Księga Ezdrasza 10:1-44

10  Kiedy Ezdrasz się modlił+ i wyznawał grzechy, płacząc i leżąc twarzą do ziemi przed domem prawdziwego Boga, zebrało się przy nim mnóstwo Izraelitów — mężczyźni, kobiety i dzieci. Wszyscy zanosili się od płaczu.  Wtedy do Ezdrasza odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela+, wywodzący się z synów Elama+: „Postąpiliśmy niewiernie wobec naszego Boga, poślubiając* kobiety z narodów tej ziemi+. Mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela.  Dlatego zawrzyjmy przymierze z naszym Bogiem+ i zobowiążmy się, że odprawimy wszystkie te żony i ich dzieci — zgodnie z poleceniem Jehowy oraz tych, którzy odnoszą się z szacunkiem* do przykazań naszego Boga+. Zróbmy tak, jak nakazuje Prawo.  Wstań, bo to ty musisz zająć się tą sprawą, a my jesteśmy z tobą. Bądź odważny i działaj”.  Wtedy Ezdrasz wstał i polecił przełożonym kapłanów, Lewitom i wszystkim Izraelitom przysiąc, że zrobią tak, jak postanowiono+. Złożyli więc przysięgę.  A Ezdrasz odszedł sprzed domu prawdziwego Boga i udał się do sali* Jehochanana, syna Eliasziba. A gdy tam poszedł, nic nie jadł ani nie pił, ponieważ bardzo się smucił z powodu niewierności ludu, który wrócił z wygnania+.  Potem w całej Jerozolimie i Judzie ogłoszono, że wszyscy dawni wygnańcy mają zebrać się w Jerozolimie.  Zgodnie z decyzją książąt i starszych każdy, kto by nie przyszedł w ciągu trzech dni, miał zostać pozbawiony mienia* i usunięty ze zboru wygnańców+.  Tak więc w ciągu trzech dni wszyscy mężczyźni z plemion Judy i Beniamina zebrali się w Jerozolimie. I 20 dnia miesiąca dziewiątego cały lud siedział na dziedzińcu domu prawdziwego Boga, drżąc z powodu tego, co się działo, oraz z powodu ulewnego deszczu. 10  Wtedy kapłan Ezdrasz wstał i powiedział do nich: „Postąpiliście niewiernie, ponieważ wzięliście za żony cudzoziemki+. W ten sposób powiększyliście winę Izraela. 11  Dlatego teraz wyznajcie swoje grzechy Jehowie, Bogu waszych przodków, i postąpcie zgodnie z Jego wolą. Oddzielcie się od narodów tej ziemi i odprawcie swoje cudzoziemskie żony”+. 12  Na to cały zbór odpowiedział donośnym głosem: „Mamy obowiązek zrobić dokładnie tak, jak powiedziałeś. 13  Ale zebrało się mnóstwo ludzi i jest pora deszczowa. Nie możemy długo stać na dworze, a ta sprawa nie zajmie jednego czy dwóch dni, bo przez swój bunt bardzo zgrzeszyliśmy. 14  Prosimy więc, niech nasi książęta reprezentują cały zbór+, a ci, którzy poślubili cudzoziemki, niech w wyznaczonych terminach przychodzą z naszych miast razem ze starszymi i sędziami swojego miasta. Dzięki temu sprawa zostanie rozwiązana i nasz Bóg przestanie płonąć na nas gniewem”. 15  Przeciwko tej decyzji wystąpił tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, a poparli ich Lewici Meszullam i Szabbetaj+. 16  Ale dawni wygnańcy zrobili tak, jak postanowiono. Pierwszego dnia miesiąca dziesiątego kapłan Ezdrasz i mężczyźni, którzy byli głowami rodów, wszyscy wyznaczeni imiennie, zebrali się, żeby zająć się sprawą. 17  Do pierwszego dnia miesiąca pierwszego pozałatwiali sprawy wszystkich mężczyzn, którzy wzięli sobie za żony cudzoziemki. 18  I okazało się, że z cudzoziemkami ożenili się niektórzy synowie kapłanów+: z synów Jeszui+, syna Jehocadaka, i jego braci — Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz. 19  Obiecali* jednak, że odprawią swoje żony i że za swoją winę każdy złoży w ofierze barana+. 20  Z synów Immera+: Chanani i Zebadiasz; 21  z synów Charima+: Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jechiel i Uzzjasz; 22  z synów Paszchura+: Elioenaj, Maasejasz, Ismael, Netanel, Jozabad i Eleasa. 23  Z Lewitów: Jozabad, Szimej, Kelajasz (czyli Kelita), Petachiasz, Juda i Eliezer; 24  ze śpiewaków: Eliaszib; z odźwiernych: Szallum, Telem i Uri. 25  Z ludu Izraela — z synów Parosza+: Ramiasz, Jizzjasz, Malkijasz, Mijjamin, Eleazar, Malkijasz i Benajasz; 26  z synów Elama+: Mattaniasz, Zachariasz, Jechiel+, Abdi, Jeremot i Eliasz; 27  z synów Zattu+: Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz, Jeremot, Zabad i Aziza; 28  z synów Bebaja+: Jehochanan, Chananiasz, Zabbaj i Atlaj; 29  z synów Baniego: Meszullam, Malluch, Adajasz, Jaszub, Szeal i Jeremot; 30  z synów Pachat-Moaba+: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Becalel, Binnuj i Manasses; 31  z synów Charima+: Eliezer, Jiszszijasz, Malkijasz+, Szemajasz, Szimeon, 32  Beniamin, Malluch i Szemariasz; 33  z synów Chaszuma+: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses i Szimej; 34  z synów Baniego: Maadaj, Amram, Uel, 35  Benajasz, Bedejasz, Keluhi, 36  Waniasz, Meremot, Eliaszib, 37  Mattaniasz, Mattenaj i Jaasaj; 38  z synów Binnuja: Szimej, 39  Szelemiasz, Natan, Adajasz, 40  Machnadbaj, Szaszaj, Szaraj, 41  Azarel, Szelemiasz, Szemariasz, 42  Szallum, Amariasz i Józef; 43  z synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel i Benajasz. 44  Ci wszyscy wzięli sobie kiedyś cudzoziemskie żony+, a teraz odprawili je razem z ich dziećmi+.

Przypisy

Lub „biorąc do naszych domów”.
Dosł. „boją się”.
Lub „jadalni”.
Lub „jego mienie miało zostać obłożone klątwą”.
Dosł. „dali swoje ręce”.

Komentarze

Multimedia