Księga Nehemiasza 7:1-73

7  Gdy tylko odbudowano mur+, zamontowałem wrota+, a potem wyznaczyłem odźwiernych+, śpiewaków+ oraz Lewitów+ do ich zadań.  Następnie ustanowiłem nad Jerozolimą swojego brata Chananiego+ i Chananiasza, dowódcę Twierdzy+, ponieważ zasługiwał on na ogromne zaufanie i bał się Boga+ bardziej niż wielu innych.  Powiedziałem do nich: „Bram Jerozolimy nie należy otwierać przed nastaniem południowego skwaru. Odźwierni stojący przy bramach powinni na noc zamykać wrota i je ryglować. Ponadto wyznaczcie strażników spośród mieszkańców Jerozolimy — jedni niech stoją na przydzielonych posterunkach, a inni przed swoimi domami”.  Miasto było rozległe i wielkie, a ludzi było w nim mało+ i nie odbudowano jeszcze domów.  Ale mój Bóg podsunął mi pomysł, żebym zebrał dostojników, zarządców i resztę ludu i spisał ich według rodowodów+. Potem znalazłem księgę z rodowodami tych, którzy przybyli pierwsi. Było w niej napisane:  Oto mieszkańcy prowincji, którzy wyszli z niewoli — spośród wygnańców uprowadzonych przez babilońskiego króla Nabuchodonozora*+. Wrócili oni do Jerozolimy i Judy, każdy do swojego miasta+.  Przybyli z Zerubbabelem+, Jeszuą+, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem i Baaną. Oto liczba mężczyzn z ludu izraelskiego+:  synów Parosza było 2172,  synów Szefatiasza — 372, 10  synów Aracha+ — 652, 11  synów Pachat-Moaba+, potomków Jeszui i Joaba+ — 2818, 12  synów Elama+ — 1254, 13  synów Zattu — 845, 14  synów Zakkaja — 760, 15  synów Binnuja — 648, 16  synów Bebaja — 628, 17  synów Azgada — 2322, 18  synów Adonikama — 667, 19  synów Bigwaja — 2067, 20  synów Adina — 655, 21  synów Atera, potomków Ezechiasza — 98, 22  synów Chaszuma — 328, 23  synów Becaja — 324, 24  synów Charifa — 112, 25  synów Gibeona*+ — 95, 26  mieszkańców Betlejem i Netofy — 188, 27  mieszkańców Anatot+ — 128, 28  mieszkańców Bet-Azmawet — 42, 29  mieszkańców Kiriat-Jearim+, Kefiry i Beerot+ — 743, 30  mieszkańców Ramy i Geby+ — 621, 31  mieszkańców Michmasu+ — 122, 32  mieszkańców Betel+ i Aj+ — 123, 33  mieszkańców drugiego Nebo — 52, 34  synów innego Elama — 1254, 35  synów Charima — 320, 36  mieszkańców Jerycha — 345, 37  mieszkańców Lod, Chadidu i Ono+ — 721, 38  mieszkańców Senai* — 3930. 39  Kapłani+: synów Jedajasza z rodu Jeszui było 973, 40  synów Immera — 1052, 41  synów Paszchura+ — 1247, 42  synów Charima+ — 1017. 43  Lewici+: synów Jeszui, synów Kadmiela+, z rodu Hodewy było 74. 44  Śpiewacy+: synów Asafa+ było 148. 45  Odźwierni+: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba+, synów Chatity i synów Szobaja było 138. 46  Słudzy świątynni*+: synowie Cychy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, 47  synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona, 48  synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Szalmaja, 49  synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara, 50  synowie Reajasza, synowie Recina, synowie Nekody, 51  synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha, 52  synowie Besaja, synowie Meunitów*, synowie Nefuszesima, 53  synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, 54  synowie Baclita, synowie Mechidy, synowie Charszy, 55  synowie Barkosa, synowie Sysery, synowie Tamacha, 56  synowie Necjacha i synowie Chatify. 57  Synowie sług Salomona+: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy, 58  synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, 59  synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Haccebaima i synowie Amona. 60  Wszystkich sług świątynnych*+ i synów sług Salomona było 392. 61  A to są ci, którzy wyruszyli z Tel-Melach, Tel-Charszy, Kerubu, Addonu i Immeru, ale nie byli w stanie udowodnić, że ich ród albo oni sami mają izraelskie pochodzenie+: 62  synów Delajasza, synów Tobiasza i synów Nekody było 642. 63  A z kapłanów byli: synowie Chabajasza, synowie Hakkoca+ i synowie Barzillaja, który wziął sobie żonę z córek Gileadczyka Barzillaja+ i przyjął jego imię. 64  Ci szukali siebie w spisach, żeby potwierdzić swój rodowód, ale bez skutku. Dlatego postanowiono, że nie będą usługiwać jako kapłani*+. 65  Namiestnik*+ zabronił im jeść rzeczy najświętsze+, dopóki nie pojawi się kapłan, który rozstrzygnie to za pomocą urim i tummim+. 66  Cały zbór liczył 42 360 Izraelitów+. 67  Mieli oni 7337 niewolników i niewolnic+, a także 245 śpiewaków i śpiewaczek+. 68  Ponadto mieli 736 koni, 245 mułów, 69  435 wielbłądów i 6720 osłów. 70  Niektórzy z głów rodów przekazali dary na wykonanie tej pracy*+. Namiestnik* dał do skarbca* 1000 drachm* złota, 50 czasz i 530 szat kapłańskich+. 71  A niektórzy z głów rodów przekazali do skarbca na to przedsięwzięcie 20 000 drachm złota i 2200 min* srebra. 72  Reszta ludu dała 20 000 drachm złota, 2000 min srebra i 67 szat kapłańskich. 73  Kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy+, słudzy świątynni* i pozostali z ludu osiedlili się w swoich miastach. Tak więc wszyscy Izraelici zamieszkali w swoich miastach+. Gdy nastał miesiąc siódmy+, już w nich mieszkali+.

Przypisy

Lub „Nebukadneccara”.
Możliwe też „mieszkańców Gibeonu”.
Możliwe też „synów Senai”.
Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
Możliwe też „Meunima”.
Lub „netynejczyków”. Dosł. „danych”.
Lub „wykluczono ich z kapłaństwa jako nieczystych”.
Lub „tirszata” — perski tytuł namiestnika prowincji.
Chodzi o odbudowanie świątyni.
Lub „tirszata” — perski tytuł namiestnika prowincji.
Lub „funduszu świątynnego”.
Na ogół drachma odpowiadała perskiemu złotemu darejkowi, który ważył 8,4 g. Nie jest tym samym co drachma w Pismach Greckich. Zob. Dodatek B14.
Mina w Pismach Hebrajskich odpowiadała 570 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.

Komentarze

Multimedia