Pierwsza Księga Kronik 24:1-31

24  To są oddziały potomków Aarona. Synami Aarona byli: Nadab, Abihu+, Eleazar i Itamar+.  Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem+ i nie mieli synów, natomiast Eleazar+ i Itamar dalej pełnili służbę jako kapłani.  Dawid oraz Cadok+ z rodu Eleazara i Achimelech z rodu Itamara podzielili ich na oddziały według obowiązków związanych z ich służbą.  Ponieważ wśród potomków Eleazara było więcej naczelników niż wśród potomków Itamara, podzielono ich w taki sposób, że potomkowie Eleazara mieli 16 głów rodów, a potomkowie Itamara — osiem.  Ponadto potomków Eleazara i Itamara podzielono przez losowanie+, ponieważ wśród jednych i drugich byli przełożeni, którzy odpowiadali za święte miejsce*, i przełożeni, którzy pełnili służbę dla prawdziwego Boga.  Potem Szemajasz, syn Netanela, sekretarz Lewitów, spisał ich imiona w obecności króla, książąt, kapłana Cadoka+ i Achimelecha+, syna Abiatara+, oraz głów rodów kapłanów i Lewitów. Wybierano jeden ród z potomków Eleazara i jeden z potomków Itamara.  Pierwszy został wylosowany Jehojarib, drugi Jedajasz,  trzeci Charim, czwarty Seorim,  piąty Malkijasz, szósty Mijjamin, 10  siódmy Hakkoc, ósmy Abijasz+, 11  dziewiąty Jeszua, dziesiąty Szechaniasz, 12  jedenasty Eliaszib, dwunasty Jakim, 13  trzynasty Chuppa, czternasty Jeszebab, 14  piętnasty Bilga, szesnasty Immer, 15  siedemnasty Chezir, osiemnasty Happiccec, 16  dziewiętnasty Petachiasz, dwudziesty Jechezkel, 17  dwudziesty pierwszy Jachin, dwudziesty drugi Gamul, 18  dwudziesty trzeci Delajasz, dwudziesty czwarty Maazjasz. 19  W ten sposób zorganizowano służbę, którą mieli pełnić+, gdy przychodzili do domu Jehowy — zgodnie z procedurą ustaloną przez Aarona, ich przodka, tak jak mu nakazał Jehowa, Bóg Izraela. 20  A to są pozostali Lewici. Z synów Amrama+ — Szubael+, z synów Szubaela — Jechdejasz. 21  Z synów Rechabiasza+ — Jiszszijasz, który był pierwszy. 22  Z Iccharytów — Szelomot+, z synów Szelomota — Jachat. 23  Z synów Hebrona pierwszy był Jeriasz+, drugi — Amariasz, trzeci — Jachazjel, czwarty — Jekameam. 24  Z synów Uzziela — Micheasz, z synów Micheasza — Szamir. 25  Bratem Micheasza był Jiszszijasz. Z synów Jiszszijasza — Zachariasz. 26  Synami Merariego+ byli: Machli i Muszi. Z synów Jaazjasza — Beno. 27  Synami Merariego byli: od Jaazjasza — Beno, Szoham, Zakkur i Ibri; 28  od Machliego — Eleazar, który nie miał synów+; 29  od Kisza — Jerachmeel; 30  synami Musziego byli: Machli, Eder i Jerimot. To byli synowie Lewiego według ich rodów. 31  Rzucali losy+ tak jak synowie Aarona, ich bracia, w obecności króla Dawida, Cadoka, Achimelecha oraz głów rodów kapłanów i Lewitów. Ród pierworodnego traktowano tak samo jak ród młodszego.

Przypisy

Komentarze

Multimedia