Księga Nehemiasza 11:1-36

11  W Jerozolimie mieszkali książęta ludu+. A reszta ludu rzucała losy+, żeby z każdych dziesięciu wybrać jednego, który by się osiedlił w Jerozolimie, świętym mieście. Pozostałych dziewięciu przebywało w innych miastach.  Ponadto lud błogosławił wszystkich, którzy dobrowolnie zgodzili się zamieszkać w Jerozolimie.  To są zwierzchnicy prowincji, którzy zamieszkali w Jerozolimie. (Reszta Izraela, kapłani, Lewici, słudzy świątynni*+ i synowie sług Salomona+ zamieszkali w innych miastach Judy, każdy w swojej posiadłości w swoim mieście+.  Poza tym w Jerozolimie zamieszkali niektórzy z plemienia Judy i plemienia Beniamina). Z plemienia Judy byli: Atajasz, syn Uzzjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalalela spośród synów Pereca+,  i Maasejasz, syn Barucha, syna Kolchozego, syna Chazajasza, syna Adajasza, syna Jojariba, syna Zachariasza, syna Szelanity.  Wszystkich synów Pereca, którzy mieszkali w Jerozolimie, było 468. Byli to dzielni mężczyźni.  A z plemienia Beniamina byli: Sallu+, syn Meszullama, syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolajasza, syna Maasejasza, syna Itiela, syna Jeszajasza,  a po nim Gabbaj i Sallaj — wszystkich ich było 928.  Ich nadzorcą był Joel, syn Zikriego, a Juda, syn Hassenui, był ustanowiony drugim nad miastem. 10  Z kapłanów: Jedajasz, syn Jojariba, Jachin+, 11  Serajasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba+, zwierzchnika domu* prawdziwego Boga, 12  oraz ich bracia, którzy pełnili służbę w tym domu — 822; Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amciego, syna Zachariasza, syna Paszchura+, syna Malkijasza, 13  oraz jego bracia, którzy byli głowami rodów — 242; ponadto Amaszsaj, syn Azarela, syna Achzaja, syna Meszillemota, syna Immera, 14  oraz jego bracia, ludzie waleczni i odważni — 128. Ich nadzorcą był Zabdiel, członek znamienitej rodziny. 15  Z Lewitów: Szemajasz+, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, syna Bunniego, 16  oraz Szabbetaj+ i Jozabad+, którzy byli zwierzchnikami Lewitów odpowiedzialnymi za prace wykonywane na zewnątrz domu prawdziwego Boga, 17  a także Mattaniasz+, syn Micheasza, syna Zabdiego, syna Asafa+, który dyrygował chórem i przewodniczył wysławianiu podczas modlitwy+, oraz jego pomocnik*, Bakbukiasz, i Abda, syn Szammui, syna Galala, syna Jedutuna+. 18  Wszystkich Lewitów w świętym mieście było 284. 19  Odźwiernymi byli: Akkub, Talmon+ i ich bracia, którzy strzegli bram — w sumie było ich 172. 20  Pozostali Izraelici, kapłani i Lewici mieszkali we wszystkich innych miastach Judy, każdy w swojej dziedzicznej posiadłości*. 21  Słudzy świątynni*+ mieszkali w Ofelu+, a ich przełożonymi byli Cycha i Giszpa. 22  Nadzorcą Lewitów w Jerozolimie był Uzzi, syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza+, syna Michy spośród synów Asafa, śpiewaków. Nadzorował on pracę wykonywaną w domu prawdziwego Boga. 23  Na rzecz śpiewaków został wydany nakaz królewski+, w ramach którego stale ich zaopatrywano stosownie do ich codziennych potrzeb. 24  A Petachiasz, syn Meszezabela spośród synów Zeracha, syna Judy, doradzał królowi* w każdej sprawie dotyczącej ludu. 25  Jeśli chodzi o miejscowości i ich pola, niektórzy potomkowie Judy mieszkali w Kiriat-Arbie+ i okolicznych* miejscowościach, w Dibonie i okolicznych miejscowościach, w Jekabceelu+ i przyległych osadach, 26  w Jeszui, w Moladzie+, w Bet-Pelet+, 27  w Chacar-Szual+, w Beer-Szebie i okolicznych* miejscowościach, 28  w Ciklag+, w Mekonie i okolicznych* miejscowościach, 29  w En-Rimmon+, w Corze+, w Jarmucie, 30  w Zanoachu+ i w Adullamie oraz przyległych osadach, w Lachisz+ i na jego polach oraz w Azece+ i okolicznych* miejscowościach. Osiedlili się* od Beer-Szeby aż do Doliny Hinnoma+. 31  A potomkowie Beniamina mieszkali w Gebie+, w Michmaszu, w Ajji, w Betel+ i okolicznych* miejscowościach, 32  w Anatot+, w Nob+, w Ananii, 33  w Chacorze, w Ramie+, w Gittaim, 34  w Chadidzie, w Ceboim, w Neballacie, 35  w Lod i w Ono+, czyli* w dolinie rzemieślników. 36  Na terytorium Beniamina miały się też osiedlić niektóre oddziały Lewitów z terytorium Judy.

Przypisy

Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
Lub „świątyni”.
Dosł. „drugi wśród jego braci”.
Lub „na swoim dziedzictwie”.
Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
Dosł. „był pod ręką króla”.
Lub „zależnych od niej”.
Lub „zależnych od niej”.
Lub „zależnych od niej”.
Lub „zależnych od niej”.
Lub „rozłożyli się obozem”.
Lub „zależnych od niego”.
Możliwe też „a także”.

Komentarze

Multimedia