Druga Księga Kronik 31:1-21

31  Gdy święto dobiegło końca, wszyscy obecni na nim Izraelici wyruszyli do miast Judy. Na terytorium Judy i Beniamina, a także Efraima i Manassesa+ rozbijali święte słupy*+, ścinali święte pale*+ oraz burzyli święte wzniesienia+ i ołtarze+, dopóki wszystkiego nie zniszczyli. Potem wrócili do swoich miast, każdy do swojej posiadłości.  Ezechiasz wyznaczył oddziały kapłanów+ i Lewitów+ i każdemu kapłanowi i Lewicie przydzielił określone obowiązki+ związane ze składaniem całopaleń oraz ofiar współuczestnictwa*, a także z usługiwaniem, składaniem podziękowań Bogu i wysławianiem Go w bramach dziedzińców* domu Jehowy+.  Król przeznaczył część swojego majątku na całopalenia+, w tym na całopalenia poranne i wieczorne+, jak również na całopalenia w dni szabatu+, w dni nowiu+ i w święta+ — zgodnie z tym, co jest napisane w Prawie Jehowy.  Ponadto nakazał mieszkańcom Jerozolimy dawać kapłanom i Lewitom należną im część+, żeby mogli ściśle się trzymać* Prawa Jehowy.  Gdy tylko wydano ten nakaz, Izraelici zaczęli przynosić z pierwszych zbiorów ogromne ilości zboża, młodego wina, oliwy+, miodu oraz wszelkich plonów ziemi+. Przynosili obfitą dziesięcinę ze wszystkiego+.  A Izraelici i Judejczycy mieszkający w miastach judzkich składali dziesięcinę z bydła i owiec oraz dziesięcinę z rzeczy świętych+, które zostały ofiarowane* Jehowie, ich Bogu. Zebrali więc całe stosy darów.  Zaczęli je gromadzić w jednym miejscu w miesiącu trzecim+, a skończyli w miesiącu siódmym+.  Kiedy Ezechiasz i książęta przyszli i zobaczyli te stosy darów, wysławiali Jehowę i błogosławili Jego lud, Izraela.  Gdy Ezechiasz zapytał kapłanów i Lewitów o te nagromadzone dary, 10  Azariasz, naczelny kapłan z rodu Cadoka, odpowiedział: „Odkąd ludzie zaczęli przynosić dary do domu Jehowy+, jedzą do syta, a i tak ciągle jest nadmiar, bo Jehowa pobłogosławił swojemu ludowi. I tyle jeszcze tego zostało”+. 11  Wtedy Ezechiasz polecił przygotować magazyny*+ w domu Jehowy. Przygotowano je więc 12  i wiernie przynoszono tam dary, dziesięciny+ i rzeczy święte. Nadzór nad tym wszystkim powierzono Lewicie Konaniaszowi, a jego zastępcą był jego brat Szimej. 13  Zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza na pomocników Konaniasza i Szimeja, jego brata, wyznaczono Jechiela, Azazjasza, Nachata, Asahela, Jerimota, Jozabada, Eliela, Jismachiasza, Machata i Benajasza. Nadzór nad domem prawdziwego Boga sprawował Azariasz. 14  Lewita Kore, syn Jimny, odźwierny po stronie wschodniej+, odpowiadał za dobrowolne ofiary+ dla prawdziwego Boga i zajmował się rozdzielaniem darów składanych Jehowie+ oraz rzeczy najświętszych+. 15  W miastach kapłanów+ podlegali mu Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz i Szechaniasz, ludzie godni zaufania. Mieli wydawać swoim braciom w oddziałach+ należną im część — jednakową dla wszystkich, małych i wielkich. 16  Było to coś dodatkowego do należnej części, którą wydawano mężczyznom pełniącym codziennie służbę w domu Jehowy i wykonującym obowiązki w swoich oddziałach, jak również ich synom w wieku od trzech lat wzwyż — wszyscy oni byli spisani w rodowodzie. 17  Kapłani zostali spisani w rodowodzie według swoich rodów+, podobnie jak Lewici w wieku od 20 lat wzwyż+, których spisano według obowiązków, jakie pełnili w oddziałach+. 18  W rodowodzie spisano całe rodziny Lewitów — żony i wszystkie ich dzieci, synów i córki. Zawsze dbali oni o to, żeby być święci, ponieważ powierzono im świętą służbę. 19  W rodowodzie ujęto też potomków Aarona — kapłanów, którzy mieszkali na terenach wokół* swoich miast+. We wszystkich tych miastach wyznaczono imiennie ludzi, żeby wydawali przydziały każdemu mężczyźnie z rodziny kapłanów oraz wszystkim Lewitom ujętym w rodowodzie. 20  Ezechiasz wprowadził te zarządzenia w całej Judzie. Robił to, co dobre i słuszne w oczach Jehowy, swojego Boga, i był Mu wierny. 21  Wkładał całe serce w każdą pracę, której się podejmował w służbie dla* Boga — czy to w związku z domem prawdziwego Boga+, czy z Prawem i przykazaniami — i osiągał wspaniałe rezultaty.

Przypisy

Dosł. „obozów”.
Lub „w pełni się oddać”.
Dosł. „uświęcone”.
Lub „jadalnie”.
Dosł. „na polach pastwisk”.
Dosł. „żeby szukać”.

Komentarze

Multimedia