Dzieje Apostolskie 13:1-52

13  W Antiochii byli w miejscowym zborze prorocy i nauczyciele+: Barnabas+, Symeon nazywany Nigrem, Lucjusz z Cyreny, Manaen, który kształcił się z Herodem+, władcą okręgu, oraz Saul.  Gdy akurat pełnili służbę dla Jehowy i pościli, duch święty powiedział: „Oddzielcie dla mnie Barnabasa i Saula+, żeby mogli wykonać zadanie, do którego ich powołałem”+.  Wtedy po poście i modlitwie włożyli na nich ręce i wyprawili ich w drogę.  Oni więc, wysłani przez ducha świętego, przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.  Gdy przybyli do Salaminy, zaczęli głosić słowo Boże w synagogach żydowskich. Do pomocy mieli ze sobą Jana+.  Kiedy przeszli przez całą wyspę i dotarli aż do Pafos, spotkali Żyda o imieniu Bar-Jezus, który był fałszywym prorokiem i uprawiał czary.  Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka znanego z bystrości umysłu, który bardzo chciał posłuchać słowa Bożego i wezwał do siebie Barnabasa i Saula.  Ale ten, który uprawiał czary, nazywany też Elimasem (imię to znaczy właśnie „uprawiający czary”) zaczął się im sprzeciwiać, próbując odwieść prokonsula od wiary.  Wtedy Saul, zwany również Pawłem, napełniony duchem świętym, uważnie na niego spojrzał 10  i powiedział: „Ty synu Diabła! Ty wrogu wszystkiego, co prawe+, pełen wszelkiego oszustwa i podłości! Czy nie przestaniesz wypaczać słusznych dróg Jehowy? 11  Jehowa wyciąga przeciw tobie rękę i oślepniesz. Przez jakiś czas nie będziesz widział światła słonecznego”. W tym momencie oczy zaszły mu mgłą i ogarnęły go ciemności. Kręcił się w kółko, próbując znaleźć kogoś, kto by go poprowadził za rękę. 12  A prokonsul, gdy zobaczył, co się stało, uwierzył, zdumiony tym, czego dowiedział się o Jehowie. 13  Potem Paweł i jego towarzysze odpłynęli z Pafos i przybyli do Perge+ w Pamfilii. Tam Jan+ ich opuścił i wrócił do Jerozolimy+. 14  A Paweł i Barnabas poszli z Perge do Antiochii+ w Pizydii. W dzień szabatu przyszli do synagogi+ i usiedli. 15  Po publicznym czytaniu Prawa i pism proroków+ przełożeni synagogi przekazali im wiadomość: „Bracia, jeśli macie dla ludu jakieś słowa zachęty, to mówcie”. 16  Paweł więc wstał, skinął ręką i powiedział: „Izraelici i inni, którzy boicie się Boga, posłuchajcie. 17  Bóg tego ludu, Izraela, wybrał naszych przodków i gdy żyli jako cudzoziemcy w Egipcie, wyprowadził ich stamtąd potężnym* ramieniem. Wywyższył ich jako lud+. 18  I jakieś 40 lat znosił ich na pustkowiu+. 19  Gdy w ziemi Kanaan zgładził siedem narodów, to właśnie swojemu ludowi przydzielił tę ziemię jako dziedzictwo+. 20  Wszystko to zdarzyło się w okresie mniej więcej 450 lat. „Potem powoływał dla nich sędziów i było tak aż do czasów proroka Samuela+. 21  Wtedy to zażądali króla+ i Bóg dał im Saula, syna Kisza, człowieka z plemienia Beniamina+. Panował on nad nimi 40 lat. 22  Gdy Bóg usunął go z tronu, powołał na króla Dawida+, o którym złożył świadectwo, mówiąc: ‚Znalazłem Dawida, syna Jessego+, człowieka miłego mojemu sercu+, który zrobi wszystko, czego pragnę’. 23  Spośród jego potomków Bóg zgodnie z obietnicą dał Izraelowi wybawcę, Jezusa+. 24  Przed jego przyjściem Jan publicznie nawoływał cały lud izraelski do chrztu na znak skruchy+. 25  A gdy już kończył swoją służbę, mówił: ‚Jak myślicie, kim jestem? Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie*+. On idzie za mną. Ja nie jestem godny rozwiązać mu sandałów na nogach’+. 26  „Bracia, potomkowie Abrahama i inni, którzy boicie się Boga, to do nas posłano orędzie o tym wybawieniu+. 27  Mieszkańcy Jerozolimy i ich przywódcy nie przyjęli tego wybawcy. Gdy go sądzili, spełnili słowa z pism proroków+, odczytywane na głos w każdy szabat. 28  Chociaż nie znaleźli żadnego powodu, dla którego miałby ponieść śmierć+, zażądali od Piłata, żeby go stracono+. 29  A gdy wypełnili wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z pala i złożyli w grobowcu+. 30  Ale Bóg go wskrzesił+ 31  i przez wiele dni ukazywał się on swoim uczniom, którzy wcześniej razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają o nim świadectwo ludowi+. 32  „Przekazujemy więc wam dobrą nowinę o obietnicy danej naszym przodkom, 33  którą Bóg całkowicie spełnił na rzecz nas, ich dzieci. Stało się to, gdy wskrzesił Jezusa+, zgodnie z tym, co napisano w drugim psalmie: ‚Jesteś moim synem. Dzisiaj zostałem twoim ojcem’+. 34  Wskrzesił go, żeby już nigdy nie wrócił do stanu podlegającego zepsuciu. Wcześniej tak to zapowiedział: ‚Okażę wam lojalną miłość zgodnie z niezawodną* obietnicą dotyczącą lojalnej miłości wobec Dawida’+. 35  Dlatego też w innym psalmie powiedziano: ‚Nie pozwolisz, żeby Twój lojalny sługa ujrzał zepsucie*+. 36  Dawid, który przez całe swoje życie pełnił służbę dla Boga, zasnął snem śmierci, został pochowany ze swoimi przodkami i ujrzał zepsucie*+. 37  Natomiast ten, którego Bóg wskrzesił, nie ujrzał zepsucia*+. 38  „Wiedzcie więc, bracia, że dzięki niemu możliwe jest przebaczenie grzechów — jak to wam głosimy+. 39  Dzięki niemu — w tym wszystkim, w czym nie mogliście zostać uwolnieni od winy na podstawie Prawa Mojżeszowego+ — każdy, kto wierzy, zostaje uwolniony od winy+. 40  Dlatego uważajcie, żeby nie spełniły się na was słowa z pism proroków: 41  ‚Patrzcie, okazujący pogardę, dziwcie się i gińcie! Bo ja dokonam za waszych czasów czegoś, w co nigdy nie uwierzycie, nawet gdy ktoś wam o tym szczegółowo opowie’”+. 42  Kiedy Paweł i Barnabas już stamtąd wychodzili, ludzie zaczęli ich prosić, żeby opowiedzieli im o tych sprawach również w następny szabat. 43  Po zgromadzeniu w synagodze wielu Żydów i prozelitów* oddających cześć Bogu poszło za Pawłem i Barnabasem, a oni ich zachęcali, żeby pozostali godni niezasłużonej życzliwości Bożej+. 44  W następny szabat zebrało się prawie całe miasto, żeby posłuchać słowa Jehowy. 45  Na widok tłumów niektórzy Żydzi, pełni zazdrości, zaczęli rzucać bluźnierstwa i sprzeciwiać się temu, co mówił Paweł+. 46  Wtedy Paweł i Barnabas odważnie powiedzieli: „Słowo Boże miało być głoszone najpierw wam+. Ale skoro je odrzucacie, skoro uważacie się za niegodnych życia wiecznego, idziemy głosić innym narodom+. 47  Bo Jehowa nakazał to nam takimi słowami: ‚Ustanowiłem cię światłem dla narodów, żebyś zaniósł wybawienie aż po krańce ziemi’”+. 48  Kiedy usłyszeli to ludzie z innych narodów, zaczęli się cieszyć i wysławiać słowo Jehowy. I wszyscy, którzy mieli właściwe nastawienie serca, potrzebne do uzyskania życia wiecznego, uwierzyli. 49  A słowo Jehowy dalej się szerzyło na całym tym terenie. 50  Ale Żydzi podburzyli wpływowe bogobojne kobiety i wysoko postawionych mężczyzn w tym mieście, a oni wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabasowi prześladowanie+ i wyrzucili ich z miasta. 51  Ci strząsnęli pył ze swoich nóg na świadectwo przeciw nim i poszli do Ikonium+. 52  A uczniowie pozostawali pełni ducha świętego i zaznawali wielkiej radości+.

Przypisy

Dosł. „podniesionym”.
Lub „nie jestem nim”.
Lub „wierną; wiarygodną; godną zaufania”.
Lub „zaznał zepsucia”.
Lub „zaznał zepsucia”.
Lub „nie zaznał zepsucia”.

Komentarze

Herod: Chodzi o Heroda Antypasa, syna Heroda Wielkiego (zob. Słowniczek pojęć).

władca okręgu: Dosł. „tetrarcha”, co znaczy „władca jednej czwartej [prowincji]”. Był to tytuł nadawany pomniejszemu księciu lub władcy okręgu, który rządził za zgodą władz rzymskich. Tetrarchia Heroda Antypasa obejmowała Galileę i Pereę (por. komentarz do Mk 6:14).

Herodem, władcą okręgu: Zob. komentarze do Mt 14:1.

świętej służby: Lub „publicznej służby”. Występujące tu greckie słowo leitourgía oraz pokrewne wyrazy leitourgéo („pełnić publiczną służbę”) i leitourgòs („publiczny sługa; publiczny pracownik”) były używane przez starożytnych Greków i Rzymian na określenie pracy lub służby wykonywanej na rzecz państwa i dla pożytku ogółu ludzi. Na przykład w Rz 13:6 władze świeckie zostały nazwane „publicznymi sługami [lm. słowa leitourgòs] Bożymi” w tym sensie, że świadczą usługi na rzecz obywateli. W Łk 1:23 słowo leitourgía występuje w kontekście podobnym do tego, w jakim formy tego słowa i pokrewnego czasownika są używane w Septuagincie — często pojawiają się tam w opisach służby pełnionej w świątyni przez kapłanów i Lewitów (Wj 28:35; Lb 8:22). Ta służba wiązała się z pracą na rzecz innych, ale również z zachowywaniem świętości, bo Lewici uczyli Prawa Bożego oraz składali ofiary, które zakrywały grzechy ludzi (2Kn 15:3; Mal 2:7).

pełnili służbę: Lub „publicznie usługiwali”. Występujące tu greckie słowo leitourgéo oraz pokrewne wyrazy leitourgía („publiczna służba; publiczne usługiwanie”) i leitourgòs („publiczny sługa; publiczny pracownik”) były używane przez starożytnych Greków na określenie pracy lub służby wykonywanej na rzecz państwa i dla pożytku ogółu ludzi. Na przykład słowo leitourgòs w liczbie mnogiej pojawia się w Rz 13:6, gdzie władze świeckie zostały nazwane „publicznymi sługami” Bożymi w tym sensie, że świadczą usługi dla dobra obywateli. W Łk 1:23 (zob. komentarz) termin leitourgía oddano jako „święta służba” (lub „publiczna służba”) w odniesieniu do służby Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Leitourgía występuje tam w kontekście podobnym do tego, w jakim to i pokrewne słowa są używane w Septuagincie w opisach służby pełnionej przez kapłanów i Lewitów w przybytku (Wj 28:35; Lb 1:50; 3:31; 8:22) i świątyni (2Kn 31:2; 35:3; Jl 1:9, 13; 2:17). Ta służba wiązała się z pracą na rzecz innych. Jednak w niektórych fragmentach uwzględniono też myśl o jej świętości, ponieważ Lewici uczyli Prawa Bożego (2Kn 15:3; Mal 2:7) oraz składali ofiary, które zakrywały grzechy ludzi (Kpł 1:3-5; Pwt 18:1-5). W omawianym wersecie (Dz 13:2) greckie słowo leitourgéo zostało użyte w bardziej ogólnym znaczeniu, w opisie służby pełnionej przez chrześcijańskich proroków i nauczycieli w zborze w Antiochii Syryjskiej. Odnosi się tu do różnych przejawów oddania dla Boga i różnych form służby dla Niego, m.in. do modlitwy i nauczania. Służba wspomnianych proroków i nauczycieli niewątpliwie obejmowała też głoszenie ludziom spoza zboru (Dz 13:3).

pełnili służbę dla Jehowy: Użyte tu greckie słowo leitourgéo („pełnić służbę; usługiwać; służyć”) występuje również w Septuagincie — często w tłumaczeniu fragmentów, w których tekst hebrajski zawiera imię Boże. Na przykład w 2Kn 13:10 pojawia się jako odpowiednik hebrajskiego sformułowania przetłumaczonego na „pełnią służbę dla Jehowy”. W 2Kn 35:3 to samo greckie słowo jest odpowiednikiem hebrajskiego sformułowania oddanego jako „służcie Jehowie” (1Sm 2:11; 3:1; Eze 45:4; Jl 2:17; zob. Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 13:2).

Seleucji: Warowny port nad Morzem Śródziemnym obsługujący Antiochię Syryjską, położony ok. 20 km w linii prostej na pd. zach. od niej. Oba miasta łączyła droga oraz żeglowna rzeka Orontes, która przepływała przez Antiochię i uchodziła do morza nieco na pd. od Seleucji. Miasto to założył i nazwał od swojego imienia Seleukos I (Nikator), jeden z wodzów Aleksandra Wielkiego. Około 47 r. n.e. Paweł z Barnabasem wypłynęli z Seleucji w pierwszą podróż misjonarską. Dzisiaj na pd. od jej pozostałości leży tureckie miasto Samandağ. Port w Seleucji został z czasem zamulony osadami naniesionymi przez Orontes (zob. Dodatek B13).

odpłynęli na Cypr: Odległość między Seleucją a Cyprem wynosiła jakieś 200 km. Przy sprzyjającym wietrze statek mógł przebyć dziennie ok. 150 km. W nieprzyjaznych warunkach podróż taka trwała znacznie dłużej. Z Cypru pochodził Barnabas (zob. Dodatek B13).

Marka: Od łacińskiego imienia Marcus. Marek to rzymski przydomek Jana wspomnianego w Dz 12:12. Jego matką była Maria, która mieszkała w Jerozolimie i należała do pierwszych chrześcijan. Jan Marek był „kuzynem Barnabasa” (Kol 4:10), z którym podróżował. Towarzyszył też Pawłowi i innym pierwszym misjonarzom chrześcijańskim (Dz 12:25; 13:5, 13; 2Tm 4:11). Chociaż w tej Ewangelii nigdzie nie wspomniano, kto ją spisał, pisarze z II i III w. n.e. uważali, że dokonał tego właśnie Marek.

Salaminy: Rozpoczęcie podróży ewangelizacyjnej po Cyprze właśnie od Salaminy wydawało się rozsądne. W czasach rzymskich stolicą wyspy było Pafos, ale leżało daleko, na zach. wybrzeżu. Salamina natomiast znajdowała się na wsch. wybrzeżu, czyli bliżej Antiochii Syryjskiej, skąd wyruszyli misjonarze. Poza tym stanowiła centrum kulturalne, edukacyjne i handlowe wyspy. W mieście mieszkała też liczna społeczność żydowska i była tam więcej niż jedna synagoga. Barnabas, rodowity Cypryjczyk, bez wątpienia był dla swoich współpracowników świetnym przewodnikiem. Głosząc na wyspie, mogli razem przejść co najmniej 150 km — w zależności od tego, jaką trasę obrali (zob. Dodatek B13).

Jana: Chodzi o Jana Marka, który był jednym z uczniów Jezusa, „kuzynem Barnabasa” (Kol 4:10) i pisarzem Ewangelii według Marka (zob. komentarz do słowa „Marka”). W Dz 13:13 też został nazwany Janem, a w trzech innych wersetach z Dziejów Apostolskich podano przy jego imieniu jeszcze rzymski przydomek Marek (Dz 12:12, 25; 15:37). W innych miejscach Chrześcijańskich Pism Greckich nazywa się go tylko Markiem (Kol 4:10; 2Tm 4:11; Flm 24; 1Pt 5:13). Polskie imię Jan jest odpowiednikiem hebrajskiego imienia Jehochanan (lub Jochanan), które znaczy „Jehowa okazał przychylność”.

prokonsula: Tytuł „prokonsul” nosił namiestnik prowincji zarządzanej przez rzymski senat. Niektóre rzymskie prowincje, jak np. Judea, były prowincjami cesarskimi i podlegały bezpośrednio cesarzowi, który mianował namiestnika. Cypr w 22 r. p.n.e. został prowincją senatorską, dlatego był zarządzany przez prokonsula. Na wyspie tej znaleziono monetę, na awersie której widnieje podobizna i tytuł rzymskiego cesarza Klaudiusza (po łac.), a na rewersie napis (po gr.): „Za Kominiusza Proklusa, prokonsula Cypryjczyków” (zob. Słowniczek pojęć).

Saulem: Imię Saul znaczy „wyproszony [u Boga]”. Saul, znany również pod rzymskim imieniem Paweł, pochodził z plemienia Beniamina, był „Hebrajczykiem, synem Hebrajczyków” (Flp 3:5). Urodził się jako obywatel rzymski (Dz 22:28), logiczne więc, że oprócz imienia hebrajskiego rodzice mogli nadać mu też rzymskie — Paulus, inaczej Paweł, co znaczy „mały”. Prawdopodobnie od dzieciństwa nosił oba imiona. Imię Saul rodzice mogli mu nadać z różnych powodów. Było ono wśród Beniaminitów popularne i szanowane, ponieważ nosił je pierwszy król Izraela, także Beniaminita (1Sm 9:2; 10:1; Dz 13:21). Innym powodem mogło być wspomniane wyżej znaczenie tego imienia. Niewykluczone też, że nosił je ojciec Saula, a zgodnie ze zwyczajem syn otrzymywał imię po ojcu (por. Łk 1:59). Tak czy inaczej, Saul posługiwał się tym hebrajskim imieniem wśród Żydów, szczególnie w okresie, gdy zdobywał wykształcenie i był faryzeuszem (Dz 22:3). Wydaje się, że przez ponad 10 lat po zostaniu chrześcijaninem też był znany głównie pod tym imieniem (Dz 11:25, 30; 12:25; 13:1, 2, 9).

Saul, zwany również Pawłem: Od tego miejsca Saul jest nazywany Pawłem. Apostoł ten był Hebrajczykiem mającym od urodzenia obywatelstwo rzymskie (Dz 22:27, 28; Flp 3:5). Jest więc prawdopodobne, że w dzieciństwie nadano mu dwa imiona: hebrajskie Saul i rzymskie Paweł. W tamtych czasach Żydzi, zwłaszcza żyjący poza Izraelem, dość często posługiwali się dwoma imionami (Dz 12:12; 13:1). Niektórzy krewni Pawła oprócz imion hebrajskich nosili również imiona rzymskie lub greckie (Rz 16:7, 21). Jako „apostoł dla narodów” Paweł otrzymał zadanie głoszenia dobrej nowiny nie-Żydom (Rz 11:13). Mógł uznać, że posługiwanie się rzymskim imieniem będzie lepiej odbierane przez otoczenie (Dz 9:15; Gal 2:7, 8). Zdaniem niektórych przyjął to rzymskie imię dla uhonorowania Sergiusza Pawła. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ posługiwał się imieniem Paweł także po opuszczeniu Cypru. Inni sugerują, że Paweł unikał używania swojego hebrajskiego imienia, bo wymawiało się je podobnie jak pewne greckie słowo, które budziło złe skojarzenia (zob. komentarz do Dz 7:58).

Pawłem: W Chrześcijańskich Pismach Greckich imię Paúlos (od łac. Paulus, co znaczy „mały”) występuje 157 razy w odniesieniu do apostoła Pawła i raz w odniesieniu do prokonsula Cypru, Sergiusza Pawła (Dz 13:7).

dróg Jehowy: W dostępnych greckich manuskryptach występuje w tym miejscu słowo „Pan”, ale istnieją ważne powody przemawiające za użyciem tu imienia Bożego. Odpowiedź Pawła skierowana do Bar-Jezusa, Żyda, który uprawiał czary (zanotowana w wersetach 10 i 11), zawiera sformułowania pochodzące z Pism Hebrajskich. Na przykład w Septuagincie grecki zwrot oddany w wersecie 10 jako „wypaczać (...) drogi” pojawia się w Prz 10:9 („wykrzywia swoje drogi”), a wyrażenie oddane jako „słuszne drogi Jehowy” występuje w Oz 14:9. W tym ostatnim wersecie tekst hebrajski też zawiera imię Boże („drogi Jehowy są sprawiedliwe”) (zob. Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 13:10).

ręka Jehowy: To wyrażenie często występuje w Pismach Hebrajskich, gdzie jest połączeniem hebrajskiego wyrazu oznaczającego „ręka” i tetragramu (m.in. w: Lb 11:23; Sdz 2:15; Rut 1:13, przyp.; 1Sm 7:13; 1Kl 18:46, przyp.; Ezd 7:6, przyp.; Hi 12:9; Iz 19:16; 40:2; Eze 1:3, przyp.). W Biblii słowo „ręka” często symbolizuje moc. Ponieważ ręką wykonuje się różne czynności, słowo to może też nieść w sobie myśl o korzystaniu z mocy. Greckie wyrażenie oddane tu jako „ręka Jehowy” pojawia się również w Łk 1:66 i Dz 13:11 (zob. komentarze do Łk 1:6, 66 oraz Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 11:21).

Jehowa wyciąga (...) rękę: Zob. komentarz do Dz 11:21 oraz Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 13:11.

tym, czego dowiedział się o Jehowie: Lub „nauką Jehowy”. Sformułowanie to jest synonimem wyrażenia „słowo Boże” użytego w Dz 13:5. Czytamy tam, że kiedy Paweł i jego współpracownicy dotarli na Cypr, „zaczęli głosić słowo Boże w synagogach żydowskich”. Prokonsul Sergiusz Paweł „bardzo chciał posłuchać słowa Bożego” (Dz 13:7). Słowa i czyny apostoła Pawła sprawiły, że był zdumiony tym, czego dowiedział się o Jehowie Bogu (zob. Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 13:12).

Antiochii w Pizydii: Miasto leżące w rzymskiej prowincji Galacja. Było usytuowane na granicy Frygii i Pizydii, więc w różnych okresach należało do jednej lub drugiej z tych krain. Jego ruiny znajdują się niedaleko Yalvaç w dzisiejszej Turcji. O Antiochii Pizydyjskiej wspomniano w omawianym wersecie i w Dz 14:19, 21. Każdy, kto wyruszał do tego miasta z Perge, położonego niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego, miał przed sobą trudną podróż. Antiochia znajdowała się na wysokości ok. 1100 m n.p.m. (zob. Dodatek B13), a na zdradliwych górskich szlakach grasowali bandyci. „Antiochii w Pizydii” nie należy mylić z Antiochią w Syrii (Dz 6:5; 11:19; 13:1; 14:26; 15:22; 18:22). Tak naprawdę w Dziejach Apostolskich najczęściej jest mowa nie o Antiochii Pizydyjskiej, ale Syryjskiej.

stanął, żeby czytać: Zdaniem biblistów jest to najwcześniejsza znana wzmianka na temat przebiegu nabożeństwa w synagodze. Według tradycji żydowskiej rozpoczynało się ono zazwyczaj od osobistych modlitw zgromadzonych osób, a potem przytaczano Pwt 6:4-911:13-21. Następnie publicznie się modlono i czytano na głos wyznaczony w planie fragment Pięcioksięgu. Z Dz 15:21 wynika, że w I w. n.e. takie czytanie odbywało się w „każdy szabat”. Kolejną częścią spotkania, o której najwyraźniej mowa w Łk 4:16, było czytanie fragmentów ksiąg prorockich i omawianie płynących z nich lekcji. Zgodnie ze zwyczajem lektor czytał na stojąco i prawdopodobnie miał pewną swobodę w wyborze odczytywanego fragmentu (zob. komentarz do Dz 13:15).

publicznym czytaniu Prawa i pism proroków: W I w. n.e. takie publiczne czytanie odbywało się „w każdy szabat” (Dz 15:21). Jednym z elementów nabożeństwa w synagodze było powtarzanie Szemy, żydowskiego wyznania wiary (Pwt 6:4-9; 11:13-21). Nazwa tej modlitwy pochodzi od pierwszego słowa cytowanego w niej wersetu: „Słuchaj [Szemáʽ], Izraelu: Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa” (Pwt 6:4). Najważniejszą częścią nabożeństwa było odczytywanie Tory, czyli Pięcioksięgu. W wielu synagogach tekst dzielono na takie odcinki, żeby całe Prawo można było odczytać w ciągu roku. W innych zajmowało to trzy lata. Czytane i objaśniane były również fragmenty ksiąg prorockich. Na zakończenie wygłaszano przemówienie. W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej po takim publicznym czytaniu poproszono Pawła, by skierował do zgromadzonych słowa zachęty (zob. komentarz do Łk 4:16).

w okresie mniej więcej 450 lat: Paweł streszcza historię Izraelitów, zaczynając od szczególnego momentu — od czasu, gdy Bóg ‛wybrał ich przodków’ (Dz 13:17). Najwyraźniej ma tu na myśli czas, kiedy urodził się Izaak, obiecany potomek (Rdz 17:19; 21:1-3; 22:17, 18). Wtedy to ostatecznie została rozstrzygnięta kwestia, kogo Bóg uzna za tego potomka — kwestia, która się pojawiła z powodu niepłodności Saraj (Sary) (Rdz 11:30). Paweł opowiada o tym, co Jehowa robił dla swojego wybranego narodu do chwili, gdy dał im sędziów, których powoływał aż do czasów proroka Samuela. Te „mniej więcej 450 lat” najwyraźniej więc trwało od narodzin Izaaka w 1918 r. p.n.e. do r. 1467 p.n.e. Okres ten obejmuje 46 lat po wyjściu Izraelitów z Egiptu w r. 1513 p.n.e. — 40 lat wędrówki Izraelitów po pustkowiu i 6 lat podboju ziemi Kanaan (Lb 9:1; 13:1, 2, 6; Pwt 2:7; Joz 14:6, 7, 10).

potomków: Lub „potomstwa”. Dosł. „nasienia”.

palu: Lub „drzewie”. W tym wersecie narzędzie egzekucji Jezusa określono greckim słowem ksýlon (dosł. „drewno; drzewo”), które jest synonimem słowa stauròs (tłumaczonego na „pal męki”). W Chrześcijańskich Pismach Greckich Łukasz, Paweł i Piotr użyli w tym znaczeniu wyrazu ksýlon w sumie pięć razy (Dz 5:30; 10:39; 13:29; Gal 3:13; 1Pt 2:24). W Septuagincie ksýlon występuje w Pwt 21:22, 23 jako odpowiednik hebrajskiego słowa ʽec („drzewo; drewno; kawał drzewa”) w sformułowaniu „zawieszony na palu”. Gdy Paweł cytuje ten fragment w Gal 3:13, używa słowa ksýlon w zdaniu: „Przeklęty każdy, kto zawisł na palu”. Ten grecki termin występuje w Septuagincie również w Ezd 6:11 (1 Ezdrasza 6:31, LXX) jako tłumaczenie aramejskiego słowa ʼá, będącego odpowiednikiem hebrajskiego ʽec. O kimś, kto by złamał rozkaz perskiego króla, powiedziano tam: „Z jego domu będzie wyrwana belka i zostanie na niej zawieszony”. To, że pisarze biblijni posługiwali się wyrazem ksýlon jako synonimem wyrazu stauròs, dodatkowo potwierdza, że Jezus został stracony na prostym palu bez poprzeczki. Takie właśnie jest znaczenie słowa ksýlon w tym kontekście.

pala: Lub „drzewa” (zob. komentarz do Dz 5:30).

grobowcu: Lub „grobowcu pamięci” (zob. Słowniczek pojęć, „Grobowiec pamięci”).

całym zamierzeniu Bożym: Lub „całym zamyśle Bożym; całej woli Bożej”. W tym miejscu chodzi o wszystko, co Bóg zamierzył zrobić za pośrednictwem swojego Królestwa, łącznie z tym, co jest niezbędne do wybawienia ludzi (Dz 20:25). Występujące tu greckie słowo bouléŁk 7:30 zostało przetłumaczone na „wola [lub „rada”, przyp.]”, a w Heb 6:17 na „zamierzenie [lub „postanowienie”, przyp.]”.

pełnił służbę dla Boga: Lub „służył woli Bożej; służył zamierzeniu Bożemu” (zob. komentarz do Dz 20:27).

bogobojne: Lub „które wielbiły Boga”. Użyte tu greckie słowo sébomai można również przetłumaczyć na „czcić; szanować”. Syryjska Peszitta oddaje je jako „bojące się Boga”. Niektóre przekłady Chrześcijańskich Pism Greckich na język hebrajski (w Dodatku C4 oznaczone symbolami J7, 8, 10, 18) zawierają w tym miejscu imię Boże i całe wyrażenie można przetłumaczyć na „bojące się Jehowy”.

oddających cześć Bogu: Greckie słowo sébomai, przetłumaczone tu na „oddający cześć Bogu”, znaczy „oddawać cześć; czcić; szanować”. Można je również przetłumaczyć na „być bogobojnym; być oddanym Bogu” (zob. komentarz do Dz 13:50). Syryjska Peszitta oddaje je w omawianym wersecie jako „bojący się Boga”. W pewnym przekładzie Chrześcijańskich Pism Greckich na język hebrajski (w Dodatku C4 oznaczonym symbolem J18) w tym miejscu występuje imię Boże i całe wyrażenie można przetłumaczyć na „bojący się Jehowy”.

niezasłużonej życzliwości Bożej: Paweł, który w przeszłości sprzeciwiał się Jezusowi i jego naśladowcom (Dz 9:3-5), miał wszelkie powody, żeby podkreślać wartość niezasłużonej życzliwości Jehowy (zob. Słowniczek pojęć, „Niezasłużona życzliwość”). Zdawał sobie sprawę, że tylko dzięki niej jest w stanie pełnić powierzoną mu służbę (1Ko 15:10; 1Tm 1:13, 14). Kiedy spotkał się ze starszymi z Efezu, dwukrotnie wspomniał o niezasłużonej życzliwości Bożej (Dz 20:24, 32). W swoich 14 listach mówi o tej cesze przeszło 90 razy — o wiele więcej niż którykolwiek inny pisarz biblijny. Na przykład o niezasłużonej życzliwości Boga lub Jezusa wspomina na początku wszystkich listów (oprócz Listu do Hebrajczyków) i na końcu każdego z nich.

słowo Jehowy: To wyrażenie pochodzi z Pism Hebrajskich, gdzie występuje jako połączenie hebrajskiego terminu oznaczającego „słowo” oraz imienia Bożego. W tekście oryginalnym pojawia się w jakichś 200 wersetach (m.in. w: 2Sm 12:9; 24:11; 2Kl 7:1; 20:16; 24:2; Iz 1:10; 2:3; 28:14; 38:4; Jer 1:4; 2:4; Eze 1:3; 6:1; Oz 1:1; Mi 1:1; Za 9:1). Jeśli chodzi o Za 9:1, w pewnej wczesnej kopii Septuaginty znalezionej w Nachal Chewer na Pustyni Judzkiej (Izrael), niedaleko Morza Martwego, po greckim wyrazie lògos („słowo”) występuje imię Boże zapisane literami starohebrajskimi (). Ten pergaminowy zwój jest datowany na okres między 50 r. p.n.e. a 50 r. n.e. Powody, dla których w Dz 8:25Przekładzie Nowego Świata użyto wyrażenia „słowo Jehowy”, chociaż w dostępnych greckich manuskryptach pojawia się w tym miejscu wyrażenie „słowo Pana”, bardziej szczegółowo omówiono w Dodatku C3: wprowadzenie i Dz 8:25.

które usunie zasłonę z narodów: Lub „ku objawieniu dla narodów”. Występujące tu greckie słowo apokálypsis, oddane jako „usunięcie zasłony”, oznacza „odsłonięcie” lub „odkrycie” i często jest używane w odniesieniu do objawiania spraw duchowych albo woli i zamierzeń Boga (Rz 16:25; Ef 3:3; Obj 1:1). Sędziwy Symeon nazwał tutaj małego Jezusa światłem i wskazał, że z tego duchowego światła skorzystają nie tylko rodowici Żydzi i prozelici, ale też ludzie z innych narodów. Te prorocze słowa Symeona są zgodne z proroctwami z Pism Hebrajskich, takimi jak Iz 42:649:6.

aż do najdalszego miejsca na ziemi: Lub „aż po krańce ziemi”. To samo greckie sformułowanie pojawia się w Dz 13:47, gdzie zacytowano proroctwo z Iz 49:6. W Septuagincie w tym wersecie (Iz 49:6) również użyto tego sformułowania. Słowa Jezusa z Dz 1:8 mogą przywoływać na myśl właśnie to proroctwo. Zapowiadało ono, że sługa Jehowy będzie „światłem dla narodów” i dzięki temu ‛wybawienie sięgnie aż po krańce ziemi’. Harmonizuje to z wcześniejszymi wypowiedziami Jezusa, że dzieło głoszenia będzie wykonywane na skalę ogólnoświatową i że jego naśladowcy dokonają ‛większych dzieł’ niż on (zob. komentarze do Mt 24:14; 26:13; 28:19; Jn 14:12).

Jehowa nakazał to nam takimi słowami: Cytat, który występuje w tym wersecie, pochodzi z Iz 49:6, gdzie w tekście hebrajskim kontekst wyraźnie wskazuje, że to Jehowa wypowiada te słowa (Iz 49:5; por. Iz 42:6). Spełnienie tego proroctwa ma związek z działalnością, jaką miał prowadzić „sługa” Jehowy, czyli Jezus Chrystus i jego naśladowcy (Iz 42:1; zob. komentarz do Łk 2:32 oraz Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 13:47).

aż po krańce ziemi: Lub „aż do najdalszego miejsca na ziemi”. Zacytowano tu proroctwo z Iz 49:6, gdzie w Septuagincie pojawia się to samo greckie wyrażenie. Izajasz zapowiadał, że „sługa” Jehowy (Jezus i jego naśladowcy) będzie „światłem dla narodów” i że wybawienie, które zapewnia Bóg, ‛sięgnie aż po krańce ziemi’. Paweł i Barnabas, przemawiając w Antiochii Pizydyjskiej, wskazali, że dla naśladowców Chrystusa te prorocze słowa były poleceniem od Jehowy, że mają być „światłem dla narodów”. Greckie wyrażenie oddane w Dz 13:47 jako „aż po krańce ziemi” występuje też w Dz 1:8 (zob. komentarz), gdzie pokazuje, na jaką skalę naśladowcy Jezusa mieli dawać o nim świadectwo.

słowo Jehowy: To wyrażenie pochodzi z Pism Hebrajskich, gdzie występuje jako połączenie hebrajskiego terminu oznaczającego „słowo” oraz imienia Bożego. W tekście oryginalnym pojawia się w jakichś 200 wersetach (m.in. w: 2Sm 12:9; 24:11; 2Kl 7:1; 20:16; 24:2; Iz 1:10; 2:3; 28:14; 38:4; Jer 1:4; 2:4; Eze 1:3; 6:1; Oz 1:1; Mi 1:1; Za 9:1). Jeśli chodzi o Za 9:1, w pewnej wczesnej kopii Septuaginty znalezionej w Nachal Chewer na Pustyni Judzkiej (Izrael), niedaleko Morza Martwego, po greckim wyrazie lògos („słowo”) występuje imię Boże zapisane literami starohebrajskimi (). Ten pergaminowy zwój jest datowany na okres między 50 r. p.n.e. a 50 r. n.e. Powody, dla których w Dz 8:25Przekładzie Nowego Świata użyto wyrażenia „słowo Jehowy”, chociaż w dostępnych greckich manuskryptach pojawia się w tym miejscu wyrażenie „słowo Pana”, bardziej szczegółowo omówiono w Dodatku C3: wprowadzenie i Dz 8:25.

słowo Jehowy: Zob. komentarz do Dz 8:25 oraz Dodatek C3: wprowadzenie i Dz 13:48.

mieli właściwe nastawienie serca: Tymi słowami opisano ludzi z innych narodów w Antiochii Pizydyjskiej, którzy uwierzyli po usłyszeniu dobrej nowiny od Pawła i Barnabasa. Grecki wyraz oddany tu jako „mieli właściwe nastawienie serca” to jedna z form czasownika tásso. Czasownik ten ma szerokie znaczenie — m.in. znaczy „umieścić na pozycji; ustawić; ustalić; uporządkować; wyznaczyć”. W zrozumieniu, do czego odnosi się w danym fragmencie, pomaga kontekst. Ludzi z innych narodów wspomnianych tutaj, w wersecie 48, przeciwstawiono Żydom z Antiochii Pizydyjskiej, o których mowa w Dz 13:46. W poprzedni szabat Paweł w czasie porywającego przemówienia dał obu tym grupom dokładne świadectwo (Dz 13:16-41). Zgodnie z relacją jego i Barnabasa tamtejsi Żydzi stanowczo odrzucili „słowo Boże” i swoją postawą i czynami pokazali, że ‛uważają się za niegodnych życia wiecznego’ (Dz 13:46). Z kolei ludzie z innych narodów w tym mieście pokazali, że mają zupełnie inne nastawienie — zaczęli się cieszyć i wysławiać słowo Jehowy. Tak więc w tym kontekście grecki czasownik tásso zawiera myśl, że nie-Żydzi z Antiochii niejako sami „umieścili się” wśród tych, którzy mogą otrzymać życie wieczne, bo wykazali potrzebną do tego postawę. Dlatego słusznie ten grecki termin oddano tu jako „mieli właściwe nastawienie serca”. Wiele przekładów Biblii zawiera w tym miejscu takie sformułowania, jak „byli przeznaczeni” lub „byli wyznaczeni”, co sugeruje, że Bóg przeznaczył tych ludzi do życia wiecznego. Jednak ani bezpośredni kontekst, ani pozostała część Biblii nie potwierdzają poglądu, że nie-Żydom z Antiochii Bóg z góry postanowił dać życie wieczne, a Żydom postanowił go nie dawać. Paweł próbował zachęcić Żydów do przyjęcia dobrej nowiny, ale oni dokonali świadomego wyboru i ją odrzucili. Nie zdecydowało o tym przeznaczenie. Jak powiedział Jezus, niektórzy swoimi czynami mieli pokazać, że ‛nie nadają się do Królestwa Bożego’ (Łk 9:62). W przeciwieństwie do takich ludzi nie-Żydzi z Antiochii należeli do osób, które według słów Jezusa swoją postawą miały pokazać, że ‛zasługują’ na usłyszenie dobrej nowiny (Mt 10:11, 13).

słowo Jehowy: To wyrażenie pochodzi z Pism Hebrajskich, gdzie występuje jako połączenie hebrajskiego terminu oznaczającego „słowo” oraz imienia Bożego. W tekście oryginalnym pojawia się w jakichś 200 wersetach (m.in. w: 2Sm 12:9; 24:11; 2Kl 7:1; 20:16; 24:2; Iz 1:10; 2:3; 28:14; 38:4; Jer 1:4; 2:4; Eze 1:3; 6:1; Oz 1:1; Mi 1:1; Za 9:1). Jeśli chodzi o Za 9:1, w pewnej wczesnej kopii Septuaginty znalezionej w Nachal Chewer na Pustyni Judzkiej (Izrael), niedaleko Morza Martwego, po greckim wyrazie lògos („słowo”) występuje imię Boże zapisane literami starohebrajskimi (). Ten pergaminowy zwój jest datowany na okres między 50 r. p.n.e. a 50 r. n.e. Powody, dla których w Dz 8:25Przekładzie Nowego Świata użyto wyrażenia „słowo Jehowy”, chociaż w dostępnych greckich manuskryptach pojawia się w tym miejscu wyrażenie „słowo Pana”, bardziej szczegółowo omówiono w Dodatku C3: wprowadzenie i Dz 8:25.

bogobojne: Lub „które wielbiły Boga”. Użyte tu greckie słowo sébomai można również przetłumaczyć na „czcić; szanować”. Syryjska Peszitta oddaje je jako „bojące się Boga”. Niektóre przekłady Chrześcijańskich Pism Greckich na język hebrajski (w Dodatku C4 oznaczone symbolami J7, 8, 10, 18) zawierają w tym miejscu imię Boże i całe wyrażenie można przetłumaczyć na „bojące się Jehowy”.

strząsnął pył ze swoich szat: Tym gestem Paweł pokazał, że nie bierze na siebie odpowiedzialności za los Żydów w Koryncie, którzy odrzucili ratujące życie orędzie o Chrystusie. Spełnił swój obowiązek i nie ponosił winy za to, co miało ich spotkać (zob. komentarz do sformułowania Niech wasza krew spadnie na wasze głowy w tym wersecie). O tego rodzaju geście wspomniano już w Pismach Hebrajskich. Kiedy Nehemiasz przemawiał do Żydów, którzy wrócili do Jerozolimy, ‛wytrząsnął fałdy swojej szaty’, żeby pokazać, że każdy, kto nie spełni pewnej obietnicy, zostanie odrzucony przez Boga (Neh 5:13). Paweł podobny gest wykonał też w Antiochii Pizydyjskiej — ‛strząsnął pył ze swoich nóg’ na świadectwo przeciwko tym, którzy mu się tam sprzeciwiali (zob. komentarze do Dz 13:51; Łk 9:5).

strząsnęli pył ze swoich nóg na świadectwo przeciw nim: Paweł i Barnabas zastosowali się tu do polecenia Jezusa zanotowanego w Mt 10:14; Mk 6:11; Łk 9:5. Pobożni Żydzi podróżujący przez kraje pogańskie uważali tamtejszy pył za nieczysty, dlatego zanim ponownie znaleźli się na terytorium żydowskim, strząsali go ze swoich sandałów. Jednak Jezus, podając uczniom wspomnianą wskazówkę, najwyraźniej miał na myśli co innego. Gest ten oznaczał, że uczniowie nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z osądu Bożego. Paweł zrobił coś podobnego w Koryncie — strząsnął pył ze swoich szat, po czym dodał: „Niech wasza krew spadnie na wasze głowy. Ja jestem czysty” (zob. komentarz do Dz 18:6).

Multimedia

Dzieje Apostolskie — pierwsza podróż misjonarska Pawła (Dz 13:1 do 14:28), ok. 47-48 n.e.
Dzieje Apostolskie — pierwsza podróż misjonarska Pawła (Dz 13:1 do 14:28), ok. 47-48 n.e.

Wydarzenia zostały podane w porządku chronologicznym

1. Barnabas i Saul wysłani z Antiochii Syryjskiej jako misjonarze (Dz 13:1-3) (zob. Dodatek B13, gdzie znajduje się mapa trzech podróży misjonarskich Pawła)

2. Barnabas i Saul płyną z Seleucji do Salaminy na Cyprze; głoszą słowo Boże w miejscowych synagogach (Dz 13:4-6)

3. W Pafos Saul po raz pierwszy zostaje nazwany Pawłem (Dz 13:6, 9)

4. Sergiusz Paweł, prokonsul Cypru, zostaje chrześcijaninem (Dz 13:7, 12)

5. Paweł i jego współpracownicy przybywają do Perge w Pamfilii; Jan Marek wraca do Jerozolimy (Dz 13:13)

6. Paweł i Barnabas głoszą w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13:14-16)

7. Wielu mieszkańców Antiochii zbiera się, żeby posłuchać Pawła i Barnabasa; niektórzy Żydzi prześladują misjonarzy (Dz 13:44, 45, 50)

8. Paweł i Barnabas przemawiają w synagodze w Ikonium; wielu Żydów i Greków zaczyna wierzyć (Dz 14:1)

9. Niektórzy Żydzi w Ikonium sprzeciwiają się braciom i w rezultacie ‛mieszkańcy miasta są podzieleni’; Żydzi chcą ukamienować Pawła i Barnabasa (Dz 14:2-5)

10. Paweł i Barnabas przebywają w Listrze, jednym z miast Likaonii; zostają błędnie uznani za bogów (Dz 14:6-11)

11. Żydzi przybyli do Listry z Antiochii i Ikonium ostro sprzeciwiają się Pawłowi; nieudana próba ukamienowania Pawła (Dz 14:19, 20a)

12. Paweł i Barnabas głoszą dobrą nowinę w Derbe; wielu zostaje uczniami Jezusa (Dz 14:20b, 21a)

13. Paweł i Barnabas ponownie odwiedzają nowo powstałe zbory w Listrze, Ikonium i Antiochii, żeby je umocnić; w każdym zborze ustanawiają starszych (Dz 14:21b-23)

14. Paweł i Barnabas znowu udają się do Perge i głoszą słowo Boże; przybywają do Attalii (Dz 14:24, 25)

15. Z Attalii Paweł i Barnabas płyną do Antiochii Syryjskiej (Dz 14:26, 27)

Antiochia Syryjska
Antiochia Syryjska

Na zdjęciu widać miasto Antakya, leżące na terenie dzisiejszej Turcji. To właśnie tam znajdowała się starożytna Antiochia, stolica rzymskiej prowincji Syria. Jak się uważa, w I w. n.e. Antiochia Syryjska była trzecim co do wielkości miastem w imperium rzymskim, po Rzymie i Aleksandrii. Zdaniem niektórych miała co najmniej 250 000 mieszkańców. Kiedy w Jerozolimie Szczepan został zamordowany przez rozjuszony tłum i rozpoczęło się prześladowanie uczniów Jezusa, niektórzy z nich udali się do Antiochii. Z dużym powodzeniem głosili tam dobrą nowinę ludziom mówiącym po grecku (Dz 11:19-21). Później apostoł Paweł wyruszał stamtąd w swoje podróże misjonarskie. „Po raz pierwszy to właśnie w Antiochii dzięki kierownictwu Bożemu nazwano uczniów chrześcijanami” (Dz 11:26). Antiochii Syryjskiej nie należy mylić z inną Antiochią, leżącą w Pizydii (środkowa Turcja), wspomnianą w Dz 13:14; 14:19, 21 i 2Tm 3:11.

Antiochia Syryjska — ośrodek działalności pierwszych chrześcijan
Antiochia Syryjska — ośrodek działalności pierwszych chrześcijan

Antiochia była stolicą rzymskiej prowincji Syria. W I w. n.e. była też trzecim co do wielkości miastem w całym imperium, po Rzymie i Aleksandrii. Leżała na wsch. brzegu rzeki Orontes (1) i pierwotnie obejmowała także wyspę (2). Jakieś 32 km od miasta, u ujścia Orontesu, znajdował się port Seleucja. Antiochia mogła się poszczycić jednym z największych w tamtym czasie hipodromów (3), gdzie odbywały się wyścigi koni i rydwanów. Była też znana ze swojej imponującej ulicy kolumnowej (4), którą Herod Wielki kazał wyłożyć marmurem. Później cesarz Tyberiusz wzbogacił ją o zadaszone kolumnady, mozaiki i posągi. W tym wielokulturowym mieście istniała duża społeczność żydowska (5). Wielu jej członków przyjęło chrystianizm. To właśnie w Antiochii uczniów Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami (Dz 11:26). Z czasem dołączyło do nich również wielu nie-Żydów. Około 49 r. n.e. wyłoniła się kwestia obrzezania, więc wysłano delegację (m.in. Pawła i Barnabasa) do ciała kierowniczego w Jerozolimie, żeby uzyskać wskazówki w tej sprawie (Dz 15:1, 2, 30). Z Antiochii apostoł Paweł wyruszał we wszystkie trzy podróże misjonarskie (Dz 13:1-3; 15:35, 40, 41; 18:22, 23). Wstawka na mapie pokazuje, gdzie na przestrzeni wieków stały mury miejskie.

Moneta z tytułem „prokonsul” znaleziona na Cyprze
Moneta z tytułem „prokonsul” znaleziona na Cyprze

Pokazana na zdjęciu moneta, znaleziona na Cyprze, została wybita za panowania rzymskiego cesarza Klaudiusza. Był on u władzy, kiedy w 47 r. n.e. Paweł i Barnabas odwiedzili Cypr. Z jednej strony monety widać podobiznę Klaudiusza i jego tytuł, a z drugiej greckie słowo, które znaczy „prokonsul” i które odnosiło się do namiestnika tej wyspy. Znalezisko to potwierdza dokładność relacji Łukasza, w której nazwał on Sergiusza Pawła „prokonsulem” Cypru (Dz 13:4, 7).