Księga Ezdrasza 2:1-70

2  Oto mieszkańcy prowincji, którzy wyszli z niewoli+ w Babilonie — spośród wygnańców uprowadzonych przez babilońskiego króla Nabuchodonozora*+. Wrócili oni do Jerozolimy i Judy, każdy do swojego miasta+.  Przybyli z Zerubbabelem+, Jeszuą+, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem i Baaną. Oto liczba mężczyzn z ludu izraelskiego+:  synów Parosza było 2172,  synów Szefatiasza — 372,  synów Aracha+ — 775,  synów Pachat-Moaba+, potomków Jeszui i Joaba — 2812,  synów Elama+ — 1254,  synów Zattu+ — 945,  synów Zakkaja — 760, 10  synów Baniego — 642, 11  synów Bebaja — 623, 12  synów Azgada — 1222, 13  synów Adonikama — 666, 14  synów Bigwaja — 2056, 15  synów Adina — 454, 16  synów Atera, potomków Ezechiasza — 98, 17  synów Becaja — 323, 18  synów Jory — 112, 19  synów Chaszuma+ — 223, 20  synów Gibbara* — 95, 21  mieszkańców Betlejem — 123, 22  mieszkańców Netofy — 56, 23  mieszkańców Anatot+ — 128, 24  mieszkańców Azmawetu — 42, 25  mieszkańców Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot — 743, 26  mieszkańców Ramy+ i Geby+ — 621, 27  mieszkańców Michmasu — 122, 28  mieszkańców Betel i Aj+ — 223, 29  mieszkańców Nebo+ — 52, 30  mieszkańców Magbisz* — 156, 31  synów innego Elama — 1254, 32  synów Charima — 320, 33  mieszkańców Lod, Chadidu i Ono — 725, 34  mieszkańców Jerycha — 345, 35  mieszkańców Senai* — 3630. 36  Kapłani+: synów Jedajasza+ z rodu Jeszui+ było 973, 37  synów Immera+ — 1052, 38  synów Paszchura+ — 1247, 39  synów Charima+ — 1017. 40  Lewici+: synów Jeszui i Kadmiela+, z rodu Hodawiasza, było 74. 41  Śpiewacy+: synów Asafa+ było 128. 42  Synowie odźwiernych+: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona+, synów Akkuba+, synów Chatity i synów Szobaja było w sumie 139. 43  Słudzy świątynni*+: synowie Cychy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, 44  synowie Kerosa, synowie Syjahy, synowie Padona, 45  synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, 46  synowie Chagaba, synowie Szalmaja, synowie Chanana, 47  synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza, 48  synowie Recina, synowie Nekody, synowie Gazzama, 49  synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja, 50  synowie Asny, synowie Meunitów*, synowie Nefusima*, 51  synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, 52  synowie Bacluta, synowie Mechidy, synowie Charszy, 53  synowie Barkosa, synowie Sysery, synowie Tamacha, 54  synowie Necjacha i synowie Chatify. 55  Synowie sług Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Perudy+, 56  synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, 57  synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Haccebaima i synowie Amiego. 58  Wszystkich sług świątynnych* i synów sług Salomona było 392. 59  A to są ci, którzy wyruszyli z Tel-Melach, Tel-Charszy, Kerubu, Addonu i Immeru, ale nie byli w stanie udowodnić, że ich ród albo oni sami mają izraelskie pochodzenie+: 60  synów Delajasza, synów Tobiasza i synów Nekody było 652. 61  A z synów kapłanów byli: synowie Chabajasza, synowie Hakkoca+ i synowie Barzillaja, który wziął sobie żonę z córek Gileadczyka Barzillaja+ i przyjął jego imię. 62  Ci szukali siebie w spisach, żeby potwierdzić swój rodowód, ale bez skutku. Dlatego postanowiono, że nie będą usługiwać jako kapłani*+. 63  Namiestnik* zabronił im jeść rzeczy najświętsze+, dopóki nie pojawi się kapłan, który rozstrzygnie to za pomocą urim i tummim+. 64  Cały zbór liczył 42 360 Izraelitów+. 65  Mieli oni 7337 niewolników i niewolnic, a także 200 śpiewaków i śpiewaczek. 66  Ponadto mieli 736 koni, 245 mułów, 67  435 wielbłądów i 6720 osłów. 68  Kiedy przybyli do Jerozolimy na miejsce, gdzie wcześniej znajdował się dom Jehowy, niektórzy z głów rodów złożyli dobrowolne ofiary+ na dom prawdziwego Boga, żeby go odbudować* na jego dawnym miejscu+. 69  Według swoich możliwości przekazali do skarbca na to przedsięwzięcie 61 000 drachm* złota, 5000 min* srebra+ i 100 szat kapłańskich. 70  Kapłani, Lewici, śpiewacy, odźwierni, słudzy świątynni* i pozostali z ludu osiedlili się w swoich miastach. Tak więc wszyscy Izraelici zamieszkali w swoich miastach+.

Przypisy

Lub „Nebukadneccara”.
Możliwe też „mieszkańców Gibbaru”.
Możliwe też „synów Magbisza”.
Możliwe też „synów Senai”.
Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
Możliwe też „Meunima”.
Możliwe też „Nefusytów”.
Lub „netynejczyków”. Dosł. „danych”.
Lub „wykluczono ich z kapłaństwa jako nieczystych”.
Lub „tirszata” — perski tytuł namiestnika prowincji.
Lub „postawić”.
Na ogół drachma odpowiadała perskiemu złotemu darejkowi, który ważył 8,4 g. Nie jest tym samym co drachma w Pismach Greckich. Zob. Dodatek B14.
Mina w Pismach Hebrajskich odpowiadała 570 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.

Komentarze

Multimedia