Dzieje Apostolskie 3:1-26

3  Gdy jednego razu Piotr i Jan szli do świątyni na godzinę 9, godzinę modlitwy,  akurat niesiono człowieka, który od urodzenia miał niesprawne nogi. Codziennie kładziono go przy bramie świątynnej nazywanej Piękną, żeby mógł prosić wchodzących do świątyni o dary miłosierdzia*.  Gdy zobaczył Piotra i Jana, którzy właśnie wchodzili do świątyni, też zaczął ich prosić o dary miłosierdzia.  Oni uważnie mu się przyjrzeli, po czym Piotr powiedział: „Popatrz na nas”.  Spojrzał więc na nich, spodziewając się, że coś od nich dostanie.  Piotr jednak rzekł: „Nie mam złota ani srebra, ale dam ci to, co mam. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, mówię ci: ‚Wstań i chodź!’”+.  Gdy ujął go za prawą rękę i podniósł+, jego stopy i kostki natychmiast się wzmocniły+.  A wtedy podskoczył+ i zaczął chodzić. Poszedł z nimi do świątyni i chodził, i skakał, wysławiając Boga.  I wszyscy ludzie zobaczyli, jak chodzi i wysławia Boga. 10  Gdy rozpoznali w nim człowieka, który zwykle siedział przy Bramie Pięknej świątyni, prosząc o dary miłosierdzia+, wpadli w wielkie zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. 11  Człowiek ten nie odstępował Piotra i Jana, a cały lud, nie mogąc wyjść ze zdziwienia, zbiegł się do nich w tak zwanej Kolumnadzie Salomona+. 12  Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił: „Izraelici! Czemu to was tak dziwi? I czemu patrzycie na nas, jakby to dzięki naszej własnej mocy albo naszemu oddaniu dla Boga ten człowiek zaczął chodzić? 13  Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba+, Bóg naszych praojców, otoczył chwałą swojego sługę+, Jezusa+, którego wy wydaliście wrogom+ i którego wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go zwolnić. 14  Tak, wyparliście się świętego i prawego, a domagaliście się uwolnienia mordercy+. 15  I zabiliście Naczelnego Pełnomocnika w sprawie życia+. Ale Bóg go wskrzesił, czego my jesteśmy świadkami+. 16  To właśnie dzięki jego imieniu i naszej wierze w jego imię ten człowiek, którego widzicie i znacie, odzyskał siłę w nogach. Wiara, którą mamy dzięki Jezusowi, sprawiła, że na waszych oczach zupełnie wyzdrowiał. 17  Teraz wiem, bracia, że działaliście w niewiedzy+, tak samo jak wasi władcy+. 18  Ale w ten sposób Bóg spełnił to, co wcześniej zapowiadał przez wszystkich proroków — że Jego Chrystus będzie cierpiał+. 19  „Dlatego okażcie skruchę+ i nawróćcie się+, żeby zostały zmazane wasze grzechy+. A wtedy za sprawą Jehowy nastaną czasy wytchnienia+. 20  On pośle Chrystusa, którego dla was ustanowił, Jezusa — 21  który musi czekać w niebie do czasu, gdy rozpocznie się przywracanie wszystkiego, co Bóg zapowiadał dawno temu przez swoich świętych proroków. 22  Mojżesz przecież rzekł: ‚Jehowa, wasz Bóg, powoła spośród waszych braci proroka takiego jak ja+. Macie go słuchać we wszystkim, co wam powie+. 23  Każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie zgładzony’+. 24  Również wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, wyraźnie zapowiadali te dni+. 25  Wy jesteście synami proroków i dziedzicami przymierza, które Bóg zawarł z waszymi praojcami+, mówiąc do Abrahama: ‚Dzięki twojemu potomstwu otrzymają błogosławieństwo wszystkie rodziny ziemi’+. 26  Gdy Bóg powołał swojego sługę, najpierw posłał go do was+, żeby pomóc każdemu z was odwrócić się od złego postępowania i zapewnić wam błogosławieństwo”.

Przypisy

Lub „wsparcie”. Zob. Słowniczek pojęć

Komentarze

godzinę 9: Czyli ok. 3 po południu (zob. komentarz do Dz 2:15).

godzinę modlitwy: W świątyni zanoszono modlitwy najwyraźniej przy okazji składania porannych i wieczornych ofiar (Wj 29:38-42; 30:7, 8). Łukasz podaje, że ludzie się modlili „w porze [dosł. „godzinie”] ofiarowania kadzidła” (Łk 1:10). Kiedy Jehowa przekazywał królowi Dawidowi wskazówki dotyczące składania codziennych ofiar, polecił zorganizować służbę kapłanów i Lewitów, żeby oddawali Mu chwałę, składali podziękowania i Go wysławiali, co niewątpliwie obejmowało modlitwy (1Kn 16:4; 23:30; 2Kn 29:25, 26). Tak więc kadzidło i modlitwy były ze sobą ściśle związane (Ps 141:2; Obj 5:8; 8:3, 4). W „godzinie modlitwy” ludzie zwykle zbierali się na dziedzińcach świątyni. Niektórzy z nich przychodzili do świątyni po to, żeby za pośrednictwem kapłanów się oczyścić, a inni żeby wspólnie się modlić i wielbić Boga (Łk 2:22-38). Według tradycji rabinicznej kapłani ustalali przez losowanie, który z nich powinien spalić kadzidło na złotym ołtarzu (zaszczyt ten przypadał najwyżej raz w życiu). Wybrany kapłan uroczyście wchodził do Miejsca Świętego, podczas gdy inni kapłani, Lewici i lud modlili się na dziedzińcach. Robili to w głębokiej ciszy przez jakieś pół godziny, a wokół roznosił się zapach kadzidła (Łk 1:9, 10). Na koniec „godziny modlitwy” błogosławiono lud (Lb 6:22-27), a chór Lewitów śpiewał psalm wyznaczony na dany dzień tygodnia.

Nazarejczyka: Zob. komentarz do Mk 10:47.

Naczelnego Pełnomocnika: Występujący tu grecki termin archegòs zasadniczo znaczy „naczelny wódz; ten, który idzie pierwszy”. W Biblii został użyty cztery razy, za każdym razem w odniesieniu do Jezusa (Dz 3:15; 5:31; Heb 2:10; 12:2). Może też odnosić się do kogoś, kto toruje drogę i przygotowuje ją dla innych, czyli jest pionierem w jakiejś dziedzinie. Ponieważ Jezus stał się Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i otworzył drogę do uzyskania życia wiecznego, słusznie mógł zostać nazwany Naczelnym Pełnomocnikiem w sprawie życia, inaczej mówiąc Pionierem Życia. Termin oddany jako „Naczelny Pełnomocnik” wskazuje, że ten, który idzie na czele, ma takie kompetencje jak wódz lub książę (pokrewnego słowa użyto w Dz 7:27, 35, gdzie Mojżesza nazwano „władcą” Izraela). W omawianym wersecie termin ten kryje w sobie myśl, że ktoś taki jest narzędziem, którym Bóg posługuje się do realizacji swojego zamierzenia. Jezus stał się „odpowiednim okupem” „w zamian za wielu” (1Tm 2:5, 6; Mt 20:28; Dz 4:12). Odkąd zmartwychwstał, mógł jako Arcykapłan i Sędzia udostępniać błogosławieństwa wynikające ze złożonej przez siebie ofiary okupu. Ludziom, którzy w nią wierzą, umożliwia ona uwolnienie od grzechu i śmierci. Jezus jest więc tym, za pośrednictwem którego zmarli mogą powrócić do życia (Jn 5:28, 29; 6:39, 40). Właśnie w tym sensie otwiera on drogę do życia wiecznego (Jn 11:25; 14:6; Heb 5:9; 10:19, 20). Chociaż niektórzy tłumacze biblijni oddają termin archegòs jako „Sprawca”, „Twórca” lub „Dawca” życia, to z Biblii jasno wynika, że te określenia nie pasują do Jezusa. Życie i władzę otrzymał on od Boga i Bóg się nim posługuje (Ps 36:9; Jn 6:57; Dz 17:26-28; Kol 1:15; Obj 3:14).

okażcie skruchę i nawróćcie się: Greckie słowo metanoéo (oddane tu jako „okazać skruchę”) dosłownie znaczy „zmienić zdanie”, co wskazuje na zmianę sposobu myślenia, nastawienia lub zamiaru. W tym kontekście skrucha obejmuje czyjeś pragnienie naprawienia relacji z Bogiem. Jeśli ktoś, kto zgrzeszył, okazuje szczerą skruchę, to znaczy, że bardzo żałuje swojego złego postępowania i jest zdecydowany go nie powtarzać (2Ko 7:10, 11; zob. komentarze do Mt 3:2, 8). Co więcej, prawdziwa skrucha pobudza go do ‛nawrócenia się’ — porzucenia złego postępowania i robienia tego, co podoba się Bogu. Zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim czasowniki, które można przetłumaczyć na „nawrócić się” (hebr. szuw; gr. stréfo; epistréfo), dosłownie oznaczają „wrócić; zawrócić” (Rdz 18:10; 50:14; Rut 1:6; Dz 15:36). W znaczeniu religijnym mogą wyrażać zejście ze złej drogi i powrócenie do Boga (1Kl 8:33; Eze 33:11; zob. komentarze do Dz 15:3; 26:20).

zostały zmazane: Czasownik występujący tu w języku greckim bywa definiowany jako „spowodować zniknięcie czegoś przez wytarcie”. W Biblii użyto go w wersetach mówiących o ‛otarciu łez’ (Obj 7:17; 21:4) i wymazaniu imion z księgi życia (Obj 3:5). W omawianym wersecie zawiera myśl o „usunięciu czegoś tak, żeby nie został żaden ślad”. Niektórzy bibliści widzą tu skojarzenie ze ścieraniem ręcznego pisma (por. Kol 2:14, gdzie to samo gr. słowo oddano jako „unieważnił [dosł. „wymazał”, przyp.]”).

za sprawą Jehowy: Dostępne greckie manuskrypty zawierają w tym miejscu słowa „od oblicza Pana” (zob. Dodatek C). Kontekst tego wersetu (Dz 3:17-22) wskazuje, że określenie „Pan” nie odnosi się tu do Jezusa, tylko do Jehowy Boga, który miał ‛posłać Chrystusa’ (Dz 3:20). Greckie słowo oznaczające „Pan” (Kýrios) pojawia się też w Dz 3:22 w cytacie z Pwt 18:15, gdzie w tekście hebrajskim występuje tetragram (zob. komentarz do Dz 3:22). W Pismach Hebrajskich wyrażenie „oblicze [lub „twarz”] Jehowy” jest połączeniem hebrajskiego słowa oznaczającego „oblicze; twarz” oraz tetragramu (Lb 32:20, 21; 1Kl 13:6, przyp.; Ps 34:16; zob. Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 3:19).

czasy: Lub „wyznaczone czasy”. Greckie słowo kairòs (występujące tu w lm. i oddane jako „czasy”) może się odnosić do jakiegoś momentu w strumieniu czasu, do ustalonego lub konkretnego okresu albo do „pory” charakteryzującej się określonymi cechami (Mt 13:30, , 1997; 21:34; Mk 11:13). Zostało użyte we fragmentach mówiących o „wyznaczonym czasie” na rozpoczęcie przez Jezusa służby (Mk 1:15) i o „wyznaczonym (...) czasie” jego śmierci (Mt 26:18). Jest też używane w odniesieniu do przyszłych czasów lub pór ustalonych przez Boga, związanych zwłaszcza z obecnością Chrystusa i jego Królestwem (Dz 1:7; 1Ts 5:1).

przywracanie: Grecki wyraz apokatástasis, oddany tu jako „przywracanie”, w niektórych przekładach Biblii przetłumaczono na „odnowienie”. Pochodzi on od słów apò, czyli „z powrotem” lub „znowu”, oraz kathístemi — dosłownie „postawić”. Pokrewny czasownik oddano w Dz 1:6 przez „przywrócić”. Józef Flawiusz posługiwał się słowem apokatástasis w odniesieniu do powrotu Żydów z niewoli babilońskiej. W tekstach papirusowych używano go w związku z naprawą jakichś budynków, przywróceniem dóbr prawowitym właścicielom oraz wyrównaniem należności. W Dz 3:21 nie sprecyzowano, co konkretnie ma zostać przywrócone. Żeby więc ustalić, czym jest przywracanie wszystkiego, trzeba analizować to, o czym Bóg dawno temu mówił przez proroków. W swoich pismach wielokrotnie poruszali oni ten temat. Za ich pośrednictwem Jehowa obiecał, że ziemia izraelska wróci do dawnego stanu — znów będzie żyzna, zamieszkana oraz strzeżona przed dzikimi zwierzętami i atakami wrogów. Stanie się prawdziwym rajem (Iz 65:25; Eze 34:25; 36:35). Przede wszystkim jednak miała nastąpić odnowa czystej religii i odbudowa świątyni (Iz 2:1-5; Mi 4:1-5). Zapowiadane przywrócenie miało obejmować odrodzenie zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym.

Jehowa: Zacytowano tu słowa z Pwt 18:15, gdzie w tekście hebrajskim pojawia się imię Boże wyrażone czterema spółgłoskami (w transliteracji na jęz. pol. JHWH). Warto zauważyć, że w pewnej kopii Septuaginty (z kolekcji papirus Fuad 266), datowanej na I w. p.n.e., werset ten zawiera w tekście greckim imię Boże zapisane hebrajskim pismem kwadratowym () (zob. Dodatek A5). Również w wielu przekładach Chrześcijańskich Pism Greckich na język hebrajski (w Dodatku C4 oznaczonych symbolami J7, 8, 10-12, 14-18, 20, 22-24, 28) w Dz 3:22 użyto tetragramu. Chociaż więc w dostępnych rękopisach Chrześcijańskich Pism Greckich w tym miejscu występuje określenie Kýrios („Pan”), istnieją ważne powody przemawiające za użyciem tu imienia Bożego (zob. Dodatek C).

Każdy, kto: Lub „każda dusza”. Grecki wyraz psyché, w wielu przekładach oddawany jako „dusza”, tutaj odnosi się do człowieka (zob. Słowniczek pojęć, „Dusza”). Jest to jeden z kilku wersetów w Chrześcijańskich Pismach Greckich, które potwierdzają, że „dusza” (psyché) jest czymś śmiertelnym i zniszczalnym (zob. komentarze do Mt 2:20; Mk 3:4; Łk 6:9; zob. też Heb 10:39, przyp.; Jak 5:20, przyp.).

potomstwu: Dosł. „nasieniu”.

Multimedia

Kolumnada Salomona
Kolumnada Salomona

Ta trójwymiarowa animacja pokazuje, jak mogła wyglądać Kolumnada Salomona. Znajdowała się ona po wsch. stronie dziedzińca zewnętrznego świątyni w Jerozolimie w I w. n.e. i była przestronnym zadaszonym przejściem. W Biblii nazwa ta pojawia się trzy razy. Zgodnie z relacją Jana, kiedy pewnego razu Jezus przechadzał się w tej kolumnadzie, otoczyła go grupa Żydów, nalegając, żeby powiedział, czy jest Chrystusem (Jn 10:22-24). Później zebrał się w niej zdumiony tłum, żeby posłuchać wyjaśnień Piotra, jak uzdrowił on mężczyznę kalekiego od urodzenia (Dz 3:1-7, 11). Spotykali się tam też pierwsi chrześcijanie (Dz 5:12, 13; zob. Słowniczek pojęć, „Kolumnada Salomona”).