Księga Nehemiasza 12:1-47

12  Oto kapłani i Lewici, którzy wyruszyli z Zerubbabelem+, synem Szealtiela+, i Jeszuą+: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz,  Amariasz, Malluch, Chattusz,  Szechaniasz, Rechum, Meremot,  Iddo, Ginnetoj, Abijasz,  Mijjamin, Maadiasz, Bilga,  Szemajasz, Jojarib, Jedajasz,  Sallu, Amok, Chilkiasz i Jedajasz. Ci byli zwierzchnikami kapłanów i ich braci za dni Jeszui.  A Lewitami byli: Jeszua, Binnuj, Kadmiel+, Szerebiasz, Juda i Mattaniasz+, który razem ze swoimi braćmi przewodził śpiewaniu pieśni dziękczynnych.  Z kolei ich bracia Bakbukiasz i Unni stali naprzeciw nich jako strażnicy*. 10  Jeszua został ojcem Jojakima, Jojakim został ojcem Eliasziba+, a Eliaszib został ojcem Jojady+. 11  Jojada został ojcem Jonatana, a Jonatan został ojcem Jaddui. 12  Za dni Jojakima głowami rodów byli następujący kapłani: Serajasza+ reprezentował Merajasz, Jeremiasza — Chananiasz, 13  Ezdrasza+ — Meszullam, Amariasza — Jehochanan, 14  Malluchiego — Jonatan, Szebaniasza — Józef, 15  Charima+ — Adna, Merajota — Chelkaj, 16  Idda — Zachariasz, Ginnetona — Meszullam, 17  Abijasza+ — Zikri, Miniamina — .⁠.⁠.*, Moadiasza — Piltaj, 18  Bilgę+ — Szammua, Szemajasza — Jehonatan, 19  Jojariba — Mattenaj, Jedajasza+ — Uzzi, 20  Sallaja — Kallaj, Amoka — Eber, 21  Chilkiasza — Chaszabiasz, a Jedajasza — Netanel. 22  Tych, którzy za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jaddui+ byli głowami rodów Lewitów, zapisywano — podobnie jak kapłanów — aż do panowania Dariusza Persa. 23  Lewitów, którzy byli głowami rodów, zapisywano w księdze dziejów aż do dni Jochanana, syna Eliasziba. 24  Zwierzchnikami Lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz i Jeszua+, syn Kadmiela+. Ich bracia stali naprzeciw nich — warta przy warcie — żeby zanosić wyrazy wysławiania i podziękowania zgodnie ze wskazówkami Dawida+, sługi prawdziwego Boga. 25  Mattaniasz+, Bakbukiasz, Abdiasz, Meszullam, Talmon i Akkub+ stali na straży jako odźwierni+, strzegąc magazynów przy bramach. 26  Ci pełnili służbę za dni Jojakima, syna Jeszui+, syna Jocadaka, i za dni namiestnika Nehemiasza oraz kapłana i przepisywacza* Ezdrasza+. 27  Przed uroczystością poświęcenia murów Jerozolimy szukano Lewitów i sprowadzono ich do Jerozolimy ze wszystkich miejsc, gdzie mieszkali, żeby obchodzić tę uroczystość z radością, pieśniami dziękczynnymi+ i muzyką czyneli, harf* i lir*. 28  Wyszkoleni śpiewacy* zebrali się z Okręgu*, ze wszystkich okolic Jerozolimy, z osad Netofatytów+, 29  z Bet-Gilgal+ i z okolic Geby+ i Azmawetu+, bo śpiewacy pobudowali sobie wcześniej osady wokół Jerozolimy. 30  A kapłani i Lewici oczyścili siebie i lud+, a także bramy+ i mur+. 31  Następnie przyprowadziłem książąt Judy na szczyt muru. Ponadto wyznaczyłem dwa duże chóry dziękczynne i pochody. Jeden poszedł w prawo po murze w kierunku Bramy Popielisk+. 32  Za nim szli: Hoszajasz i połowa książąt Judy, 33  a także Azariasz, Ezdrasz, Meszullam, 34  Juda, Beniamin, Szemajasz i Jeremiasz. 35  Towarzyszyli im niektórzy z synów kapłańskich z trąbami+: Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michajasza, syna Zakkura, syna Asafa+, 36  i jego bracia — Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Chanani — z instrumentami muzycznymi Dawida+, sługi prawdziwego Boga. Przed nimi szedł przepisywacz* Ezdrasz+. 37  Przy Bramie Źródlanej+ poszli prosto przed siebie ponad Schodami+ Miasta Dawida+ po biegnącym w górę murze, minęli Dom Dawida i doszli aż do Bramy Wodnej+ na wschodzie. 38  Drugi chór dziękczynny szedł w przeciwnym kierunku*, a ja za nim razem z połową ludu. Szliśmy po murze w górę przez Wieżę Pieców+ i dalej do Szerokiego Muru+, 39  potem w górę przez Bramę Efraima+, Bramę Staromiejską+, Bramę Rybną+, Wieżę Chananela+, Wieżę Mea i Bramę Owczą+. Stanęliśmy przy Bramie Straży. 40  W końcu oba chóry dziękczynne zatrzymały się przed domem prawdziwego Boga, i podobnie ja, a ze mną połowa zarządców 41  oraz kapłani Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Michajasz, Elioenaj, Zachariasz i Chananiasz, którzy mieli trąby, 42  jak również Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkijasz, Elam i Ezer. A śpiewacy pod nadzorem Jizrachiasza głośno śpiewali. 43  Tego dnia złożono wielkie ofiary i się radowano+, bo prawdziwy Bóg sprawił, że zapanowała wielka radość. Cieszyły się też kobiety i dzieci+, tak iż odgłosy radości w Jerozolimie było słychać z daleka+. 44  W tym dniu ustanowiono mężczyzn nad magazynami+ na daniny+, pierwsze plony+ i dziesięciny*+. Mieli w nich gromadzić to, co zebrano z pól miejskich, a co według Prawa+ należało się kapłanom i Lewitom+. Bo w Judzie radowano się z powodu kapłanów i Lewitów, którzy usługiwali. 45  Zaczęli oni wywiązywać się z obowiązków wobec swojego Boga i z obowiązku oczyszczenia. Podobnie śpiewacy i odźwierni zaczęli wypełniać swoje zadania zgodnie ze wskazówkami Dawida i jego syna Salomona. 46  Bo dawno temu, w czasach Dawida i Asafa, byli dyrygenci* kierujący śpiewakami, wysławianiem pieśniami i składaniem podziękowań Bogu+. 47  Za dni Zerubbabela+ i za dni Nehemiasza wszyscy Izraelici dawali śpiewakom+ i odźwiernym+ to, co zaspokajało ich codzienne potrzeby. Odkładali też to, co się należało Lewitom+, a Lewici — to, co się należało potomkom Aarona.

Przypisy

Możliwe też „podczas służby”.
W tekście hebr. najwyraźniej pominięto to imię.
Lub „uczonego w piśmie”. Zob. Słowniczek pojęć.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Dosł. „synowie śpiewaków”.
Chodzi o Okręg Jordanu, czyli południową część Doliny Jordanu.
Lub „uczony w piśmie”.
Lub „z przodu”.
Lub „dziesiąte części”.
Dosł. „głowy”.

Komentarze

Multimedia