliwość, tolerancję i cierpliwość, znosząc bluźnienie Jego imieniu i okrutne traktowanie Jego lojalnych czcicieli. Przejawiał te cechy również wtedy, gdy widział, jak torturowano i stracono na palu Jego Syna. Robi to dlatego, że „próbuje (...) pomóc [ludziom] okazać skruchę”. Myśl tę podkreślił też apostoł Piotr w 2Pt 3:9.

ofiarą służącą przebłaganiu grzechów: Lub „ofiarą służącą pojednaniu z Bogiem”. Sformułowanie to jest tłumaczeniem greckiego słowa hilastérion, spokrewnionego ze słowem hilasmòs, które w 1Jn 2:24:10 zostało oddane jako „ofiara przebłagalna”. Oba te słowa mogą oznaczać „narzędzie służące pojednaniu, ułagodzeniu kogoś lub czegoś”. W Biblii odnoszą się do przywrócenia dobrych relacji między Bogiem i ludźmi. Adam jako ziemski „syn Boży” na początku żył w pokojowych stosunkach ze swoim Stwórcą (Łk 3:38). Ale kiedy nie posłuchał Boga i zgrzeszył, utracił więź z Nim i doskonałe życie. Jednocześnie sprzedał w niewolę grzechu i śmierci swoich potomków (Rz 5:12). Żeby ludzie mogli odzyskać dobre stosunki z Bogiem, doskonała sprawiedliwość Boża wymagała zapłacenia równowartości tego, co zostało utracone (Wj 21:23-25; Pwt 19:21). Gdy Jezus złożył w ofierze swoje doskonałe ludzkie życie, stało się zadość sprawiedliwości — ofiara ta dała Jehowie podstawę do odpuszczania ludziom grzechów bez naruszania Jego sprawiedliwych zasad. Dzięki temu może On okazać się prawy, „gdy uznaje za prawego [grzesznego] człowieka wierzącego w Jezusa” (Rz 3:26). Tak więc ofiara przebłagalna, jaką złożył Jezus, umożliwiła ludziom pojednanie z Jehową i przywrócenie z Nim pokojowych relacji (Ef 1:7). W Heb 9:4, 5 greckiego słowa hilastérion użyto w odniesieniu do pokrywy skrzyni nazywanej „Arką Przymierza” i oddano je jako „pokrywa przebłagalna”, a w przypisie jako „miejsce przebłagania”.

wyrozumiale: Zob. komentarz do Rz 2:4.

przebaczał grzechy w przeszłości: Jehowa zaczął przebaczać grzechy, zanim jeszcze Jezus złożył okup, żeby uwolnić potomków Adama od niedoskonałości, grzechu i śmierci. Jehowa mógł to robić od chwili, gdy zaczął wyjawiać swój zamiar dotyczący „potomstwa”, które miało wybawić ludzi okazujących wiarę (Rdz 3:15; 22:18; Iz 53:5, 6, 10-12; Mt 20:28; Gal 3:19). Z punktu widzenia Wszechmocnego Boga okup już wtedy został niejako zapłacony. Jehowa miał całkowitą pewność, że Jego Syn będzie gotowy złożyć potrzebną ofiarę (Ps 40:6-8; Heb 10:7-10). Nic nie mogło Mu przeszkodzić w realizacji Jego zamiaru (Lb 23:19; Iz 46:10; Tyt 1:2). Na podstawie przyszłej ofiary Jezusa mógł przebaczać skruszonym grzesznikom, nie łamiąc swoich sprawiedliwych zasad (Pwt 32:4; Ps 32:1, 2, 5; Iz 1:18). Bez naruszania tych zasad mógł też uznać ludzi okazujących wiarę za prawych (oczywiście w sensie względnym) (Rdz 15:1, 6; Eze 14:14; Mt 23:35; Jak 2:23-25). Podobnie Jezus, kiedy był na ziemi jako przedstawiciel Boga, miał „władzę przebaczać grzechy” na podstawie okupu, chociaż go jeszcze nie złożył (Mt 9:2-6; Łk 7:36-50; Heb 2:9; zob. Słowniczek pojęć, „Okup”; „Prawość”).

Multimedia