Dzieje Apostolskie 17:1-34

17  Podróżowali przez Amfipolis i Apollonię i przybyli do Tesaloniki+, gdzie była synagoga żydowska.  Paweł poszedł więc tam zgodnie ze swoim zwyczajem+ i przez trzy kolejne szabaty prowadził z Żydami rozważania na podstawie Pism+.  Wyjaśniał i udowadniał cytatami, że Chrystus musiał cierpieć+ i powstać z martwych+. I mówił: „To Jezus, o którym wam głoszę, jest tym Chrystusem”.  W rezultacie niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa+. Zrobiła tak również wielka liczba Greków oddających cześć Bogu, a także sporo wpływowych kobiet.  Ale inni Żydzi, owładnięci zazdrością+, zebrali niegodziwych ludzi wałęsających się po rynku, sformowali motłoch i zaczęli wywoływać w mieście rozruchy. Wtargnęli do domu Jazona w poszukiwaniu Pawła i Sylasa, żeby ich wyprowadzić przed motłoch+.  Ponieważ ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci do władców miasta i zaczęli wykrzykiwać: „Ci ludzie wszędzie wywołują zamęt* i przyszli też tutaj+.  A Jazon ich u siebie gości. Wszyscy oni występują przeciw postanowieniom Cezara, bo mówią, że jest inny król — Jezus”+.  Kiedy tłum oraz władcy miasta usłyszeli te słowa, poczuli się zaniepokojeni  i dopiero gdy Jazon i inni złożyli wystarczające zabezpieczenie*, pozwolili im odejść. 10  Z nastaniem nocy bracia natychmiast wysłali Pawła i Sylasa do Berei. A oni, gdy tam dotarli, poszli do synagogi żydowskiej. 11  Tamtejsi Żydzi byli szlachetniej usposobieni niż ci w Tesalonice, bo przyjęli słowo Boże z nadzwyczaj otwartym umysłem i każdego dnia starannie badali Pisma, żeby się przekonać, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. 12  Dzięki temu wielu z nich uwierzyło. Tak samo uwierzyło sporo szanowanych Greczynek i niektórzy Grecy. 13  Ale gdy Żydzi z Tesaloniki się dowiedzieli, że Paweł głosi słowo Boże również w Berei, przyszli i tam, żeby podjudzać tłumy i wywoływać wśród nich wzburzenie+. 14  Wtedy bracia natychmiast odesłali Pawła nad morze+. Ale Sylas i Tymoteusz tam pozostali. 15  Ci, którzy wyruszyli z Pawłem, towarzyszyli mu aż do Aten. A potem odeszli stamtąd z poleceniem dla Sylasa i Tymoteusza+, żeby jak najprędzej przybyli do Pawła. 16  Gdy Paweł czekał na nich w Atenach, burzył się w duchu na widok miasta pełnego bożków. 17  Dlatego w synagodze prowadził rozważania* z Żydami i innymi ludźmi oddającymi cześć Bogu, a na rynku codziennie z tymi, którzy akurat się tam znaleźli. 18  Ale niektórzy epikurejscy i stoiccy filozofowie zaczęli się z nim spierać. I jedni mówili: „Co tak naprawdę chce nam powiedzieć ten gaduła?”, a drudzy: „Zdaje się, że jest głosicielem cudzoziemskich bóstw”. Było tak dlatego, że przekazywał dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu+. 19  Zabrali go więc na Areopag i powiedzieli: „Czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą głosisz? 20  Mówisz o czymś zupełnie nam obcym. Dlatego chcemy wiedzieć, o co właściwie chodzi”. 21  W gruncie rzeczy wszyscy Ateńczycy i przebywający tam cudzoziemcy cały swój wolny czas spędzali na mówieniu lub słuchaniu nowinek. 22  Paweł więc stanął pośrodku Areopagu+ i przemówił: „Ateńczycy! Widzę, że pod każdym względem okazujecie większą niż inni bojaźń przed bóstwami*+. 23  Na przykład gdy przechodziłem i uważnie oglądałem wasze przedmioty kultu, znalazłem nawet ołtarz z napisem: ‚Nieznanemu Bogu’. O tym Bogu, którego nie znacie, a którego czcicie, ja właśnie wam głoszę. 24  Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, Pan nieba i ziemi+, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami+. 25  Nie potrzebuje też, żeby ludzkie ręce Go obsługiwały+, bo sam daje wszystkim ludziom życie, dech+ i wszystko. 26  On z jednego człowieka+ uczynił wszystkie narody, żeby mieszkały na całej ziemi+. On też na pewne rzeczy wyznaczył czas oraz ustalił granice, w obrębie których ludzie mogliby mieszkać+. 27  A wszystko to po to, żeby mogli poszukiwać Boga, niejako Go namacać i rzeczywiście znaleźć+, bo właściwie nie jest On daleko od nikogo z nas. 28  Dzięki Niemu* mamy życie, poruszamy się, dzięki Niemu istniejemy+. Nawet niektórzy z waszych poetów powiedzieli: ‚My wszyscy jesteśmy Jego dziećmi*’. 29  „Skoro więc jesteśmy dziećmi* Bożymi+, to nie powinniśmy myśleć, że Istota Boska przypomina wizerunek ze złota, srebra czy kamienia, coś wykonanego dzięki kunsztowi i pomysłowości człowieka+. 30  Wprawdzie był czas, gdy Bóg nie zważał na taką niewiedzę+, ale teraz wszędzie wzywa wszystkich ludzi, żeby okazali skruchę. 31  Bo ustalił dzień, w którym zamierza w prawości sądzić+ świat za pośrednictwem tego, którego sam wyznaczył. A gwarancję, że tak się stanie, dał wszystkim ludziom przez wzbudzenie go z martwych”+. 32  Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu umarłych, niektórzy zaczęli drwić+, a inni powiedzieli: „Opowiesz nam o tym jeszcze innym razem”. 33  Paweł więc stamtąd odszedł, 34  ale niektórzy dołączyli do niego i uwierzyli. Był wśród nich Dionizy, członek sądu na Areopagu, oraz kobieta o imieniu Damaris.

Przypisy

Lub „wywracają całą zamieszkaną ziemię do góry nogami”.
Lub „kaucję”.
Lub „rozmowy z użyciem przekonujących argumentów”.
Lub „jesteście bardziej religijni niż inni”.
Lub „za Jego sprawą”. Dosł. „w Nim”.
Lub „potomstwem”.
Lub „potomstwem”.

Komentarze

prowadził (...) rozważania: Paweł nie tylko opowiadał Żydom o dobrej nowinie, ale też objaśniał ją i przedstawiał dowody z Pism, czyli z natchnionych Pism Hebrajskich. Nie ograniczał się do ich czytania, ale przekonywał na ich podstawie, a tok rozumowania dostosowywał do słuchaczy. Grecki czasownik dialégomai bywa definiowany jako „wymieniać poglądy; rozmawiać; omawiać”. Wskazuje na interakcję z innymi. To greckie słowo występuje też w Dz 17:17; 18:4, 19; 19:8, 9; 20:7, 9.

udowadniał cytatami: Użyty tu grecki wyraz dosłownie znaczy „położyć obok; umieścić obok”. Może to wskazywać, że Paweł starannie porównywał proroctwa mesjańskie zapisane w Pismach Hebrajskich z wydarzeniami z życia Jezusa i pokazywał, jak te proroctwa się spełniły.

władców miasta: Dosł. „politarchów”. Greckie słowo politárches, które znaczy też „zwierzchnik obywateli”, nie pojawia się w klasycznej literaturze greckiej. Występuje jednak na inskrypcjach odkrytych na terenie Tesaloniki i w innych miejscach prowincji Macedonia. Te znaleziska, niektóre datowane na I w. p.n.e., potwierdzają autentyczność relacji z Dziejów Apostolskich i rzetelność Łukasza jako historyka.

Cezara: Lub „cesarza”. W tym czasie rzymskim cesarzem był Klaudiusz, który panował w latach 41-54 n.e. (Dz 11:28; 18:2; zob. komentarz do Mt 22:17Słowniczek pojęć).

Cezarowi: Lub „cesarzowi”. Podczas ziemskiej służby Jezusa Rzymem władał Tyberiusz, ale określenie „Cezar” nie odnosiło się jedynie do panującego władcy. Określenie to mogło oznaczać rzymską władzę świecką, czyli państwo, oraz jej przedstawicieli, których Paweł nazwał „władzami zwierzchnimi”, a Piotr — „królem” i jego „namiestnikami” (Rz 13:1-7; 1Pt 2:13-17; Tyt 3:1; zob. Słowniczek pojęć).

starannie badali: Lub „gruntownie studiowali”. Występujący tu grecki termin anakríno oznacza „odsiać; odróżnić; oddzielić”. Czasami używa się go w odniesieniu do przesłuchania lub dochodzenia sądowego (Łk 23:14; Dz 4:9; 28:18; 1Ko 4:3). W tym kontekście kryje w sobie myśl o starannym, dokładnym badaniu faktów, tak jak się to robi w czasie rozprawy sądowej. Żydzi z Berei nie ograniczyli się więc do powierzchownego badania Pism. Wnikliwie je studiowali, żeby się upewnić, czy to, czego Paweł i Sylas uczą ich o Jezusie, obiecanym Mesjaszu, jest prawdą.

rynku: Ateński rynek (gr. agorá), leżący na pn. zach. od Akropolu, zajmował obszar mniej więcej 200 na 250 m. Nie był jedynie targowiskiem. Stanowił centrum ekonomicznego, politycznego i kulturalnego życia miasta. Ateńczycy chętnie tam przychodzili, żeby prowadzić dyskusje intelektualne.

epikurejscy (...) filozofowie: Naśladowcy greckiego filozofa Epikura (341-270 p.n.e.), którzy uczyli, że najwyższym dobrem w życiu jest przyjemność. Uznawali istnienie bogów, ale twierdzili, że nie interesują się oni ludźmi — nikogo nie nagradzają ani nie karzą — więc modlenie się do nich lub składanie im ofiar jest bezcelowe. Sposób myślenia i postępowania epikurejczyków cechował całkowity brak zasad moralnych. Co prawda zalecali oni umiar, ale tylko dlatego, żeby uniknąć negatywnych konsekwencji nadmiernego folgowania sobie. Uważali też, że celem zdobywania wiedzy jest wyłącznie uwolnienie się od obaw i przesądów religijnych. Epikurejczycy, tak samo jak stoicy, nie wierzyli w zmartwychwstanie (zob. komentarz do wyrażenia stoiccy filozofowie w tym wersecie).

stoiccy filozofowie: Grecka szkoła filozofów, którzy wierzyli, że szczęście polega na życiu w zgodzie z rozumem i z naturą. Twierdzili, że człowiek naprawdę mądry jest obojętny na ból i przyjemność. Uważali, że wszystko, co istnieje, jest częścią bezosobowego bóstwa, z którego wywodzi się też dusza ludzka. Według niektórych stoików sama dusza miała być w końcu unicestwiona razem z wszechświatem, a według innych — miała ponownie stać się częścią tego bóstwa. Stoicy, tak samo jak epikurejczycy, nie wierzyli w zmartwychwstanie (zob. komentarz do wyrażenia epikurejscy (...) filozofowie w tym wersecie).

gaduła: Dosł. „zbierający nasiona”. Występującym tu greckim wyrazem spermològos określano ptaka zbierającego nasiona. Przenośnie tego słowa używano w obraźliwym znaczeniu — w odniesieniu do człowieka, który żebrząc lub kradnąc, zbiera okruchy jedzenia, albo do kogoś prostego, niewykształconego, kto nie ma co robić i powtarza zasłyszane okruchy informacji, czyli do zwykłego plotkarza. W rzeczywistości więc filozofowie nazwali Pawła ignorantem mówiącym o tym, czego tak naprawdę nie rozumie.

Areopag: Lub „Wzgórze Aresa”. Ares był greckim bogiem wojny. Areopag, wznoszący się na pn. zach. od Akropolu, był tradycyjnym miejscem obrad najwyższej rady Aten. Słowem tym określano zarówno wzgórze, jak i samą radę (Dz 17:34). Dlatego niektórzy uczeni uważają, że Paweł został zaprowadzony na wzgórze lub w jego pobliże. Z kolei inni twierdzą, że zabrano go na posiedzenie rady, które mogło się odbywać gdzie indziej, na przykład na agorze. Ponieważ Ares był odpowiednikiem rzymskiego boga Marsa, w niektórych przekładach występuje tu określenie „Wzgórze Marsa”.

przebywający: Lub „przybywający w odwiedziny”. Użyte tu greckie słowo epideméo oznacza „przebywać w jakimś miejscu jako cudzoziemiec albo gość”.

Nieznanemu Bogu: Te słowa (gr. Agnòstoi theòi) były częścią inskrypcji, którą Paweł zobaczył na ołtarzu w Atenach. Ateńczycy z bojaźni przed bóstwami budowali wiele świątyń i ołtarzy. Ubóstwiali nawet pojęcia abstrakcyjne i wznosili ołtarze ku czci Sławy, Skromności, Energii, Perswazji czy Litości. Ołtarz poświęcony „Nieznanemu Bogu” mogli zbudować z obawy przed pominięciem jakiegoś boga i ściągnięciem na siebie jego niezadowolenia. W ten sposób niejako przyznali, że istnieje Bóg, o którym nic nie wiedzą. Paweł umiejętnie nawiązał do tego ołtarza i wyjaśnił, że głosi im o prawdziwym Bogu, którego dotąd nie znali.

świat: W greckiej literaturze świeckiej słowo kòsmos ma ścisły związek z ludzkością i podobnie jest w Biblii (zob. komentarz do Jn 1:10). W literaturze świeckiej czasem oznaczało też wszechświat i ogół dzieł stwórczych. Bardzo możliwe, że Paweł, starając się pozyskać greckich słuchaczy, użył go właśnie w tym sensie.

świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami: Użyte tu greckie słowo cheiropoíetos występuje też w Dz 7:48 („wykonane rękami”) i w Heb 9:11, 24 („wykonany rękami ludzkimi”). W przeciwieństwie do Ateny i innych bóstw, których chwała zależała od świątyń, świątyniek i ołtarzy, Wszechwładnego Pana nieba i ziemi ‛nie pomieściłaby’ żadna świątynia zbudowana przez ludzi (1Kl 8:27). Prawdziwy Bóg jest nieporównanie wspanialszy od wszelkich bożków, które można zobaczyć w takich budowlach (Iz 40:18-26). Paweł mógł do tego nawiązać, bo zobaczył wiele świątyń, świątyniek i sanktuariów poświęconych różnym bóstwom.

świat zaczął poprzez niego istnieć: W tym miejscu greckie słowo kòsmos („świat”) odnosi się do ogółu ludzi, na co wskazuje dalsza część wersetu, gdzie powiedziano, że świat (...) go nie poznał. To greckie słowo w literaturze świeckiej czasem oznaczało wszechświat i ogół dzieł stwórczych i właśnie w tym sensie mógł go użyć apostoł Paweł, gdy przemawiał do osób mówiących po grecku (Dz 17:24). Jednak w Chrześcijańskich Pismach Greckich określenie to odnosi się przede wszystkim do ludzkości lub jej części. To prawda, że Jezus brał udział w stwarzaniu wszystkiego — w tym nieba i ziemi oraz tego, co się na niej znajduje. Ale werset ten skupia się na jego roli w stwarzaniu ludzi (Rdz 1:26; Jn 1:3; Kol 1:15-17).

mamy życie, poruszamy się, (...) istniejemy: Niektórzy uważają, że Paweł posłużył się tutaj techniką stosowaną w greckiej retoryce, znaną jako trikolon. Polega ona na wyrażeniu jakiejś myśli za pomocą trzech słów o podobnym znaczeniu. Techniki tej używali tacy pisarze, jak Platon, Sofokles i Arystoteles. Inni sugerują, że była to aluzja do pewnego poematu Epimenidesa, kreteńskiego poety z VI w. p.n.e.

niektórzy z waszych poetów: Słowa „my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi” Paweł najwyraźniej zacytował z poematu Fajnomena, który napisał stoicki poeta Aratos. Podobne sformułowania można znaleźć w innych greckich utworach, chociażby w Hymnie do Zeusa, którego autorem jest stoik Kleantes. Paweł mógł cytować greckich poetów, ponieważ od wykształconych mówców oczekiwano, że w swojej argumentacji będą się powoływać na dzieła klasyczne.

świat: Lub „zamieszkaną ziemię”. Występujące tu greckie słowo oikouméne w szerszym znaczeniu jest używane w odniesieniu do ziemi jako miejsca zamieszkania ludzi. Tutaj bardziej dotyczy ludzi żyjących na ziemi niż samej planety (Łk 4:5; Rz 10:18; Obj 12:9; 16:14). W I w. n.e. słowem tym określano też rozległe imperium rzymskie, w którego różnych zakątkach mieszkali Żydzi (Dz 24:5).

gwarancję: Lub „dowód”. Dosł. „wiarę”. Użyte tu greckie słowo pístis, najczęściej oddawane jako „wiara”, w tym kontekście najwyraźniej oznacza dowód, solidną podstawę do tego, żeby ufać złożonej obietnicy.

członek sądu na Areopagu: Lub „areopagita”, czyli członek najwyższej rady (sądu) obradującej na Areopagu (zob. komentarz do Dz 17:19).

Areopag: Lub „Wzgórze Aresa”. Ares był greckim bogiem wojny. Areopag, wznoszący się na pn. zach. od Akropolu, był tradycyjnym miejscem obrad najwyższej rady Aten. Słowem tym określano zarówno wzgórze, jak i samą radę (Dz 17:34). Dlatego niektórzy uczeni uważają, że Paweł został zaprowadzony na wzgórze lub w jego pobliże. Z kolei inni twierdzą, że zabrano go na posiedzenie rady, które mogło się odbywać gdzie indziej, na przykład na agorze. Ponieważ Ares był odpowiednikiem rzymskiego boga Marsa, w niektórych przekładach występuje tu określenie „Wzgórze Marsa”.

Multimedia

Berea
Berea

Na zdjęciu pokazano współczesne miasto Weria w Grecji, wzniesione na miejscu starożytnej Berei, którą odwiedził Paweł i Sylas. Leżała ona jakieś 30 km na pd. od słynnej Drogi Egnatyjskiej (Via Egnatia) i ok. 65 km na pd. zach. od Tesaloniki. Zarówno Żydzi, jak i Grecy w Berei pozytywnie zareagowali na dobrą nowinę. Ale z Tesaloniki przybyli pewni ludzie i zaczęli podburzać tłum, dlatego miejscowi uczniowie przekonali Pawła, żeby opuścił miasto. Sylas i Tymoteusz pozostali tam na jakiś czas, żeby wspierać nowo powstały zbór (Dz 17:10-14). Berea była ostatnim miastem, które Paweł odwiedził w czasie swojej drugiej podróży misjonarskiej po Macedonii — terenie, na którym spotkał się z pozytywnym odzewem, ale też ze sprzeciwem.

Ołtarze poświęcone nieznanym bogom
Ołtarze poświęcone nieznanym bogom

W przemówieniu na ateńskim Areopagu Paweł wspomniał o „ołtarzu z napisem: ‚Nieznanemu Bogu’” (Dz 17:23). Zarówno literatura, jak i znaleziska archeologiczne potwierdzają, że w cesarstwie rzymskim istniały takie ołtarze. Na przykład w II w. n.e. geograf Pauzaniasz pisał o ołtarzach dla nieznanych bogów w Grecji, a Filostrat, żyjący na przełomie II i III w. n.e., konkretnie wspomniał o takich ołtarzach w Atenach. Zdjęcie 1 przedstawia pozostałości ołtarza z II w. n.e. znalezionego w Pergamonie (dzisiejsza Turcja). Inskrypcja zachowała się tylko częściowo, ale są podstawy, by uważać, że pierwsza linia brzmiała: „Nieznanym bogom”. Zdjęcie 2 pokazuje ołtarz znaleziony na wzgórzu Palatyn w Rzymie. Jest on datowany na ok. 100 r. n.e. i dedykowany bezimiennemu bóstwu. Te przykłady potwierdzają wiarygodność relacji biblijnej.