Pierwsza Księga Kronik 27:1-34

27  To są oddziały Izraelitów w wojsku króla. W ich skład wchodzili mężczyźni będący głowami rodów, dowódcy tysięcy i setek+ oraz urzędnicy+, którzy zajmowali się wszystkimi sprawami dotyczącymi oddziałów. Każdy oddział, liczący 24 000 ludzi, pełnił służbę przez jeden miesiąc w roku.  Na czele pierwszego oddziału, pełniącego służbę w pierwszym miesiącu, stał Jaszobeam+, syn Zabdiela. Jego oddział liczył 24 000 ludzi.  Jaszobeam był potomkiem Pereca+, zwierzchnikiem wszystkich dowódców wojska wyznaczonych do pełnienia służby w pierwszym miesiącu.  Na czele oddziału pełniącego służbę w drugim miesiącu stał Achochita+ Dodaj+, a wodzem był Miklot. Jego oddział liczył 24 000 ludzi.  Dowódcą trzeciego oddziału, wyznaczonego do służby w trzecim miesiącu, był Benajasz+, syn naczelnego kapłana Jehojady+. Jego oddział liczył 24 000 ludzi.  Benajasz był dzielnym wojownikiem i należał do trzydziestki, którą dowodził. Na czele oddziału stał jego syn Ammizabad.  Dowódcą czwartego oddziału, pełniącego służbę w czwartym miesiącu, był Asahel+, brat Joaba+, a po nim jego syn Zebadiasz. Jego oddział liczył 24 000 ludzi.  Dowódcą piątego oddziału, pełniącego służbę w piątym miesiącu, był Jizrachita Szamhut. Jego oddział liczył 24 000 ludzi.  Dowódcą szóstego oddziału, pełniącego służbę w szóstym miesiącu, był Ira+, syn Ikkesza z Tekoi+. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 10  Dowódcą siódmego oddziału, pełniącego służbę w siódmym miesiącu, był Chelec+ Pelonita z plemienia Efraima. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 11  Dowódcą ósmego oddziału, pełniącego służbę w ósmym miesiącu, był Zerachita+ Sibbechaj+ z Chuszy*. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 12  Dowódcą dziewiątego oddziału, pełniącego służbę w dziewiątym miesiącu, był Beniaminita Abiezer+ z Anatot+. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 13  Dowódcą dziesiątego oddziału, pełniącego służbę w dziesiątym miesiącu, był Zerachita+ Maharaj+ z Netofy. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 14  Dowódcą jedenastego oddziału, pełniącego służbę w jedenastym miesiącu, był Efraimita Benajasz+ z Piratonu. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 15  Dowódcą dwunastego oddziału, pełniącego służbę w dwunastym miesiącu, był Cheldaj z Netofy, potomek Otniela. Jego oddział liczył 24 000 ludzi. 16  To są przywódcy plemion Izraela: plemienia Rubena — Eliezer, syn Zikriego; plemienia Symeona — Szefatiasz, syn Maaki; 17  plemienia Lewiego — Chaszabiasz, syn Kemuela; potomków Aarona — Cadok; 18  plemienia Judy — Elihu+, jeden z braci Dawida; plemienia Issachara — Omri, syn Michaela; 19  plemienia Zebulona — Jiszmajasz, syn Abdiasza; plemienia Naftalego — Jerimot, syn Azriela; 20  plemienia Efraima — Hoszea, syn Azazjasza; połowy plemienia Manassesa — Joel, syn Pedajasza; 21  połowy plemienia Manassesa w Gileadzie — Jiddo, syn Zachariasza; plemienia Beniamina — Jaasjel, syn Abnera+; 22  plemienia Dana — Azarel, syn Jerochama. Byli oni książętami plemion Izraela. 23  Dawid nie policzył tych, którzy mieli 20 lat i mniej, ponieważ Jehowa obiecał, że Izraelici staną się tak liczni jak gwiazdy na niebie+. 24  Joab, syn Cerui, zaczął liczyć lud, ale nie skończył, bo ściągnęło to gniew Boga na Izraela*+. I liczby tej nie uwzględniono w opisie dziejów króla Dawida. 25  Za skarbce królewskie+ odpowiadał Azmawet, syn Adiela, a za magazyny* na prowincji, w miastach, wioskach i wieżach — Jonatan, syn Uzzjasza. 26  Robotników uprawiających ziemię nadzorował Ezri, syn Keluba. 27  Za winnice odpowiadał Szimej z Ramy, a za składy wina — Zabdi Szifmita. 28  Za sady oliwne i sykomory+ w Szefeli+ odpowiadał Baal-Chanan Gederyta, a za składy oliwy — Joasz. 29  Za stada bydła pasącego się w Szaronie+ odpowiadał Szitraj z Szaronu, za stada na nizinach* — Szafat, syn Adlaja, 30  za wielbłądy — Ismaelita Obil, za osły* — Jechdejasz Meronotyta, 31  a za stada owiec i kóz — Hagryta Jaziz. Wszyscy oni byli odpowiedzialni za mienie króla Dawida. 32  Jonatan+, bratanek Dawida, człowiek rozsądny, był doradcą i sekretarzem. Jechiel, syn Chachmoniego, był opiekunem synów króla+. 33  Achitofel+ był doradcą królewskim, a Arkijczyk Chuszaj+ był przyjacielem* króla. 34  Po Achitofelu doradcami króla byli: Jehojada, syn Benajasza+, oraz Abiatar+. A dowódcą wojska królewskiego był Joab+.

Przypisy

Możliwe też „potomek Chuszy”.
Dosł. „i był gniew na Izraelu”.
Lub „skarbce”.
Lub „dolinnych równinach”.
Dosł. „oślice”.
Lub „powiernikiem”.

Komentarze

Multimedia