Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści Ewangelii według Marka

 • A. Wydarzenia poprzedzające służbę Jezusa (1:1-13)

 • B. Początkowy okres publicznej służby Jezusa, głównie w okolicach Jeziora Galilejskiego (1:14 do 3:35)

  • Jezus zaczyna głosić w Galilei (1:14, 15)

  • Pierwszych czterech uczniów zostaje „rybakami ludzi” (1:16-20)

  • Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum; wypędza nieczystego ducha (1:21-28)

  • Jezus w Kafarnaum uzdrawia teściową Piotra i wielu innych (1:29-34)

  • Jezus modli się w odludnym miejscu (1:35-39)

  • Uzdrowienie trędowatego (1:40-45)

  • Jezus uzdrawia sparaliżowanego w Kafarnaum (2:1-12)

  • Jezus powołuje Lewiego na swojego ucznia (2:13-17)

  • Pytanie o post (2:18-22)

  • Jezus Panem szabatu (2:23-28)

  • Uzdrowienie w szabat człowieka z bezwładną ręką (3:1-6)

  • Wielki tłum nad jeziorem; wielu zostaje uzdrowionych (3:7-12)

  • Wybór 12 apostołów (3:13-19)

  • Bluźnierstwo przeciw duchowi świętemu (3:20-30)

  • Matka i bracia Jezusa (3:31-35)

 • C. Jezus naucza za pomocą przykładów (4:1-34)

  • Jezus naucza tłumy z łodzi (4:1, 2)

  • Przypowieść o siewcy i czterech rodzajach gleby (4:3-9)

  • Dlaczego Jezus używał przykładów (4:10-13)

  • Wyjaśnienie przypowieści o siewcy (4:14-20)

  • Lampy nie stawia się pod koszem (4:21-23)

  • „Jaką miarą odmierzacie” (4:24, 25)

  • Przykład o siewcy, który śpi (4:26-29)

  • Przypowieść o ziarnku gorczycy (4:30-32)

  • Jezus używa przykładów (4:33, 34)

 • D. Jezus dokonuje cudów na Jeziorze Galilejskim i w jego okolicy (4:35 do 5:43)

  • Jezus ucisza gwałtowny wicher (4:35-41)

  • Jezus uzdrawia człowieka opętanego przez demony; pozwala demonom wejść w świnie (5:1-20)

  • Wskrzeszenie córki Jaira; kobieta dotyka szaty Jezusa (5:21-43)

 • E. Jezus poszerza zakres służby w Galilei; zaczyna też głosić na północ i na wschód od tego regionu (6:1 do 9:50)

  • Jezus odrzucony w rodzinnym mieście (6:1-6)

  • Jezus podaje Dwunastu wskazówki co do służby i wysyła ich, żeby głosili (6:7-13)

  • Śmierć Jana Chrzciciela (6:14-29)

  • Jezus karmi 5000 mężczyzn (6:30-44)

  • Jezus chodzi po wodzie (6:45-52)

  • Uzdrawianie w Genezarecie (6:53-56)

  • Jezus gani ludzkie tradycje (7:1-13)

  • To, co nieczyste, pochodzi z serca (7:14-23)

  • Jezus uzdrawia córkę Syrofenicjanki (7:24-30)

  • Jezus uzdrawia niesłyszącego w Dekapolu (7:31-37)

  • Jezus karmi około 4000 mężczyzn (8:1-10)

  • Faryzeusze proszą o znak z nieba (8:11-13)

  • Jezus ostrzega przed zakwasem faryzeuszy i Heroda (8:14-21)

  • Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie (8:22-26)

  • W drodze do Cezarei Filipowej Piotr utożsamia Jezusa z Chrystusem (8:27-30)

  • Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie (8:31-33)

  • Wymagania dla uczniów Jezusa (8:34 do 9:1)

  • Przemienienie Jezusa (9:2-8)

  • Przyjście Eliasza (9:9-13)

  • Jezus leczy chłopca opętanego przez demona (9:14-29)

  • Jezus po raz drugi zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie (9:30-32)

  • Uczniowie sprzeczają się, kto z nich jest ważniejszy (9:33-37)

  • „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest po naszej stronie” (9:38-41)

  • Co prowadzi do upadku (9:42-48)

  • „Miejcie sól w sobie” (9:49, 50)

 • F. Służba Jezusa w Perei i w pobliżu Jerycha (10:1-52)

  • Jezus podaje wskazówki dotyczące małżeństwa i rozwodu (10:1-12)

  • Jezus błogosławi dzieci (10:13-16)

  • Pytanie bogacza (10:17-27)

  • Ofiary na rzecz Królestwa będą wynagrodzone (10:28-31)

  • Jezus po raz trzeci zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie (10:32-34)

  • Jakub i Jan proszą o zaszczytne miejsca w Królestwie (10:35-45)

  • Niedaleko Jerycha Jezus uzdrawia niewidomego Bartymeusza (10:46-52)

 • G. Ostatnie dni publicznej służby Jezusa w Jerozolimie (11:1 do 14:16)

  • Tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy (11:1-11)

  • W drodze do Jerozolimy Jezus przeklina drzewo figowe (11:12-14)

  • Jezus oczyszcza świątynię (11:15-18)

  • Czego uczy zdarzenie z uschniętym drzewem figowym (11:19-25)

  • Kto dał Jezusowi władzę (11:27-33)

  • Przypowieść o niegodziwych hodowcach (12:1-12)

  • Bóg a Cezar (12:13-17)

  • Pytanie dotyczące zmartwychwstania (12:18-27)

  • Dwa najważniejsze przykazania (12:28-34)

  • Czy Chrystus jest synem Dawida? (12:35-37a)

  • Ostrzeżenie przed uczonymi w piśmie (12:37b-40)

  • Dwie monety biednej wdowy (12:41-44)

  • Pytanie o to, „co będzie znakiem, że to wszystko zbliża się ku końcowi” (13:1-4)

  • Złożony znak i ucisk, jakiego nie było (13:5-20)

  • Ostrzeżenie przed fałszywymi chrystusami (13:21-23)

  • Przyjście Syna Człowieczego (13:24-27)

  • Przykład o drzewie figowym (13:28, 29)

  • To pokolenie nie przeminie (13:30, 31)

  • Dnia i godziny nie znają ludzie ani aniołowie (13:32)

  • „Stale czuwajcie” (13:33-37)

  • Kapłani spiskują, żeby zabić Jezusa (14:1, 2)

  • Kobieta wylewa na głowę Jezusa pachnący olejek (14:3-9)

  • Judasz zamierza zdradzić Jezusa (14:10, 11)

  • Przygotowania do ostatniej Paschy (14:12-16)

 • H. Ostatni 14 nisan podczas pobytu Jezusa na ziemi (14:17 do 15:41)

  • ‛Biada człowiekowi, który zdradzi Syna Człowieczego!’ (14:17-21)

  • Jezus ustanawia Wieczerzę Pańską (14:22-26)

  • Zapowiedź zaparcia się Piotra (14:27-31)

  • Jezus modli się w Getsemani (14:32-42)

  • Jezus zostaje aresztowany, a uczniowie uciekają (14:43-52)

  • Proces przed Sanhedrynem (14:53-65)

  • Piotr trzy razy zapiera się Jezusa i płacze (14:66-72)

  • Jezus przed Piłatem (15:1-15)

  • Żołnierze wyśmiewają Jezusa (15:16-20)

  • Jezus przybity do pala na Golgocie (15:21-32)

  • Śmierć Jezusa (15:33-41)

 • I. Jezus zostaje pochowany, a potem wskrzeszony (15:42 do 16:8)

  • Józef z Arymatei i pochowanie Jezusa (15:42-47)

  • Kobiety przy pustym grobowcu (16:1-8)