Księga Liczb 3:1-51

3  W czasie, gdy Jehowa rozmawiał z Mojżeszem na górze Synaj+, rodzina* Mojżesza i Aarona przedstawiała się następująco:  Imiona synów Aarona to: Nadab — pierworodny, Abihu+, Eleazar+ i Itamar+.  Takie były imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których wprowadzono na urząd kapłański*+.  Nadab i Abihu umarli jednak przed Jehową, gdy na pustkowiu Synaj składali Jehowie niedozwoloną ofiarę+. Nie mieli oni żadnych synów. A Eleazar+ i Itamar+ dalej pełnili służbę kapłańską razem ze swoim ojcem, Aaronem.  Jehowa rzekł do Mojżesza:  „Przyprowadź Lewitów+ do kapłana Aarona, żeby mu usługiwali+.  Mają wykonywać obowiązki na jego rzecz i na rzecz całego ludu, pełniąc służbę związaną z namiotem spotkania, z przybytkiem.  Usługując w nim, mają się troszczyć o wszystkie jego sprzęty+ i w ten sposób wypełniać swoje obowiązki w imieniu Izraelitów+.  Dasz Lewitów Aaronowi i jego synom. Zostali wyznaczeni do tej służby spośród Izraelitów+. 10  Aarona i jego synów masz mianować na urząd kapłański+. Każda osoba nieupoważniona*, która zbliży się do przybytku, ma zostać uśmiercona”+. 11  Jehowa dalej mówił do Mojżesza: 12  „Ja biorę Lewitów spośród ludu Izraela w zamian za wszystkich izraelskich pierworodnych*+. Lewici będą należeć do mnie. 13  Bo do mnie należy każdy pierworodny+. W dniu, w którym uśmierciłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej+, uświęciłem dla siebie każdego pierworodnego w Izraelu, zarówno spośród ludzi, jak i zwierząt+. Należą więc do mnie. Ja jestem Jehowa”. 14  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza na pustkowiu Synaj+: 15  „Spisz synów Lewiego według ich rodów i według ich rodzin. Masz spisać każdą osobę płci męskiej od miesiąca wzwyż”+. 16  Mojżesz spisał ich więc na polecenie Jehowy. 17  Imiona synów Lewiego to: Gerszon, Kehat i Merari+. 18  Synami Gerszona, od których wywodziły się nazwy rodzin, byli: Libni i Szimej+. 19  Synami Kehata, od których wywodziły się nazwy rodzin, byli: Amram, Icchar, Hebron i Uzziel+. 20  Synami Merariego, od których wywodziły się nazwy rodzin, byli: Machli+ i Muszi+. To były rodziny Lewitów wymienione według rodów. 21  Od Gerszona wywodziła się rodzina Libnitów+ i rodzina Szimeitów. To były rodziny pochodzące od Gerszona. 22  Liczba wszystkich spisanych osób płci męskiej od miesiąca wzwyż wyniosła 7500+. 23  Rodziny Gerszonitów obozowały za przybytkiem+, od strony zachodniej. 24  Naczelnikiem rodu Gerszonitów był Eliasaf, syn Laela. 25  Obowiązkiem synów Gerszona+ w namiocie spotkania było troszczenie się o namiot+ i jego nakrycia+, o kotarę+ przy wejściu do namiotu spotkania, 26  zasłony+, które ogradzały dziedziniec otaczający przybytek i ołtarz, kotarę+ przy wejściu na ten dziedziniec, linki namiotowe i o wszystko, co było z tym związane. 27  Od Kehata wywodziła się rodzina Amramitów, rodzina Iccharytów, rodzina Hebronitów i rodzina Uzzielitów. To były rodziny pochodzące od Kehata+. 28  Liczba wszystkich spisanych osób płci męskiej od miesiąca wzwyż wyniosła 8600. Ich obowiązkiem było troszczenie się o święte miejsce*+. 29  Rodziny synów Kehata obozowały od południowej strony przybytku+. 30  Naczelnikiem rodu Kehatytów był Elicafan, syn Uzziela+. 31  Ich obowiązkiem było troszczenie się o Arkę+, stół+, świecznik+, ołtarze+, przybory+ używane podczas służby w świętym miejscu, kotarę+ i o wszystko, co było z tym związane+. 32  Zwierzchnikiem lewickich naczelników był Eleazar+, syn kapłana Aarona. Sprawował on nadzór nad tymi, którzy troszczyli się o święte miejsce. 33  Od Merariego wywodziła się rodzina Machlitów i rodzina Muszytów. To były rodziny pochodzące od Merariego+. 34  Liczba wszystkich spisanych osób płci męskiej od miesiąca wzwyż wyniosła 6200+. 35  Naczelnikiem rodu Merarytów był Curiel, syn Abichaila. Obozowali oni od północnej strony przybytku+. 36  Obowiązkiem synów Merariego było dbanie o ramy+ przybytku, poprzeczki+, słupy+, podstawy z gniazdem, wszelkie jego sprzęty+ i o wszystko, co było z tym związane+, 37  a także o słupy dookoła dziedzińca, ich podstawy z gniazdem+, ich paliki namiotowe i ich linki namiotowe. 38  Z przodu przybytku, z przodu namiotu spotkania — od strony wschodniej — obozowali Mojżesz oraz Aaron i jego synowie. Ich obowiązkiem na rzecz Izraelitów było troszczenie się o sanktuarium. Każda osoba nieupoważniona*, która by się do niego zbliżyła, miała zostać uśmiercona+. 39  Wszystkich Lewitów, których Mojżesz i Aaron spisali na rozkaz Jehowy według ich rodzin — wszystkich osób płci męskiej od miesiąca wzwyż — było 22 000. 40  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza: „Spisz wszystkich izraelskich pierworodnych płci męskiej od miesiąca wzwyż+ — policz ich i zrób listę ich imion. 41  I w zamian za tych pierworodnych weź dla mnie Lewitów+. Również w zamian za wszystkie pierworodne zwierzęta domowe Izraelitów weź zwierzęta domowe Lewitów+. Ja jestem Jehowa”. 42  Mojżesz spisał więc wszystkich izraelskich pierworodnych, tak jak mu nakazał Jehowa. 43  Liczba wszystkich pierworodnych płci męskiej od miesiąca wzwyż, spisanych imiennie, wyniosła 22 273. 44  Jehowa dalej mówił do Mojżesza: 45  „Weź Lewitów w zamian za wszystkich izraelskich pierworodnych, a zwierzęta domowe Lewitów w zamian za zwierzęta domowe Izraelitów. Lewici mają należeć do mnie. Ja jestem Jehowa. 46  Jako okup+ za 273 izraelskich pierworodnych, którzy przewyższają liczbę Lewitów+, 47  weźmiesz po 5 syklów* za każdego+ według wagi świętego sykla*. Sykl odpowiada 20 gerom*+. 48  Dasz te pieniądze Aaronowi i jego synom jako okup za tych pierworodnych”. 49  Mojżesz wziął więc pieniądze na wykupienie tych, którzy przewyższali liczbę Lewitów. 50  Wziął od izraelskich pierworodnych 1365 syklów według wagi świętego sykla*. 51  Następnie zgodnie ze słowami* Jehowy dał te pieniądze stanowiące okup Aaronowi i jego synom — tak jak Jehowa mu nakazał.

Przypisy

Dosł. „pokolenia”.
Dosł. „których rękę napełniono”.
Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie należy do rodu Aarona.
Lub „otwierających łono”.
Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie jest Lewitą.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Gera odpowiadała 0,57 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Dosł. „według ust”.

Komentarze

Multimedia